Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 38, 27 окт. - 2 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 27 окт. - 2 ноември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2014 г.

ДВ, бр. 81 от 30.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 297 от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Ре...

Изготвяне на годишен финансов отчет и приложението към него

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети (ГФО) на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Изключение от това правило правят предприятията, при които най-малко за една от двете предходни годин...

Министерски съвет бр. 38/2014 г.

Кампаниите за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти от 2015 г. ще се осъществяват веднъж годишно. Правителството направи промени в Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставка на стоки с монтаж

Фирмата е поръчала инсталация за производство на бетонови продукти, необходима за основната й дейност. Доставчик е австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия.  Съгласно договора с австрийската фирма плащането става по следния начин: - 20% след в...

Обезщетение при пенсиониране по реда на чл. 68, ал. 3 от КТ

При пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? В съответствие с чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурите...

Отразяване на доставки от нерегистрирани по ЗДДС лица

?В коя клетка на Раздел Б на Справката-декларация за ДДС данъчно задължено лице по ЗЗДС следва да посочва получените от него доставки от страна на нерегистирани по ЗДДС лица? Или пък за въпросните доставки няма законово изискване да бъдат включвани в...

В пресата за вас

Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г.

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, главен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, представя промените, които засягат данъчното третиране по реда на ЗКПО при учредяване и пр...

Задължение на работодателя за оформяне и незабавно предаване на трудовата книжка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Мариана Василева, гл. експерт в Дирекция “Координация по въпросите на ЕС” в Министерския съвет, представя задълженията на работодателя за оформяне и незабавно предаване на трудовата книжка. При прекратяване н...

Обезщетения при пенсиониране на служители в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на обезщетения при пенсиониране на служители в лечебните заведения. Обикновено болниците с държавно и общинско участие са със значителен бро...

Отчитане на амортизацията според МСФО

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитане на амортизацията според МСФО. При определяне на полезния живот на активите трябва да се изхожда от много фактори, като: предполагаемото физическо износване, очакван...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки в чуждестранна валута. Предприятията, изготвящи своите финансови отчети на база МСФО, следва да знаят, че при съобразяв...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Справочна информация бр. 38/2014

Централни валутни курсове за периода 20.10.2014 г. - 24.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...