Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 38, 27 окт. - 2 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 27 окт. - 2 ноември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2014 г.

ДВ, бр. 81 от 30.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 297 от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съ...

Изготвяне на годишен финансов отчет и приложението към него

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети (ГФО) на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Изключение от това правило правят предприятията, при които най-малко за една от двете предходни години не са надвишени два от следн...

Министерски съвет бр. 38/2014 г.

Кампаниите за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти от 2015 г. ще се осъществяват веднъж годишно. Правителството направи промени в Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни пр...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставка на стоки с монтаж

Фирмата е поръчала инсталация за производство на бетонови продукти, необходима за основната й дейност. Доставчик е австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия.  Съгласно договора с австрийската фирма плащането става по следния начин: - 20% след влизане на договора в сила; - 7...

Обезщетение при пенсиониране по реда на чл. 68, ал. 3 от КТ

При пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? В съответствие с чл. 222, ал. 3 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст независимо ...

Отразяване на доставки от нерегистрирани по ЗДДС лица

?В коя клетка на Раздел Б на Справката-декларация за ДДС данъчно задължено лице по ЗЗДС следва да посочва получените от него доставки от страна на нерегистирани по ЗДДС лица? Или пък за въпросните доставки няма законово изискване да бъдат включвани въобще в дневника за покупки? ...

В пресата за вас

Данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии, в сила от 01.01.2014 г.

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, главен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в ЦУ на НАП, представя промените, които засягат данъчното третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии на уче...

Задължение на работодателя за оформяне и незабавно предаване на трудовата книжка

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Мариана Василева, гл. експерт в Дирекция “Координация по въпросите на ЕС” в Министерския съвет, представя задълженията на работодателя за оформяне и незабавно предаване на трудовата книжка. При прекратяване на трудовото правоотношение раб...

Обезщетения при пенсиониране на служители в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на обезщетения при пенсиониране на служители в лечебните заведения. Обикновено болниците с държавно и общинско участие са със значителен брой персонал от порядъка на неко...

Отчитане на амортизацията според МСФО

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитане на амортизацията според МСФО. При определяне на полезния живот на активите трябва да се изхожда от много фактори, като: предполагаемото физическо износване, очакваното морално остаряване, както ...

Отчитане на сделки в чуждестранна валута

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на сделки в чуждестранна валута. Предприятията, изготвящи своите финансови отчети на база МСФО, следва да знаят, че при съобразяване на обменния спот курс на ф...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводно отчитане ...

Справочна информация бр. 38/2014

Централни валутни курсове за периода 20.10.2014 г. - 24.10.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...