Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 40, 10 - 16 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 10 - 16 ноември 2014 г.
Законодателство

Данъчно и счетоводно третиране на раздадени ваучери за подаръци от работодателя

Данъчното и счетоводното третиране на раздадените ваучери за подаръци от страна на работодателя може да се разглежда в два аспекта, в зависимост от начина на тяхното предоставяне на персонала на отчитащото се предприятие. Избраната счетоводна база за представяне на финансовите от...

Държавен вестник бр. 40/2014 г.

ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 336 от 24.10.2014 г. за приемане на Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация. 2. Постановление № 337 от 24.10.2014 г. за изменение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и ...

Изготвяне на годишен финансов отчет и приложението към него

Предприятията в Република България изготвят и представят годишните си финансови отчети (ГФО) на базата на Международните счетоводни стандарти (МСС). Изключение от това правило правят предприятията, при които най-малко за една от двете предходни години не са надвишени два от следн...

Министерски съвет бр. 40/2014 г.

Пет последователни почивни дни ще има за Нова година. С пет последователни почивни дни ще разполагаме за посрещането на новата, 2015 година след днешното решение на правителството да обяви 2 януари (петък) за почивен ден. Новогодишните празници започват на 31 декември, който е не...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на услуга по отдаване под наем на недвижим имот

Физическо лице отдава под наем личен апартамент. Има ли задължения по ЗДДС във връзка с получения наем, ако лицето има фирма - ЕТ, регистрирано по ЗДДС? Моля, разгледайте казуса при сума на годишния наем под 50 000 лв. и над 50 000 лв. Отдаването под наем на имот представлява не...

Издаване на удостоверения за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход

Длъжен ли е работодателят при напускане на служителя да му издаде УП-2 или УП-3, без той сам да си го е поискал? При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в срок до 30 дни от прекра...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е известно, по-голямата част от офи...

Колко време се пазят депонираните заплати?

Колко време се пазят депонирани заплати? Имаме работник, който от около една година не идва да си получи възнаграждението, като сме му изпращали писмо, че има да получава пари. В случая значение има погасителната давност, определена в Закона за задълженията и договорите. Според ...

Ползване на отпуск за раждане или отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст при смърт или тежко заболяване на майката

Какво става с неизползвания остатък от отпуска за раждане или отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, ако майката междувременно почине или се разболее така, че да не може повече да се грижи за детето си? Хипотезата е доста интересна и за съжаление все по-често приложима в...

Счетоводно отчитане на застраховките

ЕТ има изтеглен потребителски кредит за фирмата. В погасителния план на банката има колонки: за главница, за лихва, за такса и за застраховка. Кредитът беше отпуснат без ипотека и без застраховка. От м. август банката намали лихвения процент, но задължи фирмата да направи застрах...

В пресата за вас

Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Юлия Буртева, юрист, разглежда казуса: Работех на постоянен трудов договор повече от три години в предприятие “X”. Преди два дни ми връчиха заповед за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата, която заповед аз по...

Данъчно третиране на безлихвен заем

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Свързани ЮЛ - едното ЮЛ предоставя безлихвен заем на другото ЮЛ. Предоставящото заем ЮЛ в ГДД посочва в увеличение по чл. 16, ал. 2, т. 3 сумата на лихвата, която е трябвало да си начисли. ЮЛ, кое...

Защита срещу изпълнение на погасени по давност задължения за ДОО - възражение за изтекла давност

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда давността, с която се погасяват вземанията на ДОО. Възражението за изтекла давност е защитата, с която длъжникът разполага, когато му бъде връчено разпореждане за възстановяване или за съби...

Особености при амортизиране на дълготрайните биологични активи

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира особеностите при амортизиране на дълготрайните биологични активи. Тематиката за биологичните активи е сравнително нова (от 01.01.2003 г.). Отново на преден план излиза въпросът за оценяването. Според това...

Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на следния въпрос: С какви счетоводни записвания се отразява вливането на юридически лица с нестопанска цел, след което вливане едното предприятие (влятото) престава да съществува? Нито ...

Паролата 3D Secure

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира паролата 3D Secure. Платформата за сигурни плащания в интернет 3D Secure се предлага на картодържатели на карти с логото на MasterCard под името “MasterCard Secure Code”, а на картод...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводно отчитане ...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.

(Заповед № РД 07-324/21.10.2014 г.) I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2015 г.: 1. За поток “Изпращания” - 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 370 000 (триста и седемдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойност по сист...

Справочна информация бр. 40/2014

Централни валутни курсове за периода 3.11.2014 г. - 7.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стран...