Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 11, Ноември 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2014 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за медицинската експертиза.

0...

Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Издадена от Комисията за финансов надзор Обн., ДВ, бр. 83 от 13 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 21 aвгуст 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 aвгуст 2014 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С наредба...

Коментар на експерта

Особености при облагането на земеделските производители за доходи, придобити през 2014 г.

От началото на 2014 г. бяха въведени някои нови правила, касаещи доходите от стопанска дейност на физическите лица – регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Промените бяха извършени със За...

Правото на дивидент при продажба на акции

Правото за получаване на дивидент е едно от най-важните имуществени права за притежателите на акции. При упражняването на това право може да възникне конфликт в случаите на продажба на акции с право на дивидент, което не е упражнено до момента на тях...

Участието на работниците и служителите в дейността на европейско дружество, регистрирано в Република България

I. Правна уредба Правната уредба, уреждаща участието на работниците и служителите в управлението на европейското дружество, което е регистрирано в Република България, е съсредоточена в следните нормативни акта: Директива на Съвета 2001/86/ЕО от 08.10...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Въпрос: Фирма купува лек автомобил (4+1), чието предназначение ще бъде отдаване под наем на физически или юридически лица, ще има сключени договори и издадени данъчни фактури за сделките. Дружеството в правото ли си е да използва данъчния кредит при ...

ДДС при раздаване на рента в натура

Въпрос: Трябва ли земеделски производител, регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при раздаване на рента в натура, тъй като получателят не е регистрирано по ЗДДС лице? Отговор: ДДС представлява косвен данък. Това означава, че това е данък, който се п...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за дейността на чуждестранно дружеството в България

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице от Унгария се регистрира в регистър БУЛСТАТ като лице с място на стопанска дейност в България. Регистрира се и по избор по ЗДДС. През 2014 г. не осъществява дейност на територията на РБ. Дружеството в Унгария подл...

Деклариране в НАП разпределението на дивиденти

Въпрос: На 01.09.2014 г. фирма взема решение за разпределяне на дивиденти. Последните са изплатени на следващия ден. Коя декларация трябва да се подаде в НАП за изплатените суми и дължимия данък, декларация по чл. 55 до 31.10.2014 г. или справка по ч...

Дерегистрацията по ЗДДС

Въпрос: Кооперация на общото си събрание взема решение да прекрати дейността си считано от 01.09.2014 г., същата има задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно изискванията на 18.08.2014 г. подадох в данъчната администрация уведомление по чл. 77, ал....

Допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър

Въпрос: Имаме шофьор, на когото следва да заплащаме допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър съгласно Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм). Може ...

Доставки на стоки и услуги, свързани с работа върху движими вещ

Въпрос: ООД e с предмет на дейност - товарен автомобилен транспорт, който се извършва извън територията на страната (основно в Европейския съюз). Дружеството често закупува резервни части (акумулатори, филтри, фарове, гуми и т.н.) за товарните си авт...

Завеждане на тръбно скеле като ДМА

Въпрос: Имаме закупено тръбно скеле, като скелето е описано във фактурата по елементи (пети - 38 бр., рамка - 76 бр., стойки - 1 бр., и т.н.) с обща стойност 12 000 лв. Как трябва да се въведе, като ДМА ли? Отговор: Цялото скеле трябва да се заведе ...

Заприходяване на автомобил по застрахователна стойност

Въпрос: Притежавам товарен автомобил, който е заприходен по лизингова стойност от 2011 г. за 15 426 лв. и има набрано изхабяване до момента 12 661 лв., остатъчна стойност 3765 лв. Официално е приключил лизингът, но по договора за прехвърляне на собст...

Издаване на фактури от ЕТ регистрирано по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице с регистриран по ЗДДС ЕТ има доход от наем като физическо лице от нежилищен имот. Длъжно ли е физическото лице да издава фактури? Сумата за целия срок на договора е под 15 000 лв. Трябва ли физическото лице да има касов апарат,...

Изплащане на болничен на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Едно лице е самоосигуряващо се и се осигурява за временна неработоспособност. Ако това лице премине на трудов договор, има ли период, в който няма да има право на обезщетение за болничен? Лицето е работило преди това 10 години на трудов догов...

Изчисляване на трудово възнаграждение по време на отпуск

Въпрос: Брутното трудово възнаграждение за м.юли на служител във фирмата е 442 лв. От 01.08.2014 г. заплатата е увеличена на 610 лв. Има и 5,4% за прослужено време. През м. 8 служителят е ползвал 10 дни платен годишен отпуск. Трябва ли към заплатата ...

Командироване на лица в ЕС до 3 месеца

Въпрос: Българско дружество командирова лица в страна от ЕС. Необходимо ли е да се уведомява НАП за издаване на удостоверение А1, когато периодът на командировката е до 3 месеца или по-кратък период? Отговор: Съгласно чл. 12(1) от Регламент № 883/20...

Обезщетяване на служител придобил право на пенсия

Въпрос: Дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на служител пенсионер по осигурителен стаж и възраст, освободен по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ? Отговор: Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ се дължи от работодателя за времето, през което р...

Облагаема доставка по чл. 31, т. 3 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва ремонт на двигател на кораб, собственост на българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Корабът извършва задгранично плаване по направление: Линц (Австрия), Гюргево (Румъния), Русе (България), Браила...

Облагане с ДДС придобиването на част от предприятие

Въпрос: Предстои ни придобиване на част от предприятие, регистрирано по ЗДДС в друга държава - членка на Европейския съюз. Обект на придобиване са договорите за обслужване на клиентите, съответно вземанията от клиенти към определена дата, търговската...

Осигуряване на лице работещо по трудов договор и едновременно собственик на ЕООД

Въпрос: Лице работи на трудов договор, в същото време е собственик на работещо ЕООД. Трябва ли да се осигурява и във ЕООД? Отговор: Когато едно лице работи по трудов договор, то трябва да бъде осигурявано чрез работодателя си, като осигурителните вн...

Осигуряване на работещ собственик на фирма

Въпрос: Във фирма ЕООД с предмет на дейност рентгенова лаборатория за зъбни снимки собственикът работи като рентгенов лаборант и едновременно с това извършва управлението на фирмата. Няма други наети работни лица. Осигурява се по трудов договор като ...

Осчетоводяване на разходи за лихви

Въпрос: През 2012 г. срещу фирмата ни е предявен иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД и в началото на тази година е постановено окончателно съдебно решение, с което същата е осъдена да заплати 27 400 лв. главница, около 5110 лв. лихви (от датата на з...

Отписване на задължения при ликвидация на дружество

Въпрос: Ще преминаваме към процедура по ликвидация на фирмата. В нея към момента има задължения, които няма как да бъдат изплатени. Как и на какво основание можем да ги отпишем, при положение че давностният им срок не е изтекъл към този момент по ЗКП...

Отписване на надвнесени суми в НАП

Въпрос: При нас стоят надплатени суми по задължения към НАП, но в системата на НАП не стоят никакви надплатени суми. При отписването от нашата система на тези вземания признава ли се разходът за данъчни цели, в случай че са минали пет години давносте...

Подаване на предизвестие от работник по време на болничен

Въпрос: Лице, работещо по безсрочен трудов договор, се намира в дългосрочен отпуск по болест от 07.08.2014 г. до 06.09.2014 г. На 08.08.2014 г. лицето заедно с болничния си лист представя и предизвестие за напускане по чл. 326, ал.1. От фирмата твърд...

Приспадане на данъчен кредит на наематели на сграда при настъпило застрахователно събитие

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава сграда, която отдава под наем на друго дружество. За сградата има сключена застраховка имущество. Настъпва застрахователно събитие, представляващо наводнение на един от етажите. Причината е...

Продажба на автомобили втора употреба от български ЮЛ и от ЕС

Въпрос: Имаме фирма, нерегистрирана по ЗДДС, която закупува автомобили втора употреба от български ЮЛ и от ЕС. Те ни издават фактура без начислен ДДС. Следва ли да си самоначислим ДДС за доставките от ЕС? При продажбата от наша страна ние трябва ли д...

Режим "касова отчетност"

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, но нерегистрирана по касова отчетност получава фактура от регистрирана по ЗДДС и по касова отчетност фирма. Плащането се извършва веднага от фирмата получател и доставчикът издава протокол непосредствено след това...

Самоначисляване на ДДС за получени доставки на услуги от трета страна

Въпрос: Имаме направени резервации за хотел чрез резервационна система „Експедия” от Швейцария. За тази цел плащаме комисиона на фирмата съгласно издадена фактура. Тъй като това е държава - нечленка на ЕС, т.е. трета страна, трябва ли с протокол да с...

Срок за деклариране на трудов договор в НАП

Въпрос: Какъв е давностният срок за недеклариран трудов договор в НАП (1 година или друг срок) и въз основа на кой нормативен акт? Инспекцията по труда ли налага глобата и в какъв размер е тя? Oбразец 1 и Образец 6 могат ли да се подадат за минал пер...

Счетоводно отчитане на частните съдебни изпълнители

Въпрос: Относно счетоводното отчитане на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), регистрирани по ЗДДС, с персонал 12 човека. Водим двустранно счетоводство, подаваме отчет за предприятия, съставящи баланс. В ГДД облагаме нормативно признати разходи на ФЛ....

Съкращаване на работно място

Въпрос: Когато се съкращава работно място, длъжен ли е работодателят да предложи друго вакантно място, при положение че съкратеното лице няма необходимата квалификация? Отговор: При съкращаване на щата работодателят може да прекрати трудовия договор...

Технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства според ЗКПО

Въпрос: По повод технологичния брак чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО говори за „нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери“, а чл. 80, ал. 2, т. 3 от ЗДДС за „нормативен акт или ф...

Писма и указания

Изх. № 37 от 03.10.2014 ОТНОСНО: Позиция на АССП във връзка с предложението за приеме на нови Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) счита, че в момент на финансова и икономическа криза малките и средните предприятия (МСП) имат изключителна нужда от стабилност и спокойствие, а не от честа тотална промяна в счетоводното ...

Решения на съдилища

Решение № 10826 от 12.09.2014 г. по адм. дело № 11221/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по четири фактури, издадени от ЕТ, с предмет строителни материали и начислена лихва за забава на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за данъчен период февруари 2010 г. Факт...

Решение № 10887 от 16.09.2014 г. по адм. дело № 11877/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит, начислена лихва за забава за данъчни периоди октомври – декември 2007 г., февруари, май, юли, август, октомври и декември 2008 г., януари – декември 2009 г., февруари, март и април 2010 г., увелич...

Решение № 10938 от 17.09.2014 г. по адм. дело № 12037/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди септември 2007 г., януари, април, юни, юли, септември и декември 2008 г., февруари - май 2009 г., април, май – декември 2007 г., февруари и март 2008 г. по фактури, издадени от ра...

Решение № 11079 от 23.09.2014 г. по адм. дело № 16432/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за перида 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г. по ЗОДФЛ (отм.) и за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. по ЗДДФЛ ведно с лихви. За процесния период касаторът е местно физическо лице по смисъла на чл. 6 във връзка...

Решение № 11084 от 23.09.2014 г. по адм. дело № 1940/2014 г.

Предмет на спора са установени ДДС за внасяне ведно със съответната лихва за забава и допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно със съответните лихви за забава след допълнително начисляван...

Решение № 11085 от 23.09.2014 г. по адм. дело № 1658/2014 г.

Предмет на спора e отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД и ООД ведно с лихва за забава. Следва да се има предвид спецификата на съдебното производство по обжалване на ревизионни актове и препращащат...

Решение № 11201 от 24.09.2014 г. по адм. дело № 16466/2013 г.

Предмет на спора e разпоредено прекратяване на регистрацията по ЗДДС на дружество на основание чл. 106, ал. 2, т. „б” във вр. с чл. 176, т. 1 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗДДС прекратяването на регистрация (дерегистрация) по т...

Решение № 11231 от 25.09.2014 г. по адм. дело № 7685/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период от 01.12.2008 г. до 31.12.2008 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит ведно с лихви по една фактура с издател ЕООД и предмет СМР. В съгласие с трайната практика на ВАС,...

Решение № 11450 от 30.09.2014 г. по адм. дело № 157/2014 г.

Предмет на спора e отказан данъчен кредит ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди юни 2011 г., юли 2011 г., юни 2010 г., юли 2010 г. и септември 2010 г. Предмет на сделките са родово определени вещи и съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД, собственостт...

Решение № 11466 от 30.09.2014 г. по адм. дело № 15640/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за януари 2008 г. ведно със съответните лихви. Налице са обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК – нередовно водена счетоводна отчетност, която не позволява да се определи финансовият резулта...

Решение №125 от 12.07.2013 г. по т. д. №910/2012 г., ТК, II т. о.

Поетото от банката задължение по договор за банков кредит за отпускане (предоставяне) на заемателя парична сума и съответното усвояване на сумата следва да се счита изпълнено от момента на заверяване на разплащателната сметка на заемателя и за доказв...

Процедури

Практически разяснения относно отсрочване и разсрочване на публични задължения, установявани от НАП (по прилагане на глава ХХII, раздел Iа от ДОПК)

Национална агенция за приходите Правната уредба на отсрочването и разсрочването (О/Р) на публичните вземания, установявани от Националната агенция за приходите (НАП) се съдържа в Глава ХХІІ, раздел Іа от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОП...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2014 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 80 до бр. 89 от 2014 г.

ДВ, бр. 80 от 26.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 290 от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законн...