Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 11, Ноември 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2014 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за медицинската експертиза.

0...

Наредба № 33 от 19 септември 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Издадена от Комисията за финансов надзор Обн., ДВ, бр. 83 от 13 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 21 aвгуст 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 12 aвгуст 2014 г. Раздел I Общи положения Чл. 1. С наредбата се уреждат редът за подаван...

Коментар на експерта

Особености при облагането на земеделските производители за доходи, придобити през 2014 г.

От началото на 2014 г. бяха въведени някои нови правила, касаещи доходите от стопанска дейност на физическите лица – регистрирани като земеделски производители, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Промените бяха извършени със Закона за изменение и допълнение...

Правото на дивидент при продажба на акции

Правото за получаване на дивидент е едно от най-важните имуществени права за притежателите на акции. При упражняването на това право може да възникне конфликт в случаите на продажба на акции с право на дивидент, което не е упражнено до момента на тяхната продажба. Как се решава т...

Участието на работниците и служителите в дейността на европейско дружество, регистрирано в Република България

I. Правна уредба Правната уредба, уреждаща участието на работниците и служителите в управлението на европейското дружество, което е регистрирано в Република България, е съсредоточена в следните нормативни акта: Директива на Съвета 2001/86/ЕО от 08.10.2001 г., допълваща Устава на ...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчен кредит при покупката на автомобил

Въпрос: Фирма купува лек автомобил (4+1), чието предназначение ще бъде отдаване под наем на физически или юридически лица, ще има сключени договори и издадени данъчни фактури за сделките. Дружеството в правото ли си е да използва данъчния кредит при покупката на автомобила? Отго...

ДДС при раздаване на рента в натура

Въпрос: Трябва ли земеделски производител, регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при раздаване на рента в натура, тъй като получателят не е регистрирано по ЗДДС лице? Отговор: ДДС представлява косвен данък. Това означава, че това е данък, който се поема (плаща) от крайния потреб...

Декларация по чл. 92 от ЗКПО за дейността на чуждестранно дружеството в България

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице от Унгария се регистрира в регистър БУЛСТАТ като лице с място на стопанска дейност в България. Регистрира се и по избор по ЗДДС. През 2014 г. не осъществява дейност на територията на РБ. Дружеството в Унгария подлежи на одит. Длъжни ли сме да ...

Деклариране в НАП разпределението на дивиденти

Въпрос: На 01.09.2014 г. фирма взема решение за разпределяне на дивиденти. Последните са изплатени на следващия ден. Коя декларация трябва да се подаде в НАП за изплатените суми и дължимия данък, декларация по чл. 55 до 31.10.2014 г. или справка по чл. 73 в началото на следващата...

Дерегистрацията по ЗДДС

Въпрос: Кооперация на общото си събрание взема решение да прекрати дейността си считано от 01.09.2014 г., същата има задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно изискванията на 18.08.2014 г. подадох в данъчната администрация уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК за прекратяване. Оч...

Допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър

Въпрос: Имаме шофьор, на когото следва да заплащаме допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър съгласно Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм). Може ли сумата да бъде включена към...

Доставки на стоки и услуги, свързани с работа върху движими вещ

Въпрос: ООД e с предмет на дейност - товарен автомобилен транспорт, който се извършва извън територията на страната (основно в Европейския съюз). Дружеството често закупува резервни части (акумулатори, филтри, фарове, гуми и т.н.) за товарните си автомобили от страни - членки на ...

Завеждане на тръбно скеле като ДМА

Въпрос: Имаме закупено тръбно скеле, като скелето е описано във фактурата по елементи (пети - 38 бр., рамка - 76 бр., стойки - 1 бр., и т.н.) с обща стойност 12 000 лв. Как трябва да се въведе, като ДМА ли? Отговор: Цялото скеле трябва да се заведе като едно ДМА....

Заприходяване на автомобил по застрахователна стойност

Въпрос: Притежавам товарен автомобил, който е заприходен по лизингова стойност от 2011 г. за 15 426 лв. и има набрано изхабяване до момента 12 661 лв., остатъчна стойност 3765 лв. Официално е приключил лизингът, но по договора за прехвърляне на собствеността е взета в предвид зас...

Издаване на фактури от ЕТ регистрирано по ЗДДС

Въпрос: Физическо лице с регистриран по ЗДДС ЕТ има доход от наем като физическо лице от нежилищен имот. Длъжно ли е физическото лице да издава фактури? Сумата за целия срок на договора е под 15 000 лв. Трябва ли физическото лице да има касов апарат, ако получава парите в брой? ...

Изплащане на болничен на самоосигуряващо се лице

Въпрос: Едно лице е самоосигуряващо се и се осигурява за временна неработоспособност. Ако това лице премине на трудов договор, има ли период, в който няма да има право на обезщетение за болничен? Лицето е работило преди това 10 години на трудов договор и след това 10 години е сам...

Изчисляване на трудово възнаграждение по време на отпуск

Въпрос: Брутното трудово възнаграждение за м.юли на служител във фирмата е 442 лв. От 01.08.2014 г. заплатата е увеличена на 610 лв. Има и 5,4% за прослужено време. През м. 8 служителят е ползвал 10 дни платен годишен отпуск. Трябва ли към заплатата за август да се изплати добавк...

Командироване на лица в ЕС до 3 месеца

Въпрос: Българско дружество командирова лица в страна от ЕС. Необходимо ли е да се уведомява НАП за издаване на удостоверение А1, когато периодът на командировката е до 3 месеца или по-кратък период? Отговор: Съгласно чл. 12(1) от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дей...

Обезщетяване на служител придобил право на пенсия

Въпрос: Дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на служител пенсионер по осигурителен стаж и възраст, освободен по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ? Отговор: Обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ се дължи от работодателя за времето, през което работникът или служителят е ост...

Облагаема доставка по чл. 31, т. 3 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва ремонт на двигател на кораб, собственост на българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Корабът извършва задгранично плаване по направление: Линц (Австрия), Гюргево (Румъния), Русе (България), Браила (Румъния), Констанца (Румъния...

Облагане с ДДС придобиването на част от предприятие

Въпрос: Предстои ни придобиване на част от предприятие, регистрирано по ЗДДС в друга държава - членка на Европейския съюз. Обект на придобиване са договорите за обслужване на клиентите, съответно вземанията от клиенти към определена дата, търговската марка и евентуално сайта. Сле...

Осигуряване на лице работещо по трудов договор и едновременно собственик на ЕООД

Въпрос: Лице работи на трудов договор, в същото време е собственик на работещо ЕООД. Трябва ли да се осигурява и във ЕООД? Отговор: Когато едно лице работи по трудов договор, то трябва да бъде осигурявано чрез работодателя си, като осигурителните вноски се разпределят в процентн...

Осигуряване на работещ собственик на фирма

Въпрос: Във фирма ЕООД с предмет на дейност рентгенова лаборатория за зъбни снимки собственикът работи като рентгенов лаборант и едновременно с това извършва управлението на фирмата. Няма други наети работни лица. Осигурява се по трудов договор като рентгенов лаборант за втора ка...

Осчетоводяване на разходи за лихви

Въпрос: През 2012 г. срещу фирмата ни е предявен иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД и в началото на тази година е постановено окончателно съдебно решение, с което същата е осъдена да заплати 27 400 лв. главница, около 5110 лв. лихви (от датата на завеждане на иска до окончателн...

Отписване на задължения при ликвидация на дружество

Въпрос: Ще преминаваме към процедура по ликвидация на фирмата. В нея към момента има задължения, които няма как да бъдат изплатени. Как и на какво основание можем да ги отпишем, при положение че давностният им срок не е изтекъл към този момент по ЗКПО? Ако се направи споразумение...

Отписване на надвнесени суми в НАП

Въпрос: При нас стоят надплатени суми по задължения към НАП, но в системата на НАП не стоят никакви надплатени суми. При отписването от нашата система на тези вземания признава ли се разходът за данъчни цели, в случай че са минали пет години давностен срок и в случай че не са мин...

Подаване на предизвестие от работник по време на болничен

Въпрос: Лице, работещо по безсрочен трудов договор, се намира в дългосрочен отпуск по болест от 07.08.2014 г. до 06.09.2014 г. На 08.08.2014 г. лицето заедно с болничния си лист представя и предизвестие за напускане по чл. 326, ал.1. От фирмата твърдяха, че лицето няма право на п...

Приспадане на данъчен кредит на наематели на сграда при настъпило застрахователно събитие

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава сграда, която отдава под наем на друго дружество. За сградата има сключена застраховка имущество. Настъпва застрахователно събитие, представляващо наводнение на един от етажите. Причината е спукана тръба. Заключението е...

Продажба на автомобили втора употреба от български ЮЛ и от ЕС

Въпрос: Имаме фирма, нерегистрирана по ЗДДС, която закупува автомобили втора употреба от български ЮЛ и от ЕС. Те ни издават фактура без начислен ДДС. Следва ли да си самоначислим ДДС за доставките от ЕС? При продажбата от наша страна ние трябва ли да начислим ДДС на маржа или ак...

Режим "касова отчетност"

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, но нерегистрирана по касова отчетност получава фактура от регистрирана по ЗДДС и по касова отчетност фирма. Плащането се извършва веднага от фирмата получател и доставчикът издава протокол непосредствено след това в същия месец. В какъв срок и...

Самоначисляване на ДДС за получени доставки на услуги от трета страна

Въпрос: Имаме направени резервации за хотел чрез резервационна система „Експедия” от Швейцария. За тази цел плащаме комисиона на фирмата съгласно издадена фактура. Тъй като това е държава - нечленка на ЕС, т.е. трета страна, трябва ли с протокол да самоначислим и приспаднем ДДС в...

Срок за деклариране на трудов договор в НАП

Въпрос: Какъв е давностният срок за недеклариран трудов договор в НАП (1 година или друг срок) и въз основа на кой нормативен акт? Инспекцията по труда ли налага глобата и в какъв размер е тя? Oбразец 1 и Образец 6 могат ли да се подадат за минал период от време в НАП след писмен...

Счетоводно отчитане на частните съдебни изпълнители

Въпрос: Относно счетоводното отчитане на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), регистрирани по ЗДДС, с персонал 12 човека. Водим двустранно счетоводство, подаваме отчет за предприятия, съставящи баланс. В ГДД облагаме нормативно признати разходи на ФЛ. Правилно ли постъпваме? Отго...

Съкращаване на работно място

Въпрос: Когато се съкращава работно място, длъжен ли е работодателят да предложи друго вакантно място, при положение че съкратеното лице няма необходимата квалификация? Отговор: При съкращаване на щата работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие на основание ч...

Технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства според ЗКПО

Въпрос: По повод технологичния брак чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО говори за „нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери“, а чл. 80, ал. 2, т. 3 от ЗДДС за „нормативен акт или фирмени стандарти и нормали“. К...

Писма и указания

Изх. № 37 от 03.10.2014 ОТНОСНО: Позиция на АССП във връзка с предложението за приеме на нови Национални счетоводни стандарти за малки и средни предприятия

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) счита, че в момент на финансова и икономическа криза малките и средните предприятия (МСП) имат изключителна нужда от стабилност и спокойствие, а не от честа тотална промяна в счетоводното законодателство и изискванията...

Решения на съдилища

Решение № 10826 от 12.09.2014 г. по адм. дело № 11221/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит по четири фактури, издадени от ЕТ, с предмет строителни материали и начислена лихва за забава на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС за данъчен период февруари 2010 г. Фактът на отчитане на гориво в сче...

Решение № 10887 от 16.09.2014 г. по адм. дело № 11877/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит, начислена лихва за забава за данъчни периоди октомври – декември 2007 г., февруари, май, юли, август, октомври и декември 2008 г., януари – декември 2009 г., февруари, март и април 2010 г., увеличен финансов резултат на дружес...

Решение № 10938 от 17.09.2014 г. по адм. дело № 12037/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди септември 2007 г., януари, април, юни, юли, септември и декември 2008 г., февруари - май 2009 г., април, май – декември 2007 г., февруари и март 2008 г. по фактури, издадени от различни ЕООД, с предмет строите...

Решение № 11079 от 23.09.2014 г. по адм. дело № 16432/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за перида 01.01.2006 г. – 31.12.2006 г. по ЗОДФЛ (отм.) и за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. по ЗДДФЛ ведно с лихви. За процесния период касаторът е местно физическо лице по смисъла на чл. 6 във връзка с чл. 4 от ЗОДФЛ (отм.) и на ...

Решение № 11084 от 23.09.2014 г. по адм. дело № 1940/2014 г.

Предмет на спора са установени ДДС за внасяне ведно със съответната лихва за забава и допълнителни задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно със съответните лихви за забава след допълнително начисляване на ДДС за данъчни периоди де...

Решение № 11085 от 23.09.2014 г. по адм. дело № 1658/2014 г.

Предмет на спора e отказано признаване на право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕООД и ООД ведно с лихва за забава. Следва да се има предвид спецификата на съдебното производство по обжалване на ревизионни актове и препращащата към АПК и ГПК разпоредба на ...

Решение № 11201 от 24.09.2014 г. по адм. дело № 16466/2013 г.

Предмет на спора e разпоредено прекратяване на регистрацията по ЗДДС на дружество на основание чл. 106, ал. 2, т. „б” във вр. с чл. 176, т. 1 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗДДС прекратяването на регистрация (дерегистрация) по този закон е процедура, въз осн...

Решение № 11231 от 25.09.2014 г. по адм. дело № 7685/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период от 01.12.2008 г. до 31.12.2008 г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит ведно с лихви по една фактура с издател ЕООД и предмет СМР. В съгласие с трайната практика на ВАС, основана на непротиворечиво т...

Решение № 11450 от 30.09.2014 г. по адм. дело № 157/2014 г.

Предмет на спора e отказан данъчен кредит ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди юни 2011 г., юли 2011 г., юни 2010 г., юли 2010 г. и септември 2010 г. Предмет на сделките са родово определени вещи и съгласно чл. 24, ал. 2 от ЗЗД, собствеността върху същите се прехвърля с ...

Решение № 11466 от 30.09.2014 г. по адм. дело № 15640/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за януари 2008 г. ведно със съответните лихви. Налице са обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 4 от ДОПК – нередовно водена счетоводна отчетност, която не позволява да се определи финансовият резултат по общия ред. Ревизията в съ...

Решение №125 от 12.07.2013 г. по т. д. №910/2012 г., ТК, II т. о.

Поетото от банката задължение по договор за банков кредит за отпускане (предоставяне) на заемателя парична сума и съответното усвояване на сумата следва да се счита изпълнено от момента на заверяване на разплащателната сметка на заемателя и за доказване на този факт не е необходи...

Процедури

Практически разяснения относно отсрочване и разсрочване на публични задължения, установявани от НАП (по прилагане на глава ХХII, раздел Iа от ДОПК)

Национална агенция за приходите Правната уредба на отсрочването и разсрочването (О/Р) на публичните вземания, установявани от Националната агенция за приходите (НАП) се съдържа в Глава ХХІІ, раздел Іа от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 1. Приложимост на уредбат...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2014 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 80 до бр. 89 от 2014 г.

ДВ, бр. 80 от 26.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 290 от 18.09.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите л...