Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 41, 17 - 23 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 17 - 23 ноември 2014 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 41/2014 г.

Одобрени са промени в данъчните закони. Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Той е изготвен поради необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с...

Трудоустрояване

Трудоустрояването има защитен характер и социално предназначение. Законът не определя с точна дефиниция понятието “трудоустрояване”. Съгласно чл. 314 от Кодекса на труда (КТ) под трудоустрояване би следвало да се разбира преместването на работник или служител, който не може да и...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 41

Дело C‑86/09, решение от 10 юни 2010 г. страни: Future Health Technologies Ltd срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е освобождаване от облагане при медицинско обслужване. В своето решение Съ­дът на ЕО, като приема, че когато имат...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е известно, по-голямата част от офи...

Отчитане на неизползван отпуск

Имаме начислени провизии за неизползван платен отпуск към 31.12.2013 г. През м. 09.2014 г. част от тези отпуски са използвани. Въпросът ми е какви счетоводни записвания (конкретно по кои сметки) трябва да се извършат, защото сумата на полученото възнаграждение е по-малка от начис...

Платен годишен отпуск при работа по външно съвместителство

Поради естеството на работата му по основния трудов договор при друг работодател назначен при нас работник на втори трудов договор по чл. 111 КТ заработва различни часове всеки месец, вариращи от 25 до 65 часа. Когато за даден месец работникът е работил при нас помалко от 40 часа...

Фиктивно съкращение на щата

За да уволни служител, работодателят извършва фиктивно съкращение на щата, като формално закрива дадена длъжност и после назначава друго лице на същата длъжност, вече преименувана с ново име. Има ли право на това? Длъжен ли е работодателят при съкращение на щата да направи подбор...

В пресата за вас

Облагане на транспортното обслужване на работниците и служителите, предоставено от фирмата

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава отговор на въпроса: Имаме бус с 8 места, с който извозваме част от работниците дo офиса и обекти на фирмата. Питането ми е трябва ли да имаме лиценз за гориво и поддръжка съгласно ЗКПО, попадаме ли в х...

Определяне размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда определянето на размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит през 2014 г., които следва да бъдат отразени в справката-декларация за м. декември. Размерът на к...

Отчитане на приходи от наем в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от наем в лечебните заведения. Въпросът тук е свързан с отдаване под наем на недвижими имоти на предприятията, които са с държавно или общинско участие. Следва...

Отчитане на разходи по операции с финансови инструменти

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитането на разходи по операции с финансови инструменти. Пример: Дружество “Зенит инвест” АД изготвя своите финансови отчети на база НСФОМСП. На 10.08.2014 г. е закупило 100 броя акции, еми...

Ползване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от ЗДДС

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда определянето на размера и посоката на годишните корекции на ползвания данъчен кредит през 2014 г., които следва да бъдат отразени в справката-декларация за м. декември. Коефициентът ...

Размяна на активи, когато и двете справедливи стойности са известни

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава приемр за отчитане на размяна на активи, когато и двете справедливи стойности са известни. Пример: Предприятие разменя машина “А” (отдаден актив) срещу друга машина - машина “Б” (придобит ...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводно отчитане ...

Справочна информация бр. 41/2014

Централни валутни курсове за периода 10.11.2014 г. - 14.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...