Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 42, 24 - 30 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 24 - 30 ноември 2014 г.
Законодателство

Важни моменти при постигане на споразумение за прекратяване на трудов договор при взаимно съгласие

Разпоредбите на КТ позволяват чрез постигнато взаимно съгласие между работника/служителя, от една страна, и работодателя, от друга, да бъдат прекратени правоотношенията между двете страни. Предложението за постигане на взаимно съгласие трябва да бъде писмено и може да бъде по ини...

Народно събрание бр.42/2014 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се изменя Законът за акцизите и данъчните складове. Предвижда се поетапно увеличение на акцизната ставка на цигарите и времеви график за достигане на минималните нива на облагане от 90 евро за 1000 къса до 31 декем...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 42

Дело C‑103/09, решение от 22 декември 2010 г. страни: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Weald Leasing Ltd Предмет на спора е тълкуването на понятието “злоупотреба”. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че когато: 1) Данъчното предимство, ко...

Данъчно облагане и осигуряване на чужденци

Искаме да предоставите малко помощ относно чужденците, които пребивават под 185 дни в страната. Има ли особености при изчисляването на заплатата им, как се декларира данъкът и как трябва да се подаде декларация 1, за да бъде приета коректно от НАП? Става въпрос за чужденци от РТу...

Задължение на работодателя да издаде удостоверение УП-3

Има ли законово положение, което да послужи като основание за съдебен иск при неиздаване на УП-3 за положен извънреден труд? Извънредният труд не се отчита при определяне на трудовия стаж. Но полученото за него възнаграждение се смята за осигурителен доход. Върху него се дължат ...

Консолидиране на финансови отчети

Понятието “консолидиране” (консолидация) означава обединяване на няколко неща в едно. В счетоводството то се използва за отразяване на действията по обединяване на отчетите на две и повече предприатия, което е характерно за т.нар. групи (икономически групи) от предприятия. В гр...

Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от закона. През м. май 2014 г. установихме, че е пропуснато отчетът за м. януари 2014 г. да бъде отразен в дневника за ...

Начало на срока на предизвестие

Служител в поделение на фирма изпраща писмено предизвестие по чл. 326 от КТ по пощата. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие - от изпращането или от получаването му? В чл. 326, ал. 4 от КТ е посочено, че срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на ...

Платен годишен отпуск на лице с намалена работоспособност

Работничка с намалена над 50% трудоспособност има право на 26 дни годишен отпуск (6 дни повече от минималните 20 дни). Съгласно колективния трудов договор е определен платен отпуск в размер 30 дни. На колко дни отпуск има право жената - на 30 или на 36 (26 плюс 10)? Работниците ...

В пресата за вас

Изменения в изискванията за признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗКПО

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса къде и защо са направени изменения­та и решени ли са всич­ки спорни ситуации? Направените промени са предмет на урежда­не на изключенията от общите постановки за третиране на ...

Обратно проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, д.е.с., ра­зяснява чрез примери обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания. Пример 1: Дружество има вземане с тригодишен давностен срок. Вземан...

Определяне на данъчната основа при продажба на недвижим имот - стара сграда

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано за це­лите на ЗДДС лице, извършва продажба на недвижим имот - сграда, през 2014 г. При придобиването на сградата през 2007 г. дружеството е приспаднало данъчен кре­д...

Особености при амортизиране на нематериалните активи

В бр. 10 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира особеностите при амортизиране на нематериалните активи. Според МСС 38 нематериалните активи подлежат на амортизиране през срока на полезното им използване в предприятието независимо от прилагания по...

Признаване на курсови разлики

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на ку­рсови разлики. След като възникне курсова разлика между датата на първоначалното оценяване на съответната позиция в чуждестранна валута и края на отчетния период (датата на бал...

Продължителност на платен престой на работник или служител

В бр. 11 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери отговор на въпроса: Колко дни в годината има право работодателят да пуска в платен престой работник или служител? Съгласно разпоредбата на чл. 120 от КТ работодателят може при производствена необходимост...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводно отчитане ...

Заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на ЕС

Заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 143з, ал. 1, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуал...

Справочна информация бр. 42/2014

Централни валутни курсове за периода 17.11.2014 г. - 21.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...