Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 42, 24 - 30 ноември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 24 - 30 ноември 2014 г.
Законодателство

Важни моменти при постигане на споразумение за прекратяване на трудов договор при взаимно съгласие

Разпоредбите на КТ позволяват чрез постигнато взаимно съгласие между работника/служителя, от една страна, и работодателя, от друга, да бъдат прекратени правоотношенията между двете страни. Предложението за постигане на взаимно съгласие трябва да бъде...

Народно събрание бр.42/2014 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се изменя Законът за акцизите и данъчните складове. Предвижда се поетапно увеличение на акцизната ставка на цигарите и времеви график за достигане на минималните нива на облагане от 90...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 42

Дело C‑103/09, решение от 22 декември 2010 г. страни: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs срещу Weald Leasing Ltd Предмет на спора е тълкуването на понятието “злоупотреба”. В своето решение Съдът на ЕО, като приема, че когат...

Данъчно облагане и осигуряване на чужденци

Искаме да предоставите малко помощ относно чужденците, които пребивават под 185 дни в страната. Има ли особености при изчисляването на заплатата им, как се декларира данъкът и как трябва да се подаде декларация 1, за да бъде приета коректно от НАП? С...

Задължение на работодателя да издаде удостоверение УП-3

Има ли законово положение, което да послужи като основание за съдебен иск при неиздаване на УП-3 за положен извънреден труд? Извънредният труд не се отчита при определяне на трудовия стаж. Но полученото за него възнаграждение се смята за осигурителе...

Консолидиране на финансови отчети

Понятието “консолидиране” (консолидация) означава обединяване на няколко неща в едно. В счетоводството то се използва за отразяване на действията по обединяване на отчетите на две и повече предприатия, което е характерно за т.нар. групи (икономичес...

Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от закона. През м. май 2014 г. установихме, че е пропуснато отчетът за м. януари 2014 г. ...

Начало на срока на предизвестие

Служител в поделение на фирма изпраща писмено предизвестие по чл. 326 от КТ по пощата. От коя дата започва да тече срокът на предизвестие - от изпращането или от получаването му? В чл. 326, ал. 4 от КТ е посочено, че срокът на предизвестието започв...

Платен годишен отпуск на лице с намалена работоспособност

Работничка с намалена над 50% трудоспособност има право на 26 дни годишен отпуск (6 дни повече от минималните 20 дни). Съгласно колективния трудов договор е определен платен отпуск в размер 30 дни. На колко дни отпуск има право жената - на 30 или на ...

В пресата за вас

Изменения в изискванията за признаване на разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗКПО

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Анета Георгиева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса къде и защо са направени изменения­та и решени ли са всич­ки спорни ситуации? Направените промени са предмет на урежда­не на изключенията от общи...

Обратно проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, д.е.с., ра­зяснява чрез примери обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания. Пример 1: Дружество има вземане с три...

Определяне на данъчната основа при продажба на недвижим имот - стара сграда

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано за це­лите на ЗДДС лице, извършва продажба на недвижим имот - сграда, през 2014 г. При придобиването на сградата през 2007 г. дружество...

Особености при амортизиране на нематериалните активи

В бр. 10 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира особеностите при амортизиране на нематериалните активи. Според МСС 38 нематериалните активи подлежат на амортизиране през срока на полезното им използване в предприятие...

Признаване на курсови разлики

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на ку­рсови разлики. След като възникне курсова разлика между датата на първоначалното оценяване на съответната позиция в чуждестранна валута и края на ...

Продължителност на платен престой на работник или служител

В бр. 11 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” може да се намери отговор на въпроса: Колко дни в годината има право работодателят да пуска в платен престой работник или служител? Съгласно разпоредбата на чл. 120 от КТ работодателят може п...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на ЕС

Заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. На основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 17 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП) и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 143з, ал. 1, т. 1 от Д...

Справочна информация бр. 42/2014

Централни валутни курсове за периода 17.11.2014 г. - 21.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...