начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.43/2014 г.

Парламентът прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. Народното събрание предостави допълнителни средства на министерства и ведомства. Народното събрание прие на второ четене актуализацията на бюджета на НЗОК за 2014 г. Парл...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от принципите, които са посочени в Закона за счетоводството, е действащо предприятие1. Според закона се приема, че предприятието е действащо, когато “няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята де...

Обезщетение при прекратяване на два трудови договора

На 01.04.2014 г. бях съкратена от работа по чл. 328 КТ поради съкращаване на щата. Започнах работа на 07.04.2014 г. Искам от работодателя да ми изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 за започване на работа с по-ниско възнаграждение. При стария работод...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след придобито право на пенсия

Предстои по взаимно съгласие да прекратим трудов договор със служител, придобил право на пенсия за осигурителен и стаж и възраст. След назначаването при нас той има 1 г. и 6 месеца трудов стаж. Същият преди 2 години напусна с придобит 12 г. и 5 месец...

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие

Работих като счетоводител в производствено-потребителна кооперация. На 19 октомври т.г. напуснах без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради неизплащане на трудовото ми възнаграждение от м. август 2013 година. В кооп...

Счетоводно отчитане на коне за езда

Фирма закупува коне, с които ще предлага конна езда като туристическа услуга за обиколка и запознаване на местностите в района. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Как следва да се заведат конете и как следва да се отчитат разходите за конете и приход...

Уволнение на лице с намалена работоспособност

Служителка ми представя експертно решение от ТЕЛК с определена 74% намалена работоспособност, поради което лицето не може да работи на същата длъжност (домакин). Как да постъпи работодателят, след като в учреждението няма друга подходяща за заболяван...

В пресата за вас

Банката трябва изрично да уведоми длъжника, че обявява кредита за изискуем

В бр. 10 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда Тълкувателно решение № 4/2013 г., прието на 18.06.2014 г. от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Висшия касационен съд (ВКС) в което се да...

Данъчна основа при продажба на недвижим имот - нова сграда

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано за цели­те на ЗДДС лице, изгражда сграда и ще продава апартаменти. При продажба продаж­ната стойност е равна на себестойност­та на имот...

Документи при подготовка на заявление за пенсиониране

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Ваня Никова, главен експерт по осигуряване в НОИ, посочва документите, необходими за предприятието, при подготовка на заявление за пенсиониране на работник или служител. C разпоредбите на чл. 2 и 3 от НПОС ...

Курсови разлики, произтичащи от парични позиции, които са част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира ку­рсовите разлики, произтичащи от парични позиции, представляващи част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие. Съгласно параграф 32 от МСС 21 курсовите разл...

Отчитане на дължимото (присъдено) обезщетение, лихвите и разноските по дело

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: През 2012 г. срещу фирмата ни е предявен иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД и в началото на тази година е постановено окончателно съдебно решение, с к...

Размяна на активи, когато справедливата стойност на отдадения актив е неизвестна

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, илюстрира чрез пример счетоводното отчитане при размяна на активи, когато справедливата стойност на отдадения актив е неизвестна. Пример: Предприя...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10/24.08.2006 г. за възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страната

1. “АЕБТРИ” с ЕИК по БУЛСТАТ 000704481 - дата на регистрация по Наредба № Н-10 - 26.02.2007 г.адрес гр. София, жк “Бели брези”, ул. “Искърски пролом” № 6; 02/59-01-21; 958-14-13; факс: 958-14-13; e-mail: aebtri@aebtri. com 2. ”РСМ Би Екс” ООД с ЕИК п...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12/24.08.2006 г., издадена от МФ, за възстановяване на начисления и платен ДДС на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната

1. “РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на регистрация по Наредба № 10 - 30.03.2007 г., адрес гр. София, бул. “Княз Дондуков Корсаков” № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; e-mail: office@biex. bg; тел. 02/491-86-30; 491-86-31; факс 02/987-09-34 ...

Справочна информация бр. 43/2014

Централни валутни курсове за периода 24.11.2014 г. - 28.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...