Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.43/2014 г.

Парламентът прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. Народното събрание предостави допълнителни средства на министерства и ведомства. Народното събрание прие на второ четене актуализацията на бюджета на НЗОК за 2014 г. Парламентът увеличи със 100 млн. л...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от принципите, които са посочени в Закона за счетоводството, е действащо предприятие1. Според закона се приема, че предприятието е действащо, когато “няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност”. Значението на този при...

Обезщетение при прекратяване на два трудови договора

На 01.04.2014 г. бях съкратена от работа по чл. 328 КТ поради съкращаване на щата. Започнах работа на 07.04.2014 г. Искам от работодателя да ми изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 за започване на работа с по-ниско възнаграждение. При стария работодател бях назначена на два труд...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след придобито право на пенсия

Предстои по взаимно съгласие да прекратим трудов договор със служител, придобил право на пенсия за осигурителен и стаж и възраст. След назначаването при нас той има 1 г. и 6 месеца трудов стаж. Същият преди 2 години напусна с придобит 12 г. и 5 месеца стаж. През тези две години н...

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие

Работих като счетоводител в производствено-потребителна кооперация. На 19 октомври т.г. напуснах без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради неизплащане на трудовото ми възнаграждение от м. август 2013 година. В кооперацията съм работила с времен...

Счетоводно отчитане на коне за езда

Фирма закупува коне, с които ще предлага конна езда като туристическа услуга за обиколка и запознаване на местностите в района. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Как следва да се заведат конете и как следва да се отчитат разходите за конете и приходите? Съгласно СС 41 Селско ст...

Уволнение на лице с намалена работоспособност

Служителка ми представя експертно решение от ТЕЛК с определена 74% намалена работоспособност, поради което лицето не може да работи на същата длъжност (домакин). Как да постъпи работодателят, след като в учреждението няма друга подходяща за заболяването длъжност? Ако бъде освобод...

В пресата за вас

Банката трябва изрично да уведоми длъжника, че обявява кредита за изискуем

В бр. 10 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда Тълкувателно решение № 4/2013 г., прието на 18.06.2014 г. от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Висшия касационен съд (ВКС) в което се дава отговор на въпроса трябва л...

Данъчна основа при продажба на недвижим имот - нова сграда

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано за цели­те на ЗДДС лице, изгражда сграда и ще продава апартаменти. При продажба продаж­ната стойност е равна на себестойност­та на имота, а данъчната оценка е по-ви­...

Документи при подготовка на заявление за пенсиониране

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Ваня Никова, главен експерт по осигуряване в НОИ, посочва документите, необходими за предприятието, при подготовка на заявление за пенсиониране на работник или служител. C разпоредбите на чл. 2 и 3 от НПОС са изброени документите, които...

Курсови разлики, произтичащи от парични позиции, които са част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира ку­рсовите разлики, произтичащи от парични позиции, представляващи част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие. Съгласно параграф 32 от МСС 21 курсовите разлики, произтичащи от парични по...

Отчитане на дължимото (присъдено) обезщетение, лихвите и разноските по дело

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: През 2012 г. срещу фирмата ни е предявен иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД и в началото на тази година е постановено окончателно съдебно решение, с което същата е осъдена да запла...

Размяна на активи, когато справедливата стойност на отдадения актив е неизвестна

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, илюстрира чрез пример счетоводното отчитане при размяна на активи, когато справедливата стойност на отдадения актив е неизвестна. Пример: Предприятие разменя машина “А” (отдаде...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъществяват счетоводно отчитане ...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10/24.08.2006 г. за възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страната

1. “АЕБТРИ” с ЕИК по БУЛСТАТ 000704481 - дата на регистрация по Наредба № Н-10 - 26.02.2007 г.адрес гр. София, жк “Бели брези”, ул. “Искърски пролом” № 6; 02/59-01-21; 958-14-13; факс: 958-14-13; e-mail: aebtri@aebtri. com 2. ”РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на ...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12/24.08.2006 г., издадена от МФ, за възстановяване на начисления и платен ДДС на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната

1. “РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на регистрация по Наредба № 10 - 30.03.2007 г., адрес гр. София, бул. “Княз Дондуков Корсаков” № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; e-mail: office@biex. bg; тел. 02/491-86-30; 491-86-31; факс 02/987-09-34 2. ”Метро Кеш енд Кери Българи...

Справочна информация бр. 43/2014

Централни валутни курсове за периода 24.11.2014 г. - 28.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...