Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 1 - 7 декември 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.43/2014 г.

Парламентът прие на второ четене актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. Народното събрание предостави допълнителни средства на министерства и ведомства. Народното събрание прие на второ четене актуализацията на бюджета на НЗОК за 2014 г. Парл...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от принципите, които са посочени в Закона за счетоводството, е действащо предприятие1. Според закона се приема, че предприятието е действащо, когато “няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята де...

Обезщетение при прекратяване на два трудови договора

На 01.04.2014 г. бях съкратена от работа по чл. 328 КТ поради съкращаване на щата. Започнах работа на 07.04.2014 г. Искам от работодателя да ми изплати обезщетение по чл. 222, ал. 1 за започване на работа с по-ниско възнаграждение. При стария работод...

Обезщетение при прекратяване на трудовия договор след придобито право на пенсия

Предстои по взаимно съгласие да прекратим трудов договор със служител, придобил право на пенсия за осигурителен и стаж и възраст. След назначаването при нас той има 1 г. и 6 месеца трудов стаж. Същият преди 2 години напусна с придобит 12 г. и 5 месец...

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие

Работих като счетоводител в производствено-потребителна кооперация. На 19 октомври т.г. напуснах без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда поради неизплащане на трудовото ми възнаграждение от м. август 2013 година. В кооп...

Счетоводно отчитане на коне за езда

Фирма закупува коне, с които ще предлага конна езда като туристическа услуга за обиколка и запознаване на местностите в района. Фирмата не е регистрирана по ЗДДС. Как следва да се заведат конете и как следва да се отчитат разходите за конете и приход...

Уволнение на лице с намалена работоспособност

Служителка ми представя експертно решение от ТЕЛК с определена 74% намалена работоспособност, поради което лицето не може да работи на същата длъжност (домакин). Как да постъпи работодателят, след като в учреждението няма друга подходяща за заболяван...

В пресата за вас

Банката трябва изрично да уведоми длъжника, че обявява кредита за изискуем

В бр. 10 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда Тълкувателно решение № 4/2013 г., прието на 18.06.2014 г. от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Висшия касационен съд (ВКС) в което се да...

Данъчна основа при продажба на недвижим имот - нова сграда

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано за цели­те на ЗДДС лице, изгражда сграда и ще продава апартаменти. При продажба продаж­ната стойност е равна на себестойност­та на имот...

Документи при подготовка на заявление за пенсиониране

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Ваня Никова, главен експерт по осигуряване в НОИ, посочва документите, необходими за предприятието, при подготовка на заявление за пенсиониране на работник или служител. C разпоредбите на чл. 2 и 3 от НПОС ...

Курсови разлики, произтичащи от парични позиции, които са част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира ку­рсовите разлики, произтичащи от парични позиции, представляващи част от нетна инвестиция в чуждестранно предприятие. Съгласно параграф 32 от МСС 21 курсовите разл...

Отчитане на дължимото (присъдено) обезщетение, лихвите и разноските по дело

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: През 2012 г. срещу фирмата ни е предявен иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД и в началото на тази година е постановено окончателно съдебно решение, с к...

Размяна на активи, когато справедливата стойност на отдадения актив е неизвестна

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, илюстрира чрез пример счетоводното отчитане при размяна на активи, когато справедливата стойност на отдадения актив е неизвестна. Пример: Предприя...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 28.06.2014 г.

Въпрос 1: Разгледайте следните твърдения, свързани е общи счетоводни разпоредби: (i) Законът за счетоводството урежда изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводни те системи. (ii) Съгласно Закона за счетоводството предприятията осъ...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10/24.08.2006 г. за възстановяване на правомерно начисления ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността и са установени в трети страни, които възстановяват ДДС или подобен данък на български лица за закупените от тях стоки, получените услуги и осъществен внос на територията на страната

1. “АЕБТРИ” с ЕИК по БУЛСТАТ 000704481 - дата на регистрация по Наредба № Н-10 - 26.02.2007 г.адрес гр. София, жк “Бели брези”, ул. “Искърски пролом” № 6; 02/59-01-21; 958-14-13; факс: 958-14-13; e-mail: aebtri@aebtri. com 2. ”РСМ Би Екс” ООД с ЕИК п...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12/24.08.2006 г., издадена от МФ, за възстановяване на начисления и платен ДДС на чуждестранни физически лица за закупени и изнесени от тях стоки в личния им багаж за лично потребление в непроменен вид от територията на страната

1. “РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на регистрация по Наредба № 10 - 30.03.2007 г., адрес гр. София, бул. “Княз Дондуков Корсаков” № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; e-mail: office@biex. bg; тел. 02/491-86-30; 491-86-31; факс 02/987-09-34 ...

Справочна информация бр. 43/2014

Централни валутни курсове за периода 24.11.2014 г. - 28.11.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...