Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 44/2014 г.

ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 341 от 30.10.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които мога...

За разместването на почивните дни

Трудовото ни законодателство определя изрично и изчерпателно официалните празници в страната - дни за отдаване на почит към определени значими исторически, културни и други събития и религиозни празници. Разпоредбата на чл. 154, ал. 1 КТ изброява пра...

Народно събрание бр.44/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за ДДС, с които се изменя Законът за акцизите и данъчните складове. Парламентът прие предложение за поетапно увеличение на акцизната ставка на цигарите и времеви график за достигане на миним...

Парични обезщетения при трудоустрояване

При трудоустрояване се променя редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществен...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от принципите, които са посочени в Закона за счетоводството, е действащо предприятие1. Според закона се приема, че предприятието е действащо, когато “няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята де...

Данъчно третиране на доставката на отпадъци

Фирма “Х” ЕООД има основна дейност - изкупуване, временно съхраняване, преработка и продажба на неметални отпадъци. За тази си дейност има издаден регистрационен документ от РИОСВ. Когато фирмата продава изкупения, сортиран и балиран отпадък - не нач...

Обезщетение на ЕТ при прекратяване на трудов договор

Служителка е уволнена по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. Същата е регистрирана като ЕТ. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа? Кой ще издаде документ, че лицето не е започнало друга работа? В съответствие с чл. 220, ...

Обезщетение при заместване

Има ли право на някакво обезщетение служител с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ след прекратяване на заместването? Трудовият договор за заместване се прекратява със завръщане на замествания на работа, без да се дължи предизвестие (чл. 325, ал. 1...

Осигурителни вноски върху обезщетението по чл. 220 от КТ

Работник подава предизвестие за напускане от 03.11.2014 г. Но иска да напусне от 06.11.2014 г., т.е. това е последният му работен ден (не си спазва предизвестието по закон, което е един месец). Във връзка с това ни дължи по закон обезщетение в размер...

Оценка на парични позиции в годишния финансов отчет

По предварителен договор за покупка на дялове фирмата купувач заплаща с цесия в долари, която представлява главница плюс лихви. Сделката не е финализирана. Цесията не е платена и стои в с/ка 498 като вземане. При изготвяне на годишния отчет следва ли...

В пресата за вас

Доказване на факта, че след уволнение работникът е останал без работа

В бр. 10 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда Тълкувателно решение № 4/2013 г., прието на 18.06.2014 г. от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Висшия касационен съд (ВКС), в което се д...

Отчитане на автомобил на лизинг

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Притежавам товарен автомобил, който е заприходен по лизингова стойност от 2011 г. за 15 426 лв. и има набрано изхабяване до момента 12 661 лв., остатъчна стойнос...

Отчитане на установени липси

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на установени липси. По своя характер липсите могат да бъдат за сметка на предприятието - когато не е констатирана вина на материалноотговорните...

Правата на банките в обезпечителното производство

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” проф. Ганета Минкова коментира правата на банките в обезпечителното производство. В практиката често възникват случаи, когато се налагат обезпечителни мерки върху вземане, което длъжникът има ...

Условия за прилагане на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. На основание чл. 226, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица могат да ползват данъчно...

Справочник

Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им

От 1 януари 2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ). Данните от издадените болнични листове и от решенията по обж...

Справочна информация бр. 44/2014

Централни валутни курсове за периода 01.12.2014 г. - 05.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...