начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 44/2014 г.

ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 341 от 30.10.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които мога...

За разместването на почивните дни

Трудовото ни законодателство определя изрично и изчерпателно официалните празници в страната - дни за отдаване на почит към определени значими исторически, културни и други събития и религиозни празници. Разпоредбата на чл. 154, ал. 1 КТ изброява пра...

Народно събрание бр.44/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за ДДС, с които се изменя Законът за акцизите и данъчните складове. Парламентът прие предложение за поетапно увеличение на акцизната ставка на цигарите и времеви график за достигане на миним...

Парични обезщетения при трудоустрояване

При трудоустрояване се променя редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществен...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от принципите, които са посочени в Закона за счетоводството, е действащо предприятие1. Според закона се приема, че предприятието е действащо, когато “няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята де...

Данъчно третиране на доставката на отпадъци

Фирма “Х” ЕООД има основна дейност - изкупуване, временно съхраняване, преработка и продажба на неметални отпадъци. За тази си дейност има издаден регистрационен документ от РИОСВ. Когато фирмата продава изкупения, сортиран и балиран отпадък - не нач...

Обезщетение на ЕТ при прекратяване на трудов договор

Служителка е уволнена по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. Същата е регистрирана като ЕТ. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа? Кой ще издаде документ, че лицето не е започнало друга работа? В съответствие с чл. 220, ...

Обезщетение при заместване

Има ли право на някакво обезщетение служител с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ след прекратяване на заместването? Трудовият договор за заместване се прекратява със завръщане на замествания на работа, без да се дължи предизвестие (чл. 325, ал. 1...

Осигурителни вноски върху обезщетението по чл. 220 от КТ

Работник подава предизвестие за напускане от 03.11.2014 г. Но иска да напусне от 06.11.2014 г., т.е. това е последният му работен ден (не си спазва предизвестието по закон, което е един месец). Във връзка с това ни дължи по закон обезщетение в размер...

Оценка на парични позиции в годишния финансов отчет

По предварителен договор за покупка на дялове фирмата купувач заплаща с цесия в долари, която представлява главница плюс лихви. Сделката не е финализирана. Цесията не е платена и стои в с/ка 498 като вземане. При изготвяне на годишния отчет следва ли...

В пресата за вас

Доказване на факта, че след уволнение работникът е останал без работа

В бр. 10 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда Тълкувателно решение № 4/2013 г., прието на 18.06.2014 г. от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Висшия касационен съд (ВКС), в което се д...

Отчитане на автомобил на лизинг

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Притежавам товарен автомобил, който е заприходен по лизингова стойност от 2011 г. за 15 426 лв. и има набрано изхабяване до момента 12 661 лв., остатъчна стойнос...

Отчитане на установени липси

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на установени липси. По своя характер липсите могат да бъдат за сметка на предприятието - когато не е констатирана вина на материалноотговорните...

Правата на банките в обезпечителното производство

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” проф. Ганета Минкова коментира правата на банките в обезпечителното производство. В практиката често възникват случаи, когато се налагат обезпечителни мерки върху вземане, което длъжникът има ...

Условия за прилагане на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. На основание чл. 226, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица могат да ползват данъчно...

Справочник

Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им

От 1 януари 2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ). Данните от издадените болнични листове и от решенията по обж...

Справочна информация бр. 44/2014

Централни валутни курсове за периода 01.12.2014 г. - 05.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...