Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 8 - 14 декември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 44/2014 г.

ДВ, бр. 92 от 7.11.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 341 от 30.10.2014 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. ...

За разместването на почивните дни

Трудовото ни законодателство определя изрично и изчерпателно официалните празници в страната - дни за отдаване на почит към определени значими исторически, културни и други събития и религиозни празници. Разпоредбата на чл. 154, ал. 1 КТ изброява празници с фиксирани дати (напр. ...

Народно събрание бр.44/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене на промени в Закона за ДДС, с които се изменя Законът за акцизите и данъчните складове. Парламентът прие предложение за поетапно увеличение на акцизната ставка на цигарите и времеви график за достигане на минималните нива на облагане от 90 ...

Парични обезщетения при трудоустрояване

При трудоустрояване се променя редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения, които са регламентирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Съгласно чл. 47...

Въпроси и отговори

Годишно приключване в предприятията в ликвидация и несъстоятелност

Един от принципите, които са посочени в Закона за счетоводството, е действащо предприятие1. Според закона се приема, че предприятието е действащо, когато “няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност”. Значението на този при...

Данъчно третиране на доставката на отпадъци

Фирма “Х” ЕООД има основна дейност - изкупуване, временно съхраняване, преработка и продажба на неметални отпадъци. За тази си дейност има издаден регистрационен документ от РИОСВ. Когато фирмата продава изкупения, сортиран и балиран отпадък - не начислява ДДС на основание чл. 16...

Обезщетение на ЕТ при прекратяване на трудов договор

Служителка е уволнена по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ. Същата е регистрирана като ЕТ. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа? Кой ще издаде документ, че лицето не е започнало друга работа? В съответствие с чл. 220, ал. 1 от КТ работник или служи...

Обезщетение при заместване

Има ли право на някакво обезщетение служител с договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ след прекратяване на заместването? Трудовият договор за заместване се прекратява със завръщане на замествания на работа, без да се дължи предизвестие (чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ). При прекратяван...

Осигурителни вноски върху обезщетението по чл. 220 от КТ

Работник подава предизвестие за напускане от 03.11.2014 г. Но иска да напусне от 06.11.2014 г., т.е. това е последният му работен ден (не си спазва предизвестието по закон, което е един месец). Във връзка с това ни дължи по закон обезщетение в размер на една брутна работна заплат...

Оценка на парични позиции в годишния финансов отчет

По предварителен договор за покупка на дялове фирмата купувач заплаща с цесия в долари, която представлява главница плюс лихви. Сделката не е финализирана. Цесията не е платена и стои в с/ка 498 като вземане. При изготвяне на годишния отчет следва ли към 31.12. да отчетем курсови...

В пресата за вас

Доказване на факта, че след уволнение работникът е останал без работа

В бр. 10 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда Тълкувателно решение № 4/2013 г., прието на 18.06.2014 г. от Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Висшия касационен съд (ВКС), в което се дава отговор на въпроса трябва ...

Отчитане на автомобил на лизинг

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, д.е.с., отговаря на въпроса: Притежавам товарен автомобил, който е заприходен по лизингова стойност от 2011 г. за 15 426 лв. и има набрано изхабяване до момента 12 661 лв., остатъчна стойност 3765 лв. Официално е приключ...

Отчитане на установени липси

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на установени липси. По своя характер липсите могат да бъдат за сметка на предприятието - когато не е констатирана вина на материалноотговорните лица (фири, природни бедствия...

Правата на банките в обезпечителното производство

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” проф. Ганета Минкова коментира правата на банките в обезпечителното производство. В практиката често възникват случаи, когато се налагат обезпечителни мерки върху вземане, което длъжникът има от трето лице. В тези хипотези...

Условия за прилагане на данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда данъчното облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. На основание чл. 226, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непреви...

Справочник

Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им

От 1 януари 2015 г. се въвежда нов ред за издаване на болничните листове и за представяне на данните от тях от органите на медицинската експертиза в Националния осигурителен институт (НОИ). Данните от издадените болнични листове и от решенията по обжалването им ще се подават по е...

Справочна информация бр. 44/2014

Централни валутни курсове за периода 01.12.2014 г. - 05.12.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...