Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 24, 16 - 31 декември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2014 г.
Писма и указания

№ 3-2476 от 05.11.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Българско дружество ще осъществява доставка на стока с получател дружество от Ирак. Поради военното положение в Ирак в страната няма финансови учреждения (банки), които да осъществяват трансфери към други държави. За разплащане търговските дружества в Ирак използват банки в Репуб...

№ 3-2649 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

Според изложеното в запитването „А” ЕООД на ...........2014 г. сключва договор за доставка на линия за гранулиране на обща стойност ……… евро. Възложител по договора е фирма „В” АД, Република Унгария. На 01.08.2014 г. е извършено частично плащане като на същата дата дружеството из...

№ 92-359 от 27.06.2014 г. ОТНОСНО: Длъжен ли е работодателят да отчита трудов стаж и професионален опит, придобит преди 1 юли 2007 г.

Извън случаите на § 1 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, няма законоустановено задължение за ра­ботодателя да отчита изцяло трудовия стаж на работника или служителя, придо­бит преди 01.07.2007 г. В отговор на запитване о...

№ 92-463 от 30.07.2014 г. ОТНОСНО: Установяване на ненормирано работно време при работа с променливи граници и раз­деляне на работния ден на две или три части

При работно време с променливи граници може да бъде установен ненормиран рабо­тен ден при спазване на изричните законови изисквания общата продължителност на работното време да не нарушава непрекъс­натата минимална междудневна и сед­мична почивка. Ненормирано работно време може д...

№ 94-4554 от 11.03.2014 г. ОТНОСНО: Извънреден труд в двата дни от седмичната почивка

За деня, определен за почивка, работникът или служителят няма право на трудово възнаграждение и следователно му се на­малява основното месечно трудово възна­граждение. Разпоредбата на чл. 153, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че за положен извънреден труд в двата дни от ...

№ 96-00-406 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от вас юридическо лице не е регистрирано по ЗДДС и притежава в активите си само земя, като към момента осъществява единствено сделки – отдаване под наем на земя. Същевременно, фирмата участва по програма на...

№ 96-00-415 от 06.11.2014 г. ОТНОСНО: ВОД по чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

Дружеството се занимава с производство и търговия на мъжки дрехи. Внасят се материали от Китай и Индия. Част от стоката внос от Китай влиза през друга държава членка – Австрия чрез австрийски спедитор за сметка на дружеството. Съгласно чл. 13, ал. 6 от ЗДДС е налице ВОП. Дружеств...

№ 96-00-419 от 10.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчни амортизации

В запитването е посочено, че дружеството иска от 01.01. да намали процента на амортизационните норма на някои ДМА, както в счетоводния, така и в данъчния амортизационен план, с цел същите да съответстват на полезния им живот. Поставени са следните въпроси: 1. Може ли да се намаля...

Анотации

Банков кредит изтеглен от съдружник за фирмата

В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Единият от съдружниците, който е физическо лице, изтегли банков кредит и го предостави на дружеството. Въз основа на погасителния план цялата сума по кредита (главница плюс лихва) е осчетоводена...

Внасяне на осигурителни вноски за периода на незаконното уволнение на работник

В бр. 10/2014 г на сп. „Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на ЕС” в Министерски съвет отговаря на следния въпрос: Има ли работодателя задължение за внасяне на осигурителни вноски, за периода на незаконното уволнение на работник? ...

Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по време на платен годишен отпуск

В бр. 10/2014 г.на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП отговаря на следния въпрос: Има ли право на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работник, който през целия месец ползва платен годишен отпуск? Обстоят...

Изчислява данъчната оценка на недвижим имот

В бр. 5/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Проф. д-р Ганета Минкова отговаря на следния въпрос:Как се изчислява данъчната оценка на недвижим имот, когато данъчно задълженото лице (ДЗЛ) е предприятие и когато е гражданин? До края на 2010 г. данъчна основа беше само отч...

Новото при административните наказания по ЗОП

В бр. 6/2014 г. сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт-юрист отговаря на следния въпрос: Поради промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), какво е новото при административните наказания за нарушенията за неспазване на правилата за възлагане на общес...

Определяне месечното нетно възнаграждение за работещите по трудови и по служебни правоотношения

В бр. 17/2014 г.на в. „Актив”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос:Как се определя месечното нетно възнаграждение за работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях? Според правилата на чл. 17 от Наредбата за изчисляване и изплащане на пар...

Последващо оценяванe на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване

В бр. 10/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Галя Георгиева, докторант kъм СА „Д. А. Ценов” - Свищов, отговаря на следния въпрос: Как се извършва последващо оценявана на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване? Редът за извършване на последващо...

Работодателя не може да глобява работниците

В бр. 10/2014 г. сп. „Труд и право”,Величка Микова, юрист разглежда следния казус: От „Инспекция по труда“ направиха проверка във фирмата ни, която завърши със забележки, предписания и глоби, тъй като в Правилника за вътрешния трудов ред, има заложени глоби за пушене на нереглам...

Регистриране на постоянен обект в България от унгарска фирма

В бр. 2/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Унгарска фирма, регистрирана по ЗДДС, иска да наеме складова база в България с цел съхраняване на стоки, който впоследствие ще се продават на трети лица. Как да регистрира пос...

Синхронизиране на данъчния режим по чл. 37, ал. 1 с чл. 34, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 7-8/2014 г. сп. „Актив”,Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Във връзка с направените промени в чл. 37 от ЗКПО от 01.01.2014 г., как се синхронизира данъчния режим за обратното проявление на обезценени вземания, регламентиран с чл. 37, ал. 1 ЗКПО, ...

Управление на етажната собственост

В бр. 9/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: В изпълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), общото събрание на собствениците на сграда, избират за управител на етажната собственост акционерно д...

Фактуриране на спедиторска услуга

В бр. 10/2014 г.на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Имаме сключен договор за спедиция от Китай до България и в тази връзка извършваме международна спедиция за превоз от Китай до Гърция с морски транспорт, за доста...

Формирането на данъчния финансов резултат на консорциум

В бр. 10/2014 г. сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Учредено е дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с цел, изпълнение на проект за реконструкция на питеен водопровод за нуждите на търговско друже...

„Отпуск по бащинство” след навършване на 6-месечна възраст на детето

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Може ли бащата да ползва „отпуск по бащинство” след навършване на 6-месечна възраст на детето? Със съгласието на майката (осиновителката), след навършване на 6-месечна възраст...

Справочник

Държавен вестник в бр. 24 от 2014 г.

ДВ, бр. 100 от 5.12.2014 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Спора...

Заверяване на осигурителни книжки

Национален осигурителен институт Заверяването на книжките се извършва по постоянен адрес или адрес на регистрация на търговското дружество, независимо от това кое ТП ОИ е издало книжката. Осигурителните книжки се заверяват при прекратяване на осигуряването или по искане на самоо...

Наръчник по ДДС за 2014 г.

Национална агенция за приходите Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС НАП създава и поддържа специален регистър по този закон, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С вписването в регистъра лицата получават идентиф...

Нова е-услуга на НОИ изчислява прогнозен размер на обезщетението за бременност и раждане

„Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане” е новата електронна услуга, достъпна за потребителите чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg). Тя е предназначена за бъдещи майки или други лица, имащи право на парично обезщетение за бременнос...

От 1 декември 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) започва издаването на уникални номера на болничните листове

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че със стартирането на Електронния регистър на болничните листове от 1 януари 2015 г., в който данните вече ще се подават по електронен път, издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове...

Правителството одобри Законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Министерство на труда и социалната политика Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. В него се предвижда запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Размерът на о...

Промени в Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 31 октомври 2014 г., влизащи в сила от 01.01.2015 г.

Национален осигурителен институт Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). Преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на приетите данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 К...

Справочна информация бр. 24/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 ноември - 10 декември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни ме...

Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие, както и при несъстоятелност

Национална агенция за приходите Нормативна уредба чл. 77 от ДОПК чл. 78 от ДОПК І. Задължение за уведомяване по чл. 77 от ДОПК 1. Считано от 15.02.2011 г. е в сила промяна в редакцията на чл. 77, ал. 1 от кодекса, съгласно която преди подаване на заявление в Търговския регистър...