Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 1, Януари 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29...

Коментар на експерта

Новото данъчно законодателство през 2015 г. – кратък преглед на по-важните промени

Въпросите, свързани с промените в данъчното законодателство, винаги са били актуални в края на всяка стара и в началото на новата календарна година. Като цяло до момента промените в материалните данъчни закони са събрани в един брой на „Държавен вестник“ – брой 105 от 19.12.2014 ...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Измененията и допълненията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е поредната стъпка към въвеждането на „електронния болничен лист“ от 1 януари 2015 г. Проектът „Електронен регистър на болничните листове” е и...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стоки от страни извън ЕС

Въпрос: При внос от българска фирма, регистрирана по ЗДДС, на палмово масло (хранителен продукт) от страна извън Европейския съюз дължи ли се ДДС, мито върху вноса и акциз? Отговор: При вноса на палмово масло - хранителен продукт, се дължат ДДС и вносни мита. Размерът на митото ...

Данъчно третиране на получено дарение от чуждестранно ЮЛ

Въпрос: Местно ЮЛ получава дарение от чуждестранно ЮЛ на какви данъци подлежи – местен за дарението и корпоративен за извънредния приход ли? Отговор: Съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както...

Изплащане на 60% от брутното възнаграждение

Въпрос: Фирмата, в която работи съпругата ми, планира изплащане на 60% от брутното възнаграждение. Според чл. 245 КТ това не е нарушение на трудовото законодателство и може да продължи неопределено дълго време, като неизплатената част си остава дължима. В тази връзка бих искал да...

Подаване на финансови отчети на дружество в ликвидация

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност подава документи в съда за ликвидация. На 20.08.2013 г. се вписва това обстоятелство. На 21.10.2014 г. Агенцията по вписвания прави отказ поради това, че ликвидационният баланс е подаден с дата 31.03.2014 г. През времето от регистрацията...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Фирма, регистрирана в България и извършваща консултантски и бизнес услуги на доставчик от САЩ, се регистрира доброволно по ДДС, тъй като сделките се водят като необлагаеми в България. Фирмата има лизингови договори за автомобили с право на данъчен кредит. Може ли да се по...

Прилагане на чл. 28, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Българска фирма продава машина на фирма от ЕС. Купувачът обаче изнася директно машината за трета страна, като износител се явява продавачът, но транспортът се плаща от купувача. Какви документи са необходими да притежава продавачът, така че при една проверка да не бъде пр...

Прилагане разпоредбите на ЗДДС за американска фирма регистрирана у нас

Въпрос: Фирма, извършваща услуги в сферата на проучване на пазара, анализи и установяване на връзка с доставчици за износ на хранителни продукти от България към САЩ, е учредена в България от собственика на фирмата в САЩ. Американската фирма превежда суми за извършваните услуги, к...

Продажба на автомобили втора употреба

Въпрос: Фирмата е регистрирана в Търговския регистър, има регистрация по ЗДДС и подадено уведомление по чл. 143, ал. 4 от ЗДДС, че ще извършва търговия със стоки втора употреба (леки автомобили), като прилага специалния режим на маржа на цената. Понякога обаче продажната цена е п...

Продажба на стоки на ДЗЛ от Нидерландия от нерегистрирано по ДДС българско лице

Въпрос: Българско дружество (ООД), което не е регистрирано по ДДС в България, предстои да продаде стоки, собствено производство, на регистрирано по ДДС ДЗЛ от Нидерландия (държава - членка на ЕС).Има ли в този случай условие за задължителна регистрация в България? Тъй като българ...

Счетоводното отчитане и данъчното третиране на разпределените на предприятията квоти за въглеродни емисии и парникови газове

Въпрос: Предприятие, занимаващо се с търговия на квоти за въглеродни емисии и парникови газове, което не е оператор на инсталации, а само търговец, т.е. купува квоти с цел последваща продажба, прилага НСФОМСП при водене на счетоводната си отчетност. Съгласно становище на Министер...

Писма и указания

№ 20-00-253 от 15.12.2014 г. Относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с наредбата за и...

№ УК-5 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагането на Решение на Министерския съвет № 788 от 28 ноември 2014 г. за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори

УКАЗАНИЕ Настоящото указание се издава на основание чл. 101, aл. 1 от Закона за публични финанси. Указанието е задължително за прилагане от разпоредителите с бюджет, органите на Националната агенция за приходите и органите на Агенция „Митници”. Целта на това указание е да внесе ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2015 г. За повече информация погледнете на страници 115, 116 и 117от сканирания брой на изда...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 99 до бр. 100 от 2014 г.

ДВ, бр. 99 от 2.12.2014 г. Народно събрание Решение за избиране на Комисия по икономическа политика и туризъм Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси Решение за избиране на Комисия по правни въпроси Решение за избиране на Комисия по земеделието и храните Решение за изб...