Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 1, 1 - 15 януари 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2015 г.
Писма и указания

№ 20-00-253 от 15.12.2014 г. Относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се ли...

№ 3-2646 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия, монтаж и ремонт на климатици. На …….2014 г. с договор за покупко-продажба дружеството е закупило от германско физическо лице лек автомобил, марка Ситроен, модел Берлинг...

№ 67-52 от 13.08.2014 г. ОТНОСНО: Зачитане на трудов и осигурителен стаж за вре­мето на обучение за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение по Закона за здравето

Времето на обучение за придобиване на специалност се признава за трудов стаж по силата на изрична норма на специален закон - чл. 180, ал. 4 от Закона за здравето, и се доказва с документ от заведенията и лечебните заведения по чл. 180, ал. 2, т. 1 и ...

№ 94-2629 от 29.09.2014 г. ОТНОСНО: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж пери­одът на получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение?

Получаването на парично обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение не е основание за зачитане на трудов и осигури­телен стаж. Такова основание е получаването на парич­но обезщетение за безработица. Разпор...

Анотации

Балансово признаване на ДМА при бюджетните организации

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Анастасия Матова-Головина, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се извършва балансовото признаване (капитализация) на ДМА при бюджетните организации, които при придобиването им са отчетени като разход? ...

Възражение на служителя срещу оценка при атестирането

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Чавдар Христов, юрист отговаря на следния въпрос: Има ли право на възражение служителя срещу определената му оценка при атестирането? Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител г...

Гаранцията за изпълнение

В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”, Мариана Кацарова, юрист-експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: Какво представлява гаранцията за изпълнение и какъв е нейният размер? Какви са последиците от нейното непредст...

Данъчен кредит за гориво, масла, ремонти и резервни части на товарни микробуси под наем

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дейността на фирмата ни е свързана с транспортни услуги на бързо оборотни стоки пo магазинната мрежа, извършвани с два товарни микробуса с...

Декларация за неактивност в НАП и НОИ

В бр. 22/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петковотговаря на следния въпрос: Кои предприятия подават декларация за неактивност в НАП и НОИ? Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната счетоводна и данъчна година не...

Документално доказване на щети

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията за документално доказване на щети, породени от непреодолима сила за целите на ЗКПО? В ЗКПО не с...

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви права дава допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и кой има право да се осигурява за него? Допълнителното задължите...

Доставка и монтаж на място, на стока на ДЗЛ в държава членка

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, извършихме доставка и монтаж на място на стока на данъчно задължено лице, което е установено в държава - членка ...

Екскурзия в чужбина на работници и служители от гледна точка на ЗКПО

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Облага ли се с данък по ЗКПО организирана екскурзия в чужбина на работници и служители и признава ли се за социален разход? В чл. 62, ал....

Защита при уволнение на майки назначени по ЗДСл и КТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Мариана Василева, главен експерт в администрацията на МС, отговаря на следния въпрос: Майките, назначени по служебно правоотношение или майките, работещи по трудово правоотношение са по-защитени от уволнени...

Лихва върху обезщетението по чл. 225, ал.1 от КТ

В бр. 10/2014 г. на сп.” Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в МС, отговаря на следния въпрос: От кой момент работодателя дължи лихва върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ и изп...

Обезщетение през време на отпуска по чл. 164б от КТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос:Кой има право на обезщетение през време на отпуска по чл. 164б от КТ (при осиновяване), как се определя неговият размер и кога се прекратява изпла...

Попълване и подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.

В бр. 12/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Какви са особеностите при попълването и подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на...

Право работодателят да определя в длъжностната характеристика изискващите се образование и квалификация за изпълняваната работа

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Има ли право работодателят да определя в длъжностната характеристика изискващите се образование и квалификация за изпълняваната работа и да уволни служител, ...

Прилагане на чл. 92 ал. 11 ЗДДС, при възложена ревизия от НАП

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се прилага чл. 92, ал. 11 ЗДДС, при възложена ревизия от НАП? При ревизия нормата на чл. 92, ал. 11 предвижда прихващане или...

Прилагане разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, извършва доставка на стока за Русия. Превозът се извършва от швейцарска транспортна фирма, която няма регис...

Счетоводно отчитане на биологичните активи

В бр. 7/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Д-р Иван Златков, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се извършва счетоводното отчитане на биологичните активи? Правилата за отчитане на биологичните активи са определени...

Справочник

Декларациите за физически лица ще се подават онлайн и без електронен подпис от 15 януари

Национална агенция за приходите До 15 януари 2015 г. ще бъде въведена новата услуга за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица по електронен път, но без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентифи...

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд "ТЗПБ" 2015 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник в бр. 1 от 2015 г.

Дв, бр. 102 от 12.12.2014 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените Решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика Решение за попълване състава на К...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2015 г.

(при налагане на административно увеличение 4,4 на сто за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата от началото на 2015 г. 360,00 лв.) [[app_15085_1]] [[app_15086_2]] [[app_15087_3]] Забележки: 1. Минималният осигурителен до...

Новите годишни данъчни декларации вече са достъпни в сайта на НАП

Национална агенция за приходите Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите, които ще се подават през 2015 г. са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в...

НОИ публикува програмен продукт за издаване на болнични листове и решения по обжалването им

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че на интернет страницата на института (www.noi.bg), в рубрика Е-услуги - еБолнични листове, е публикуван софтуер, който се разпространява безплатно от НОИ, за изд...

От 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство. Из...

Справочна информация бр. 1/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 29 декември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...

Фирмите с нова електронна услуга за осигуряване на служителите си

Национална агенция за приходите От 19 декември 2014 г. НАП пуска в употреба нова електронна услуга за осигурителите, която дава достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации  за всяко осигурено от тях лице, както и ...