Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 1, 1 - 15 януари 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2015 г.
Писма и указания

№ 20-00-253 от 15.12.2014 г. Относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с наредбата за и...

№ 3-2646 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването „А” ЕООД е с основен предмет на дейност търговия, монтаж и ремонт на климатици. На …….2014 г. с договор за покупко-продажба дружеството е закупило от германско физическо лице лек автомобил, марка Ситроен, модел Берлинго, с брой места 4+1 за сумата ...

№ 67-52 от 13.08.2014 г. ОТНОСНО: Зачитане на трудов и осигурителен стаж за вре­мето на обучение за придобиване на специалност въз основа на договор за обучение по Закона за здравето

Времето на обучение за придобиване на специалност се признава за трудов стаж по силата на изрична норма на специален закон - чл. 180, ал. 4 от Закона за здравето, и се доказва с документ от заведенията и лечебните заведения по чл. 180, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за здравето. Издав...

№ 94-2629 от 29.09.2014 г. ОТНОСНО: Зачита ли се за трудов и осигурителен стаж пери­одът на получаване на парично обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение?

Получаването на парично обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на трудовото правоотношение не е основание за зачитане на трудов и осигури­телен стаж. Такова основание е получаването на парич­но обезщетение за безработица. Разпоредбата на чл. 9, ал. 2, т. 2 о...

Анотации

Балансово признаване на ДМА при бюджетните организации

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Анастасия Матова-Головина, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се извършва балансовото признаване (капитализация) на ДМА при бюджетните организации, които при придобиването им са отчетени като разход? С приемането на новия Сметкоп...

Възражение на служителя срещу оценка при атестирането

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Чавдар Христов, юрист отговаря на следния въпрос: Има ли право на възражение служителя срещу определената му оценка при атестирането? Служителите, които не са съгласни с дадената им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението ...

Гаранцията за изпълнение

В бр. 10/2014 г на сп. „Търговско и облигационно право”, Мариана Кацарова, юрист-експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: Какво представлява гаранцията за изпълнение и какъв е нейният размер? Какви са последиците от нейното непредставянето и как се възстановява?...

Данъчен кредит за гориво, масла, ремонти и резервни части на товарни микробуси под наем

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дейността на фирмата ни е свързана с транспортни услуги на бързо оборотни стоки пo магазинната мрежа, извършвани с два товарни микробуса с договори за наем. Единият се ...

Декларация за неактивност в НАП и НОИ

В бр. 22/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петковотговаря на следния въпрос: Кои предприятия подават декларация за неактивност в НАП и НОИ? Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната счетоводна и данъчна година не са извършвали стопанска дейно...

Документално доказване на щети

В бр. 10/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията за документално доказване на щети, породени от непреодолима сила за целите на ЗКПО? В ЗКПО не се съдържат разпоредби, регламе...

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви права дава допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и кой има право да се осигурява за него? Допълнителното задължително пенсионно осигуряване дава...

Доставка и монтаж на място, на стока на ДЗЛ в държава членка

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, извършихме доставка и монтаж на място на стока на данъчно задължено лице, което е установено в държава - членка на ЕС. Какъв е режимът на обла...

Екскурзия в чужбина на работници и служители от гледна точка на ЗКПО

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Облага ли се с данък по ЗКПО организирана екскурзия в чужбина на работници и служители и признава ли се за социален разход? В чл. 62, ал. 1 от Правилник за прилагане н...

Защита при уволнение на майки назначени по ЗДСл и КТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Мариана Василева, главен експерт в администрацията на МС, отговаря на следния въпрос: Майките, назначени по служебно правоотношение или майките, работещи по трудово правоотношение са по-защитени от уволнение? Закрила при прекратяване н...

Лихва върху обезщетението по чл. 225, ал.1 от КТ

В бр. 10/2014 г. на сп.” Труд и право”, Мариана Василева, главен експерт в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в МС, отговаря на следния въпрос: От кой момент работодателя дължи лихва върху обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ и изплаща ли се, ако е по договор р...

Обезщетение през време на отпуска по чл. 164б от КТ

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос:Кой има право на обезщетение през време на отпуска по чл. 164б от КТ (при осиновяване), как се определя неговият размер и кога се прекратява изплащането му ? Паричното обезщет...

Попълване и подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.

В бр. 12/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Какви са особеностите при попълването и подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2014 г.? До 31 януари 2015 г...

Право работодателят да определя в длъжностната характеристика изискващите се образование и квалификация за изпълняваната работа

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Има ли право работодателят да определя в длъжностната характеристика изискващите се образование и квалификация за изпълняваната работа и да уволни служител, който не отговаря на новите из...

Прилагане на чл. 92 ал. 11 ЗДДС, при възложена ревизия от НАП

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се прилага чл. 92, ал. 11 ЗДДС, при възложена ревизия от НАП? При ревизия нормата на чл. 92, ал. 11 предвижда прихващане или възстановяване изцяло, или ча...

Прилагане разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма, извършва доставка на стока за Русия. Превозът се извършва от швейцарска транспортна фирма, която няма регистрация по ДДС в държава - член...

Счетоводно отчитане на биологичните активи

В бр. 7/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Д-р Иван Златков, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се извършва счетоводното отчитане на биологичните активи? Правилата за отчитане на биологичните активи са определени в Международния счетоводен ст...

Справочник

Декларациите за физически лица ще се подават онлайн и без електронен подпис от 15 януари

Национална агенция за приходите До 15 януари 2015 г. ще бъде въведена новата услуга за подаване на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица по електронен път, но без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се и...

Държавен вестник в бр. 1 от 2015 г.

Дв, бр. 102 от 12.12.2014 г. Народно събрание Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените Решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика Решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси Р...

Новите годишни данъчни декларации вече са достъпни в сайта на НАП

Национална агенция за приходите Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица вече са публикувани на сайта на НАП. Формулярите, които ще се подават през 2015 г. са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за доходите на г...

НОИ публикува програмен продукт за издаване на болнични листове и решения по обжалването им

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че на интернет страницата на института (www.noi.bg), в рубрика Е-услуги - еБолнични листове, е публикуван софтуер, който се разпространява безплатно от НОИ, за издаване на болнични листове и ре...

От 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство

Националният осигурителен институт Националният осигурителен институт уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство. Изменени и допълнени са образцит...

Справочна информация бр. 1/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 29 декември 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

Фирмите с нова електронна услуга за осигуряване на служителите си

Национална агенция за приходите От 19 декември 2014 г. НАП пуска в употреба нова електронна услуга за осигурителите, която дава достъп до обобщени справки за актуалното състояние на осигурителните декларации  за всяко осигурено от тях лице, както и възможност фирмите да получава...