Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 5, 1 - 15 март 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2015 г.
Писма и указания

№ 2-1243 от 17.10.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 113, чл. 117, чл. 125, чл. 126 ЗКПО

В писмено запитване, заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” …………. с вх.№………….., са поставени следните въпроси: 1. При преобразуване на дружество чрез вливане, приемащото дружество подава ли данъчна декларация в 30 дневен срок...

№ 2-1336 от 24.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗДДС и чл. 18 ППЗДДС при извършване на доставка на стоки от Русия

От приложените документи се установява, че представляваното от вас дружество е сключило договор № …….г. и анекс към договора от …….г. за доставка на стоки с клиент – дружество от Русия. Съгласно договора доставката на стоки се извършва съгласно услов...

№ 2-1384 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Признаване на инвестирането на преотстъпен данък за 2013 г. по реда на чл. 189б от ЗКПО в придобиване на GPS навигация за селскостопански машини на регистриран земеделски производител

При така описаната фактическа обстановка предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното становище: В чл. 189б, ал. 2, т. 1-6 са определени условията, които едновременно следва да бъдат изпълнени, за да се преотстъпи данъкът по чл. 189б от ...

№ 24-29-274 от 17.12.2014 г. ОТНОСНО: Възстановяване на суми, събрани в хода на изпълнителното производство и представляващи лихви върху имуществени санкции, наложени от външни за НАП взискатели

С ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, задавате въпроси относно органа, който е компетентен за възстановяване на суми, събрани в хода на изпълнителното производство, представляващи лихви върху имуществени санкции, наложени от външни за НАП взискатели, ...

№ 26-Х-99 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на 50 на сто от получен наем, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България

По повод на постъпило и заведено с вх. №……………… в Централно управление на Националната агенция за приходите ваше писмо относно задължението за внасяне на 50 на сто от получен наем от еднолично дружество с ограничена отговорност ……………………………………, съгласн...

№ 3-36 от 06.01.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на брак на опаковки, неотговарящи на изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, в сила от 13.12.2014 г.

Според изложеното в запитването „Л” ЕООД е с основна дейност преработка, пакетиране и продажби на едро на кафе и смеси от кафе, сухо мляко, сметана, чай и др. подобни. Дружеството е закупило, съответно е ползвало данъчен кредит и към настоящия момент...

№ 91-01-245 от 27.11.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.

С Постановление на Министерския съвет № 338 от 24.10.2014 г. са направени изменения и допълнения в НИИПОПДОО, които влизат в сила от 01.01.2015 г. Измененията и допълненията са във връзка с новия ред за издаване на болничните листове и за представяне...

№ 94-2432 от 18.08.2014 г. ОТНОСНО: Дневните командировъчни пари, когато лицето се връща за нощуване у дома си

На командирования, когато остава да нощу­ва в мястото на командировката, се запла­щат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката, а на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в...

Анотации

Данъчно третиране доставка на зърносушилня от Италия

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Българска фирма е сключила договор за доставка на зърносушилня с фирма от Италия. И двете фирми са регистрирани по ДДС. Съгласно договора за доставка плащането се и...

Документи при постъпване на нова работа без прекъсване

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Необходимо ли е служителят да представи ново медицинско свидетелство и ново свидетелство за съдимост при преместване от една фирма в друга, без прекъсване на ...

Задължение на осигурителя да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход

В бр. 9/2014 г. на сп. "Данъчна практика", Ваня Никова, гл. експерт по осигуряването при ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Длъжен ли е работодателят да издава удостоверение за осигурителен доход образец УП-2, когато служителите работят на 8-часов...

Изисквания за сключване на трудов договор с условие за обучение

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Искаме да сключим трудов договор с условие за обучение по време на работа, какви са промените от март 2014 г. на КТ в тази част? Това е трудов договор, и кат...

Изчисляване и внасяне на данък от доходите по трудови правоотношения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, как да внесем и декларираме дължимият данък? Най-напред трябв...

Коригиране на счетоводна грешка

В бр. 10/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Задължението към доставчик „X“, извършил ремонт на административната ни сграда (ние сме бюджетна организация), през предходната година е 100 000 лв. Сл...

Лек автомобил за целите на ЗДДС

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за лек? За квалификацията на автомобилите като „леки“ са възприети различни критерии, и това позволи в досегашна...

Намаляване такса смет на имот, който не се ползва

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: За сграда, която няма да се използва през следващата 2015 г., собственик подава в общината, дирекция Местни данъци и такси (МДТ) дек...

Новите административно-наказателни разпоредби на ЗДДС в сила от 01.01.2015 г.

В бр. 2/2015 г. сп. „Счетоводство, данъци и право”,Милена Кирилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са новите административно-наказателни разпоредби на ЗДДС, които влизат в сила от 01.01.2015 г., обнародвани със Закона за изменение и допълнен...

Обезщетение при пенсиониране предвидено в колективен трудов договор

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трябва ли работодателят да изплати обезщетение при пенсиониране в размер, по-голям от 6 брутни заплати, ако това е предвидено в колективен трудов договор? Пр...

Осчетоводяване на средства получени по европроект

В бр. 1/2015 г. на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Кандидатствахме по проект от европейска програма и получихме 100% финансиране. Как да осчетоводим получените средства? По такъв проект, възниква необходимос...

Отразяване на ВОП в дневниците по ДДС

В бр. 23/2014 г. в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Доставяме техника от полска фирмата, регистрирана по ДДС. Имаме инвойс фактура без ДДС от тях, както и фактура за доставката. Фактурата е издадена на 29.10.201...

Подаване на декларация образец № 1 при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Работодателят е установил 6-месечен период на сумирано изчисляване на работното време с начало м. януари 2015 г. Според новите промен...

Попълване на Справка 5 за пренасяне на данъчни загуби

В бр. 11/2014 г.на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) е реализирало данъчни загуби за 2008 г. в размер на 35 200 лв., за 2011 г. в размер на 26 700 лв. и 2014 г. в размер на 5000 ...

Предоставени ваучери за подаръци

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя", Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Представляват ли предоставените ваучери за подаръци социални разходи в натура? Подлежат ли на облагане отчетените социални придобивки по ре...

Прехвърляне собственост на автомобил

В бр. 7/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Тъй като през 2013 г. и 2014 г. автомобил, който е купен от ЕТ, не се ползва за дейността на фирмата, собственикът й иска да го прехвърли на свое име. Как може да с...

Признаване на разходи от командировка в чужбина на управител извършена със собствен автомобил

В бр. 2/215 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”,Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Признават ли се за данъчни цели разходите за гориво при командировка в страната или в чужбина на управителя назначен по ДУК, когато п...

Съкращаване на трудоустроен работник

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: В предприятието ни трябва да съкратим длъжност, заемана от трудоустроен работник, защитен от уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ и му предлагаме да заеме...

Третира по ЗДДС дейността на дружество създадено по ЗУЕС

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третира данъчно по ЗДДС дейността на дружество, което е създадено в изпълнение на изискванията на Закона за управление на етажната ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2015 г.

До 25-и март ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от ...

Държавен вестник в бр. 5 от 2015 г.

ДВ, бр. 13 от 17.2.2015 г. Народно събрание Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Министерски съвет Постановление № 22 от 9 февруари 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зако...

Изисквания към контрола на въвежданите данни в болничните листове

[[app_15286_1]] [[app_15287_2]] [[app_15288_3]] [[app_15289_4]] [[app_15290_5]] [[app_15291_6]] [[app_15292_7]] [[app_15293_8]]...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февр...

Справочна информация бр. 5/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 13 - 26 февруари 2015 г....