Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 5, 1 - 15 март 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2015 г.
Писма и указания

№ 2-1243 от 17.10.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 113, чл. 117, чл. 125, чл. 126 ЗКПО

В писмено запитване, заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” …………. с вх.№………….., са поставени следните въпроси: 1. При преобразуване на дружество чрез вливане, приемащото дружество подава ли данъчна декларация в 30 дневен срок...

№ 2-1336 от 24.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 26, ал. 5, т. 1 ЗДДС и чл. 18 ППЗДДС при извършване на доставка на стоки от Русия

От приложените документи се установява, че представляваното от вас дружество е сключило договор № …….г. и анекс към договора от …….г. за доставка на стоки с клиент – дружество от Русия. Съгласно договора доставката на стоки се извършва съгласно услов...

№ 2-1384 от 25.11.2014 г. ОТНОСНО: Признаване на инвестирането на преотстъпен данък за 2013 г. по реда на чл. 189б от ЗКПО в придобиване на GPS навигация за селскостопански машини на регистриран земеделски производител

При така описаната фактическа обстановка предвид действащата нормативна уредба изразяваме следното становище: В чл. 189б, ал. 2, т. 1-6 са определени условията, които едновременно следва да бъдат изпълнени, за да се преотстъпи данъкът по чл. 189б от ...

№ 24-29-274 от 17.12.2014 г. ОТНОСНО: Възстановяване на суми, събрани в хода на изпълнителното производство и представляващи лихви върху имуществени санкции, наложени от външни за НАП взискатели

С ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, задавате въпроси относно органа, който е компетентен за възстановяване на суми, събрани в хода на изпълнителното производство, представляващи лихви върху имуществени санкции, наложени от външни за НАП взискатели, ...

№ 26-Х-99 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Задължение за внасяне на 50 на сто от получен наем, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България

По повод на постъпило и заведено с вх. №……………… в Централно управление на Националната агенция за приходите ваше писмо относно задължението за внасяне на 50 на сто от получен наем от еднолично дружество с ограничена отговорност ……………………………………, съгласн...

№ 3-36 от 06.01.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на брак на опаковки, неотговарящи на изискванията на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, в сила от 13.12.2014 г.

Според изложеното в запитването „Л” ЕООД е с основна дейност преработка, пакетиране и продажби на едро на кафе и смеси от кафе, сухо мляко, сметана, чай и др. подобни. Дружеството е закупило, съответно е ползвало данъчен кредит и към настоящия момент...

№ 91-01-245 от 27.11.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), обн., ДВ, бр. 90 от 31.10.2014 г.

С Постановление на Министерския съвет № 338 от 24.10.2014 г. са направени изменения и допълнения в НИИПОПДОО, които влизат в сила от 01.01.2015 г. Измененията и допълненията са във връзка с новия ред за издаване на болничните листове и за представяне...

№ 94-2432 от 18.08.2014 г. ОТНОСНО: Дневните командировъчни пари, когато лицето се връща за нощуване у дома си

На командирования, когато остава да нощу­ва в мястото на командировката, се запла­щат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката, а на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в...

Анотации

Данъчно третиране доставка на зърносушилня от Италия

В бр. 7/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова, отговаря на следния въпрос: Българска фирма е сключила договор за доставка на зърносушилня с фирма от Италия. И двете фирми са регистрирани по ДДС. Съгласно договора за доставка плащането се и...

Документи при постъпване на нова работа без прекъсване

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Необходимо ли е служителят да представи ново медицинско свидетелство и ново свидетелство за съдимост при преместване от една фирма в друга, без прекъсване на ...

Задължение на осигурителя да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход

В бр. 9/2014 г. на сп. "Данъчна практика", Ваня Никова, гл. експерт по осигуряването при ЦУ на НОИ отговаря на следния въпрос: Длъжен ли е работодателят да издава удостоверение за осигурителен доход образец УП-2, когато служителите работят на 8-часов...

Изисквания за сключване на трудов договор с условие за обучение

В бр. 10/2014 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Искаме да сключим трудов договор с условие за обучение по време на работа, какви са промените от март 2014 г. на КТ в тази част? Това е трудов договор, и кат...

Изчисляване и внасяне на данък от доходите по трудови правоотношения

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, как да внесем и декларираме дължимият данък? Най-напред трябв...

Коригиране на счетоводна грешка

В бр. 10/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Задължението към доставчик „X“, извършил ремонт на административната ни сграда (ние сме бюджетна организация), през предходната година е 100 000 лв. Сл...

Лек автомобил за целите на ЗДДС

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: За целите на ЗДДС, кой автомобил се приема за лек? За квалификацията на автомобилите като „леки“ са възприети различни критерии, и това позволи в досегашна...

Намаляване такса смет на имот, който не се ползва

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: За сграда, която няма да се използва през следващата 2015 г., собственик подава в общината, дирекция Местни данъци и такси (МДТ) дек...

Новите административно-наказателни разпоредби на ЗДДС в сила от 01.01.2015 г.

В бр. 2/2015 г. сп. „Счетоводство, данъци и право”,Милена Кирилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са новите административно-наказателни разпоредби на ЗДДС, които влизат в сила от 01.01.2015 г., обнародвани със Закона за изменение и допълнен...

Обезщетение при пенсиониране предвидено в колективен трудов договор

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Трябва ли работодателят да изплати обезщетение при пенсиониране в размер, по-голям от 6 брутни заплати, ако това е предвидено в колективен трудов договор? Пр...

Осчетоводяване на средства получени по европроект

В бр. 1/2015 г. на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Кандидатствахме по проект от европейска програма и получихме 100% финансиране. Как да осчетоводим получените средства? По такъв проект, възниква необходимос...

Отразяване на ВОП в дневниците по ДДС

В бр. 23/2014 г. в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Доставяме техника от полска фирмата, регистрирана по ДДС. Имаме инвойс фактура без ДДС от тях, както и фактура за доставката. Фактурата е издадена на 29.10.201...

Подаване на декларация образец № 1 при сумирано изчисляване на работното време

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Работодателят е установил 6-месечен период на сумирано изчисляване на работното време с начало м. януари 2015 г. Според новите промен...

Попълване на Справка 5 за пренасяне на данъчни загуби

В бр. 11/2014 г.на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Данъчно задължено лице (ДЗЛ) е реализирало данъчни загуби за 2008 г. в размер на 35 200 лв., за 2011 г. в размер на 26 700 лв. и 2014 г. в размер на 5000 ...

Предоставени ваучери за подаръци

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя", Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Представляват ли предоставените ваучери за подаръци социални разходи в натура? Подлежат ли на облагане отчетените социални придобивки по ре...

Прехвърляне собственост на автомобил

В бр. 7/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Тъй като през 2013 г. и 2014 г. автомобил, който е купен от ЕТ, не се ползва за дейността на фирмата, собственикът й иска да го прехвърли на свое име. Как може да с...

Признаване на разходи от командировка в чужбина на управител извършена със собствен автомобил

В бр. 2/215 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”,Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Признават ли се за данъчни цели разходите за гориво при командировка в страната или в чужбина на управителя назначен по ДУК, когато п...

Съкращаване на трудоустроен работник

В бр. 23/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: В предприятието ни трябва да съкратим длъжност, заемана от трудоустроен работник, защитен от уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ и му предлагаме да заеме...

Третира по ЗДДС дейността на дружество създадено по ЗУЕС

В бр. 9/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третира данъчно по ЗДДС дейността на дружество, което е създадено в изпълнение на изискванията на Закона за управление на етажната ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2015 г.

До 25-и март ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от ...

Държавен вестник в бр. 5 от 2015 г.

ДВ, бр. 13 от 17.2.2015 г. Народно събрание Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Министерски съвет Постановление № 22 от 9 февруари 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Зако...

Изисквания към контрола на въвежданите данни в болничните листове

[[app_15286_1]] [[app_15287_2]] [[app_15288_3]] [[app_15289_4]] [[app_15290_5]] [[app_15291_6]] [[app_15292_7]] [[app_15293_8]]...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февр...

Справочна информация бр. 5/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 13 - 26 февруари 2015 г....