Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 12, 30 март - 5 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 30 март - 5 април 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2015 г.

ДВ, бр. 21 от 20.03.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 53 от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. 2. Постановление № 54 от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Мин...

Народно събрание бр.12/2015 г.

Сборът на всички такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за частните съдебни изпълнители. В случаите, когато длъжникът сам плати задължението си изцяло или частично в срока на връчената м...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделската кооперация - 2014 година

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на земеделската кооперация през един отчетен период. Според Закона за счетоводството отчетният период обхваща периода от 1 януари до 31 декември на текущата година за кооперациите, които са действащи предпр...

Промените в ЗКПО за 2015 г.

Промените в ЗКПО за 2015 г. са регламентирани с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и с § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн., бр. 107 от 27.12.2014 г.). Направените изменения и допълнения в закона засягат неговите разпоредби относно: - реда за п...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 12/2015

Дело C‑433//09, решение от 22 декември 2010 г. страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е определяне на данъчната основа. В своето решение Съдът на ЕС приема, че Предмет на спора е: Неизпълнение на задължения от държава членка - нарушение на член...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за работа по основен и допълнителен трудов договор

Предстои пенсиониране на служители (преподаватели), които имат трудов стаж в нашия университет повече от 10 години. През последните 10 години непрекъсната работа в университета те са сменяли трудовите си договори, като от основен са преминавали на втори трудов договор (външно съв...

Отчитане на активи, закупени във връзка с проекти

Фирмата ни работи по два проекта на МОМН ОП “ЧР” ЕСФ. И по двата проекта има закупени дълготрайни активи. По първия проект активите са закупени през 2013 г., но проектът приключи и средствата са верифицирани през м.02.2014 г. Закупени са компютри и сървър. При верификацията на с...

Право и размер на обезщетенията при прекратяване на трудов договор

Дългогодишен служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят му предлага прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ с обезщетение в размер 6 заплати. Има ли право и на 6 заплати поради пенсионирането? Работодателят има право да предложи на...

Предоставяне на заем

Дружеството ни е ООД. Управителят, който е един от съдружниците, иска заем от 200 000 лв. от дружеството за срок от 3 до 6 месеца. - Какви документи трябва да оформим? - Договор за заем? - В договора за заем кои да бъдат двете договарящи се страни - от една страна, дружеството, п...

Продължаване срока на договор

Срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 01.06.2013 г. за една година е продължен до 31.10.2014 г. по същия член. Работодателят ми предлага да подам молба за продължаване на договора до 30.06.2015 г. Колко време мога да работя на срочен договор и имам ли основание да искам ...

В пресата за вас

Данъчно облагане и осигурителни вноски върху дължимите обезщетения при съкращаване в щата

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, експерт в МС, разглежда данъчното облагане и осигурителните вноски върху дължимите обезщетения при съкращаване в щата. Обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 от КТ, обезщетението за оставане без ра­бота по ч...

Деклариране по ЗКПО на допълнителни парични вноски към съдружници

За “Експертис” Христо Досев - д.е.с., разглежда казуса: Към началото на 2014 г. ООД има задължения към двама от съдружниците си по допълнителни парични вноски съгласно чл. 134 от Търговския закон. През годината дружеството е върнало част от сумата. Те нито са счетоводен приход, н...

Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промени в МСС 39. Изменението на МСС 39 е с название “Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджирането”. То бе публикувано от СМСС на 27.06.2013 г. Прието е за прил...

Изменения в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда измененията в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. Основните промени в инструкцията се изразяват в следното: - С допълнението в чл. 5, ал. 7 се въвежда нотариално заварено пълном...

Отношения между собственици в сграда - етажна собственост, относно общите части

В бр. 3 на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда темата за отношенията между собственици в сграда - етажна собственост, относно общите части. Как се уреждат отношенията между собственици на обекти в сграда - етажна собственост, относно общите части? Обща част ли е...

Същност и характеристики на инвестиционните имоти

В бр. 2 от 2015 г. на списание “Български законник” Христо Досев, д.е.с, koментира инвестиционните имоти. За да бъде представена дадена сграда или земя като инвестиционен имот, тя трябва да е в състояние да генерира парични потоци независимо от другите активи, притежавани от пред...

Финансови отчети според новата Директива 2013/34/ЕС

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените, които новата Директива 2013/34/ЕС въвежда във финансовите отчети. 1. Според новата счетоводна директива годишният финансов отчет се състои най-малко от баланс, отчет за...

Справочник

Вече е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

Национална агенция за приходите България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горск...

Забрана за износ и изпращане на необработен дървен материал

Агенция “Митници” В бр. 18 на “Държавен вестник” e обнародвано Решение на Народното събрание за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 4401 10, 4403 20, 4403 91, 4403 92 и 4403 99 по Комбинираната номенклатура на ЕС. В тази връзка, считано от 10.03.2015 г. до 09.06.2...

Справочна информация бр. 12/2015

Централни валутни курсове за периода 21.03.2015 г. - 26.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при условията на III, II и I категория труд

[[table_1]] Съкращения: * ТЗПБ - трудова злополука и професионална болест * МОД - минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии...