Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 12, 30 март - 5 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 30 март - 5 април 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 12/2015 г.

ДВ, бр. 21 от 20.03.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 53 от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. 2. Постановление № 54 от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнит...

Народно събрание бр.12/2015 г.

Сборът на всички такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за частните съдебни изпълнители. В случаите, когато длъжникът сам плати задължението си изцяло или ч...

Особености на годишното счетоводно приключване на земеделската кооперация - 2014 година

Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на земеделската кооперация през един отчетен период. Според Закона за счетоводството отчетният период обхваща периода от 1 януари до 31 декември на текущата година за коопераци...

Промените в ЗКПО за 2015 г.

Промените в ЗКПО за 2015 г. са регламентирани с § 39 от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и с § 15 от ПЗР на Закона за държавния бюджет (обн., бр. 107 от 27.12.2014 г.). Направените изменения и допълнения в закона засягат неговите р...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 12/2015

Дело C‑433//09, решение от 22 декември 2010 г. страни: Европейска комисия срещу Република Австрия Предмет на спора е определяне на данъчната основа. В своето решение Съдът на ЕС приема, че Предмет на спора е: Неизпълнение на задължения от държ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за работа по основен и допълнителен трудов договор

Предстои пенсиониране на служители (преподаватели), които имат трудов стаж в нашия университет повече от 10 години. През последните 10 години непрекъсната работа в университета те са сменяли трудовите си договори, като от основен са преминавали на вт...

Отчитане на активи, закупени във връзка с проекти

Фирмата ни работи по два проекта на МОМН ОП “ЧР” ЕСФ. И по двата проекта има закупени дълготрайни активи. По първия проект активите са закупени през 2013 г., но проектът приключи и средствата са верифицирани през м.02.2014 г. Закупени са компютри и ...

Право и размер на обезщетенията при прекратяване на трудов договор

Дългогодишен служител придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят му предлага прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ с обезщетение в размер 6 заплати. Има ли право и на 6 заплати поради пенсионирането? Работода...

Предоставяне на заем

Дружеството ни е ООД. Управителят, който е един от съдружниците, иска заем от 200 000 лв. от дружеството за срок от 3 до 6 месеца. - Какви документи трябва да оформим? - Договор за заем? - В договора за заем кои да бъдат двете договарящи се страни - ...

Продължаване срока на договор

Срочен договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ от 01.06.2013 г. за една година е продължен до 31.10.2014 г. по същия член. Работодателят ми предлага да подам молба за продължаване на договора до 30.06.2015 г. Колко време мога да работя на срочен договор...

В пресата за вас

Данъчно облагане и осигурителни вноски върху дължимите обезщетения при съкращаване в щата

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Мариана Василева, експерт в МС, разглежда данъчното облагане и осигурителните вноски върху дължимите обезщетения при съкращаване в щата. Обезщетението за неспазено предизвестие по чл. 220 от КТ, обезщетениет...

Деклариране по ЗКПО на допълнителни парични вноски към съдружници

За “Експертис” Христо Досев - д.е.с., разглежда казуса: Към началото на 2014 г. ООД има задължения към двама от съдружниците си по допълнителни парични вноски съгласно чл. 134 от Търговския закон. През годината дружеството е върнало част от сумата. Т...

Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промени в МСС 39. Изменението на МСС 39 е с название “Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджирането”. То бе публикувано от СМСС на ...

Изменения в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда измененията в Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. Основните промени в инструкцията се изразяват в следното: - С допълнението в чл. 5, ал. 7 се въве...

Отношения между собственици в сграда - етажна собственост, относно общите части

В бр. 3 на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, разглежда темата за отношенията между собственици в сграда - етажна собственост, относно общите части. Как се уреждат отношенията между собственици на обекти в сграда - етажна собственост, относн...

Същност и характеристики на инвестиционните имоти

В бр. 2 от 2015 г. на списание “Български законник” Христо Досев, д.е.с, koментира инвестиционните имоти. За да бъде представена дадена сграда или земя като инвестиционен имот, тя трябва да е в състояние да генерира парични потоци независимо от други...

Финансови отчети според новата Директива 2013/34/ЕС

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира промените, които новата Директива 2013/34/ЕС въвежда във финансовите отчети. 1. Според новата счетоводна директива годишният финансов отчет се състои...

Справочник

Вече е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

Национална агенция за приходите България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в...

Забрана за износ и изпращане на необработен дървен материал

Агенция “Митници” В бр. 18 на “Държавен вестник” e обнародвано Решение на Народното събрание за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 4401 10, 4403 20, 4403 91, 4403 92 и 4403 99 по Комбинираната номенклатура на ЕС. В тази връзка, счита...

Справочна информация бр. 12/2015

Централни валутни курсове за периода 21.03.2015 г. - 26.03.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при условията на III, II и I категория труд

[[table_1]] Съкращения: * ТЗПБ - трудова злополука и професионална болест * МОД - минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии...