начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 7, 1 - 15 април 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2015 г.
Писма и указания

Изх. № 91-01-5 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност.

I. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване: Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се л...

№ 12-00-543 от 18.12.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 12-00-543 от 13.11.2014 г. е изложена следната фактическа обстановка: Изпълнителна агенция “………………..” (Агенцията) е юридическо лице и е регистрирано по ЗДДС. 1. За приходите, които се реализират чрез воен...

№ 3-2025 от 25.08.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при продажба на композиция от превозни средства на разсрочено плащане

Според изложеното в запитването дружество е регистрирано по ЗДДС лице и извършва транспортна дейност на територията на страната и чужбина. За тази цел има издаден лиценз от Министерството на транспорта. В началото на 2014 г. е извършена подмяна на ча...

№ 94-3045 от 02.02.2015 г. ОТНОСНО: Работодателят издава документи образци УП-2 за осигурителен доход и УП-3 за осигурителен стаж, само по искане на лицето.

От 01.01.2015 г. в Кодекса за социално осигу­ряване е предвидена възможност само по искане на осигуреното лице, на негов представител или на съответното длъжностно лице от Националния осигурителен инсти­тут, работодателят да издава безплатно документ...

Анотации

Деклариране на суми за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Как да декларираме сумите за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6? Задълже...

Документиране на доставки от ДЗЛ регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се документират доставките, извършвани или получавани от данъчно задължени лица (ДЗЛ), регистрирани по чл. 97а от ЗДДС? Когато едно ДЗЛ...

Здравни вноски за СОЛ-пенсионер

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално право, отговаря на следния въпрос: ФЛ, което упражнява свободна професия е пенсионер. Има ли задължение да внася здравноосигурителни вноски или има право да се осигурява здр...

Изчисляване на репутацията

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: В Предприятие А придобива 80% от капитала на предприятие Б за 40 eд. Предприятие Б към датата на придоби­ване има в своя баланс: активи за...

Нови проверки по ЗОП при последващият контрол

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт - юрист, отговаря на следния въпрос: Според промените в Закона за обществени поръчки, какви нови проверки, ще се извършват при последващият контрол? При упражняване на...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Какво може и какво не може да се включи в размера на брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на дължимото обезщетение за неизпо...

Обратно данъчно задължение за земеделски производител

В бр. 3/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Каква е схемата на документиране и облагане на доставките с ДДС известна, като обратно данъчно задължение за земеделски производител? При търговията на сток...

Отказано възстановяване на ДДС

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество е поискало възстановяване на ДДС от друга държава - членка на ЕС. Възстановяването на данъка е отказано. Може ли да бъ...

Прекратяване на трудов договор поради преустановяване на дейността на работодателя

В бр. 3/2015 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли работникът сам да прекрати трудовия договор поради преустановяване на дейността на работодателя? Какви обезщетения дължи работодателят при закриване н...

Пренасяне на данъчни загуби от ДЗЛ

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как данъчно задълженото лице (ДЗЛ) да попълни справка 5 за пренасяне на данъчни загуби, когато за текущата година формира данъчна загуба за пренасяне и къ...

Принципите на текущо начисляване и предимство на съдържанието пред формата в бюджетните предприятия

В бр. 10/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как се прилагат принципите на текущо начисляване в бюджетните предприятия и предимство на съдържанието пред формата? Принципът на текущо начисляване,...

Размерите на осигурителните вноски, според ЗБДОО за 2015 г.

В бр. 1/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се промениха размерите на осигурителните вноски, според Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.? През 2015 г. непроменени в сравнение с досега ...

Разпределяне на административни разходи при животновъди

В бр. 3/2015 г., на сп. „Счетоводство+”, доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: В предприятие X във връзка с годишното счетоводно приключване трябва да се разпределят административни разходи в размер на 4500 лв. В предприятието с...

Разходите за липси и брак според ЗКПО

В бр. 2/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: При пътно транспортно произшествие са начупени стоково-материални запаси (СМЗ), които са бракувани с протокол за брак. Приложима ли е в слу...

Режимът на облагане при замяна на акции/дялове при преобразуване на дружества

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какъв е режимът на облагане при замяна на акции/дялове в случай на преобразуване на дружества по реда на Глава XIX, Раздел II от ЗКПО, регламентиран от...

Справочник

Вече е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

Национална агенция за приходите България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в...

Данъчен календар 16 - 30 април 2015 г.

До 20-и април ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Декларация „Живот“ вече се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт От 01 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя по електронен път още една административна услуга - “Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България”. Дек...

Държавен вестник в бр. 7 от 2015 г.

ДВ, бр. 21 от 20.3.2015 г. Министерски съвет Постановление № 53 от 12 март 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Постановление № 54 от 12 март 2015 г. за одобряване на допълнителни р...

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 19 от 13 март 2015 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомвр...

Нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в сферата на социалното включване

Министерство на труда и социалната политика Нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. в сферата на социалното включване представи в Пловдив заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница ...

НОИ публикува нова е-услуга за справка за постъпили данни от издадени болнични листове в ЕРБЛРО

Национален осигурителен институт От 02 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на осигурените лица нова електронна услуга - Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове ...

Справочна информация бр. 7/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 30 март 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...