Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 7, 1 - 15 април 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2015 г.
Писма и указания

Изх. № 91-01-5 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност.

I. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване: Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г. от упражняване на съответната трудова дейност като самоосигуряващи се лица, за 2015 г. се запазват в ...

№ 12-00-543 от 18.12.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 12-00-543 от 13.11.2014 г. е изложена следната фактическа обстановка: Изпълнителна агенция “………………..” (Агенцията) е юридическо лице и е регистрирано по ЗДДС. 1. За приходите, които се реализират чрез военните клубове се издават фактур...

№ 3-2025 от 25.08.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при продажба на композиция от превозни средства на разсрочено плащане

Според изложеното в запитването дружество е регистрирано по ЗДДС лице и извършва транспортна дейност на територията на страната и чужбина. За тази цел има издаден лиценз от Министерството на транспорта. В началото на 2014 г. е извършена подмяна на част от автомобилния парк и прод...

№ 94-3045 от 02.02.2015 г. ОТНОСНО: Работодателят издава документи образци УП-2 за осигурителен доход и УП-3 за осигурителен стаж, само по искане на лицето.

От 01.01.2015 г. в Кодекса за социално осигу­ряване е предвидена възможност само по искане на осигуреното лице, на негов представител или на съответното длъжностно лице от Националния осигурителен инсти­тут, работодателят да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигу...

Анотации

Деклариране на суми за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Как да декларираме сумите за годишно довнасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения в декларация образец № 6? Задължението за извършване на годишно...

Документиране на доставки от ДЗЛ регистрирани по чл. 97а от ЗДДС

В бр. 6/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се документират доставките, извършвани или получавани от данъчно задължени лица (ДЗЛ), регистрирани по чл. 97а от ЗДДС? Когато едно ДЗЛ (физическо или юридическо лиц...

Здравни вноски за СОЛ-пенсионер

В бр. 1/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Бистра Коларова, експерт по социално право, отговаря на следния въпрос: ФЛ, което упражнява свободна професия е пенсионер. Има ли задължение да внася здравноосигурителни вноски или има право да се осигурява здравно по свой избор за периода,...

Изчисляване на репутацията

В бр. 11/2014 г. на сп. „Счетоводство+”, Емил Евлогиев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: В Предприятие А придобива 80% от капитала на предприятие Б за 40 eд. Предприятие Б към датата на придоби­ване има в своя баланс: активи за 100 eд., задължения за 80 eд....

Нови проверки по ЗОП при последващият контрол

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова, експерт - юрист, отговаря на следния въпрос: Според промените в Закона за обществени поръчки, какви нови проверки, ще се извършват при последващият контрол? При упражняване на последващ контрол в областта ...

Обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Какво може и какво не може да се включи в размера на брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на дължимото обезщетение за неизползван платен годишен отпуск? ...

Обратно данъчно задължение за земеделски производител

В бр. 3/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Каква е схемата на документиране и облагане на доставките с ДДС известна, като обратно данъчно задължение за земеделски производител? При търговията на стоки или услуги между лица, устан...

Отказано възстановяване на ДДС

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество е поискало възстановяване на ДДС от друга държава - членка на ЕС. Възстановяването на данъка е отказано. Може ли да бъде признато това ДДС на дружес...

Прекратяване на трудов договор поради преустановяване на дейността на работодателя

В бр. 3/2015 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли работникът сам да прекрати трудовия договор поради преустановяване на дейността на работодателя? Какви обезщетения дължи работодателят при закриване на предприятието или обявяванет...

Пренасяне на данъчни загуби от ДЗЛ

В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как данъчно задълженото лице (ДЗЛ) да попълни справка 5 за пренасяне на данъчни загуби, когато за текущата година формира данъчна загуба за пренасяне и към 31.12.2014 г. има непренесен...

Принципите на текущо начисляване и предимство на съдържанието пред формата в бюджетните предприятия

В бр. 10/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Елеонора Билбилева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как се прилагат принципите на текущо начисляване в бюджетните предприятия и предимство на съдържанието пред формата? Принципът на текущо начисляване, изисква приходите и разходите...

Размерите на осигурителните вноски, според ЗБДОО за 2015 г.

В бр. 1/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се промениха размерите на осигурителните вноски, според Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.? През 2015 г. непроменени в сравнение с досега действалите, остават размерите...

Разпределяне на административни разходи при животновъди

В бр. 3/2015 г., на сп. „Счетоводство+”, доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: В предприятие X във връзка с годишното счетоводно приключване трябва да се разпределят административни разходи в размер на 4500 лв. В предприятието са реализирани приходи от прода...

Разходите за липси и брак според ЗКПО

В бр. 2/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: При пътно транспортно произшествие са начупени стоково-материални запаси (СМЗ), които са бракувани с протокол за брак. Приложима ли е в случая разпоредбата на чл. 28, ал...

Режимът на облагане при замяна на акции/дялове при преобразуване на дружества

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какъв е режимът на облагане при замяна на акции/дялове в случай на преобразуване на дружества по реда на Глава XIX, Раздел II от ЗКПО, регламентиран от ЗДДФЛ? ЗДДФЛ е регламентирал...

Справочник

Вече е допустимо ползването на преотстъпване на данък от земеделски стопани за 2014 г.

Национална агенция за приходите България получи разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горск...

Данъчен календар 16 - 30 април 2015 г.

До 20-и април ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са уст...

Декларация „Живот“ вече се подава и по електронен път

Националният осигурителен институт От 01 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя по електронен път още една административна услуга - “Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България”. Декларацията се изисква от лицата...

Държавен вестник в бр. 7 от 2015 г.

ДВ, бр. 21 от 20.3.2015 г. Министерски съвет Постановление № 53 от 12 март 2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. Постановление № 54 от 12 март 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерс...

НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 19 от 13 март 2015 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 1 от 4 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 26 от 7 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 67 от 21 август 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 2 от ...

Нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в сферата на социалното включване

Министерство на труда и социалната политика Нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. в сферата на социалното включване представи в Пловдив заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Операция „Нови алтер...

НОИ публикува нова е-услуга за справка за постъпили данни от издадени болнични листове в ЕРБЛРО

Национален осигурителен институт От 02 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на осигурените лица нова електронна услуга - Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им ...

Справочна информация бр. 7/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 - 30 март 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...