Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 15, 20 - 26 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 20 - 26 април 2015 г.
Законодателство

Имуществени санкции, глоби и лихви върху неизплатените в срок суми за тях

Неизменен елемент на голяма част от действащите у нас закони е разделът за административнонаказателните санкции, които се прилагат към нарушителите на техните разпоредби. За целта разпоредбите на тези раздели по правило предвиждат за нарушителите - ф...

Народно събрание бр.15/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. В публичните регистри на телекомите и на интернет доставчиците, поддържани от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), ще се вписва и броят на абонатите им. Предприятия...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15/2015

Дело C‑116/10, решение от 22 декември 2010 г. страни: Велико херцогство Люксембург, Administration de l’enregistrement et des domaines, срещу Pierre Feltgen в качеството му на синдик на Bacino Charter Company SA, Bacino Charter Company SA Пред...

Възнаграждение при заместване на държавен служител

Работя в министерство като държавен служител. Няколко месеца съм по заместване. Заповедта за заместване е издадена от 1 август, а аз изпълнявам заместването от 1 юли. От коя дата трябва да ми плащат парично обезщетение за заместването? Въпросът със ...

Възстановяне на ползван данъчен кредит

Продаваме недвижим имот, който е заприходен в състава на ДМА на загуба. В този случай следва ли да правя корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС? Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) предвижда възстановяван...

Организация на работното време в болнично заведение

В болнично заведение e въведено сумарно изчисляване на работното време на тримесечни периоди. Поради специфичните условия на труд на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от КТ е установено намалено работно време. Възможно ли е с цел да се осигури непрекъсн...

Отчитане на лизингови вноски

Фирма закупува телефон на лизинг. Стойността на сделката е 658 лв. (58 лв. са лихвите). Лизингодателят издава фактура за 600 лв. Това е стойността на телефона, ако се купи в брой. Всеки месец във фактурата със сметката за телефон е вписана и лизингов...

Работа на лекар едновременно като държавен служител и на свободна професия

Има ли право държавен служител - лекар в РЗИ, да работи в частен кабинет като свободна професия или като едноличен търговец? В разпоредбата на чл. 27 от ЗДСл е посочено, че когато възникне обстоятелство, което представлява несъвместимост с изпълнени...

Ред за установяване задължение за дежурство и неговата продължителност

Поради сезонната дейност на нашата агенция желаем да въведем 24-часово дежурство за някои от работещите. В тази връзка въпросът ни е как да заменим 12-часовата междудневна почивка с 24-часова при съгласие на работника или служителя и взаимно договаря...

Счетоводно отчитане на субсидиите

Фирма е одобрена по проект за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България. Регистрирана е м. 12.2014 г. и получава размера на субсидията на 22.12.2014 г., но по специална ескроу банкова сметка, от която може да усвоява средства ...

Третиране на раздадени рекламни подаръци

Какъв вид разход е и как се третират по ДДС и ЗКПО рекламните подаръци за служителите (за дамите по случай 8 март). Подаръците са брандирани с логото на фирмата и са на стойност под 20 лв. за една жена без ДДС. Представителни разходи ли са или маркет...

В пресата за вас

Изпадането на длъжника в неплатежоспособност не е непреодолима сила

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Представлява ли изпадането на длъжника в неплатежоспособност непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон? Съгласно чл. 306 от ТЗ длъжникът по т...

Отписване на вземания

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма има вземане по издадена фактура от 11.09.2009 г. за шест хиляди лв. и през 2014 г. трябва да го отпиша, тъй като към насто...

Отчитане на разходи за консултанти

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: През 2014 г. започнахме подготовка на документи по европейски проект, като на фирмата консултант платихме 1750,00 лв. без ДДС и 4836,99 лв. разходи по енергиен ...

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГЛЧМЛ). Допълнен...

Сделка по размяна с търговско съдържание

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира сделките по размяна с търговско съдържание. Дадена сделка по размяна на непарични активи се счита, че има търговско съдържание, ако размяната на акти...

Формиране на облагаемия оборoт по Закона за данък върху добавената стойност

За “Експертис” Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Получената от съдружник в ООД сума от дивиденти взема ли се предвид при определяне 12-месечния облагаем доход по ДДС? Според чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добав...

Справочник

Изменения и допълнения в наредби, свързани с осигуряването

С Постановление № 45 от 05.03.2015 г. е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 44 от същата дата е изменена и допълнена Наре...

НАП разваля сделки за имоти под пазарната стойност

НАП отново насочва вниманието си към дейността на изпълнителите и инвеститорите в сектора на строителството, съобщават от приходното ведомство. През 2015 г. агенцията ще предприеме редица мерки, сред които проверки и ревизии, срещи с представители на...

Справочна информация бр. 15/2015

Централни валутни курсове за периода 14.04.2015 г. - 17.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...