начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 15, 20 - 26 април 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 20 - 26 април 2015 г.
Законодателство

Имуществени санкции, глоби и лихви върху неизплатените в срок суми за тях

Неизменен елемент на голяма част от действащите у нас закони е разделът за административнонаказателните санкции, които се прилагат към нарушителите на техните разпоредби. За целта разпоредбите на тези раздели по правило предвиждат за нарушителите - ф...

Народно събрание бр.15/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за електронните съобщения. В публичните регистри на телекомите и на интернет доставчиците, поддържани от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), ще се вписва и броят на абонатите им. Предприятия...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15/2015

Дело C‑116/10, решение от 22 декември 2010 г. страни: Велико херцогство Люксембург, Administration de l’enregistrement et des domaines, срещу Pierre Feltgen в качеството му на синдик на Bacino Charter Company SA, Bacino Charter Company SA Пред...

Възнаграждение при заместване на държавен служител

Работя в министерство като държавен служител. Няколко месеца съм по заместване. Заповедта за заместване е издадена от 1 август, а аз изпълнявам заместването от 1 юли. От коя дата трябва да ми плащат парично обезщетение за заместването? Въпросът със ...

Възстановяне на ползван данъчен кредит

Продаваме недвижим имот, който е заприходен в състава на ДМА на загуба. В този случай следва ли да правя корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС? Законът за данък върху добавената стойност (ЗДДС) предвижда възстановяван...

Организация на работното време в болнично заведение

В болнично заведение e въведено сумарно изчисляване на работното време на тримесечни периоди. Поради специфичните условия на труд на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от КТ е установено намалено работно време. Възможно ли е с цел да се осигури непрекъсн...

Отчитане на лизингови вноски

Фирма закупува телефон на лизинг. Стойността на сделката е 658 лв. (58 лв. са лихвите). Лизингодателят издава фактура за 600 лв. Това е стойността на телефона, ако се купи в брой. Всеки месец във фактурата със сметката за телефон е вписана и лизингов...

Работа на лекар едновременно като държавен служител и на свободна професия

Има ли право държавен служител - лекар в РЗИ, да работи в частен кабинет като свободна професия или като едноличен търговец? В разпоредбата на чл. 27 от ЗДСл е посочено, че когато възникне обстоятелство, което представлява несъвместимост с изпълнени...

Ред за установяване задължение за дежурство и неговата продължителност

Поради сезонната дейност на нашата агенция желаем да въведем 24-часово дежурство за някои от работещите. В тази връзка въпросът ни е как да заменим 12-часовата междудневна почивка с 24-часова при съгласие на работника или служителя и взаимно договаря...

Счетоводно отчитане на субсидиите

Фирма е одобрена по проект за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България. Регистрирана е м. 12.2014 г. и получава размера на субсидията на 22.12.2014 г., но по специална ескроу банкова сметка, от която може да усвоява средства ...

Третиране на раздадени рекламни подаръци

Какъв вид разход е и как се третират по ДДС и ЗКПО рекламните подаръци за служителите (за дамите по случай 8 март). Подаръците са брандирани с логото на фирмата и са на стойност под 20 лв. за една жена без ДДС. Представителни разходи ли са или маркет...

В пресата за вас

Изпадането на длъжника в неплатежоспособност не е непреодолима сила

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Представлява ли изпадането на длъжника в неплатежоспособност непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон? Съгласно чл. 306 от ТЗ длъжникът по т...

Отписване на вземания

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Фирма има вземане по издадена фактура от 11.09.2009 г. за шест хиляди лв. и през 2014 г. трябва да го отпиша, тъй като към насто...

Отчитане на разходи за консултанти

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: През 2014 г. започнахме подготовка на документи по европейски проект, като на фирмата консултант платихме 1750,00 лв. без ДДС и 4836,99 лв. разходи по енергиен ...

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица

В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГЛЧМЛ). Допълнен...

Сделка по размяна с търговско съдържание

В бр. 10 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира сделките по размяна с търговско съдържание. Дадена сделка по размяна на непарични активи се счита, че има търговско съдържание, ако размяната на акти...

Формиране на облагаемия оборoт по Закона за данък върху добавената стойност

За “Експертис” Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Получената от съдружник в ООД сума от дивиденти взема ли се предвид при определяне 12-месечния облагаем доход по ДДС? Според чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добав...

Справочник

Изменения и допълнения в наредби, свързани с осигуряването

С Постановление № 45 от 05.03.2015 г. е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 44 от същата дата е изменена и допълнена Наре...

НАП разваля сделки за имоти под пазарната стойност

НАП отново насочва вниманието си към дейността на изпълнителите и инвеститорите в сектора на строителството, съобщават от приходното ведомство. През 2015 г. агенцията ще предприеме редица мерки, сред които проверки и ревизии, срещи с представители на...

Справочна информация бр. 15/2015

Централни валутни курсове за периода 14.04.2015 г. - 17.04.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...