Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 9, 1 - 15 май 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2015 г.
Писма и указания

№ 11-04-1 от 16.03.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 45 ЗДДС, чл. 83 ППЗДДС и чл. 131 ЗДДС

Предстои продажба на имот. В него има 5 сгради, които не са нови и съоръжения – пречиствателна станция, три броя площадки за вивификация, басейн охладител, площадка за винен материал, съоръжение за биологично пречистване, противопожарен водоем с кът за отдих. Сградите и съоръжени...

№ 20-15-101 от 09.03.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС за вписване на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС

Физическо лице има качество на ипотекарен длъжник по изпълнително дело. Направена е справка и е установено, че физическото лице включително и в качеството си на ЕТ е регистрирано по ЗДДС. От страна на лицето е депозирана молба, в която е поискал продажбата на недвижими имоти при ...

№ 26-Е-372 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Австрия във връзка с преобразуване чрез отделяне по чл. 262в от Търговския закон (ТЗ)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило писмено запитване, в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗДДС и СИДДО по отношение на преобразуване на две дружества, чрез отделяне при следната фактическа обстановка: Дружествата...

№ 26-К-135 15.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на извършване от дружество на реконструкция или изграждане на инфраструктура в полза на община

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: При изграждане на магазините на дружество на територията на страната често се налага реконструкция и изграждане на обекти – улици, светофари, кръстовища и други в имоти – общинска собственост. В зап...

№ 26-Н-136 от 13.12.2014 г. ОТНОСНО: Облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на организатори на хазартни лотарийни игри

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, в което е описана следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате, е организатор на хазартна лотарийна игра, за която е получило разрешение от Държавната комисия по хазарта. Съгл...

№ 94-3413 от 12.12.2014 г. ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да предостави отпуска за временна неработоспособност, след като му се представи болничен лист

Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска за временна неработоспособност за ползване или не, след като му се представи издадения болничен лист. Работникът или служителят от своя страна пък няма право да се върне на работа, преди да е изтекъл разрешения му от...

Анотации

Въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“в МТСП, отговаря на следния въпрос: Предстои да въведем допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда по шест показателя, като всеки показател им...

Данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене

В бр. 4/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен експерт, разглежда следния казус: Работодателят има ли право на данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене? Безвъзмездното предоставяне на храна, от страна на ...

Данъчно третиране според ЗКПО на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗКПО получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица? Дефиницията за дивидент по смисъла на ЗКПО се съдържа в § 1, т. 4 от...

Задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ

В бр. 2/2015 г на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои лица са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ? Какви са задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ? Работодател е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършв...

Заплащане при командировка за повече от 30 дни в държава от европейския съюз

В бр. 7/2015 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Имам ли право на трудово възнаграждение в размер на минималното за бранша за приемащата държава в европейския съюз при командировка за повече от 30 дни, като шофьор на товарен автомобил и ...

Коригиране на годишния финансов отчет

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Финансовите ни отчети за 2014 г. са приети и публикувани през 2015 г. Скоро установихме, че не сме били осчетоводили продажби на стоки с отчетна стойност 7000 лв. и продажна стойност 10 000 л...

Новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право", доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Има ли промяна в оповестяваната информация по отношение на финансови активи или финансови пасиви в условията на новия МСФО 13 Оценяване по справе...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът и служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „Трудови отношения, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Какво обезщетение се дължи от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, след ...

Обезщетения за работа на официални празници

В бр. 5/2015 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се полагат за работа на официални празници? Официалните празници са почивни дни за всички работници и служители в страната и не се отработват....

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход на СОЛ съдружник в ООД и работещ по трудов договор

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”,Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Самоосигуряващо се лице съдружник в ООД, осигурено на високия процент върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (420 лв.), работи по трудов д...

Прилагане на ЗДДС при префактуриране на разходи за ток и вода

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се прилага ЗДДС при префактуриране на разходи за ток и вода, от нерегистрирано по ЗДДС физическо лице (ФЛ), на регистрирано по ЗДДС юредическо лице (ЮЛ), от нерегистриран по ЗДДС ЮЛ ...

Промени в ППЗОП в сила от 16.12.2014 г.

В бр. 4/2015 г.на сп. „Счетоводство+”,Мариана Кацарова, юрист, експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), които влязоха в сила от 16.12.2014 г.? Най-съществената новост в съдържанието на информа...

Регистриране и отчитане зареждането с течни горива по реда на Наредба № Н-18/2006 г.

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Юлия Калчева, данъчен експерт по приходите, отговаря на следния въпрос: Длъжно ли е данъчно задължено лице (ДЗЛ), което извършва зареждане на техника за собствени нужди с течни горива, да регистрира и отчита зареждането по реда на Наредба № ...

Срочен трудов договор по заместване

В бр. 3/2015 г. на сп. „Труд и право”, Мая Грамовска, експерт-юрист в КНСБ, отговрая на следния въпрос: Назначен съм на срочен трудов договор по заместване с уговорката, че при пенсионирането на някой колега със сходна позиция, ще бъда назначен на негово място на постоянен трудов...

Счетоводни и данъчни аспекти на преобразуването чрез сливане

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Дружествата с ограничена отговорност „X“ и „У“ са приели решение за сливане. Дружеството „X“ има инвестиция в дружеството „У“, която представлява 25 на сто от капитала на дружество „У...

Формиране на данъчната основа при доставките по финансов лизинг

В бр. 4/2015 г.на сп. „Счетоводство+”, Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са специфичните изисквания за формиране на данъчната основа и начисляване на ДДС при доставките по финансов лизинг? Финансовият лизинг е лизингов договор, при който наемодате...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 май 2015 г.

До 20-и май ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и май ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ап...

Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Приема се, че предприятие, което получава държавна подкрепа, придобива неоправдано предимство пред конкурентите си. Поради тази причина, Договорът за създаване на Европейската общност принципно забранява държавните помощи. Изключение се допуска в ...

Държавен вестник в бр. 9 от 2015 г.

ДВ, бр. 27 от 14.4.2015 г. Народно събрание Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата Решение за избиране на...

Запорират сметките на 8000 фирми за неплатен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Банковите сметки на над 8000 фирми с невнесен в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица  не платят дълга си или не представят обезпечение. Става дума за деклариран, но невнесен в законовия срок до кра...

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и начинът за извършване на дейностите по осъществяване на контрол (контролно-ревизионна дейност) по спазване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване (ДОО), ...

Преотстъпване на копроративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Независимо дали преотстъпването на корпоративен данък попада в обхвата на Раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения” или на Раздел ІV „Минимална или държавна помощ под формата на данъчни облекчения” от Глава двадесет и втора, следва да се прилагат опре...

Проверяваме безплатно в сайта на НАП и за местни данъци

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 05. 05.2015 г. потребителите на електронните услуги на НАП могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на приходната агенция. За достъп до услугата е необходим или безплатният персонален идентификацион...

Справочна информация бр. 9/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 29 април 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...