Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 9, 1 - 15 май 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2015 г.
Писма и указания

№ 11-04-1 от 16.03.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 45 ЗДДС, чл. 83 ППЗДДС и чл. 131 ЗДДС

Предстои продажба на имот. В него има 5 сгради, които не са нови и съоръжения – пречиствателна станция, три броя площадки за вивификация, басейн охладител, площадка за винен материал, съоръжение за биологично пречистване, противопожарен водоем с кът ...

№ 20-15-101 от 09.03.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС за вписване на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС

Физическо лице има качество на ипотекарен длъжник по изпълнително дело. Направена е справка и е установено, че физическото лице включително и в качеството си на ЕТ е регистрирано по ЗДДС. От страна на лицето е депозирана молба, в която е поискал прод...

№ 26-Е-372 от 01.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Австрия във връзка с преобразуване чрез отделяне по чл. 262в от Търговския закон (ТЗ)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило писмено запитване, в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗДДС и СИДДО по отношение на преобразуване на две дружества, чрез отделяне при следната факт...

№ 26-К-135 15.12.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на извършване от дружество на реконструкция или изграждане на инфраструктура в полза на община

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: При изграждане на магазините на дружество на територията на страната често се налага реконструкция и изграждане на обекти – улици, светофари, кръстовища и други в имоти...

№ 26-Н-136 от 13.12.2014 г. ОТНОСНО: Облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на организатори на хазартни лотарийни игри

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, в което е описана следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате, е организатор на хазартна лотарийна игра, за която е получило разрешение от Държа...

№ 94-3413 от 12.12.2014 г. ОТНОСНО: Работодателят е длъжен да предостави отпуска за временна неработоспособност, след като му се представи болничен лист

Работодателят няма право на преценка дали да предостави отпуска за временна неработоспособност за ползване или не, след като му се представи издадения болничен лист. Работникът или служителят от своя страна пък няма право да се върне на работа, преди...

Анотации

Въвеждане на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“в МТСП, отговаря на следния въпрос: Предстои да въведем допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда по шест показ...

Данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене

В бр. 4/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ивайло Кондарев, данъчен експерт, разглежда следния казус: Работодателят има ли право на данъчен кредит за получените стоки и услуги, влагани в организирано столово хранене? Безвъзмездното предос...

Данъчно третиране според ЗКПО на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се третират според ЗКПО получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица? Дефиницията за дивидент по смисъла на ...

Задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ

В бр. 2/2015 г на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Кои лица са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ? Какви са задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ? Работодател е всяко местно ли...

Заплащане при командировка за повече от 30 дни в държава от европейския съюз

В бр. 7/2015 г на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Имам ли право на трудово възнаграждение в размер на минималното за бранша за приемащата държава в европейския съюз при командировка за повече от 30 дни, като ...

Коригиране на годишния финансов отчет

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Финансовите ни отчети за 2014 г. са приети и публикувани през 2015 г. Скоро установихме, че не сме били осчетоводили продажби на стоки с отчетна стойност 7000 лв...

Новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право", доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Има ли промяна в оповестяваната информация по отношение на финансови активи или финансови пасиви в условията на нов...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът и служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

В бр. 4/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „Трудови отношения, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, отговаря на следния въпрос: Какво обезщетение се дължи от работодателя при прекратяване на т...

Обезщетения за работа на официални празници

В бр. 5/2015 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на следния въпрос: Какви обезщетения се полагат за работа на официални празници? Официалните празници са почивни дни за всички работници и служители ...

Попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход на СОЛ съдружник в ООД и работещ по трудов договор

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”,Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на следния въпрос: Самоосигуряващо се лице съдружник в ООД, осигурено на високия процент върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица...

Прилагане на ЗДДС при префактуриране на разходи за ток и вода

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се прилага ЗДДС при префактуриране на разходи за ток и вода, от нерегистрирано по ЗДДС физическо лице (ФЛ), на регистрирано по ЗДДС юредическо лице (ЮЛ)...

Промени в ППЗОП в сила от 16.12.2014 г.

В бр. 4/2015 г.на сп. „Счетоводство+”,Мариана Кацарова, юрист, експерт по обществени поръчки, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), които влязоха в сила от 16.12.2014 г.? Най-съществената но...

Регистриране и отчитане зареждането с течни горива по реда на Наредба № Н-18/2006 г.

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Юлия Калчева, данъчен експерт по приходите, отговаря на следния въпрос: Длъжно ли е данъчно задължено лице (ДЗЛ), което извършва зареждане на техника за собствени нужди с течни горива, да регистрира и отчита зар...

Срочен трудов договор по заместване

В бр. 3/2015 г. на сп. „Труд и право”, Мая Грамовска, експерт-юрист в КНСБ, отговрая на следния въпрос: Назначен съм на срочен трудов договор по заместване с уговорката, че при пенсионирането на някой колега със сходна позиция, ще бъда назначен на не...

Счетоводни и данъчни аспекти на преобразуването чрез сливане

В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”, Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Дружествата с ограничена отговорност „X“ и „У“ са приели решение за сливане. Дружеството „X“ има инвестиция в дружеството „У“, която представлява 25 на с...

Формиране на данъчната основа при доставките по финансов лизинг

В бр. 4/2015 г.на сп. „Счетоводство+”, Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са специфичните изисквания за формиране на данъчната основа и начисляване на ДДС при доставките по финансов лизинг? Финансовият лизинг е лизинго...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 май 2015 г.

До 20-и май ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и май ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансови...

Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Приема се, че предприятие, което получава държавна подкрепа, придобива неоправдано предимство пред конкурентите си. Поради тази причина, Договорът за създаване на Европейската общност принципно забранява държавните по...

Държавен вестник в бр. 9 от 2015 г.

ДВ, бр. 27 от 14.4.2015 г. Народно събрание Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г. Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата Решение за избиране на заместник-председател на Сметната...

Запорират сметките на 8000 фирми за неплатен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Банковите сметки на над 8000 фирми с невнесен в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица  не платят дълга си или не представят обезпечение. Става дума за деклариран, но не...

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 3 април 2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и начинът за извършване на дейностите по осъществяване на контрол (контролно-ревизионна дейност) по спазване на нормативните актове по държавното ...

Преотстъпване на копроративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Независимо дали преотстъпването на корпоративен данък попада в обхвата на Раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения” или на Раздел ІV „Минимална или държавна помощ под формата на данъчни облекчения” от Глава двадесет и вто...

Проверяваме безплатно в сайта на НАП и за местни данъци

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 05. 05.2015 г. потребителите на електронните услуги на НАП могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини в сайта на приходната агенция. За достъп до услугата е необходим или безплат...

Справочна информация бр. 9/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 29 април 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...