начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 20, 25 - 31 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2015 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 20/2015 г.

Правителството одобри три промени в Кодекса на труда - въвеждането на еднодневни трудови договори, промени в работно време с променливи граници и уеднаквяването на продължителността на платен отпуск за всяко дете без ограничения. Предлага се приемане...

Народно събрание бр.20/2015 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Предлага се преходен режим, с който на общините като собственици на ВиК инфраструктура, изградена в изпълнение на финансираните по Приоритетна ос 1 на операт...

Финансовите отчети в условията на хиперинфлация

За практикуващите счетоводители от близо четири петилетки вероятно споменът от хиперинфлацията все още не е отминал. Със сигурност обаче този период от икономическата криза в страната по-скоро се свързва с главоломното покачване на цените на стоките,...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20/2015

Дело C-351/10, решение от 16 юни 2011 г. страни: Zollamt Linz Wels срещу Laki DOOEL Предмет на спора е мястото на износ. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: член 555, параграф 1 и член 558, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Ко...

Данъчно задължение при наем за имот, съсобственост на две или повече лица

ЕООД е наела помещение, което е съсобственост на две физически лица, едното от които живее в чужбина. Наемният договор е сключен с лицето, което живее в България, и целият размер на наема от 600 лв. се изплаща на него. Кой в случая е данъчно задълже...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Фирмата е ООД с двама съдружници. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице чрез ООД има само един от съдружниците, който е и управител, вписан в удостоверението от Агенцията по вписванията. Вторият работи по трудов договор и не е подал д...

Отчитане на инвестиционен имот

Как би следвало да се третира бракуването на инвестиционен имот със стойност 4 млн. лв., който е отчитан по модела справедлива стойност? Следва ли първо да го прехвърля като сграда и след това да се бракува? И за данъчни цели при отписването му следв...

Преизчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Предприятието има голям персонал. Трябва ли всеки месец да се изготвят поименни заповеди за новите размери на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и профе...

Промяна на вида на трудовия договор

Титулярят на длъжността подава заявление за напускане. Трябва ли срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с неговия заместник да бъде прекратен и с него да се сключи нов безсрочен договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ на същата позиция, ил...

В пресата за вас

Връщане на парични заеми

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: ЕТ е взел назаем от различни частни лица с договор парични средства. Общо паричните средства са за 50 000 лв. В рамките на една календарна година той връща парите на съответните частни лица и вър...

Изплащане на часово парично обезщетение по болнични листове

В бр. 4 от 2015 г. на дайждест “Труд и право” Иван Карановски, експерт по осигуряването, разглежда изплащането на часово парично обезщетение по болнични листове. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения...

Неплатен отпуск

За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Може ли работодателят да издаде заповед за неплатен отпуск на персонала поради производствена необходимост (намаляване на поръчки от клиенти)? На кои нормативни документи да се позове...

Отчитане на липси в бюджетните предприятия

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев дава пример за отчитане на липси в бюджетните предприятия. В резултат на извършена инвентаризация на търговски обект в бюджетна организация “У” е констатирана липса...

Отчитане на разходи

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: През 2014 г. започнахме подготовка на документи по европейски проект, като на фирмата консултант платихме 1750,00 лв. без ДДС и 4836,99 лв. разходи по енерг...

Способи за установяване на несъстоятелността

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” съдия Бистра Атанасова коментира способи за установяване на несъстоятелността. Съдебната практика последователно приема, че при разглеждане на молбата за откриване на производство по несъсто...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурс...

Справочна информация бр. 20/2015

Централни валутни курсове за периода 18.05.2015 г. - 22.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...