Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 20, 25 - 31 май 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 25 - 31 май 2015 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 20/2015 г.

Правителството одобри три промени в Кодекса на труда - въвеждането на еднодневни трудови договори, промени в работно време с променливи граници и уеднаквяването на продължителността на платен отпуск за всяко дете без ограничения. Предлага се приемане...

Народно събрание бр.20/2015 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Предлага се преходен режим, с който на общините като собственици на ВиК инфраструктура, изградена в изпълнение на финансираните по Приоритетна ос 1 на операт...

Финансовите отчети в условията на хиперинфлация

За практикуващите счетоводители от близо четири петилетки вероятно споменът от хиперинфлацията все още не е отминал. Със сигурност обаче този период от икономическата криза в страната по-скоро се свързва с главоломното покачване на цените на стоките,...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20/2015

Дело C-351/10, решение от 16 юни 2011 г. страни: Zollamt Linz Wels срещу Laki DOOEL Предмет на спора е мястото на износ. В своето решение Съдът на ЕС приема, че: член 555, параграф 1 и член 558, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Ко...

Данъчно задължение при наем за имот, съсобственост на две или повече лица

ЕООД е наела помещение, което е съсобственост на две физически лица, едното от които живее в чужбина. Наемният договор е сключен с лицето, което живее в България, и целият размер на наема от 600 лв. се изплаща на него. Кой в случая е данъчно задълже...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Фирмата е ООД с двама съдружници. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице чрез ООД има само един от съдружниците, който е и управител, вписан в удостоверението от Агенцията по вписванията. Вторият работи по трудов договор и не е подал д...

Отчитане на инвестиционен имот

Как би следвало да се третира бракуването на инвестиционен имот със стойност 4 млн. лв., който е отчитан по модела справедлива стойност? Следва ли първо да го прехвърля като сграда и след това да се бракува? И за данъчни цели при отписването му следв...

Преизчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Предприятието има голям персонал. Трябва ли всеки месец да се изготвят поименни заповеди за новите размери на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и профе...

Промяна на вида на трудовия договор

Титулярят на длъжността подава заявление за напускане. Трябва ли срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с неговия заместник да бъде прекратен и с него да се сключи нов безсрочен договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ на същата позиция, ил...

В пресата за вас

Връщане на парични заеми

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: ЕТ е взел назаем от различни частни лица с договор парични средства. Общо паричните средства са за 50 000 лв. В рамките на една календарна година той връща парите на съответните частни лица и вър...

Изплащане на часово парично обезщетение по болнични листове

В бр. 4 от 2015 г. на дайждест “Труд и право” Иван Карановски, експерт по осигуряването, разглежда изплащането на часово парично обезщетение по болнични листове. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения...

Неплатен отпуск

За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Може ли работодателят да издаде заповед за неплатен отпуск на персонала поради производствена необходимост (намаляване на поръчки от клиенти)? На кои нормативни документи да се позове...

Отчитане на липси в бюджетните предприятия

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” гл. ас. д-р Венцислав Вечев дава пример за отчитане на липси в бюджетните предприятия. В резултат на извършена инвентаризация на търговски обект в бюджетна организация “У” е констатирана липса...

Отчитане на разходи

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., разглежда следния казус: През 2014 г. започнахме подготовка на документи по европейски проект, като на фирмата консултант платихме 1750,00 лв. без ДДС и 4836,99 лв. разходи по енерг...

Способи за установяване на несъстоятелността

В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” съдия Бистра Атанасова коментира способи за установяване на несъстоятелността. Съдебната практика последователно приема, че при разглеждане на молбата за откриване на производство по несъсто...

Справочник

Мерки за плащания на площ за кампания 2015 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Министерство на земеделието и храните МЯРКА 10 “АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ” Мярка 10 “Агроекология и климат” дава възможност за прилагане на голям набор от дейности, насочени към опазването на околната среда и правилното управление на земеделските ресурс...

Справочна информация бр. 20/2015

Централни валутни курсове за периода 18.05.2015 г. - 22.05.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...