начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 6, Юни 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2015 г.
Закони и правителствени актове

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Обн., ДВ, бр. 6 от 21 януари 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 21 от 16 март 2004 г., изм., ДВ, бр. 1...

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 83 от 10 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 8 от 26 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 52 от 8 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., изм., ДВ, бр. 91 от 14 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 1 о...

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

Обн., ДВ, бр. 21 от 17 март 2000 г., изм., ДВ, бр. 43 от 26 май 2000 г., изм., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2000 г., изм., ДВ, бр. 36 от 12 април 2001 г., изм., ДВ, бр. 19 от 19 февруари 2002 г., попр., ДВ, бр. 21 от 2...

Коментар на експерта

Задължения след годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване на финансовата 2014 година остана в миналото. От крайния срок, в който предприятията бяха длъжни да приключат и да изготвят своя финансов отчет и едновременно с това да подадат годишната си данъчна декларация, изминах...

Изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

В ДВ, бр. 19 от 13 март 2015 г., са публикувани измененията и допълненията на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 13.03.2015 г. 1. В чл. 1, ал. 1 е уточнено, че пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа...

Предоставяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията

На 8 май 2015 г. стартира първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предоставя безвъзмездна помощ на фирми за извършване на инвестиции, до...

Въпроси и отговори от практиката

Ваучери за храна като социална придобивка

Въпрос: Работодател решава от тази година да предостави на работниците и служителите си ваучери за храна като социална придобивка. До този момент в предприятието не са ползвани социални придобивки. По принцип с колективен трудов договор се договарят ...

Годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ за извършена дейност от ФЛ, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия

Въпрос: Физическо лице е регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия - адвокат на свободна практика. Следва ли лицето да подава годишен отчет по чл. 51 от ЗДДФЛ и Закона за статистикатата? Ако лицето назначи лица на трудови правоотноше...

Грешна дата на заповед за освобождаване

Въпрос: Работодател е сключил трудов договор с лице месец по-рано от датата на постъпване (дата на договор 02.02.2015 г., дата на постъпване 09.03.2015 г.). Лицето се явява на работа на 09.03.2015 г., но поради настъпили финансови затруднения в друже...

Данъчно облагане на закупуването на автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, ще закупува автомобили втора употреба от други държави - членки на ЕС, с цел препродажба. Автомобилите ще бъдат закупувани от частни лица или други данъчно задължени и незадължени лица, с пост...

Данъчно отчитане на доходите на ФЛ получени от лондонско издателство

Въпрос: Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия и регистрирано и по чл. 97а от ЗДДС, има предложение от лондонско издателство за написване на книга. Заплащането ще е процент от продажбите на книгата. Как трябва да се отчетат тез...

Данъчно третиране на закупена вечеря за гости извън България

Въпрос: Как се третира от гледна точка на ЗКПО закупена вечеря за гости или закупена храна извън България? Тези разходи част ли са от данъчната основа за данъка върху представителните разходи? Отговор: Поначало самото закупуване на храна, дори да е ...

ДДС за получена услуга - платен щанд и такса за участие в новогодишен панаир в Германия

Въпрос: Наша фирма е платила по банков път фактура за участие в новогодишен панаир в Германия на стойност 3176 евро и в нея е начислен ДДС 19%, който е 603,44 евро, обща стойност 3779,44 евро. Как да бъде осчетоводена и може ли да си приспаднем ДДС к...

Деклариране в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ на изплатени суми на ФЛ - земеделски производител

Въпрос: Фирма е купила селскостопанска продукция от земеделски производител, който е регистриран по ЗДДС. Земеделският производител е издал фактура на фирмата за продадената си продукция. В този случай фирмата трябва ли да декларира в справката за из...

Закупуване с цел продажба на билети от националната лотария

Въпрос: Фирма закупува билети от националната лотария с цел продажба. Покупката се документира с приемно-предавателен протокол. В протокола е добавена отстъпка от цената (номинала), която се явява печалба за търговеца (например билет с номинална стой...

Изплащане на дивиденти на фирмата - майка

Въпрос: Българско ЕООД, изплатило дивидент на дружество майка от ЕС (Естония) през 2014 г., има ли задължение за подаване на декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК до 31.03.2015 г.? Отговор: Отговорът на въпроса се съдържа в чл. 142, ал. 5 от ДОПК – к...

Неотписани вземания с изтекъл давностен срок през 2012 г. и 2013 г.

Въпрос: Фирма има неотписани вземания, на които давностният срок на част от тях е изтекъл през 2012 г., а на друга част през 2013 г. Не са правени обезценки, поради което няма и формирана данъчна временна разлика от обезценка/отписване. Има ли право...

Неотписване на непогасени задължения към доставчици по искане на управителят на фирма

Въпрос: Фирма има непогасени задължения към доставчици в размер на 1 500 000 лв. с изтекъл давностен срок съответно през 2006, 2007, 2008 и 2009 г. Ако отпишем тези задължения, те ще отидат в приход и фирмата ще трябва да плати върху тях 150 000 лв. ...

Нерегистриране на срочен трудов договор, като безсрочен в НАП

Въпрос: Имаме лице, назначено на срочен трудов договор за 3 месеца на 12.03.2014 г. по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ. Документите са оформени от предишната главна счетоводителка на дружеството, която от 01.04.2014 г. е сменена. Поради несвоевременно информи...

Облагане с данък дивидент, съдружник, който е чужденец

Въпрос: Българска фирма ООД, с основна дейност търговия със селскостопанска техника, има двама съдружници с равен капитал 50 на 50 и единият е гражданин на Република Украйна. Дружеството е взело решение на общо събрани да разпредели печалба за дивиде...

Отписване на несъбрани и неплатени вземания и задължения по сметки Доствачици и Клиенти с изтекла 5-годишна давност

Въпрос: Как могат да бъдат отписани несъбрани и неплатени вземания и задължения по сметки Доствачици и Клиенти, за които е изтекла или изтича през съответната година петгодишен давностен срок? Отговор: В случай че вземането от клиенти не представляв...

Отчитане на курсови разлики за предоставен, но не върнат заем на чуждестранно ЮЛ извън ЕС

Въпрос: Българско юридическо лице е дало заем на чуждестранно юридическо лице извън Европейския съюз в размер на 100 000 долара с лихва годишен либор плюс 5% и срок за връщане 1 година. Заемът не е върнат, изпратена е покана за доброволно изпълнение,...

Погасяване на плащания от единната сметка на НАП

Въпрос: Дружеството ни е извършило плащане на 12.02.2014 г. към единната сметка на НАП, действаща към момента. От справката за извършени плащания, публикувана на сайта на НАП, е видно, че плащането е обвързано с декларация, подадена на 07.05.2014 г.,...

Получен заем от ФЛ и отчитането му от фирмата - получател

Въпрос: Дружеството ни е получило заем от физическо лице, който предстои да бъде върнат. При изплащане на лихвата дружеството има ли задължение да удържа авансов данък, който да декларира в декларация по чл. 55, или задълженията ни във връзка с изпла...

Право на преотстъпен годишен данък, представляващ държавна помощ за регионално развитие

Въпрос: Ние сме предприятие в областта на мелничарската промишленост в регион със средна безработица над 35%. Попадаме в обхвата на чл. 184 от ЗКПО. Имаме ли право да преотстъпваме годишен данък, представляващ държавна помощ за регионално развитие? В...

Признаване за социален разход, наем на къща/вила в чужбина, чрез фирма посредник

Въпрос: Управителят на фирмата ще наеме къща/вила в чужбина за почивка през лятото чрез фирма посредник. Тази къща/вила ще е достъпна за всички служители, които имат желание, като само наемът ще е фирмен разход. Какви документи трябва да приложим към...

Приходи от лихви при предсрочно погасен заем

Въпрос: Дружеството има сключен дългосрочен договор за заем с физическо лице, на което е отпуснало сумата от 50 000 лв. с договорена лихва 2,5%, дължима при погасяване на кредита в края на периода - 31.12.2018 г. През 2014 г. страните се споразумяват...

Проформа фактура за плащане на цесия

Въпрос: Имам доставчик на СМР, който няма сключен договор, а само устно договорено количество работа. Работи се с приемно-предавателни протоколи и сметка 22. Доставчикът издава проформи. На база подписани приемно-предавателни документи извършваме пла...

Счетоводни записвания за отписване на задължение по получен кредит от заличено СНЦ

Въпрос: Как и с какви счетоводни записвания следва да бъде отписано задължение (остатък) в размер на 49 000 лв. по получен кредит от сдружение с нестопанска цел (СНЦ), което е заличено и съответно кредитът не може да бъде върнат? Как отписването след...

Счетоводно и данъчно оформяне на сделка - реклама срещу ваучери

Въпрос: Нашата фирма, която продава обувни и кожени изделия, сключва договор при условията на бартер с фирма, която ще ни предостави услуга - излъчване на реклама (определен брой, за определен интервал от време). В замяна ние предоставяме ваучери за ...

Счетоводно отчитане апорт на земята със сградата

Въпрос: Фирма „Х” ООД с основна дейност строителство върху собствена земя, заведена в сметка 201, е построила блок с 200 апартамента, които са заведени в сметка 303 Продукция. Фирма „Х” ООД апортира земята със сградата във фирма „У” ООД, като по този...

Уволнение с и без разрешение от Инспекцията по труда

Въпрос: Имах служител (специалист ТРЗ), който съкратих през юни 2014 г. Сега същият твърди, че съгласно чл. 333, ал. 1, т. 5а от КТ уволнението е незаконосъобразно. За доказателство представя заповеди от януари 2014 г. за член на ГУТ и за участие в к...

Фактуриране и облагане с ДДС на наем

Въпрос: Фирма А отдава под наем склад на фирма Б, за което има подписан договор за наем. В определен момент фирма Б спира да плаща наемните вноски и съответно за тези периоди фирма А не издава фактура. След известно време фирма А завежда дело срещу ф...

Решения на съдилища

Решение № 4215 от 16.04.2015 г. по адм. дело № 6595/2014 г.

Предмет на спора е отказано прихващане или възстановяване на суми от орган по приходите. Съгласно тълкувателно решение № 2/12.12.2013 г. по тълкувателно дело № 2/213 г. отговорността, която е предвидена по чл. 225, ал. 3 от КТ, е договорна, произтич...

Решение № 4327 от 20.04.2015 г. по адм. дело № 5578/2014 г.

Предмет на спора е реалното изпълнение на доставки на стоки и услуги по фактури на конкретни доставчици. След като не е било спорно и е доказано, че е наличен конкретен резултат от процесните доставки на стоки и услуги при ревизираното лице; установ...

Решение № 4372 от 21.04.2015 г. по адм. дело № 6844/2014 г.

Предмет на спора е дължим акциз за 24 136 л акцизна стока – алкохолни продукти с действително алкохолно съдържание 7,1% vol., 9,2% vol. и 9,3% vol. Кумулативното изброяване на предпоставките при определянето на дадена напитка като „тихо вино“ предпо...

Решение № 4374 от 21.04.2015 г. по адм. дело № 1821/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г., вноски за ДОО за 2009 г., вноски за ДЗПО за 2009 г. и вноски за ЗО за 2009 г. ведно с лихва. Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК е в сила от 15.02.2011 г. и е материалнопр...

Решение № 4420 от 22.04.2015 г. по адм. дело № 5831/2014 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит за юни, юли и август 2012 г. на основание чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС във вр. с чл. 69, ал. 1 от ЗДДС. Визираното от данъчните органи основание за ограничаване на данъчното предимство предполага съотнасянето...

Решение № 4518 от 23.04.2015 г. по адм. дело № 7317/2014 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с лихва за забава. От представените документи не може да се установи, че на ревизираното лице е предоставен заем в размер...

Решение № 46 от 28.03.2014 г. по т.д. № 2048/2013 г. ТК, I т.о.

В производството по предявен иск с правно основание чл. 92 ЗЗД за неустойка от неизпълнение на наемен договор с обект изключителна държавна собственост. Държавата се представлява от министъра на ре­гионалното развитие и благоустрой­ство, а не от мини...

Решение № 4605 от 24.04.2015 г. по адм. дело № 5874/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 70, ал. 1, т. 5 от ЗДДС по 133 фактури, издадени от две различни ЕООД в периода от 01.06.2010 г. до 31.01.2011 г., с предмет дост...

Решение № 4801 от 28.04.2015 г. по адм. дело № 1513/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит за данъчни периоди ноември 2008 г., август и септември 2009 г., януари, февруари, април, май, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2010 г. и февруари 2011 г. по доставки, получени ...

Решение № 4854 от 29.04.2015 г. по адм. дело № 14022/2013 г.

Предмет на спора са допълнителни данъчни задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2010 г. и 2011 г., с лихви за забава заради отказ да се признае заявеното с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за тези данъчни периоди право на преотстъпване на данъка по чл. 48, ал...

Решение № 4931 от 30.04.2015 г. по адм. дело № 5539/2014 г.

Предмет на спора е право на приспадане на данъчен кредит. Достатъчно е да е налице придобиване на стока от данъчно задълженото лице в това му качество и използване на стоката, или дори само намерение за нейното използване, за да възникне правото на ...

Решение № 4955 от 04.05.2015 г. по адм. дело № 7105/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура от юли 2011 г., издадена от ЕООД с предмет аванс по борсов договор от юли 2011 г. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС при наличие на авансово плащане ДДС става и...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.05. - 31.05.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 28 до бр. 34 от 2015 г.

ДВ, бр. 28 от 17.4.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване Министерски съвет Постановление № 84 от 9 април 2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на в...