Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 11, 1 - 15 юни 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2015 г.
Писма и указания

М-24-36-1 от 18.12.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по предоставяне на апартаменти от жилищен комплекс от затворен тип за временно и възмездно ползване на хотелски принцип или преотдаването им под наем на трети лица

Във ваше запитване е изложено следното: Дружеството е сключило договори с част от собствениците в жилищен комплекс от затворен тип за временно и възмездно ползване на апартаментите им на хотелски принцип и/или преотдаване под наем на трети лица. За ч...

№ 24-15-804 от 23.12.2014 г. ОТНОСНО: Предложение за промяна на Процедура № К-13

С ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, уведомявате за възникнало противоречие между практиката на АС …… и процедура № К-13 при практическото приложение на параграф 35, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) във връ...

№ 3-376 от 16.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дължим акциз, събиран от специализиран обект за дестилиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Според изложеното в него дружество е реализирало приходи през отчетната 2014 г. от магазин за промишлени стоки и казан за изваряване на ракия. Приходите от търговската дейност са осчетоводени по сметка 702 „Приходи от продажби на стоки”, а от казана ...

№ 3-723 от 24.03.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на импулсно използване на асансьор

Според изложеното в запитването на асансьора в жилищен блок е монтирано устройство, отчитащо импулси при използването му. За да се задейства асансьорът е необходимо валиден чип да се доближи до четеца, като по този начин се позволява работа с асансьо...

№ 96-00-29 от 28.01.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва търговски обекти - магазини за промишлени стоки на територията на гр. Пловдив, гр. София и гр. Бургас. В магазините се извършва продажба на дребно на обувки, дре...

Анотации

Данъчните ефекти при третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на ЗКПО

В бр. 5/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През 2012 г. е придобит материален запас с цена на придобиване 100 еденици. В края на 2013 г...

Данъчно третиране на изключване на лично имущество на физическото лице от активите на предприятието му

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като ЕТ закупува през февруари 2011 г. апартамент за 50 000 лв., който завежда в счетоводството на предприятието си и го изпол...

Доставки на стоки по условията на стандартния търговски термин DDU

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През м. януари 2013 г. новосъздадено, нерегистрирано за целите на облагането с ДДС ЕООД купува стока от друга българска фирма, регистриран...

Задължителни осигурителни вноски на българи, работещи в трета държава без трудов договор

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Граждани на България работят без трудово правоотношение в трета държава за юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз. Възнагражденията ще се изплащат от ...

Изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим размера на платеният годишен отпуск на служител с основно месечно трудово възнаграждение от 400 лв. и допълнително възнагражд...

Необходимост от назначаване на прокурист

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимир Атанасов, юрист, отговаря на следния въпрос: Кога от осигурителна гледна точка се налага да бъде назначен прокурист на фирмата? Осигурителното законодателство обвързва получаването на парично...

Обезщетение от ДОО за бременност и раждане при ликвидация на фирмата

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: От 01.03.2015 г. наша работничка е в отпуск по бременност и раждане. Поради ликвидация на фирмата, трудовите договори със всички работници се...

Облагане приходите на клон в чужбина

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Бойко Костов, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: От 1 май тази година, българска фирма откри свой клон в Гърция. Къде и как ще се облагат приходите от дейността на клона и как...

Осчетоводяване на продажбата на дружествен дял

В бр. 4/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Съдружник в дружество, което е ООД, продава своя дружествен дял на друго дружество ЕООД. Какви счетоводни операции трябва да се взем...

Осчетоводяване покупка и продажба на стоки в бюджетните организации

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, отговаря на следния въпрос: Бюджетна организация закупува стоки на стойност 3000 лв., доставени и заприходени в търговския й обект по продажни цени и с надценка 5%. Задължението към...

Отказ на работодател, за ползване на учебен отпуск

В бр. 5/2015 г на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Когато работодателят отказва на служител правото да ползва учебен отпуск по чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), това дава ли му право да прекрати трудови...

Ползване на отпуск за явяване на държавен изпит

В бр. 5/2015 г сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Задочник във ВУЗ ще полага държавни изпити. За първият от тях той ползва 10 дни платен отпуск по чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ). След 3 месеца е насроче...

Прекратяване на застрахователен договор преди да изтече срока, за който е бил сключен

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ася Аксентиева, адвокат отговаря на следниея въпрос: Как се прекратява застрахователен договор преди да изтече срока, за който е бил сключен? Кодексът за застраховането (КЗ) предвижда няколко хип...

Сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5/2015 г на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на следни въпос: При сумирано изчисляване на работното време възможно ли е определена работа да бъде извършвана от по-мал...

Счетоводно отразяване на неизплатените лихви

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с.,регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: ООД започва строителна дейност със средства от заеми на собствениците, като идеята била с продажбата на апартаменти, в процеса на стр...

Трудов и осигурителен стаж при трудов договор със задължение на служителя да бъде на разположение на работодателя

В бр. 5/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: В трудовият ми договор е посочено, че съм 5 часа на разположение на фирмата, в която работя. Интересу...

Условията за получаване на повече от една пенсия

В бр. 2/2015 г на сп.”Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са условията за получаване на повече от една пенсия? Кодексът за социално осигуряване (КСО)е основния нормативен акт, в който са уредени условията за получаванет...

Справочник

Внос

Националнна агенция за приходите Задълженията за ДДС при внос се администрират от Агенция Митници Определение: Въвеждането на необщностни стоки на територията на страната. Необходимо е да се има предвид, че е налице внос на стоки и когато стоката пр...

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса...

Данъчен календар 16 - 30 юни 2015 г.

До 20-и юни ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и юни ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансови...

Държавен вестник в бр. 11 от 2015 г.

ДВ, бр. 34 от 12.5.2015 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Решение за определяне на Комисия за одитиране на Год...

Корпоративен данък. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Национална агенция за приходите Разпоредбата на чл. 189б въвежда трети тип схема за подпомагане под формата на държавна помощ, различна от държавна помощ за регионално развитие и минимална държавна помощ. Тази схема за подпомагане се подчинява на ра...

Отсрочване и разсрочване на публични задължения. Разрешение за отсрочване и разсрочване

Нормативна уредба A. чл. 184 от ДОПК Б. чл. 187б от ДОПК А. чл. 184 от ДОПК І. Компетентен орган Отсрочването/разсрочването на публични задължения се извършва от определените от закона органи на Националната агенция за приходите (НАП) и министъра на...

Справочна информация бр. 11/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 - 29 май 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...