Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 11, 1 - 15 юни 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 - 15 юни 2015 г.
Писма и указания

М-24-36-1 от 18.12.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по предоставяне на апартаменти от жилищен комплекс от затворен тип за временно и възмездно ползване на хотелски принцип или преотдаването им под наем на трети лица

Във ваше запитване е изложено следното: Дружеството е сключило договори с част от собствениците в жилищен комплекс от затворен тип за временно и възмездно ползване на апартаментите им на хотелски принцип и/или преотдаване под наем на трети лица. За част от апартаментите дружество...

№ 24-15-804 от 23.12.2014 г. ОТНОСНО: Предложение за промяна на Процедура № К-13

С ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП, уведомявате за възникнало противоречие между практиката на АС …… и процедура № К-13 при практическото приложение на параграф 35, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) във връзка с чл. 119 от ДОПК, касаещо...

№ 3-376 от 16.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на дължим акциз, събиран от специализиран обект за дестилиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Според изложеното в него дружество е реализирало приходи през отчетната 2014 г. от магазин за промишлени стоки и казан за изваряване на ракия. Приходите от търговската дейност са осчетоводени по сметка 702 „Приходи от продажби на стоки”, а от казана за изваряване на ракия по смет...

№ 3-723 от 24.03.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на импулсно използване на асансьор

Според изложеното в запитването на асансьора в жилищен блок е монтирано устройство, отчитащо импулси при използването му. За да се задейства асансьорът е необходимо валиден чип да се доближи до четеца, като по този начин се позволява работа с асансьора за определен период от врем...

№ 96-00-29 от 28.01.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество стопанисва търговски обекти - магазини за промишлени стоки на територията на гр. Пловдив, гр. София и гр. Бургас. В магазините се извършва продажба на дребно на обувки, дрехи, сувенири, домашни потреби ...

Анотации

Данъчните ефекти при третиране на данъчни амортизируеми активи по реда на ЗКПО

В бр. 5/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През 2012 г. е придобит материален запас с цена на придобиване 100 еденици. В края на 2013 г. нетната реализируема стойнос...

Данъчно третиране на изключване на лично имущество на физическото лице от активите на предприятието му

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като ЕТ закупува през февруари 2011 г. апартамент за 50 000 лв., който завежда в счетоводството на предприятието си и го използва за офис. През 2013 г. лице...

Доставки на стоки по условията на стандартния търговски термин DDU

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: През м. януари 2013 г. новосъздадено, нерегистрирано за целите на облагането с ДДС ЕООД купува стока от друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Стоката се изпраща ...

Задължителни осигурителни вноски на българи, работещи в трета държава без трудов договор

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Граждани на България работят без трудово правоотношение в трета държава за юридическо лице от държава - членка на Европейския съюз. Възнагражденията ще се изплащат от чуждестранното юридическо лице...

Изчисляване размера на възнаграждението за платен годишен отпуск

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим размера на платеният годишен отпуск на служител с основно месечно трудово възнаграждение от 400 лв. и допълнително възнаграждение от 12% за продължителна р...

Необходимост от назначаване на прокурист

В бр. 5/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимир Атанасов, юрист, отговаря на следния въпрос: Кога от осигурителна гледна точка се налага да бъде назначен прокурист на фирмата? Осигурителното законодателство обвързва получаването на парично обезщетение при бременност и ...

Обезщетение от ДОО за бременност и раждане при ликвидация на фирмата

В бр. 11/2015 г на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: От 01.03.2015 г. наша работничка е в отпуск по бременност и раждане. Поради ликвидация на фирмата, трудовите договори със всички работници се прекратяват от 01.05.2015 г. ...

Облагане приходите на клон в чужбина

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Бойко Костов, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: От 1 май тази година, българска фирма откри свой клон в Гърция. Къде и как ще се облагат приходите от дейността на клона и как стои въпросът със счетоводнот...

Осчетоводяване на продажбата на дружествен дял

В бр. 4/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Съдружник в дружество, което е ООД, продава своя дружествен дял на друго дружество ЕООД. Какви счетоводни операции трябва да се вземат и в двете дружества и има л...

Осчетоводяване покупка и продажба на стоки в бюджетните организации

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, отговаря на следния въпрос: Бюджетна организация закупува стоки на стойност 3000 лв., доставени и заприходени в търговския й обект по продажни цени и с надценка 5%. Задължението към доставчика е изплатено по бан...

Отказ на работодател, за ползване на учебен отпуск

В бр. 5/2015 г на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Когато работодателят отказва на служител правото да ползва учебен отпуск по чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), това дава ли му право да прекрати трудовия си договор без предизвестие ...

Ползване на отпуск за явяване на държавен изпит

В бр. 5/2015 г сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Задочник във ВУЗ ще полага държавни изпити. За първият от тях той ползва 10 дни платен отпуск по чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ). След 3 месеца е насрочен вторият държавен изпит, но р...

Прекратяване на застрахователен договор преди да изтече срока, за който е бил сключен

В бр. 3/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ася Аксентиева, адвокат отговаря на следниея въпрос: Как се прекратява застрахователен договор преди да изтече срока, за който е бил сключен? Кодексът за застраховането (КЗ) предвижда няколко хипотези, при които застраховател...

Сумирано изчисляване на работното време

В бр. 5/2015 г на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на следни въпос: При сумирано изчисляване на работното време възможно ли е определена работа да бъде извършвана от по-малък брой работници или служител...

Счетоводно отразяване на неизплатените лихви

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с.,регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: ООД започва строителна дейност със средства от заеми на собствениците, като идеята била с продажбата на апартаменти, в процеса на строителството да покрият тези за...

Трудов и осигурителен стаж при трудов договор със задължение на служителя да бъде на разположение на работодателя

В бр. 5/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: В трудовият ми договор е посочено, че съм 5 часа на разположение на фирмата, в която работя. Интересува ме след като на края на мес...

Условията за получаване на повече от една пенсия

В бр. 2/2015 г на сп.”Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са условията за получаване на повече от една пенсия? Кодексът за социално осигуряване (КСО)е основния нормативен акт, в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Ко...

Справочник

Внос

Националнна агенция за приходите Задълженията за ДДС при внос се администрират от Агенция Митници Определение: Въвеждането на необщностни стоки на територията на страната. Необходимо е да се има предвид, че е налице внос на стоки и когато стоката пристига на територията на стран...

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)...

Данъчен календар 16 - 30 юни 2015 г.

До 20-и юни ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец май, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и юни ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец ма...

Държавен вестник в бр. 11 от 2015 г.

ДВ, бр. 34 от 12.5.2015 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти Решение за определяне на Комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сме...

Корпоративен данък. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

Национална агенция за приходите Разпоредбата на чл. 189б въвежда трети тип схема за подпомагане под формата на държавна помощ, различна от държавна помощ за регионално развитие и минимална държавна помощ. Тази схема за подпомагане се подчинява на разпоредбите на Регламент (ЕС) №...

Отсрочване и разсрочване на публични задължения. Разрешение за отсрочване и разсрочване

Нормативна уредба A. чл. 184 от ДОПК Б. чл. 187б от ДОПК А. чл. 184 от ДОПК І. Компетентен орган Отсрочването/разсрочването на публични задължения се извършва от определените от закона органи на Националната агенция за приходите (НАП) и министъра на финансите. Публичните вземани...

Справочна информация бр. 11/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 - 29 май 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...