Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 23, 15 - 21 юни 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 15 - 21 юни 2015 г.
Законодателство

Дата за въвеждане в експлоатация на сграда ДМА за целите на ЗКПО

Казус: При ревизия на дружество е установено, че то е придобило сграда, разрешение за ползване на която е получено от него през май 2008 г. Дружеството е започнало да начислява за сградата данъчни амортизиции и за периода 2008-2010 г. е намалявало с тях финансовия си резултат за ...

Държавен вестник бр. 23/2015 г.

ДВ, бр. 38 от 26.05.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия. 2. Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция. 3. Закон за ратифициране на Договора между Република Бълг...

Народно събрание бр.23/2015 г.

Парламентът прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите. Основните промени в закона са свързани с въвеждането на задължително планиране на всички горски територии независимо от размера на имотите и собствеността. Изключение се прави за територи...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 23/2015

Дело C‑591/10, решение от 19 юли 2012 г. страни: Littlewoods Retail Ltd и др. срещу Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs Предмет на спора е правото на възстановяване на ДДС при нарушено право на ЕС. В своето решение Съдът на ЕС приема, че правото на Съюза тря...

Въвеждане на непълно работно време поради намаляване обема на работата

Поради очаквано намаление на обема на работата работното време на няколко работнички е намалено от 8 на 4 часа. Необходимо ли е да се подпише допълнително споразумение за това и какво следва след евентуален отказ на някоя работничка да подпише такова споразумение? При намаление ...

Изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск

Как се изчислява обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ, при положение че трудовото възнаграждение на лицето е увеличено от първо число на месеца, през който се прекратява трудовият договор? Следва ли да се приложи корекцията по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и ...

Осчетоводяване на сделки в чуждестранна валута

Ще ви опиша конкретен случай за по-голяма яснота. Работим с китайски доставчик. На 04.07.2014 г. превеждаме на доставчика 8080 долара по курс на банката: 1,449514=11 712,08 лв. На 05.09.2015 г. получаваме митническа декларация за внесената стока, според която левовата равностойно...

Отписване на откраднат актив

Кога точно се отписва от баланса откраднат актив - в месеца на кражбата или след получаването на документ от МВР за прекратяване на издирването? Имам уведомление от полицията за установяване на кражбата и че се започва издирване на актива. Процедурата по издирване не е прекратена...

Отчитане на финансови инструменти

ЕООД е съдружник и участва в капитала на новообразувано ООД, като притежава 15% от капитала. ООД има назначен управител и ЕООД не участва в управлението. След като няма 20% участие, сме в режим на финансов инструмент. Как следва да се отрази плащането на капитала в ЕООД? Не став...

Прехвърляне на предприятие

Имам ЕООД, което е регистрирано преди три години, но досега не е имало дейност. Пуснах обява, че искам да го продам и се уговорихме с човек, който се обади, да му го прехвърля, като той поеме само нотариалните такси. Днес обаче ми казаха, че ако направя такова нещо, може да имам ...

Ремонт и подобрения на нает дълготраен актив

Става въпрос за следното: 2011 г. фирмата започва дейността си в помещение под наем. Наемът е 30 лв. месечно. Започнахме ремонт - плочки, после дограма, освежаване и т.н. за около 10 000 лв. Всичко това е отчетено като ремонт (разходи, признати за данъчни цели, ползвано ДДС). Сег...

Уведомяване на ТП на НАП за сключено допълнително споразумение за увеличение на работната заплата

Задължително ли е да се подава уведомление по чл. 62 от КТ при промяна размера на основната работна заплата или на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? В съответствие с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б” от Наредба № 5/2002 г. уведомлението до ТП на НАП ...

В пресата за вас

Бартер на недвижими имоти

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, разглежда следния казус: Дружество А прехвърля свои недвижими имоти - три апартамента, на физическо лице Б, като в замяна физическото лице Б прехвърля своя земя със сграда на дружество А. За сделката ...

Изисквания към консултантския договор

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, разглежда казуса: Кои правила на материалния закон следва да се прилагат, ако договорът за консултантски услуги включва задължения за извършване на фактически и на правни действия - тези на договора ...

Общи изисквания на ЗКПО, за да бъдат данъчно признати разходи за гориво

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти на данъчното третиране на разходи за гориво. В действащия ЗКПО са налице две възможни хипотези за третирането на отчетени разходи за гориво при командировки в стр...

Отчитане дохoдите на персонала

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на доходите на персонала. Пример: Персонал на дружеството АБВ АД по силата на сключен колективен договор по смисъла на Кодекса на труда има право на допълнително материално стимулира...

Справочник

Зачестиха сигналите в НАП от измамени от агенции за имоти

Национална агенция за приходите През последните месеци от НАП отчитат повече сигнали от клиенти на агенции за недвижими имоти. Те обикновено са за това, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или друг счетоводен документ. По всички сигнали са възложени проверки, ...

Министерството на финансите разшири възможностите на системата “Матеус”

Министерство на финансите Министерството на финансите разшири възможностите на системата “Матеус” и вече е реализирана функционалност за достъп до интернет страниците на общините с безплатен персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Вече всеки гражданин с издаден ПИ...

Практически съвети при наемане, покупка и продажба на имот

Национална агенция за приходите КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Закупуването на недвижим имот е сериозна инвестиция, която трябва да бъде внимателно обмислена. За да се ориентирате сред многобройните предложения на пазара на недвижими имоти, е необходимо ...

Справочна информация бр. 23/2015

Централни валутни курсове за периода 08.06.2015 г. - 12.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Срокове, в които могат да се потърсят неполучени суми от пенсии

Национален осигурителен институт Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от ТП на НОИ. В този случай се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен д...