начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 24, 22 - 28 юни 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 22 - 28 юни 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 24/2015 г.

ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 141 от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министер...

Министерски съвет бр. 24/2015 г.

Правителството одобри Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, открита за подписване през януари 1988 г., и Протокола за изменението й, открит за подписване през май 2010 г. До 31 декември 2015 г. България трябва да в...

Правна уредба на стажуването в предприятията

Стажанти се приемат в предприятия и организации от всички отрасли и дейности. Доскоро техният трудовоправен статус не беше изяснен. Поради това не съществуваше единен и законово обусловен общ регламент относно техните трудови права и задължения, в то...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 24/2015

Дело C‑25/11, решение от 16 февруари 2012 г. страни: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação SA срещу Fazenda Pública Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при субсидии. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 17, па...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 24/2015 г.

Въпрос: При промяна на клауза от трудов договор в допълнителното споразумение по чл. 119 от КТ само променената клауза ли се отразява, или всички останали компоненти на трудовия договор се попълват като непроменени, или въобще не се попълват непромен...

Обезщетение за неизползван отпуск през 2010 г.

При прекратяване на трудовия договор от 01.01.2015 г. се установява, че на служителя са останали 12 работни дни неизползван платен отпуск от 2010 г. Трябва ли да му бъде изплатено обезщетение за тях и ако трябва, на каква база ще се изчислява това об...

Погасяването на банков кредит на една фирма от друга фирма

Фирма А ООД започва изграждането на жилищна сграда. За финансирането й тегли кредит от банка в размер на 5 милиона евро срещу залог на земята и сградата. Сградата е изградена до Акт 15. Поради настъпилата икономическа криза фирмата не обслужва банко...

Право и размер на отпуска при договор по чл. 114 от КТ

Как трябва да се изчислява размерът на отпуска при работа по трудов договор по чл. 114 от КТ и работа в месеца 8 дни по 5 часа? При действащата редакция на чл. 114 от КТ отработеното време се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда независимо от п...

Право на държавен служител да изпълнява същата ръководна длъжност след продължителен отпуск

Началник на отдел в държавна администрация излиза в отпуск за бременност и раждане на дете. Има ли право след този отпуск, който продължава 2 години, да се завърне на същата длъжност, която в този период е била заета от заместващ служител? За изпълн...

Преминаване към облагане по ЗДДФЛ при патентна дейност

По силата на чл. 61з от ЗМДТ физическите лица, включително ЕТ, извършващи патентни дейности (тези, посочени в приложение № 4 от закона), се облагат с патентен данък или с подоходен данък, определен по реда на ЗДДФЛ. Редът за приложимостта на тези дв...

Преминаване от трудово към служебно правоотношение

От определена дата моите колеги автоматично преминаха от трудово към служебно правоотношение с администрацията, но аз бях в отпуск по майчинство. След като се завърнах на работа и аз преминах на служебно правоотношение. Откога следва да ми се зачита ...

Третиране по ЗДДС и ЗКПО на раздадени подаръци

Фирмата ни организира промоция за лоялни клиенти, като за целта даден клиент при покупка на продукти получава определен брой точки и в зависимост от събрания брой точки получава награди. Наградите не са част от продуктовата гама на нашата фирма, а са...

В пресата за вас

Данъчно третиране на разходите за го­риво като част от разходите за пътуване и престой

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти на данъчното третиране на разходи за гориво. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводни разходи за пъту­...

Изменения на Закона за търговския регистър

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Нели Маданска, юрист, коментира някои от изменнеията на Закона за търговския регистър. Основната част от измененията на Закона за търговския регистър (ЗТР), направени със ЗИД ЗТР, ДВ, бр. 22...

Осчетоводяване на търговски отстъпки

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС (аптеки), получава отстъпки за достигнат оборот - парични (номинал рабат) и стокови (натурал рабат), за което от доставчика се и...

Отговорност на ръководството за текущото счетоводство и за финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отговорността на ръководството за текущото счетоводство и за финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството. Според чл. 5 от ЗСч: Текущото счетоводно отчитане се организи...

Право на командировъчни пари на шофьорите

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” може да се намери отговор на въпроса: Какви са редът и начинът за начисляване и изплащане на сумите във връзка с § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г...

Справочник

Забранява се износът на необработен дървен материал

Със заповед №РД 49 - 215/10.06.2015 г. на министъра на земеделието и храните и на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 126, ал. 6 от Закона за горите се забранява износът на необработен дървен материал (стоки с кодове 440110, 44...

На вниманието на титулярите на разрешения за използване на общи гаранции за режим транзит/отговорните лица за режим транзит

С Решение № 1/2015 г. на Съвместния комитет ЕС-ЕАСТ по “Общ транзитен режим” и “Опростявяне на формалностите при търговията на стоки” Бивша югославска република Македония е поканена да се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим от 20 май 19...

Начини на погасяване на публичните вземания. Последователност на погасяванията

НОРМАТИВНА УРЕДБА чл. 168 и чл. 169 от ДОПК I. Начин на погасяване В чл. 168 ДОПК се говори за начините на погасяване на публичните вземания, като разликата е, че при някои от способите, като при погасяването по давност (финансова амнистия) и при опр...

Постановление № 130 от 28 май 2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 115,15 лв. месечно. (2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването й за 2015 г....

Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на работното време 8 ч...

Справочна информация бр. 24/2015

Централни валутни курсове за периода 15.06.2015 г. - 19.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Срокове за подаване на годишни финансови отчети

Агенцията по вписванията напомня на своите клиенти, че крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съд...