Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 12, 16 - 30 юни 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2015 г.
Писма и указания

№ 24-37-10 от 26.03.2015 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо граждани на България, които полагат труд на територията на трета държава

Във връзка с ваше писмено запитване, ви уведомявам следното: 1. По отношение на социалното осигуряване След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на д...

№ 24-39-14 от 10.02.2015 г. Относно: Възстановим/невъзстановим разход за данък върху добавената стойност във връзка с проект, финансиран по ……….. програма на Европейския съюз „…………….“ (…….)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП сте посочили, че главна дирекция ………… при Министерство на вътрешните работи (ГД……-МВР) е бенефициент по проект, финансиран по ……… програма на Европейския съюз „……………….“ (………). При изпълнение на дейностите по прое...

№ 26-С-117 от 19.03.2015 г. Относно: прилагане на осигурителното и данъчното законодателство при изплащане на авторски възнаграждения

І. Относно прилагането на осигурителното законодателство: По смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат от творческа...

№ 33-00-34 от 30.03.2015 г. ОТНОСНО: Установена нееднаква практика при прилагане на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от органите на Националната агенция за приходите (НАП) и на Националния осигурителен институт (НОИ)

По повод ваше писмо, изразявам следното становище: Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на осигурителното правоотношение за държавното обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (...

№ 70-00-20 от 13.03.2015 г. Относно: Определяне на минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, ви уведомяваме, че постъпилото запитване не съдържа данни, идентифициращи задълженото лице за което, вие, в качеството на подател, отправяте въпросите, поради което изразявам принципно стано...

№ 94-2742 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 1 януари 2015 г.

След 01.01.2015 г. не е необходимо лицето, работещо по трудово правоотношение да го прекрати, за да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. На 19.12.2014 г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигурява...

№ 96-00-158 от 28.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване

Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, представляваното от вас юридическо лице закупува стоки от данъчно задължено лице в Чехия. В издадените данъчни документи по тези доставки има начислени отстъпки от цената и бонус обор...

Анотации

ДДС за стоки, закупени и изнесени от българска фирма от територията на държава - членка на ЕС

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева,данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма Б, закупува стока от немска фирма А с валиден идентификационен номер по ДДС, издаден в Германия. Стокат...

Изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност на български гражданин, работещ в страна от ЕС

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Работя в Испания по трудов договор. По време на отпуск, който прекарвах в България си счупих крак. Имам ли право на обезщетение за временна неработоспособнос...

Изчисляване на отпуск на работник, които работи по график

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим отпуск на работник, които работи по график? Първо, трябва да се знае, че: I смяна от 5,30 ч. до 14 ч. са 8 смени; II смяна ...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

В бр. 4/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: В кои случаи и в какви размери се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда? Това обезщетение представлява еднократно плащане. Пра...

Осчетоводяване апорта на ипотекиран урегулиран поземлен имот

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество А е ипотекирало урегулирани поземлени имоти (УПИ) срещу кредит от банка и през 2014 г., прави апорт с тях в новоучредено д...

Осчетоводяване продажбата и покупката на земя между предприятие – майка и дъщерното й предприятие

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: На 31.12.2014 г. предприятие – майка, продава на дъщерното си предприятие, в което притежава 95% от дяловете, парце...

Отчитане на ДДС от ДЗЛ от България и чуждестранни физически лица от ЕС, които не са регистрирани по ДДС

В бр. 9/2015 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 получава услуги от чуждестранни физически лица от ЕС, като същите нямат регистрация по ДДС. За предо...

Отчитане на доставките според новият режим „в Съюза”

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на следния въпрос: Българско регистрирано по ЗДДС лице, извършва доставки на електронни услуги, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 6 ЗДДС в 10 държави чле...

Попълване в декларацията по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г. от ФЛ за доход получен по граждански договор за извършена работа не свързана с дейността му

В бр. 5/2015 г сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, което през 2014 г. извършва дейност като ЕТ и е самоосигуряващо се лице (СОЛ), получава през месец декември 2014 г. дохо...

Попълване на приложения 1 и 2 към декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ

в бр. 5/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева,данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Трябва ли приложения 1 и 2 към декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ да се подават за първо, второ и трето тримесечие на годината? Възможно ли е, ...

Промените в ЗКПО свързани с преотстъпването на корпоративен данък от земеделски стопани - юридически лица

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в ЗКПО (ДВ, бр. 22 от 2015 г.), свър...

Работодателят няма право да налага парични глоби на работниците и служителите си

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в Министерския съвет, отговаря на слесния въпрос: Има ли право работодателят да налага парични глоби на своите работници и кога може да става това? Работодателят няма право да налага ...

Счетоводно отчитане рекултивацията на земи

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”,доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, кат. „Счетоводна отчетност”, СА „Д. А. Ценов”, Свищов отговаря на следния въпрос: „X” АД през 2010 г. придобива терен на стойност 100 000 лв. През 2012 г. предвижда да рекултивира терена...

Увеличаване на пенсиите и добавките към тях от 01.07.2015 г.

В бр. 6/2015 г на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юpиcт отговаря на следния въпрос: Получавам лична пенсия за инвалидност и добавките, които се полагат към нея, както и добавка от пенсията на починалия ми съпруг. Във връзка с увеличението на пенсиите ...

Справочник

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса...

Данъчен календар 1 - 15 юли 2015 г.

До 10-и юли ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 12 от 2015 г.

ДВ, бр. 38 от 26.5.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция Закон за ратифициране на Договора между Репу...

Осигурени лица

Национална агенция за приходите I. Определение Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице“ е физическо лице, ...

Осигурителен календар за юли 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 12 юни 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...