Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 12, 16 - 30 юни 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 12, 16 - 30 юни 2015 г.
Писма и указания

№ 24-37-10 от 26.03.2015 г. ОТНОСНО: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо граждани на България, които полагат труд на територията на трета държава

Във връзка с ваше писмено запитване, ви уведомявам следното: 1. По отношение на социалното осигуряване След присъединяването на Република България към Европейския съюз (ЕС) се прилагат регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите членки. Регламент (ЕО...

№ 24-39-14 от 10.02.2015 г. Относно: Възстановим/невъзстановим разход за данък върху добавената стойност във връзка с проект, финансиран по ……….. програма на Европейския съюз „…………….“ (…….)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП сте посочили, че главна дирекция ………… при Министерство на вътрешните работи (ГД……-МВР) е бенефициент по проект, финансиран по ……… програма на Европейския съюз „……………….“ (………). При изпълнение на дейностите по проекта, извършвате плащания, с вк...

№ 26-С-117 от 19.03.2015 г. Относно: прилагане на осигурителното и данъчното законодателство при изплащане на авторски възнаграждения

І. Относно прилагането на осигурителното законодателство: По смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъв...

№ 33-00-34 от 30.03.2015 г. ОТНОСНО: Установена нееднаква практика при прилагане на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) от органите на Националната агенция за приходите (НАП) и на Националния осигурителен институт (НОИ)

По повод ваше писмо, изразявам следното становище: Упражняването на трудова дейност е основна предпоставка за възникване на осигурителното правоотношение за държавното обществено осигуряване (ДОО). Съгласно чл. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от...

№ 70-00-20 от 13.03.2015 г. Относно: Определяне на минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица

Във връзка с ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, ви уведомяваме, че постъпилото запитване не съдържа данни, идентифициращи задълженото лице за което, вие, в качеството на подател, отправяте въпросите, поради което изразявам принципно становище: Изложена е следната факт...

№ 94-2742 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 1 януари 2015 г.

След 01.01.2015 г. не е необходимо лицето, работещо по трудово правоотношение да го прекрати, за да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. На 19.12.2014 г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ЗБДОО), с който...

№ 96-00-158 от 28.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване

Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, представляваното от вас юридическо лице закупува стоки от данъчно задължено лице в Чехия. В издадените данъчни документи по тези доставки има начислени отстъпки от цената и бонус обороти към получателя по същите. ...

Анотации

ДДС за стоки, закупени и изнесени от българска фирма от територията на държава - членка на ЕС

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева,данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Регистрирана по ЗДДС българска фирма Б, закупува стока от немска фирма А с валиден идентификационен номер по ДДС, издаден в Германия. Стоката се транспортира за сметка на...

Изплащането на парично обезщетение за временна неработоспособност на български гражданин, работещ в страна от ЕС

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Работя в Испания по трудов договор. По време на отпуск, който прекарвах в България си счупих крак. Имам ли право на обезщетение за временна неработоспособност и кой ще ми го изплати - Бъл...

Изчисляване на отпуск на работник, които работи по график

В бр. 11/2015 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да изчислим отпуск на работник, които работи по график? Първо, трябва да се знае, че: I смяна от 5,30 ч. до 14 ч. са 8 смени; II смяна от 14 ч. до 22,30 ч. са 8 смен...

Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

В бр. 4/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: В кои случаи и в какви размери се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда? Това обезщетение представлява еднократно плащане. Право на него имат само лицата, к...

Осчетоводяване апорта на ипотекиран урегулиран поземлен имот

В бр. 3/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество А е ипотекирало урегулирани поземлени имоти (УПИ) срещу кредит от банка и през 2014 г., прави апорт с тях в новоучредено дружество Б. Апортната вноска е...

Осчетоводяване продажбата и покупката на земя между предприятие – майка и дъщерното й предприятие

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: На 31.12.2014 г. предприятие – майка, продава на дъщерното си предприятие, в което притежава 95% от дяловете, парцел земя с балансова стойност 12...

Отчитане на ДДС от ДЗЛ от България и чуждестранни физически лица от ЕС, които не са регистрирани по ДДС

В бр. 9/2015 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 получава услуги от чуждестранни физически лица от ЕС, като същите нямат регистрация по ДДС. За предоставената услуга чуждестраннит...

Отчитане на доставките според новият режим „в Съюза”

В бр. 5/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на следния въпрос: Българско регистрирано по ЗДДС лице, извършва доставки на електронни услуги, попадащи в обхвата на чл. 21, ал. 6 ЗДДС в 10 държави членки, една от които е Германия....

Попълване в декларацията по чл. 50 ЗДДФЛ за 2014 г. от ФЛ за доход получен по граждански договор за извършена работа не свързана с дейността му

В бр. 5/2015 г сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, което през 2014 г. извършва дейност като ЕТ и е самоосигуряващо се лице (СОЛ), получава през месец декември 2014 г. доход по граждански договор за изв...

Попълване на приложения 1 и 2 към декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ

в бр. 5/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева,данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Трябва ли приложения 1 и 2 към декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ да се подават за първо, второ и трето тримесечие на годината? Възможно ли е, ако платецът е пропуснал да по...

Промените в ЗКПО свързани с преотстъпването на корпоративен данък от земеделски стопани - юридически лица

В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в ЦУ на НАП, отговаря на следния въпрос: Какви промени са направени в ЗКПО (ДВ, бр. 22 от 2015 г.), свързани с преотстъпването на корп...

Работодателят няма право да налага парични глоби на работниците и служителите си

В бр. 6/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в Министерския съвет, отговаря на слесния въпрос: Има ли право работодателят да налага парични глоби на своите работници и кога може да става това? Работодателят няма право да налага глоба на своите работници и сл...

Счетоводно отчитане рекултивацията на земи

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”,доц. д-р Галя Иванова-Кузманова, кат. „Счетоводна отчетност”, СА „Д. А. Ценов”, Свищов отговаря на следния въпрос: „X” АД през 2010 г. придобива терен на стойност 100 000 лв. През 2012 г. предвижда да рекултивира терена като извърши разходи за 100 0...

Увеличаване на пенсиите и добавките към тях от 01.07.2015 г.

В бр. 6/2015 г на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юpиcт отговаря на следния въпрос: Получавам лична пенсия за инвалидност и добавките, които се полагат към нея, както и добавка от пенсията на починалия ми съпруг. Във връзка с увеличението на пенсиите от 1 юли с 1,9%, как и с колко...

Справочник

Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването

Полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). Упражняването на съответната трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от ДОО социални рискове. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)...

Данъчен календар 1 - 15 юли 2015 г.

До 10-и юли ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга еле...

Държавен вестник в бр. 12 от 2015 г.

ДВ, бр. 38 от 26.5.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за екстрадиция Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Каз...

Осигурени лица

Национална агенция за приходите I. Определение Легална дефиниция на осигурено лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 3 от ДР на Кодекса за социално осигуряване (КСО). „Осигурено лице“ е физическо лице, което извършва трудова дейност...

Осигурителен календар за юли 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 12/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 12 юни 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...