Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 14, 16 - 31 юли 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2015 г.
Писма и указания

№ 12-90 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Правото на обезщетение при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя

Страните по трудовия договор не могат да уговорят в обезщетението по чл. 331, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) да се включи възнаграждение, получено от работника или служителя по друг трудов договор, дори когато става въпрос за допълнителен трудов дого...

№ 3-529 от 04.03.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на безвъзмездна финансова субсидия по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и осигуряване на членовете на управителния съвет на Сдружение на собствениците, регистрирано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Според изложеното в запитването предстои кандидатстване по програма за енергийна ефективност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ. Същата ще бъде под формата на субсидия...

№ 62-00-2 от 24.02.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, в което е описана следната фактическа обстановка: Българският …. съюз (Б…С) е създаден със Закона за съсловните организация на ….. в България (ЗСО…). На основание § 5...

№ 92-00-56 от 16.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, изплатено на основание Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По повод ваше писмено запитване, изразявам следното становище: Според фактите описани в писмото ви в … са постъпили покани за доброволно изпълнение от ваши бивши служители, на които са изплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на ос...

№ 96-00-78 от 04.03.2015 г. ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС.

Във вашето писмо е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с основен предмет на дейност „производство на долно трикотажно облекло”. Същото притежава собствен водогреен котел, работещ с дизелово гориво, който се използва за нуждите на п...

Анотации

Данъчни аспекти във връзка с корекцията на грешки, допуснати и открити при отчитането на оперативен лизинг

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив“, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви данъчни аспекти съществуват във връзка с корекцията на грешки, допуснати и открити при отчитането на оперативен лизинг? По Закона за корпора...

Данъчно облагане на дивидентите, начислени/изплатени от български местни лица, в полза на чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Облагат ли се с данък при източника дивидентите, начислени/изплатени от български местни лица, в полза на чуждестранни лица, които са местни лица за данъч...

Данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплащания за тютюн

В бр. 6/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Как се извършва данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплаща...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност започнала от деня в който лицето е било на работа

В бр. 6/2015 г на сп. „Труд и право“, Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, отговаря на следния въпрос: Как се отразят в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и в Приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащан...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при пенсиониране

В бр. 6/2015 г. на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист, отговаря на следния въпрос: Наш служител работи по трудов договор в дружеството от 28.02.2003 г. От 07.05.2014 г. до 31.12.2014 г. ползва неплатен отпуск и постъпва на работа по трудов дого...

Осигуряване на контролни и управителни органи на фондация с нестопанска цел, които не получават възнаграждение

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив“, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Учредена е фондация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ). Членовете на съвета на фондацията и на управителният съвет, се назначават първона...

Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява данъчен ревизионен акт, когато предприятието го е приел и няма да го обжалва, и в случаите, когато ще го обжалва? При осчетоводяване н...

Осчетоводяване отдаването под наем на собствен актив

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява отдаването под наем на собствен актив? Договорът за наем е двустранно съглашение, и при отчитането му, трябва да се имат предвид и...

Отпуск за действащ в момента кмет на община

В бр. 6/2015 г на сп. „Труд и право“, Ирена Борисова, юрист, отговаря на следния въпрос: Трябва ли действащ в момента кмет на община да излезе в отпуск, поради това, че възнамерява да участва отново в местните избори, или може да продължи да изпълня...

Отчитане на ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка

В бр. 10/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговар яна следния въпрос: Как се отчита ДДС за строителни услуги, които са предоставени от лице, което е установено в държава членка? Лице, установено на територията на страната, е...

Платен годишен отпуск по време на майчинство

В бр. 11/2015 г на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Може ли по време на ползване на отпуск по майчинство и за отглеждане на малко дете да се начисли по ведомост обезщетението за полагаемия се...

Прекратяване на трудов договор на служител в оптуск по чл. 164 от КТ поради ликвидация на предприятието

В бр. 10/2015 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли поради ликвидация на предприятието, работодателят да прекрати трудовият договор с работничка, която ползва отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда (КТ)...

Разлика между традиционната схема за функциониране на ДДС и обратното данъчно задължение за ДДС

В бр. 6/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отгваря на следния въпрос: Каква е разликата между традиционната схема за функциониране на ДДС и обратното данъчно задължение за ДДС? Данък добавена стойност (ДДС) е...

Третиране по ЗДДС изпращането на стоки от България до държава членка

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как ще се третират данъчно по ЗДДС изпращането на стоки от България до друга държава членка, ако българското дружество е регистрирано по ДДС в държава...

Услуга по построяване на жилищна сграда по проект на възложителя

В бр. 7/2015 г на сп.”Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Предприятие е сключило договор за услуга по построяване на жилищна сграда по проект на възложителя. Очаква се разходите по строителс...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2015 г.

До 10-и август ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ...

Държавен вестник в бр. 14 от 2015 г.

ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г. Министерски съвет Постановление № 151 от 15 юни 2015 г. за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“ Решение № 443 от 15 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър...

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02.2003...

Осигурителен календар за август 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юни - 10 юли 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...