Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 14, 16 - 31 юли 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2015 г.
Писма и указания

№ 12-90 от 15.04.2015 г. ОТНОСНО: Правото на обезщетение при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя

Страните по трудовия договор не могат да уговорят в обезщетението по чл. 331, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) да се включи възнаграждение, получено от работника или служителя по друг трудов договор, дори когато става въпрос за допълнителен трудов договор за работа при същия работо...

№ 3-529 от 04.03.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на безвъзмездна финансова субсидия по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и осигуряване на членовете на управителния съвет на Сдружение на собствениците, регистрирано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Според изложеното в запитването предстои кандидатстване по програма за енергийна ефективност на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и получаване на 100% безвъзмездна финансова помощ. Същата ще бъде под формата на субсидия за ремонт на покриви, подмяна...

№ 62-00-2 от 24.02.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, в което е описана следната фактическа обстановка: Българският …. съюз (Б…С) е създаден със Закона за съсловните организация на ….. в България (ЗСО…). На основание § 5 от ПЗР на ЗСО…. е приет Устав...

№ 92-00-56 от 16.02.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, изплатено на основание Закона за министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По повод ваше писмено запитване, изразявам следното становище: Според фактите описани в писмото ви в … са постъпили покани за доброволно изпълнение от ваши бивши служители, на които са изплатени обезщетения за неизползван платен годишен отпуск, на основание чл. 234, ал. 8 от ЗМВР...

№ 96-00-78 от 04.03.2015 г. ОТНОСНО: Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и ЗДДС.

Във вашето писмо е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с основен предмет на дейност „производство на долно трикотажно облекло”. Същото притежава собствен водогреен котел, работещ с дизелово гориво, който се използва за нуждите на производството. Практическото д...

Анотации

Данъчни аспекти във връзка с корекцията на грешки, допуснати и открити при отчитането на оперативен лизинг

В бр. 5/2015 г. на сп. „Актив“, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какви данъчни аспекти съществуват във връзка с корекцията на грешки, допуснати и открити при отчитането на оперативен лизинг? По Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗК...

Данъчно облагане на дивидентите, начислени/изплатени от български местни лица, в полза на чуждестранни лица

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Облагат ли се с данък при източника дивидентите, начислени/изплатени от български местни лица, в полза на чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на...

Данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплащания за тютюн

В бр. 6/2015 г на сп. „Форум на счетоводителя“, Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Как се извършва данъчното третиране на субсидиите, получени от физическите лица - земеделски производители по схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с пр...

Издаване на болничен лист за временна неработоспособност започнала от деня в който лицето е било на работа

В бр. 6/2015 г на сп. „Труд и право“, Нели Вангелова, държавен експерт по осигуряването в НОИ, отговаря на следния въпрос: Как се отразят в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ и в Приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и п...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ при пенсиониране

В бр. 6/2015 г. на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист, отговаря на следния въпрос: Наш служител работи по трудов договор в дружеството от 28.02.2003 г. От 07.05.2014 г. до 31.12.2014 г. ползва неплатен отпуск и постъпва на работа по трудов договор при друг работодател. На 0...

Осигуряване на контролни и управителни органи на фондация с нестопанска цел, които не получават възнаграждение

В бр. 4/2015 г. на сп. „Актив“, Димитър Бойчев, юрист, отговаря на следния въпрос: Учредена е фондация съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНСЦ). Членовете на съвета на фондацията и на управителният съвет, се назначават първоначално от учредителите за срок ...

Осчетоводяване на данъчен ревизионен акт

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява данъчен ревизионен акт, когато предприятието го е приел и няма да го обжалва, и в случаите, когато ще го обжалва? При осчетоводяване на данъчният ревизионен акт, им...

Осчетоводяване отдаването под наем на собствен актив

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява отдаването под наем на собствен актив? Договорът за наем е двустранно съглашение, и при отчитането му, трябва да се имат предвид изискванията и при двете страни...

Отпуск за действащ в момента кмет на община

В бр. 6/2015 г на сп. „Труд и право“, Ирена Борисова, юрист, отговаря на следния въпрос: Трябва ли действащ в момента кмет на община да излезе в отпуск, поради това, че възнамерява да участва отново в местните избори, или може да продължи да изпълнява задълженията си като кмет? ...

Отчитане на ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка

В бр. 10/2015 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговар яна следния въпрос: Как се отчита ДДС за строителни услуги, които са предоставени от лице, което е установено в държава членка? Лице, установено на територията на страната, е лицето, което е със седалище ...

Платен годишен отпуск по време на майчинство

В бр. 11/2015 г на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следните въпроси: Може ли по време на ползване на отпуск по майчинство и за отглеждане на малко дете да се начисли по ведомост обезщетението за полагаемия се редовен годишен отпуск? Лице,...

Прекратяване на трудов договор на служител в оптуск по чл. 164 от КТ поради ликвидация на предприятието

В бр. 10/2015 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли поради ликвидация на предприятието, работодателят да прекрати трудовият договор с работничка, която ползва отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда (КТ)? Как ще се ползва остатъкът о...

Разлика между традиционната схема за функциониране на ДДС и обратното данъчно задължение за ДДС

В бр. 6/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отгваря на следния въпрос: Каква е разликата между традиционната схема за функциониране на ДДС и обратното данъчно задължение за ДДС? Данък добавена стойност (ДДС) е косвен данък, с който се обла...

Третиране по ЗДДС изпращането на стоки от България до държава членка

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как ще се третират данъчно по ЗДДС изпращането на стоки от България до друга държава членка, ако българското дружество е регистрирано по ДДС в държавата, в която е склада? Какви ще...

Услуга по построяване на жилищна сграда по проект на възложителя

В бр. 7/2015 г на сп.”Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Предприятие е сключило договор за услуга по построяване на жилищна сграда по проект на възложителя. Очаква се разходите по строителството да бъдат в размер на 1 0...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2015 г.

До 10-и август ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга ...

Държавен вестник в бр. 14 от 2015 г.

ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г. Министерски съвет Постановление № 151 от 15 юни 2015 г. за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“ Решение № 443 от 15 юни 2015 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Мин...

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2007 г.)

Приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г., бр. 36 от 12.04.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 10 от 4.02.2003 г., в сила от 1.01.2003 г., б...

Осигурителен календар за август 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 юни - 10 юли 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...