Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 15, 1 - 15 август 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2015 г.
Писма и указания

№ 3-871 от 09.04.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на покупка на моторно превозно средство съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството е с предмет на дейност внос на товарни автомобили от Норвегия, като не е дилър на стоки втора употреба. На 04.03.2015 г. дружеството придобива товарен автомобил от Холандия. Установено е, че на страницата на НАП, в наръчника по ДДС за Х...

№ 94-00-114 от 08.05.2015 г. ОТНОСНО: Деклариране по реда на ЗДДФЛ на притежавани акции и дялови участия в чужбина от местно физическо лице

В отговор на отправено от вас писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, във връзка с предстоящо придобиване от вас на 100% дялове от чуждестранно дружество, се поставят следнит...

№ 96-00-121 от 31.03.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО и Регламент 883/2004

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, ви уведомявам: Представена е следната фактическа обстановка: Дружество извършва дейност в областта на транспортните услуги – товарни превози от България към страни от Европейския съюз и обрат...

№ 96-00-131 ОТ 03.04.2015 Г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на продажба на недвижим имот от дружество на съдружник

Постъпило е писмено запитване в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” и в него е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот, придобит през 2001 г. от физическо лице, като при придобиването не е ползван данъчен кредит. Дружеството е р...

№ 96-Ж-37 от 17.02.2015 год. ОТНОСНО: Облагане на доходи от източник в България и в Швейцария.

Във ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: От 01.03.2012 г. упражнявате свободна професия в България, като от тази дата към настоящия момент заплащате дължимите данъци по сметка на НАП. Изяснявате, че осигурителните вноски за упражнявана...

Анотации

Включване в данъчната основа на наема крайната сума от фактурите за ток и вода (с вкл. ДДС)

В бр. 14/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирмата ни е единствен наемател на склад, редно ли е наемодателят да включва в данъчната основа наема за месеца плюс крайната сума от фактурите за ток и вода (вкл. ДДС) и върху получения ...

Документиране и отчитане на доставките, осъществявани между клонове и структурни звена на лица, установени на територията на държава членка

В бр. 9/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Румънско данъчно задължено лице има сключен договор за доставка и монтаж на асансьори, които ще се инсталират и монтират в строяща се сграда на територията на Република България. Румънско ...

Задължение по ЗКПО за преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

В бр. 7/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: ЕАД има неплатени задължения към ЕООД, които са станали изискуеми през 2010 г. През 2012 г. между двете дружества има подписано споразумение, с което длъжникът (Е...

Командироване на шофьори за 3-4 месеца

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, доц. д-р Десислава Йосифова, ВУЗФ и ВТУ „Т. Каблешков“, отговаря на следния въпрос: Фирма, занимаваща се с международен транспорт на товари е назначила шофьорите си да работят при условията на трудов договор при сумирано изчисляване на работното в...

Обезщетение за недопускане на работника да изпълнява трудовите си задължения

В бр. 13/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Когато е възникнало трудово правоотношение, работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен между страните, за да постъпи на р...

Облагане на доставка при заличен ДДС номер към датата на настъпване на данъчното събитие

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Имат ли основание данъчните органи да обложат доставка, която сме извършили на фирма от държава членка с 20 на сто, а не с нулева ставка, поради това че ДДС ном...

Осигуряване на командирована служителка в Белгия

В бр. 9/2015 г на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Командировахме наша служителка в Белгия съгласно чл. 121, ал. 3 КТ, но ТД на НАП отказа да издаде удостоверение А1 за прилагане на българското осигурително законодателство....

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Данъчна практика“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Ако назначим прокурист на фирмата ни, ще спестим ли от осигурителни вноски? Упълномощаването на прокуриста, трябва да е с нотариална заверка на подписа и прокуристът да бъде вписан ...

Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество

В бр. 9/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Италианско физическо лице собственик на ЕООД, има удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на ЕС в България до 26.11.2016 г. и личен номер. Регистриран е в ...

Осчетоводяване на компенсация за изгубен или повреден ДМА отдаден под наем

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Анастасия Матова-Головина, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Как следва да осчетоводим получената сума като компенсация за това, че предоставен наш дълготрайният материален актив (ДМА) е загубен? Как да отчетем получената компенсация за п...

Осчетоводяване на текущите биологични активи от животински произход

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, доц. д-р Теодора Рупска, тговаря на следния въпрос: Как да осчетоводим текущите биологични активи от животински произход? За всички биологични активи от животински произход е характерен процесът биологична трансформация, за който е дадено ...

Отчитане в бюджетните организации на разходите и/или приходите за бъдещи периоди

В бр. 7-8/2015 г. сп. „Актив“, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, отговаря на следния въпос: Как се отчитат в бюджетните организации разходите/приходите за бъдещи периоди и авансово предоставените/получените суми? При осъществяването на дейността си, бюджетните организации извършват м...

Промените в ЗДДС влизащи в сила от 9 юни 2015 г.

В бр. 6/2015 г. на сп. „Данъчна практика“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Може ли да се каже, че със промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г. е уреден и един трети въпрос, свързан с изграждането на ВиК системи и съоръжения в изпълнение на водни п...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2015 г.

До 20-и август ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и август ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през мес...

Държавен вестник в бр. 15 от 2015 г.

ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Закон за допълнение на Закона за държавната собственост Министерски съвет Постановление № 166 от 3 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите ...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр.57 от 28 юли 2015 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на документите...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудово правоотношение на работник или служител от организациите и звената на бюджетна издръжка

В бр. 5/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда“, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: Какъв ще е размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) и по ПМС № 31 от 1994 г., за лице, на което се прекр...

Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (глава осемнадесета от ЗДДС - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Национална агенция за приходите Обхват на специалните режими Глава осемнадесета от ЗДДС се прилага за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които ...

Справочна информация бр. 15/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 13 - 24 юли 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ме...