Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 15, 1 - 15 август 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2015 г.
Писма и указания

№ 3-871 от 09.04.2015 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на покупка на моторно превозно средство съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството е с предмет на дейност внос на товарни автомобили от Норвегия, като не е дилър на стоки втора употреба. На 04.03.2015 г. дружеството придобива товарен автомобил от Холандия. Установено е, че на страницата н...

№ 94-00-114 от 08.05.2015 г. ОТНОСНО: Деклариране по реда на ЗДДФЛ на притежавани акции и дялови участия в чужбина от местно физическо лице

В отговор на отправено от вас писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, във връзка с предстоящо придобиване от вас на 100% дялове от чуждестранно ...

№ 96-00-121 от 31.03.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДФЛ, ЗКПО и Регламент 883/2004

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, ви уведомявам: Представена е следната фактическа обстановка: Дружество извършва дейност в областта на транспортните услуги – товарни превози от България към стра...

№ 96-00-131 ОТ 03.04.2015 Г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на продажба на недвижим имот от дружество на съдружник

Постъпило е писмено запитване в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” и в него е изложена следната фактическа обстановка: Дружество притежава недвижим имот, придобит през 2001 г. от физическо лице, като при придобиването не е ползван д...

№ 96-Ж-37 от 17.02.2015 год. ОТНОСНО: Облагане на доходи от източник в България и в Швейцария.

Във ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП, е изложена следната фактическа обстановка: От 01.03.2012 г. упражнявате свободна професия в България, като от тази дата към настоящия момент заплащате дължимите данъци по сметка на НАП. Изяснявате, че осигур...

Анотации

Включване в данъчната основа на наема крайната сума от фактурите за ток и вода (с вкл. ДДС)

В бр. 14/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирмата ни е единствен наемател на склад, редно ли е наемодателят да включва в данъчната основа наема за месеца плюс крайната сума от фактурите за ток и вода...

Документиране и отчитане на доставките, осъществявани между клонове и структурни звена на лица, установени на територията на държава членка

В бр. 9/2015 г на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Румънско данъчно задължено лице има сключен договор за доставка и монтаж на асансьори, които ще се инсталират и монтират в строяща се сграда на територията на...

Задължение по ЗКПО за преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели

В бр. 7/2015 г на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: ЕАД има неплатени задължения към ЕООД, които са станали изискуеми през 2010 г. През 2012 г. между двете дружества има подписано спор...

Командироване на шофьори за 3-4 месеца

В бр. 6/2015 г. на сп. „Актив“, доц. д-р Десислава Йосифова, ВУЗФ и ВТУ „Т. Каблешков“, отговаря на следния въпрос: Фирма, занимаваща се с международен транспорт на товари е назначила шофьорите си да работят при условията на трудов договор при сумир...

Обезщетение за недопускане на работника да изпълнява трудовите си задължения

В бр. 13/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Когато е възникнало трудово правоотношение, работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен межд...

Облагане на доставка при заличен ДДС номер към датата на настъпване на данъчното събитие

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Имат ли основание данъчните органи да обложат доставка, която сме извършили на фирма от държава членка с 20 на сто, а не с нулева ...

Осигуряване на командирована служителка в Белгия

В бр. 9/2015 г на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Командировахме наша служителка в Белгия съгласно чл. 121, ал. 3 КТ, но ТД на НАП отказа да издаде удостоверение А1 за прилагане на българското...

Осигуряване на прокурист на фирма

В бр. 5/2015 г. на сп. „Данъчна практика“, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Ако назначим прокурист на фирмата ни, ще спестим ли от осигурителни вноски? Упълномощаването на прокуриста, трябва да е с нотариална заверка на подписа...

Осигуряване на чужденец собственик на българско дружество

В бр. 9/2015 г. на в. „Актив“, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Италианско физическо лице собственик на ЕООД, има удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на ЕС в България до 26.11.2016 г. и...

Осчетоводяване на компенсация за изгубен или повреден ДМА отдаден под наем

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Анастасия Матова-Головина, д.е.с. отговаря на следния въпрос: Как следва да осчетоводим получената сума като компенсация за това, че предоставен наш дълготрайният материален актив (ДМА) е загубен? Как да отчет...

Осчетоводяване на текущите биологични активи от животински произход

В бр. 7/2015 г. на сп. „Счетоводство+“, доц. д-р Теодора Рупска, тговаря на следния въпрос: Как да осчетоводим текущите биологични активи от животински произход? За всички биологични активи от животински произход е характерен процесът биологична тра...

Отчитане в бюджетните организации на разходите и/или приходите за бъдещи периоди

В бр. 7-8/2015 г. сп. „Актив“, гл. ас. д-р Венцислав Вечев, отговаря на следния въпос: Как се отчитат в бюджетните организации разходите/приходите за бъдещи периоди и авансово предоставените/получените суми? При осъществяването на дейността си, бюдж...

Промените в ЗДДС влизащи в сила от 9 юни 2015 г.

В бр. 6/2015 г. на сп. „Данъчна практика“, Ивайло Кондарев, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Може ли да се каже, че със промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г. е уреден и един трети въпрос, свързан с изграждането на ВиК системи и съор...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2015 г.

До 20-и август ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли, за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и август ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на ава...

Държавен вестник в бр. 15 от 2015 г.

ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Закон за допълнение на Закона за държавната собственост Министерски съвет Постановление № 166 от 3 юли 2015 г. за одобряване на допълн...

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.

НАРЕДБА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ В сила от 01.01.2016 г. Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г. Обн., ДВ, бр.57 от 28 юли 2015 г. Раздел I. Общи разпоредби Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудово правоотношение на работник или служител от организациите и звената на бюджетна издръжка

В бр. 5/2015 г. на сп. „Бюлетин по труда“, Смела Нинева, началник отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на следния въпрос: Какъв ще е размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) и по ПМС № 31 от 1994 ...

Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (глава осемнадесета от ЗДДС - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)

Национална агенция за приходите Обхват на специалните режими Глава осемнадесета от ЗДДС се прилага за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са да...

Справочна информация бр. 15/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 13 - 24 юли 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...