Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 17, 1 - 15 септември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2015 г.
Писма и указания

№ 07-00-124 от 15.06.2015 г. ОТНОСНО: Облагане по реда на ЗДДФЛ на изплатени доходи на физически лица по договори за преотдаване на персонал

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, с вх. № …/02.06.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, представляваното от Вас дружество е регистрирано в Агенция по З...

№ 20-21-79 от 22.06.2015 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на пенсионер, упражняващ трудова дейност като регистриран земеделски стопанин

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. ………. от 15.06.2015 г., ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че получавате субсидия за единица площ и плащате ...

№ 24-38-39 от 03.07.2015 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на § 15г от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗДДС, обн., ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-38-39/23.06.2015 г., са поставени следните въпроси: 1. Приложим ли е § 15г от ПЗР на ЗДДС (обн., ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г., в с...

№ 96-00-216 от 18.06.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при извършване на транспортна услуга

В Дирекция „ОДОП“ – ………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./04.06.2015 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фирмата е с основна дейност транспорт на стоки в страната и чужбина. На 11.05.2015 г. ...

Анотации

Възникване на данъчно събитие съгласно ЗДДС

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“, Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирмата ни има сключен договор с холандска фирма с предмет (цитирам договора): Изпълнителят се съгласява да произведе стоката в съответствие с проекта по ...

Данъчни аспекти по ЗКПО при отчитане на разходите за реклама

В бр. 8 от 2015 г. сп. „Счетоводство+“ Валентина Гекова, данъчен експерт, и Моника Петрова, данъчен експерт, отговарят на въпроса: Какви са данъчни аспекти по ЗКПО при отчитане на разходите за реклама? Разходите за реклама са данъчно признати счет...

Данъчно третиране по ЗКПО на представителните разходи

В бр. 17 от 2015 г. на в. „Актив“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗКПО на представителните разходи? Основно положение е, че представителните разходи се облагат с данък върху разходите. Правил...

Документиране на търговската отстъпка за целите на ЗДДС

В бр. 17 от 2015 г. на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се документира търговската отстъпка за целите на ЗДДС? В търговската практика на много европейски фирми е обичайно да се прави отстъпка от цената при издъ...

Издаване на отчет за извършените продажби в съответствие с изискванията на чл. 120, ал. 1 от ЗДДС

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“, Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, предлага услуги по изработка и поддръжка на интернет сайтове. Основният доход е от физически лица от държави-членки на ЕС. Има...

Изпълняване на работа от работник извън селището, където е постоянното му работно място

В бр.15 от 2015 г. на в. „Актив“ Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Как следва да се оформят отношенията между предприятието и служителите, чието работно място са обекти извън населеното място, в което се намира нейното седалище? ...

Обезщетение при пенсиониране на учител

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ експерти от Министерство на труда и социалната политика отговарят на въпроса: Учителка съм. Предстои ми пенсиониране. Имам ли право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати, защото стажът ми е в едно учил...

Облагане на дохода от продажба на ипотекиран имот

В бр. 8 от 2015 г. Лиляна Панева, данъчен консултант, сп. „Форум на счетоводителя“, отговаря на въпроса: На 25.07.2012 г. е закупен апартамент от физическо лице на стойност 45 000 евро. Средствата за покупката са осигурени изцяло от ипотечен кредит с...

Определяне размера на пенсията

В бр. 17/2015 г. на в. „Актив“ Аспасия Петкова, консултант, отговаря на въпроса: Ако лице в последните три години преди пенсиониране се осигурява за тях върху максималния размер на осигурителния доход, ще означава ли това, че същото ще получи максим...

Особености при документирането и счетоводното отчитане продажби на стоки и услуги чрез билети

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“, бр. 8/2015 г. Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при документирането и счетоводното отчитане продажби на стоки и услуги чрез билети? От счетоводна гледна точка...

Отчитане на концесионните договори в бюджетните предприятия

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Актив" Данаил Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ", УНСС отговаря на въпроса: Как се отчитат концесионните договори в бюджетните предприятия? Развитието на стопанските процеси и потребността от извършване н...

Признаване на прихода съобразно етапа на завършеност на дадена сделка

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се признават приходи във финансовите отчети съобразно етапа на завършеност на дадена сделка? В икономическата литература признаването на прихода съобра...

Прилагане на режима по чл. 13 от ЗДДС за ВОП

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право“, Моника Петрова, данъчен експерт отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество закупува стоки от румънско лице, също регистрирано по ДДС в Румъния. Стоката се превозва от Турци...

Промяна на графика за отпуск

В бр. 8 от 2015 г. сп. „Бюлетин по труда“, Смела Нинева, н-к отдел „Трудово право и обществено осигуряване“ в МТСП, отговаря на въпроса: В предприятието работим по график на сумирано изчисляване на работното време. Служител иска да ползва отпуск на ...

Удръжки при запор от ЧСИ

В бр. 7 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Мариана Василева, експерт, отговаря на въпроса: Работник е освободен от фирмата по чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ - придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. На лицето следва да се изплатят о...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2015 г.

До 20-и септември ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и септември: ЗДДФЛ Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 17 от 2015 г.

ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност Закон з...

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 60 от 7 август 2015 г. Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2...

Справочна информация бр. 17/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 24 август - 4 септември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...