начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 18, 16 - 30 септември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2015 г.
Писма и указания

№ 24-38-31 от 27.05.2015 г. Относно: преотстъпване на данък по реда на чл. 48, ал. 6 и 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция ОДОП – гр. ……, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-38-31/14.04.2015 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната в писм...

№ 3-594 от 11.03.2015 г. Относно: данъчно третиране на продажба на съсобствен недвижим имот съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването дружеството е в процес на установяване на договорни отношения с партньори във връзка със закупуване на апартамент в курортен комплекс във В. След закупуването на апартамента дружеството възнамерява да извършва стопанск...

№ 94-00-136 от 15.06.2015 г. ОТНОСНО: Облагане по реда на ЗДДФЛ и КСО на изплатени доходи на чуждестранно физическо лице за извършени консултантски услуги

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП – …, с вх. № … от 26.05.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка: Фирма, регистрирана в България сключва граждански договор за консултантски услуги с физическо лице, което има двойно гражда...

№ 96-00-186 от 26.05.2015 г. Относно: Ред за внасяне на осигурителните вноски при извършване на трудова дейност на различни основания по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……… от 21.05.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Фактическа обстановка: Физическо лице упражнява трудова дейност на различни основания: - като член на ...

Анотации

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки

В бр. 20 от 2015 г. на сп. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки? Договарянето на разсрочено или отсрочено плащане за д...

Договорът за мърчандайзинг

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България", Евгени Рангелов, магистър по финанси отговаря на въпроса: Какви са счетоводните аспекти на договора за мърчандайзинг? Договорът за мърчандайзинг съдържа елементи на договорите за изработка и...

Дължат ли пенсионери вноски за здравно осигуряване за доходи по граждански договор

В бр. 6 от 2015 г. на сп. "Трудово право" Бистра Коларова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Дължат ли се вноски за здравно осигуряване на пенсионери за доходи по граждански договор? Отговор: В случаите, в които изпълнителят по гр...

Облагане на транспортна услуга с ДДС

В бр. 7 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружеството ни издава фактура на фирма от Швейцария за продажба на зърнени култури, които закупува от българска фирма. Същата пътува с кораб от пристанищ...

Определяне на облагаемия доход и годишната данъчна основа при прехвърляне на предприятие на ЕТ със заличаване от търговския регистър

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя облагаемия доход и годишната данъчна основа при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване от търговския р...

Особености на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Труд и право", Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП, Теодора Дичева, директо на Дирекция "ТСППО" в ИА "ГИТ", отговарят на въпроса: Какви са особеностите на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска ра...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: На основание на представен бизнес план на фирма, която е ЕТ, същата ще получи от бенефициент от Швейцария безвъзмездна финансова помощ по програма за...

Отчитане на инвестиционни имоти

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Теодора Рупска, УНСС, отговаря на въпроса: Поради ограничаване на някои дейности на предприятието една сграда вече не е използваема от нас, но има възможност да я дадем под наем изцяло, заедно с обза...

Подаване на заявление в Търговския регистър

В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Само адвокат ли може да издава фирма и да я вписва в Търговския регистър? Вярно ли е, че може да се изкара код oт Търговския регистър, който ти дава права ...

Предприятията с държавно (общинско) участие в капитала внасят в бюджета 50 на сто от приходите от получени наеми

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България, Валентина Генова, експерт по ЗКПО, отговаря на въпроса: Ежегодно, със Закона за държавния бюджет на Република България и постановлението за изпълнението на закона, се дават указания предприяти...

Прекратяване на трудовия договор при системно неизплащани възнаграждения от работодателя

В бр. 20 от 2015 г. на в. "Актив", Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Има ли работникът право да прекрати трудовия договор при системно неизплащани възнаграждения от работодателя? При забавяне изплащането на дължимо трудово възнаг...

Прилагане на нулева ставка на данъка върху добавената стойност

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право", Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано за целите на ЗДДС лице. Предстои да извърши продажба на стоки, които ще транспортира за своя сметка от България д...

Уговаряне с работодателя на гъвкаво работно време

Жанет Богомилова, юрист В бр. 17 от 2015 г. на в. "Актив", Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Имам малко дете на година и половина и съм в отпуск за отглеждането му. Интересува ме какви са последните промени в Кодекса на труда, които уреж...

Условия за придобиване право на обезщетение за безработица

В бр. 5 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Йосиф Милошев, н-к отдел „Правен“ в ЦУ на НОИ, отговаря на въпроса: Какви са условията за придобиване право на обезщетение за безработица? Отговор: Съгласно чл. 54а, ал. 1 КСО правото на обезщетение за безрабо...

Справочник

Вече могат да се подават заявления за промяна на осигуряването за втора пенсия

Национален осигурителен институт От 4 септември вече могат да се подават заявленията за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на НОИ. Става въпрос за възможността за избор на осигурените лица вноските им за допълни...

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2015 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Доходите от еднодневните трудови договори няма да лишат работниците от социално подпомагане

Агенция за социално подпомагане С промени в Кодекса на труда, в сила от 17 юли 2015 г., бе регламентиран трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, сключен между работник и регистриран земеделски стопанин. С постановл...

Държавен вестник в бр. 18 от 2015 г.

ДВ, бр. 65 от 25.08.2015 г. Министерски съвет Постановление № 217 от 17.08.2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спира...

Информация за правата и задълженията на работодатели и работещи във връзка с еднодневните договори в селското стопанство

С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., е създадена нова разпоредба в  чл. 114а, с която се регламентира трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Трудовият договор се сключва между работник и ре...

Осигурителен календар за октомври 2015 г.

[[table_1]]...

Правила за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището

Комисия до Европейския парламент и Съвета В настоящия момент Европейският съюз е изправен пред множество предизвикателства, породени от внезапния и стремглаво увеличаващ се поток от лица, търсещи убежище. Не на последно място, държавите членки трябв...

Справочна информация бр. 18/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7- 18 септември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан...