Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 36, 19 - 25 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 19 - 25 октомври 2015 г.
Законодателство

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е един продължителен процес, който обхваща множество действия и процедури, някои от които обаче е полезно да бъдат извършени или тествани преди настъпването на края на отчетния период - 31 декември. Разбирайки натовареността на практикуващите счет...

Признаване на разходи за някои плащания, при които не се издава касов бон

Бързото навлизане на доскоро нетрадиционни за стопанската ни практика начини за плащания, при които не се издава касов бон, поражда неясноти относно признаването на платените чрез тях суми за целите на подоходното облагане. Причина за това е фактът, че липсата на фискален бон или...

Въпроси и отговори

Краткосрочно обучение в работни дни

Как следва да се оформи отсъствието от работа на служител за участие в тридневно обучение извън мястото на службата му? Има ли право на командировъчни пари за тези дни? В съответствие с чл. 65, ал. 1 от ЗДСл за времето, през което държавният служител е изпратен на курсове за пов...

Неразпределена печалба при ликвидация на дружество

През първия работен ден на 2015 г. ЕООД подава уведомление, че спира дейност на 31.12.2014, като в баланса е с неразпределена печалба 1200 лева. Преди започване на производството по ликвидация и подаване в НАП на Уведомление по чл. 77 ал.1 от ДОПК трябва ли да се разпредели тази ...

Облагане на клон в чужбина

Българска фирма открива клон в Италия и там извършва търговска дейност под БУЛСТАТ на клона в Италия. Кои счетоводни стандарти ще прилага българската фирма? Българската фирма майка трябва ли да изготвя консолидиран отчет? Къде ще става облагането за целите на ЗКПО и ЗДДС - в Итал...

Право на очила при работа с компютър

При какви условия служителят има право на очила за работа с компютър? Може ли самичък да отиде на медицински преглед и да си купи очила, които органът по назначаването след това е длъжен да му заплати? Изискванията за безопасност и здраве при работа са еднакви за работещите по т...

Прекъсване дейността на предприятие

Фирма има магазин за хранителни стоки и прекъсва дейността си за 2015 г. Как трябва да се постъпи с материалните запаси? Необходимо ли е да се изпише всичко? Може ли наличностите да се продадат на друга фирма с магазин за хранителни стоки, или това вече е търговия на едро? Няма ...

Счетоводно отразяване на временна разлика

Как да отразя счетоводно данъчна временна разлика, която се получава от счетоводно отразени и данъчно признати амортизации? Счетоводно отразените са по-малката сума от данъчно признатите амортизации. Например счетоводно начислени - 500, а данъчно признати - 900. Очевидно сега “п...

В пресата за вас

Отчитане на приходи от такси за допускане на събитие

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на приходи от такси за допускане на събитие. Когато отчитащото се предприятие реализира приходи от такси до допускане на определено събитие (концерти, изложби, панаири, спортни състеза...

Придобиване право на пенсия от 01.01.2016 г. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд (част 2)

В бр. 9 от 2015 г. на списание “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда темата за придобиването право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г. Лицата, които до 31.12...

Различия между прекратяването на търговско дружество с ликвидация и преобразуването чрез вливане и сливане

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Търговско и облигационно право” Мария Лекова, юрист, коментира различия между прекратяването на търговско дружество с ликвидация и преобразуването чрез вливане и сливане. Многобройни са разликите между двете сравнявани форми. Разлики съществуват между ...

Счетоводно отчитане на рекламации

В бр. 9 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на рекламации. За отчитане на разчетите по рекламации може да се ползва сметка 441 Вземания по рекламации. Чрез нея се отчитат предявени рекламации към доставчици...

Справочник

Държавен вестник бр. 36/2015 г.

ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Правителството прие: 1. Постановление № 248 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. 2. Постан...

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия н...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Справочна информация бр. 36/2015

Централни валутни курсове за периода 12.10.2015 - 16.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 37 от 2015 г.

Други нормативни задължения, свързани със съхранението на данъчните документи Отчитане на приходи от такси за обучение Изплащане дял на съдружник в ООД Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на УПФ във фонд „Пенсии" на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на кои...