Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 36, 19 - 25 октомври 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 36, 19 - 25 октомври 2015 г.
Законодателство

Предварителни стъпки във връзка с годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е един продължителен процес, който обхваща множество действия и процедури, някои от които обаче е полезно да бъдат извършени или тествани преди настъпването на края на отчетния период - 31 декември. Разбирайки натовар...

Признаване на разходи за някои плащания, при които не се издава касов бон

Бързото навлизане на доскоро нетрадиционни за стопанската ни практика начини за плащания, при които не се издава касов бон, поражда неясноти относно признаването на платените чрез тях суми за целите на подоходното облагане. Причина за това е фактът, ...

Въпроси и отговори

Краткосрочно обучение в работни дни

Как следва да се оформи отсъствието от работа на служител за участие в тридневно обучение извън мястото на службата му? Има ли право на командировъчни пари за тези дни? В съответствие с чл. 65, ал. 1 от ЗДСл за времето, през което държавният служите...

Неразпределена печалба при ликвидация на дружество

През първия работен ден на 2015 г. ЕООД подава уведомление, че спира дейност на 31.12.2014, като в баланса е с неразпределена печалба 1200 лева. Преди започване на производството по ликвидация и подаване в НАП на Уведомление по чл. 77 ал.1 от ДОПК тр...

Облагане на клон в чужбина

Българска фирма открива клон в Италия и там извършва търговска дейност под БУЛСТАТ на клона в Италия. Кои счетоводни стандарти ще прилага българската фирма? Българската фирма майка трябва ли да изготвя консолидиран отчет? Къде ще става облагането за ...

Право на очила при работа с компютър

При какви условия служителят има право на очила за работа с компютър? Може ли самичък да отиде на медицински преглед и да си купи очила, които органът по назначаването след това е длъжен да му заплати? Изискванията за безопасност и здраве при работа...

Прекъсване дейността на предприятие

Фирма има магазин за хранителни стоки и прекъсва дейността си за 2015 г. Как трябва да се постъпи с материалните запаси? Необходимо ли е да се изпише всичко? Може ли наличностите да се продадат на друга фирма с магазин за хранителни стоки, или това в...

Счетоводно отразяване на временна разлика

Как да отразя счетоводно данъчна временна разлика, която се получава от счетоводно отразени и данъчно признати амортизации? Счетоводно отразените са по-малката сума от данъчно признатите амортизации. Например счетоводно начислени - 500, а данъчно при...

В пресата за вас

Отчитане на приходи от такси за допускане на събитие

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява отчитането на приходи от такси за допускане на събитие. Когато отчитащото се предприятие реализира приходи от такси до допускане на определено събитие (концерти, изл...

Придобиване право на пенсия от 01.01.2016 г. от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд (част 2)

В бр. 9 от 2015 г. на списание “Труд и право” Йосиф Милошев, началник на отдел “Правен” в ЦУ на НОИ, разглежда темата за придобиването право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2...

Различия между прекратяването на търговско дружество с ликвидация и преобразуването чрез вливане и сливане

В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Търговско и облигационно право” Мария Лекова, юрист, коментира различия между прекратяването на търговско дружество с ликвидация и преобразуването чрез вливане и сливане. Многобройни са разликите между двете сравнявани фор...

Счетоводно отчитане на рекламации

В бр. 9 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на рекламации. За отчитане на разчетите по рекламации може да се ползва сметка 441 Вземания по рекламации. Чрез нея се отчитат предя...

Справочник

Държавен вестник бр. 36/2015 г.

ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Правителството прие: 1. Постановление № 248 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на ...

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здра...

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Справочна информация бр. 36/2015

Централни валутни курсове за периода 12.10.2015 - 16.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 37 от 2015 г.

Други нормативни задължения, свързани със съхранението на данъчните документи Отчитане на приходи от такси за обучение Изплащане дял на съдружник в ООД Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на УПФ във фонд „Пенсии" на ДОО от лицата, род...