Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2015 г.
Писма и указания

№ 08-Ц-1 от 27.05.2015 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ

Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 08-Ц-1/07.05.2015 г., относно прилагане на ЗДДС предвид разпоредбата на чл. 33 от ЗОС за освобождаване от заплащане на данъци и такси на отчуждителните актове и сделки, основани на разпоредбите на Гла...

№ 20-00-106 от 07.04.2015 г. Относно: начисляване ДДС за предоставените счетоводни, юридически и консултантски услуги на чуждестранно данъчнозадължено лице, с оглед регистрацията му по ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството предоставя счетоводни и юридически услуги, както и данъчни консултации във връзка с имоти на данъчно задължено лице, установено и регистрирано за целите на ДДС в Словения. Чуждес...

№ 24-35-9 от 26.05.2015 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП гр. Бургас, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-35-9/23.04.2015 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната в писмото фактическ...

№ 24-37-8 от 27.05.2015 г. Относно: регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице, извършващо сделки, свързани с търговия с договори за разлики върху валутни двойки, акции, индекси, фючърси и стоки, чрез електронна платформа на инвестиционен посредник

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-37-8/28.01.2015 г., е изложено следното: Физическо лице е сключило договор с инвестиционен посредник, на основание на който, същото ще извършва за своя сметка и риск сделки, свър...

№ 26-501 от 06.08.2015 г. Oтносно: ползване на отпуск от бащата на детето след навършване на 6-месечна възраст

Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда (КТ) със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. За времето, през което бащата (о...

№ 94-2547 от 27.08.2015 г. Относно: определяне и заплащане на трудово възнаграждение при сделна система

1. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Размерът на трудовото...

№ М-24-36-23 от 15.05.2015 г. Относно: Становище по прилагането на разпоредбите на чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Във връзка с Ваше писмо, получено по електронен път в ЦУ на НАП с вх. № ………………2015 г., по повод писмено запитване от ТД на НАП - гр…………….. (изх. № ……………2015 г.), свързано с прилагането на разпоредбите на чл. 34 от ЗАНН, моля да имате предвид следното...

Анотации

Данъчна основа при бартер

В бр. 9 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дружество А прехвърля три апартамента, които е закупило преди два месеца. Апартаментите са закупени с цел продажба и се водят в сметка Стоки. Издаден...

Данъчни аспекти при преобразуването на търговско дружество след вливане

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Данъците в република България“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти при преобразуването на търговско дружество след вливане? Данъчни аспекти, свързани с преобразуване на тър...

Данъчно третиране на помощта, която се предоставя на регистрирани земеделски стопани под формата на ваучери за гориво

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгения Попова, гл. експерт по приходите, ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Въпрос: Какво е данъчното третиране на помощта, която се предоставя на регистрирани земеделски стопани под формата на ваучери за горив...

Наличие на условия за командироване и за изплащане на командировъчни пари

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия е налице командироване и кога се полагат командировъчни пари? ОТГОВОР: Условия за командироване по трудовото законодателство Съгласно чл. 121 от...

Облагане дохода на физическо лице от продажба на ипотекиран имот

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облага дохода на физическото лице от продажба на ипотекиран Отговор: Недвижимите имоти са едни от най-често използваните имущества, пол...

Определяне на ред и на лица, подписващи удостоверителни фирмени документи вместо управителя

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Как следва да се оформи решението на управителя на ЕООД, с което той определя ред и лица, подписващи удостоверителни фирмени документи вместо управителя (Удостовере...

Промените в МСФО за 2015 г.

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са промените в МСФО за 2015 г., приети за приложение в ЕС? МСФО 3 Бизнес комбинации Обхват на изключението за съвместните предприятия Формирането на съвмест...

Ред за облагане на доставките на стоки и/или услуги между клонове и структурни звена на лица, установени на територията на България

В бр. 15 от 2015 г. на сп. „Актив“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Ние сме КЧТ (клон на чуждестранно юридическо лице - търговец), с Булстат и ДДС номер в България. Получаваме фактура от нашата централа в чужбина (юридическото...

Специфични изисквания за формиране на данъчната основа и начисляването на ДДС при доставки на отпадъци

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните изисквания за формиране на данъчната основа и начисляването на ДДС при доставки на отпадъци? Отговор: Сделки по финансов лизинг, на к...

Счетоводно отчитане на бизнес комбинация, в резултат на която се придобиват разграничими активи и пасиви и се признава неконтролиращо участие в придобитото предприятие

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане на бизнес комбинация, в резултат на която се придобиват разграничими активи и пасиви и се признава неконтролиращо участие в прид...

Услуги извършвани от осигурителната каса за нейните членове

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви услуги извършва осигурителната каса за своите членове? Отговор: Осигурителната каса действа като осигурител спрямо членовете си - самоосигуряващ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2015 г.

До 10-и ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 20 от 2015 г.

ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния...

Осигурителен календар за ноември 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 16 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Указания за попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020

Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие“ Подаването на проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и неговото п...