Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2015 г.
Писма и указания

№ 08-Ц-1 от 27.05.2015 г. Относно: прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ

Във Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 08-Ц-1/07.05.2015 г., относно прилагане на ЗДДС предвид разпоредбата на чл. 33 от ЗОС за освобождаване от заплащане на данъци и такси на отчуждителните актове и сделки, основани на разпоредбите на Гла...

№ 20-00-106 от 07.04.2015 г. Относно: начисляване ДДС за предоставените счетоводни, юридически и консултантски услуги на чуждестранно данъчнозадължено лице, с оглед регистрацията му по ЗДДС

Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: Дружеството предоставя счетоводни и юридически услуги, както и данъчни консултации във връзка с имоти на данъчно задължено лице, установено и регистрирано за целите на ДДС в Словения. Чуждес...

№ 24-35-9 от 26.05.2015 г. Относно: прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

По повод Ваше писмено запитване до ТД на НАП гр. Бургас, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-35-9/23.04.2015 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната в писмото фактическ...

№ 24-37-8 от 27.05.2015 г. Относно: регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на физическо лице, извършващо сделки, свързани с търговия с договори за разлики върху валутни двойки, акции, индекси, фючърси и стоки, чрез електронна платформа на инвестиционен посредник

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-37-8/28.01.2015 г., е изложено следното: Физическо лице е сключило договор с инвестиционен посредник, на основание на който, същото ще извършва за своя сметка и риск сделки, свър...

№ 26-501 от 06.08.2015 г. Oтносно: ползване на отпуск от бащата на детето след навършване на 6-месечна възраст

Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда (КТ) със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. За времето, през което бащата (о...

№ 94-2547 от 27.08.2015 г. Относно: определяне и заплащане на трудово възнаграждение при сделна система

1. Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. Размерът на трудовото...

№ М-24-36-23 от 15.05.2015 г. Относно: Становище по прилагането на разпоредбите на чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Във връзка с Ваше писмо, получено по електронен път в ЦУ на НАП с вх. № ………………2015 г., по повод писмено запитване от ТД на НАП - гр…………….. (изх. № ……………2015 г.), свързано с прилагането на разпоредбите на чл. 34 от ЗАНН, моля да имате предвид следното...

Анотации

Данъчна основа при бартер

В бр. 9 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Дружество А прехвърля три апартамента, които е закупило преди два месеца. Апартаментите са закупени с цел продажба и се водят в сметка Стоки. Издаден...

Данъчни аспекти при преобразуването на търговско дружество след вливане

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Данъците в република България“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти при преобразуването на търговско дружество след вливане? Данъчни аспекти, свързани с преобразуване на тър...

Данъчно третиране на помощта, която се предоставя на регистрирани земеделски стопани под формата на ваучери за гориво

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Евгения Попова, гл. експерт по приходите, ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Въпрос: Какво е данъчното третиране на помощта, която се предоставя на регистрирани земеделски стопани под формата на ваучери за горив...

Наличие на условия за командироване и за изплащане на командировъчни пари

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Труд и право“ Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: При какви условия е налице командироване и кога се полагат командировъчни пари? ОТГОВОР: Условия за командироване по трудовото законодателство Съгласно чл. 121 от...

Облагане дохода на физическо лице от продажба на ипотекиран имот

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облага дохода на физическото лице от продажба на ипотекиран Отговор: Недвижимите имоти са едни от най-често използваните имущества, пол...

Определяне на ред и на лица, подписващи удостоверителни фирмени документи вместо управителя

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Как следва да се оформи решението на управителя на ЕООД, с което той определя ред и лица, подписващи удостоверителни фирмени документи вместо управителя (Удостовере...

Промените в МСФО за 2015 г.

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са промените в МСФО за 2015 г., приети за приложение в ЕС? МСФО 3 Бизнес комбинации Обхват на изключението за съвместните предприятия Формирането на съвмест...

Ред за облагане на доставките на стоки и/или услуги между клонове и структурни звена на лица, установени на територията на България

В бр. 15 от 2015 г. на сп. „Актив“ Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Ние сме КЧТ (клон на чуждестранно юридическо лице - търговец), с Булстат и ДДС номер в България. Получаваме фактура от нашата централа в чужбина (юридическото...

Специфични изисквания за формиране на данъчната основа и начисляването на ДДС при доставки на отпадъци

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните изисквания за формиране на данъчната основа и начисляването на ДДС при доставки на отпадъци? Отговор: Сделки по финансов лизинг, на к...

Счетоводно отчитане на бизнес комбинация, в резултат на която се придобиват разграничими активи и пасиви и се признава неконтролиращо участие в придобитото предприятие

В бр. 8 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с. отговаря на въпроса: Какво е счетоводно отчитане на бизнес комбинация, в резултат на която се придобиват разграничими активи и пасиви и се признава неконтролиращо участие в прид...

Услуги извършвани от осигурителната каса за нейните членове

В бр. 6 от 2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя“ Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Какви услуги извършва осигурителната каса за своите членове? Отговор: Осигурителната каса действа като осигурител спрямо членовете си - самоосигуряващ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2015 г.

До 10-и ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чре...

Държавен вестник в бр. 20 от 2015 г.

ДВ, бр. 71 от 15.09.2015 г. Народно събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния...

Осигурителен календар за ноември 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 5 - 16 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...

Указания за попълване и подаване на Електронен формуляр за кандидатстване по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 в ИСУН 2020

Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма “Регионално развитие“ Подаването на проектно предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и неговото п...