Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 38, 2 - 8 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 2 - 8 ноември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2015 г.

ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и во...

Кой автомобил се приема за “лек” за целите на ЗДДС

По силата на чл. 70 от ЗДДС при определени обстоятелства правото на данъчен кредит не е налице, независимо че условията на чл. 69 и чл. 74 от закона са изпълнени. Такива са например доставките, които възникват при придобиването, вноса, експлоатацията...

Министерски съвет бр. 38/2015 г.

Правителството прие изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. Предвижда се в зоните на ГКПП съпътстващите граничния контрол дейности да са само банкова и застрахователна дейност и възстановяване на ДДС. Във връзка с изиск...

Народно събрание бр.38/2015 г.

Парламентът прие на първо четене предлагания от правителството проект на нов Закон за обществените поръчки. Предвижда се при оценка на офертите винаги да се търси икономически най-изгодната. Разширяват се и контролните функции на Агенцията по обществ...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

По своята същност бизнес комбинациите са специфични стопански операции на обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица или придобиването на контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие. На този въпрос е посветен Нацио...

Данъчно облагане на реализирани печалби на регистрирано в България дружество с произход от разпореждане с недвижимо имущество, намиращо се на територията на Италия

Италианец създава фирма у нас. Фирмата ще бъде регистрирана по ДДС в България. Ще наема апартаменти, намиращи се в Италия, и ще ги преотдава на туристи (фирми и/или  физически лица по целия свят). Фирмите наемодатели са италиански дружества (регистри...

Заплащане на извънреден труд

В приятието ни е въведен трисменен режим на работа. Нощните смени са от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Въпросът ни е дали за нощните смени, започващи в петък от 22 часа и завършващи в събота в 6 часа сутринта, шестте отработени нощни часа през с...

Отлагане ползването на платен годишен отпуск за следваща година

Голяма група работници подават заявление за прехвърляне на отпуск по реда на чл. 176 от КТ за следващата година. Длъжен ли е работодателят да разреши такова прехвърляне? В съответствие с чл. 176, ал. 3 от КТ работникът или служителят може да прехвър...

Парично обезщетение за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст

Дете, родено на 30 май 2014 г., е прието в детска ясла, записано е и трябва да постъпи в яслата на 1 септември 2015 г. Майката, която е в отпуск за отглеждане на дете и получава обезщетение от средствата на ДОО, отлага постъпването на детето в заведе...

Предсрочно прекратяване на срочен трудов договор със служител в администрацията

Служителка е назначена в министерство на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца по чл. 70, ал. 1 от КТ. Може ли органът по назначаването да прекрати договора преди изтичането на уговорения срок? Трудовите ...

В пресата за вас

Заличаване на клон на чуждестранен търговец еx lege

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Търговско и облигационно право” Нели Маданска, юрист, коментира заличаването на клон на чуждестранен търговец еx lege. Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър (ЗТР) всички клонове на чуждестранни търго...

Изисквания при превоз и съхранение на маркирани енергийни продукти

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Светла Генова, директор на дирекция “Акцизи” в Агенция “Митници”, разглежда промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр. 49 на “Държавен вес...

Имоти в процес на изграждане, отчитани по модела на справедливата стойност

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имоти в процес на изграждане, отчитани по модела на справедливата стойност. МСС 40 Инвестиционни имоти изисква предприятието да избере...

Нотариални такси при придобиване на недвижим имот

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда въпроса какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот. При прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот за...

Определяне на облагаемия доход от продажба на недвижимо имущество

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: На 14.12.2013 г. две физически лица закупуват с нотариален акт урегулиран поземлен имот (УПИ) за 35 000 лв. В началото на следващата година, ...

Отчитане на разходи, свързани с организация, ръководене, обслужване и контролиране на цялостната стопанска дейност на предприятието

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на разходи, свързани с организация, ръководене, обслужване и контролиране на цялостната стопанска дейност на предприятието. Характерният белег на тези разх...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здра...

Справочна информация бр. 38/2015

Централни валутни курсове за периода 26.10.2015 - 30.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...