Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 38, 2 - 8 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 2 - 8 ноември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 38/2015 г.

ДВ, бр. 73 от 25.09.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на ...

Кой автомобил се приема за “лек” за целите на ЗДДС

По силата на чл. 70 от ЗДДС при определени обстоятелства правото на данъчен кредит не е налице, независимо че условията на чл. 69 и чл. 74 от закона са изпълнени. Такива са например доставките, които възникват при придобиването, вноса, експлоатацията и поддържането на автомобили,...

Министерски съвет бр. 38/2015 г.

Правителството прие изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове. Предвижда се в зоните на ГКПП съпътстващите граничния контрол дейности да са само банкова и застрахователна дейност и възстановяване на ДДС. Във връзка с изискването за задължителното предв...

Народно събрание бр.38/2015 г.

Парламентът прие на първо четене предлагания от правителството проект на нов Закон за обществените поръчки. Предвижда се при оценка на офертите винаги да се търси икономически най-изгодната. Разширяват се и контролните функции на Агенцията по обществени поръчки. Въвеждат се прогн...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

По своята същност бизнес комбинациите са специфични стопански операции на обединяване на отделни предприятия в една стопанска единица или придобиването на контрол върху нетните активи и дейности на друго предприятие. На този въпрос е посветен Национален счетоводен стандарт за ф...

Данъчно облагане на реализирани печалби на регистрирано в България дружество с произход от разпореждане с недвижимо имущество, намиращо се на територията на Италия

Италианец създава фирма у нас. Фирмата ще бъде регистрирана по ДДС в България. Ще наема апартаменти, намиращи се в Италия, и ще ги преотдава на туристи (фирми и/или  физически лица по целия свят). Фирмите наемодатели са италиански дружества (регистрирани по ДДС в Италия) и физиче...

Заплащане на извънреден труд

В приятието ни е въведен трисменен режим на работа. Нощните смени са от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Въпросът ни е дали за нощните смени, започващи в петък от 22 часа и завършващи в събота в 6 часа сутринта, шестте отработени нощни часа през съботния ден следва да се запла...

Отлагане ползването на платен годишен отпуск за следваща година

Голяма група работници подават заявление за прехвърляне на отпуск по реда на чл. 176 от КТ за следващата година. Длъжен ли е работодателят да разреши такова прехвърляне? В съответствие с чл. 176, ал. 3 от КТ работникът или служителят може да прехвърли до 10 работни дни отпуск за...

Парично обезщетение за отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст

Дете, родено на 30 май 2014 г., е прието в детска ясла, записано е и трябва да постъпи в яслата на 1 септември 2015 г. Майката, която е в отпуск за отглеждане на дете и получава обезщетение от средствата на ДОО, отлага постъпването на детето в заведението за 12 октомври 2015 г. О...

Предсрочно прекратяване на срочен трудов договор със служител в администрацията

Служителка е назначена в министерство на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок за изпитване 6 месеца по чл. 70, ал. 1 от КТ. Може ли органът по назначаването да прекрати договора преди изтичането на уговорения срок? Трудовите договори за работа в администр...

В пресата за вас

Заличаване на клон на чуждестранен търговец еx lege

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Търговско и облигационно право” Нели Маданска, юрист, коментира заличаването на клон на чуждестранен търговец еx lege. Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър (ЗТР) всички клонове на чуждестранни търговци, за които не е поискана пр...

Изисквания при превоз и съхранение на маркирани енергийни продукти

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Светла Генова, директор на дирекция “Акцизи” в Агенция “Митници”, разглежда промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в бр. 49 на “Държавен вестник”. 1. Изисквания при прев...

Имоти в процес на изграждане, отчитани по модела на справедливата стойност

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имоти в процес на изграждане, отчитани по модела на справедливата стойност. МСС 40 Инвестиционни имоти изисква предприятието да избере по отношение на всички свои и...

Нотариални такси при придобиване на недвижим имот

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда въпроса какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот. При прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот законът изисква нотариална форма...

Определяне на облагаемия доход от продажба на недвижимо имущество

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: На 14.12.2013 г. две физически лица закупуват с нотариален акт урегулиран поземлен имот (УПИ) за 35 000 лв. В началото на следващата година, отново с нотариален акт, е учр...

Отчитане на разходи, свързани с организация, ръководене, обслужване и контролиране на цялостната стопанска дейност на предприятието

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., коментира отчитането на разходи, свързани с организация, ръководене, обслужване и контролиране на цялостната стопанска дейност на предприятието. Характерният белег на тези разходи е, че те не са технологичн...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия н...

Справочна информация бр. 38/2015

Централни валутни курсове за периода 26.10.2015 - 30.10.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...