Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 11, Ноември 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за гарантиране на влоговете в банките

В сила от 14.08.2015 г. Обн., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г. Глава първа ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЗАКОНА Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите, както и уст...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

в сила от 04.09.2015 г. Приета с ПМС № 233 от 31.08.2015 г. Обн., ДВ, бр. 68 от 4 sептември 2015 г. Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна кас...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счетоводни отчети, одит и публикува...

Коментар на експерта

Данъци и такси като част от данъчната основа при сделки с недвижими имоти

В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и редът за нейното приложение при сделките с недвижими имоти (съгласно раздел ІV на Указание изх. № 91-00-261/2007 г. на НАП) в нашата стопанска практика се приема безусловно, че данъчната основа на доставките се увелич...

Дисциплинарна власт при налагане на дисциплинарни наказания

Въпросите, които поставя дисциплинарното производство, могат да бъдат разделени на две групи: 1. Предварителни общи въпроси на дисциплинарното производство. 2. Фази, през които протича дисциплинарното производство. 1. Предварителните общи въпроси на дисциплинарното производство с...

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация

В ДВ, бр. 68 от 04.09.2015 г., е обнародвана нова Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, която е в сила от 04.09.2015 г. ...

Въпроси и отговори от практиката

Доставка на стока, която се превозва за сметка на доставчика до територията на трета страна

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, осъществява продажба на стоки (обувки) с получател фирма с регистрация в Москва. Стоката тръгва от София на 22.05.2015 г. с оформена международна товарителница, в която за изпращач е посочена българската фирма и за получател руската ф...

Доставка на стоки, в която участват три фирми, установени в три различни държави - членки на ЕС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана до ЗДДС, получава фактура за стоки от полска фирма, регистрирана по ДДС в Полша. Българската фирма издава фактура на австрийска фирма, регистрирана по ДДС в Австрия. Стоките се доставят директно от Полша в Италия по молба на австрийската фирм...

Доставка, освободена от облагане

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лек автомобил от друго юридическо лице, също регистрирано по ЗДДС. Във фактурата за покупка няма начислен ДДС на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 ЗДДС. С автомобила са извършвани само освободени сделки. Предстои продажба на лекия авт...

Издаване на протоколи за ВОП

Въпрос: През месец май 2015 г. нашето дружество, което е регистрирано по ЗДДС, купи 2 броя товарни автомобил - влекач от немско регистрирано дружество. По искане на немския доставчик е извършен банков превод за договорената стойност на товарните автомобил плюс дължимия ДДС за Гер...

Издаване на УП-2 и УП-3 от работодателя при положение че работникът не желае

Въпрос: Длъжен ли е работодателят да издаде УП-2 и УП-3, при положение че работникът не желае? Отговор: Зачетеният трудов се вписва в трудовата книжка при прекратяването на трудовия договор, а осигурителният доход се удостоверява с информацията по чл. 5, ал. 4 от КСО, която всек...

Изискващите се във връзка с трудовите отношения дневници, тетрадки пр. са изрично посочени в КТ

Въпрос: Трябва ли фирмата да има дневник трудови правоотношения и каква е неговата роля? Отговор: Изискващите се във връзка с трудовите отношения дневници, тетрадки и пр. са изрично посочени в Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му. В нормативната уредба не е ...

Когато работникът или служителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, работодателят може с предизвестие да прекрати трудовия му договор

Въпрос: Може ли работодателят да освободи работник, като му отправи писмено предизвестие във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, при условие че работникът към 31.07.2015 г. е навършил 65 г. и 8 м. възраст и има 29 години осигурителен стаж, т.е. Отговаря на условията на чл. 68, ...

Майката няма право на парично обезщетение за отглеждане на малкото дете при прекратена дейност на фирмата осигурител

Въпрос: Съдружник и управител на ООД (самоосигуряващо се лице, осигурено за ОЗМ) е в болнични поради бременност и раждане. Предстои му излизане в отпуск до 410 дни. Дружеството има още един съдружник, който е и управител и се самоосигурява. Дружеството планира да прекъсне търговс...

Напусналите служители не трябва да се подписват в дневника за издадени трудови книжки

Въпрос: Трябва ли напусналите служители да се подписват в дневника за издадени трудови книжки при връчване на оформените книжки, или може да си попълнят само декларация, че са си получили книжките и съответно да се подпишат? Отговор: В съответствие с чл. 5 от Наредбата за трудов...

Начисляване на лихви върху дължимите суми по ревизионния акт след датата на определението за спиране на производството

Въпрос: Фирма има издаден ревизионен акт, срещу който е заведено дело, а задължението е обезпечено с имот. От съда има определение от 2013 г. за спиране на производството до окончателно решение на съда. В НАП не го отразяват и това се разбира при една от поредните ни срещи през 2...

Облагане на доходи от дивиденти и ликвидационни дялове

Въпрос: ЕООД е изградило ЖСК срещу обезщетение на собствениците. Собственикът на ЕООД желае да прехвърли един от апартаментите, които е построил и са собственост на ЕООД, на себе си като физическо лице. Тази продажба по какви цени се отчита - себестойност или продажни за ДДС? Въз...

Облагане на доходите на чуждестранните физически лица от възнаграждения за технически услуги по реда на ЗДДФЛ

Въпрос: Българско дружество желае да сключи граждански договор с чуждестранно физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания. Обхватът на работата по гражданския договор е тестване на софтуерен код. Лицето няма други доходи от източник в България и не се осигурява във В...

Облагане с корпоративен данък на дружество, финансирано от ЕК

Въпрос: Българско дружество е подизпълнител на чуждестранно лице, което получава финансиране от Европейската комисия. Чуждестранното лице след одобрение на разходите на българското дружество от ЕК финансира със съответната част българското дружество. Ако финансираната част е по-в...

Определяне на дохода на лице във връзка с правото на получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 18 години

Въпрос: Как се определя доходът на лице във връзка с правото на получаване на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 18 години. Управител на ООД е самоосигуряващо се лице (осигурява се на минималния осигурителен доход от 420 лв.). На лицето се изплаща и дивидент о...

Определяне размера на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец

Въпрос: Правилно ли е с операция 122/501 или 503 при наличие на пари в касата или по банкова сметка да изплатим неразпределената печалба от минали години на собственика на ЕТ? Отговор: Според чл. 48, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) размеръ...

Осъществяване на стопанска дейност на територията на държава членка чрез място на стопанска дейност на тази територия

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, нае складова база в Италия. Българската фирма се регистрира по ЗДДС в Италия и вече е издаден италиански VAT номер. Вече е извършила първия превоз на стоки от България до склада си в Италия. В Италия идват клиенти до склада там и пол...

Правила за координиране на системите за социално осигуряване

Въпрос: Български гражданин има регистрация в Агенцията по вписванията като лице, упражняващо свободна професия (в сферата на услугите), има регистрация във връзка с осигуряването и регистрация по ЗДДС. До този момент лицето упражняваше дейността си в България. Сега предстои също...

Признаванен на разходите за пътуване и престой при командироване на управител

Въпрос: Управителят на фирмата има една или две командировки в годината до чужбина с цел обучение по определени продукти, които се дистрибутират в БГ. Той е на трудов договор и при тези командировки се пътува с автомобил понякога, на който при горивото си ползвам данъчен кредит и...

Работниците трябва да се подпишат на справката за приети уведомления от НАП и на самото уведомление

Въпрос: Трябва ли при назначаване работниците да се подпишат на справката за приети уведомления от НАП и на самото уведомление? Отговор: Преди постъпването на работа работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан о...

Работодателят трябва да пази графиците за отпуски за изминалите години

Въпрос: Длъжен ли е работодателят да пази графиците за отпуски за изминалите години? Отговор: В действалата от 01.03.2011 г. до 17.07.2015 г. правна уредба се предвиждаше задължение на работодателя да приеме след съответното съгласуване график за ползване на платените годишни от...

Регистрация на сдружение с нестопанска цел по ЗДДС

Въпрос: Сдружение с нестопанска цел, учредено в обществена полза, сключва договор за извършване на консултантска услуга с юридическо лице в Германия. Следва ли сдружението да се регистрира по ЗДДС - чл. 97а? Трябва ли да се подава декларация за започване на дейност във връзка със...

Реквизити на касова бележка

Въпрос: Счетоводна кантора извършва счетоводно обслужване по договори с непрекъснато изпълнение, както и такова без наличие на договор за счетоводно обслужване и получава счетоводни такси в брой. Съгласно промените в чл. 26, ал. 1, т. 15 от Наредба 18 за поставяне на номер и дата...

Сключване на трудови договори за работа през определени дни от месеца

Въпрос: Сключен договор по чл. 114 от КТ за работа до 40 часа месечно или до 5 дни в месеца. Като по този договор лицето няма да работи всеки месец, а при нужда ще се вика. Трябва ли всеки път да се подават документи в НАП - уведомление по чл. 62 от КТ за назначаване и прекратява...

Услуги, предоставяни по електронен път

Въпрос: Българско ЮЛ (регистрирано по ДДС) получава услуга от чешко ДЗЛ (регистрирано по ДДС). За услуга по изграждане на уебсайт на българската фирма е издадена фактура. Доходът за тази услуга попада ли в обхвата на чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО - възнаграждения за технически услу...

Писма и указания

ДДС № 08 /20.07.2015 г. ОТНОСНО: Актуализираната функционалност в СЕБРА „Регистър на бюджетните организации“

С това указание се дават някои насоки и изисквания за ползването от съответните потребители в СЕБРА на актуализираната функционалност „Регистър на бюджетните организации“, както и свързания с това преглед на списъка на бюджетните организации, включени на централизирано разплащане...

ДДС № 10/28.08.2015 г. ОТНОСНО: Промени в Единната бюджетна класификация за 2015 г.

1. Уведомяваме ви, че във връзка с разпоредбите на чл. 36б и чл. 36е, ал. 6 от Закона за енергетиката раздел УН-А.2.3) от Единната бюджетна класификация за 2015 г. се допълва, както следва: [[table_1]] 2. Наименованието на код 4500 се променя на „Комисия за енергийно и водно рег...

№ 1029-40-815 от 23.07.2015 г. ОТНОСНО: Промени в осигуряването на лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

С § 3 на Постановление № 131 от 28.05.2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн., ДВ бр., 40 от 02.06.2015 г.) е създаден нов § 6 в преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, ...

№ 20-00-80 от 21.04.2015 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 167, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО

Във връзка с констатирана нееднородна административна и съдебна практика по приложението на чл. 167, ал. 1, т. 1-3 от ЗКПО и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изра­зявам следното становище: Съгласно чл. 167, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗКПО п...

№ 24-39-22 oт 22.04.2015 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставки, неотговарящи на първоначално заявените.

През месец юли 2014 г. дружеството е осъществило контакт с ки­тайски търговец с цел доставка на първичен полиетилен на гранули за производствени цели. През месец септември дружеството е поръчало и заплатило за доставката на 17 тона полиетилен, който е пристигнал в България на 05....

Решения на съдилища

Решение № 10007 от 29.09.2015 г. по адм. дело № 12489/2014 г.

Предмет на спора е начислен данък във връзка с непризната вътреобщностна доставка (ВОД) по 2 фактури от 2012 г. Ревизиращите органи са приели, че лицето не разполага с необходимите документи по чл. 45, т. 2 от ЗДДС. ВОД на стока е осъществено, респ. освобождаването на ВОД е прил...

Решение № 10136 от 01.10.2015 г. по адм. дело № 12434/2014 г.

Предмет на спора са установени на основание чл. 124а от ДОПК допълнителни задължения за здравноосигурителни вноски за ревизиран период 2006 г. – 2009 г. г. и определени задължения за данък върху доходите за същите периоди. Нормата на чл. 124а от ДОПК е материалноправна и не й е ...

Решение № 10234 от 05.10.2015 г. по адм. дело № 5015/2015 г.

Предмет на спора е установено задължение за довнасяне на данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и съотвените лихви и за 2008 г. За данъчното облагане предмет на контрол за установяване на реалност на договор за заем са произходът на средствата и възможността на заемодателя да предо...

Решение № 10252 от 06.10.2015 г. по адм. дело № 12771/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди: декември 2007 г.; юни 2008 г.; ноември 2008 г.; януари 2009 г. и август 2011 г., със съответните лихви за забава. Начислен е ДДС на основание чл. 86, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 82, ал. 1 от ЗДДС в раз...

Решение № 10256 от 06.10.2015 г. по адм. дело № 12200/2014 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС и за корпоративен данък за 2011 г. със закъснителна лихва. При недоказаното плащане на по-висока цена от тази по нотариален акт е изключено дължимото увеличаване на счетоводния финансов резултат за 2011 г. с платеното...

Решение № 10333 от 07.10.2015 г. по адм. дело № 7223/2015 г.

Предмет на спора е установено данъчно задължение по ЗДДС в резултат на непризнато право на данъчен кредит по 9 бр. фактури, издадени от ООД, с предмет „захар”, и 6 бр. фактури за доставка на морска сол индустриална. За реалната доставка на стоки не е достатъчно наличието на факт...

Решение № 140 от 28.10.2014 г. по т.д. № 908/2012 г., ТК, I т.о.

Договорът за строителство може да бъде потвърден от лицето, от името на което е сключен без пред­ставителна власт, с конклудентни действия. За действие, представля­ващо потвърждаване на договора, може да се приеме и подписването от възложителя без възражения на кон­стативен акт о...

Решение № 177 от 11.08.2014 г. по т. д. № 66/2012 г., ТК, II т. о.

Независимо че чрез иска по чл. 145 ТЗ се търси лична виновна отговорност на управителя за причинени на дружеството имуществени вреди, това не означава, че претенциите във връзка с работата му могат да бъдат предявени само лично към него. Задължението на наследодателя да обезщети ...

Решение № 216 от 08.09.2014 г. по т.д. № 839/2012 г., ТК, II т.о.

Съдът може да намали разме­ра на обезщетението за вреди от де­ликт на основание чл. 51, ал. 2 ЗЗД, ако се докаже, че пострадалото лице, пътувало в автомобила, е знаело, че водачът, причинил пътно транспортното произшествие, е употребил алкохол. Чл. 290 ГПК Чл. 51, ал. 2 ЗЗД Чл. ...

Решение № 80 от 16.09.2014 г. по т. д. № 897/2012 г. 1 ТК, II т. о.

Изтеклият срок на свидетелството за управление на моторно превозно средство не означава, че водачът е управлявал превозното средство без свидетелство за управление по смисъла на чл. 274, ал. 2 КЗ, за да се породи правото на регрес на застрахователя към делинквента. Според нормати...

Решение № 9749 от 23.09.2015 г. по адм. дело № 14235/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви за забава за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2007 г. Установяването на дневни несъответствия между получените и разходваните суми не се субсумира в хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК, чието грама...

Решение № 9768 от 24.09.2015 г. по адм. дело № 9438/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗКПО за данъчни периоди 2007 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. - главница и лихви, за задължения, произтичащи от непризнаване на разходи по фактури за покупки на метални отпадъци, издадени от няколко ЕООД. Между непризнатите за данъчни ц...

Решение № 9832 от 25.09.2015 г. по адм. дело № 11913/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС за данъчни периоди от декември 2007 г. до юли 2010 г.; за корпоративен данък за данъчни периоди 2007 г. – 2009 г. ведно със закъснителни лихви и лихви за авансови вноски за корпоративен данък за същия период. По интер...

Решение № 9905 от 28.09.2015 г. по адм. дело № 9549/2014 г.

Предмет на спора са установени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. Неоткриването на доставчика на декларирания данъчен адрес, неотразяването от негова страна на процесните фактури в дневници за продажби и неначисляване на ДДС по тези п...

Процедури

Административни процедури и необходими документи за получаване на достъп до регулирана професия в друга страна от ЕС

Процедурите за получаване на достъп до регулирана професия в друга страна от ЕС зависят от това дали: - Искате да се установите в приемащата страна и да практикувате професията си там (установяване): в този случай е необходимо признаване на квалификациите ви; - Искате само да пре...

Процедура по изплащане на българските пенсии на лица, пребиваващи в Германия

Пенсиите на лицата, които живеят на територията на Германия, се изплащат от Националния осигурителен институт, Дирекция “Европейски регламенти и международни договори” ежемесечно по един от следните начини по избор на пенсионера: - в Германия с посредничеството на германския осиг...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 11 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.10. - 31.10.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 72 до бр. 81 от 2015 г.

ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Решение за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г. Министерски съвет Постановление № 248 от 11.09.2015 г. за одобряване на допълните...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 12 от 2015 г.

Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Данъчно третиране на услугите за професионално управление на етажна собственост Последни промени в Кодекса за социално осигуряване За „общодостъпността“ на...