начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 39, 9 - 15 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 9 - 15 ноември 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 39/2015 г

ДВ, бр. 75 от 29.09.2015 г. Министърът на енергетиката, министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството издадоха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните ...

Министерски съвет бр. 39/2015 г.

Правителството одобри проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. (ЗБДОО). В областта на приходите в него са заложени следните политики: - запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното об...

Отчитане на инвестиционни имоти

Предприятията понякога държат земи и сгради основно за получаването на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. В такъв случай те не се представят като имоти, машини и съоръжения (или дълготрайни материални активи) в отчета за финан...

Въпроси и отговори

Oбезценяване на вземанията по лизингов договор

Подлежат ли на провизиране вземанията по лизингов договор? Как се следят падежите по лизинговите вноски? Какви нива на аналитична отчетност би следвало да се развият към сметките за отчитане на лизинговите операции? Вземанията по лизингови договори ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 39/2015

Дело C-18/12, решение от 21 февруари 2013 г. страни: Město Žamberk срещу Finanční ředitelství v Hradci Králové Предмет на спора е освобождаване от облагане на услуги в аквапарк. 1) В своето решение Съдът на ЕО...

Договор за езиково обучение

Искаме да изпратим служител от общинската администрация на присъствено обучение по чужд език във външна фирма, което е доста скъпо. Има ли начин той да бъде обвързан с някакъв договор, за да остане на работа в същата администрация поне 3 години след ...

Обезщетения при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява възложената работа

Възложиха ми отстраняване на външна повреда по електрическата инсталация на фирмата, но имаше силен вятър и започна да вали, поради което преустанових работа, за да не получа токов удар. Дължи ли ми се трудово възнаграждение, предвид това, че не може...

Отчитане продажбата на стоки на консигнация

В книжарница се продават учебници втора употреба на консигнация, предоставяни от физически лица. Книжарницата е регистрирана по ЗДДС. Какво е счетоводното отчитане на тази консигнация, вкл. и в дневниците по ЗДДС? Какви документи трябва да се издадат...

Парично обезщетение за времето на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете от баба му

Баба на дете, родено на 10 февруари 2014 г., “поема” от майката отглеждането на детето до навършване на 2-годишната му възраст, тъй като майката се връща на работа от 1 октомври 2015 г. Бабата работи по два трудови договора: основен - при 8-часов раб...

Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

При прекратяване на трудов договор по чл. 111 от КТ поради съкращаване на щата дължи ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ? Вписва ли се прекратяването в трудовата книжка? Трудовият договор за допълнителен труд при същия работодател (чл. 110 от ...

Работодателят дължи незабавно връщане на трудовата книжка след уволнение

Наскоро уволнихме наш служител. Служителят не се яви лично да получи оформената си трудова книжка. Към днешна дата той все още не се е явил да я получи. Как да постъпим и каква е отговорността ни като работодател в този случай? Императивната норма н...

Регистрация по ЗДДС на физическо лице

ЕТ към 31.12.2015 г. има приходи от продажби 48 000 лв. Физическото лице е получило доходи от наем за 2015 г. в размер на 3000 лв. и приход от селскостопанска дейност - непреработена продукция от 4500 лв. Трябва ли да се подаде заявление за регистрир...

Средства за социални дейности при работа през част от месеца

Служителка 7 дни от месеца е в болничен отпуск. Има ли право на СБКО и ако има - в какъв размер? В съответствие с чл. 293, ал. 1 от КТ начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване (СБКО) се определя с решение на...

В пресата за вас

Данъчни аспекти на рекламациите

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира данъчни аспекти на рекламациите. Връщането на стоки, които не отговарят на договорните условия, е обикновена практика в търговските отношения. Доказаните откло...

Действия на съдия-изпълнителя по принудителното изпълнение върху безналичните акции

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Росен Балтов, съдия по вписванията, коментира действията на съдия-изпълнителя по принудителното изпълнение върху безналичните акции. Действието на съдия-изпълнителя при изпълнение върху без...

Непаричната вноска - сделка по прехвърляне правото на собственост на вещи

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира използването на непаричната вноска като сделка по прехвърляне правото на собственост на вещи. Пример: Дружество “Рила” ООД е собственик на урегулиран поземлен ...

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Красена Стоименова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП, представя новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределян...

Такса за вписване на нотариалния акт при придобиване на недвижим имот

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, главен юрисконсулт в НАП, разглежда въпроса какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот. В деня на изповядване на сделката нотариусът представя нотариа...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Как земеделските производители да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

Национална агенция за приходите От 30 октомври 2015 г. е в сила задължение за лицата по чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006 г., които са регистрирани като земеделски производители, да подадат повторно данни в Национална агенция за приходите за нали...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и оп...

Справочна информация бр. 39/2015

Централни валутни курсове за периода 02.10.2015 - 06.11.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...