Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 40, 16 - 22 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 16 - 22 ноември 2015 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 40/2015 г.

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и предлаг...

Народно събрание бр.40/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че целта на законопроекта е привеждане на националното данъчно законодателство в съответствие с изискваният...

Отчитане на инвестиционни имоти

Предприятията понякога държат земи и сгради основно за получаването на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. В такъв случай те не се представят като имоти, машини и съоръжения (или дълготрайни материални активи) в отчета за финан...

Понятието “жилище” за целите на ЗДДС

Необходимостта от изясняване на понятието “жилище” е провокирана от разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, в съответствие с която доставката, която възниква при отдаване под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице - нетърговец, ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 40/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-62/12, решение от 13 юни 2013 г. страни: Галин Костов срещу директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ - град Варна, при ЦУ на НАП Предмет на спора е облагане на частните съ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите по ПМС 66/1996 г.

Трябва ли да се начислява допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите, назначени в администрацията по реда на ПМС № 66/1996 г.? ПМС № 66 от 1996 г. има за цел кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните ор...

Обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ при отработени само 9 дни

Назначихме служител на 4 март и го уволнихме след само 9 дни работа при общо 19 работни дни в месеца. Служителят има трудов стаж 5 години при друг работодател. Дължим ли му обезщетение по чл. 224 от КТ и ако се дължи - за колко дни? Работникът или с...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Новоучредено ЕООД закупува земя. След покупката не извършва никаква друга дейност. Собственикът е и управител. Има сключен ДУК, към който има допълнително споразумение, че ще извършва дейността по управление и контрол без възнаграждение. От НАП твърд...

Щатното разписание е вътрешен за работодателя документ

Преди година уволнихме наш служител. Той оспори заповедта за уволнение пред съда. Един от аргументите му е, че заповедта, с която е утвърдено щатното разписание на дружеството ни, няма достоверна дата. Длъжни ли сме ние като работодател (ответник по ...

В пресата за вас

Договор по формуляр

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, отговаря на въпроса: Договор по формуляр на стойност до 20 000 лева без ДДС трябва ли да се сключи от възложителя във формата, предвидена във формуляра, или е достатъчн...

Изпълнение на договор за обществена поръчка

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, дава отговор на въпроса: Може ли да отпаднат финалните приемни изпитвания по договор, чието изпълнение тече паралелно с изпълнението на други два договора за обществена ...

Класификация на имот като инвестиционен имот

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира класификацията на имот като инвестиционен. По дефиниция инвестиционният имот е земя и/или сгради, държани от собственика или от лизингодателя по фин...

Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: По силата на чл. 131, ал. 3 ЗДДС специалните правила на ал. 1 от чл. 131 относно документирането на публичната продан, изискуемостта на ...

Отчитане на такса за членство, даваща право да се ползват и други услуги

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на такса за членство, даваща право да се ползват и други услуги. Пример: “Мюзик джаз клуб” ЕООД е предприятие, което притежава заведение (бар), в което...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и оп...

Справочна информация бр. 40/2015

Централни валутни курсове за периода 09.11.2015 - 13.11.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...