начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 40, 16 - 22 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 16 - 22 ноември 2015 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 40/2015 г.

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и предлаг...

Народно събрание бр.40/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че целта на законопроекта е привеждане на националното данъчно законодателство в съответствие с изискваният...

Отчитане на инвестиционни имоти

Предприятията понякога държат земи и сгради основно за получаването на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. В такъв случай те не се представят като имоти, машини и съоръжения (или дълготрайни материални активи) в отчета за финан...

Понятието “жилище” за целите на ЗДДС

Необходимостта от изясняване на понятието “жилище” е провокирана от разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, в съответствие с която доставката, която възниква при отдаване под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице - нетърговец, ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 40/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-62/12, решение от 13 юни 2013 г. страни: Галин Костов срещу директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ - град Варна, при ЦУ на НАП Предмет на спора е облагане на частните съ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите по ПМС 66/1996 г.

Трябва ли да се начислява допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите, назначени в администрацията по реда на ПМС № 66/1996 г.? ПМС № 66 от 1996 г. има за цел кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните ор...

Обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ при отработени само 9 дни

Назначихме служител на 4 март и го уволнихме след само 9 дни работа при общо 19 работни дни в месеца. Служителят има трудов стаж 5 години при друг работодател. Дължим ли му обезщетение по чл. 224 от КТ и ако се дължи - за колко дни? Работникът или с...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Новоучредено ЕООД закупува земя. След покупката не извършва никаква друга дейност. Собственикът е и управител. Има сключен ДУК, към който има допълнително споразумение, че ще извършва дейността по управление и контрол без възнаграждение. От НАП твърд...

Щатното разписание е вътрешен за работодателя документ

Преди година уволнихме наш служител. Той оспори заповедта за уволнение пред съда. Един от аргументите му е, че заповедта, с която е утвърдено щатното разписание на дружеството ни, няма достоверна дата. Длъжни ли сме ние като работодател (ответник по ...

В пресата за вас

Договор по формуляр

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, отговаря на въпроса: Договор по формуляр на стойност до 20 000 лева без ДДС трябва ли да се сключи от възложителя във формата, предвидена във формуляра, или е достатъчн...

Изпълнение на договор за обществена поръчка

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, дава отговор на въпроса: Може ли да отпаднат финалните приемни изпитвания по договор, чието изпълнение тече паралелно с изпълнението на други два договора за обществена ...

Класификация на имот като инвестиционен имот

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира класификацията на имот като инвестиционен. По дефиниция инвестиционният имот е земя и/или сгради, държани от собственика или от лизингодателя по фин...

Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: По силата на чл. 131, ал. 3 ЗДДС специалните правила на ал. 1 от чл. 131 относно документирането на публичната продан, изискуемостта на ...

Отчитане на такса за членство, даваща право да се ползват и други услуги

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на такса за членство, даваща право да се ползват и други услуги. Пример: “Мюзик джаз клуб” ЕООД е предприятие, което притежава заведение (бар), в което...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и оп...

Справочна информация бр. 40/2015

Централни валутни курсове за периода 09.11.2015 - 13.11.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...