Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 40, 16 - 22 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 16 - 22 ноември 2015 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 40/2015 г.

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и предлага на Народното събрание да го ...

Народно събрание бр.40/2015 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се посочва, че целта на законопроекта е привеждане на националното данъчно законодателство в съответствие с изискванията на европейските директиви в ...

Отчитане на инвестиционни имоти

Предприятията понякога държат земи и сгради основно за получаването на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. В такъв случай те не се представят като имоти, машини и съоръжения (или дълготрайни материални активи) в отчета за финансовото състояние (или счетовод...

Понятието “жилище” за целите на ЗДДС

Необходимостта от изясняване на понятието “жилище” е провокирана от разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДС, в съответствие с която доставката, която възниква при отдаване под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице - нетърговец, е освободена от облагане. Конк...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 40/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-62/12, решение от 13 юни 2013 г. страни: Галин Костов срещу директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ - град Варна, при ЦУ на НАП Предмет на спора е облагане на частните съдия-изпълнители с ДДС. В своет...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите по ПМС 66/1996 г.

Трябва ли да се начислява допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителите, назначени в администрацията по реда на ПМС № 66/1996 г.? ПМС № 66 от 1996 г. има за цел кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните организации чрез сключване на ср...

Обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ при отработени само 9 дни

Назначихме служител на 4 март и го уволнихме след само 9 дни работа при общо 19 работни дни в месеца. Служителят има трудов стаж 5 години при друг работодател. Дължим ли му обезщетение по чл. 224 от КТ и ако се дължи - за колко дни? Работникът или служителят има право на парично...

Осигуряване на съдружниците в търговски дружества

Новоучредено ЕООД закупува земя. След покупката не извършва никаква друга дейност. Собственикът е и управител. Има сключен ДУК, към който има допълнително споразумение, че ще извършва дейността по управление и контрол без възнаграждение. От НАП твърдят, че понеже има закупена зем...

Щатното разписание е вътрешен за работодателя документ

Преди година уволнихме наш служител. Той оспори заповедта за уволнение пред съда. Един от аргументите му е, че заповедта, с която е утвърдено щатното разписание на дружеството ни, няма достоверна дата. Длъжни ли сме ние като работодател (ответник по делото) да докажем момента, от...

В пресата за вас

Договор по формуляр

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, отговаря на въпроса: Договор по формуляр на стойност до 20 000 лева без ДДС трябва ли да се сключи от възложителя във формата, предвидена във формуляра, или е достатъчно да се съставят първични плат...

Изпълнение на договор за обществена поръчка

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Полина Цокова, юрист, дава отговор на въпроса: Може ли да отпаднат финалните приемни изпитвания по договор, чието изпълнение тече паралелно с изпълнението на други два договора за обществена поръчка, които се изпълняват с...

Класификация на имот като инвестиционен имот

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира класификацията на имот като инвестиционен. По дефиниция инвестиционният имот е земя и/или сгради, държани от собственика или от лизингодателя по финансов лизинг с цел (МСС 40, па...

Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: По силата на чл. 131, ал. 3 ЗДДС специалните правила на ал. 1 от чл. 131 относно документирането на публичната продан, изискуемостта на данъка и неговото внасяне не с...

Отчитане на такса за членство, даваща право да се ползват и други услуги

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на такса за членство, даваща право да се ползват и други услуги. Пример: “Мюзик джаз клуб” ЕООД е предприятие, което притежава заведение (бар), в което се предлага алкохол и в което...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж. •Ус...

Справочна информация бр. 40/2015

Централни валутни курсове за периода 09.11.2015 - 13.11.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...