Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 41, 23 - 29 ноември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 41, 23 - 29 ноември 2015 г.
Законодателство

Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2015 г.

Действащата редакция на ЗДДФЛ регламентира определени текущи и годишни задължения за работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица. Какви са техните задължения във връзка с годишното облагане на такива доходи? I. Задължения на р...

Държавен вестник в бр. 41 от 2015 г.

ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде: 1. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие Национална компания “Железопътна инфраструктура”. 2. Наредба за изменение...

Министерски съвет бр. 41/2015 г.

Правителството предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации с цел хармонизиране националното право на България с европейското законодателство. Предвижданите промени засягат частичния достъп до профе...

Народно събрание бр.41/2015 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. Проектобюджетът за държавното обществено осигуряване за 2016 г. предвижда нарастване на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и групи професии със ...

Отчитане на инвестиционни имоти

Предприятията понякога държат земи и сгради основно за получаването на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. В такъв случай те не се представят като имоти, машини и съоръжения (или дълготрайни материални активи) в отчета за финансовото състояние (или счетовод...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.

(Заповед № РД 05-733/08.10.2015 г.) I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.: 1. За поток “Изпраща­ния” - 260 000 (двеста и шестдесет хиляди) лева 2. За поток “При­сти­гания” - 460 000 (четиристотин и шестдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойнос...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 41/2015

Дело C‑124/12, решение от 18 юли 2013 г. страни: „ЕЙ И ЕС - 3С Марица-изток I“ ЕООД срещу директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, Пловдив при ЦУ на НАП Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при предоставяне на персонал, нает от друго данъчн...

Облагане на доходите от дивидент, получени от местно физическо лице от източник в чужбина

Български гражданин като физическо лице има желание да инвестира в инвестиционен фонд, регистриран в Guernsey (намира се в Channel Islands). Какъв данък следва да плати върху дивидентите, получени от фонда. В Guernsey не се дължат данъци върху дивидентите. Българското данъчно за...

Работа на заболял служител до издаване решението на ТЕЛК

След 6-месечно боледуване наш служител подаде необходимите документи до ТЕЛК. Има ли право да работи до издаване на решение от ТЕЛК? Правната уредба на трудоустрояването е една и съща за работещите по трудови и по служебни правоотношения, понеже се урежда по общия и за двете кат...

Средства за облекло за периода на незаконно уволнение на държавен служител

Служител в сферата на правосъдието е възстановен на същата длъжност с признаване на уволнението за незаконно. Полагат ли му се средства за целия период на незаконното уволнение или само за месеците от годината, през които е бил на работа? В правната уредба няма изричен текст по ...

Формата на плащане като реквизит на фактурите

Фактури, маркирани за плащане по сметка, са платени кеш (до 5000 всяка). Какъв е най-правилният начин за документиране на операциите? Формата за плащане не е задължителен реквизит на фактурите по Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност. Няма законово...

В пресата за вас

Имуществен дял, държан от лизингополучател по оперативен лизинг

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имуществен дял, държан от лизингополучател по оперативен лизинг. Предприятието в качеството си на лизингополучател по оперативен лизинг може да избере да отчита лиз...

Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.

В бр. 9 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Михаил Нацкин, адвокат, разглежда темата за ликвидация на дейността на търговските дружества, за които не е поискана пререгистрация. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър (ПЗР на ...

Счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация, преди проект да е одобрен за финансиране

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Диана Ималова коментира счетоводно отчитане на авансовото финансиране от бюджета на бюджетната организация преди проект, финансиран от ЕС, да е одобрен. Бюджетните организации в някои случаи извършват плащания от бюджета си...

Справочник

Нов ред за подаване на докумeнти за изплащане на паричните обезщетения

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от началото на следващата година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път. Новият ред е регламентиран в Нар...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж. •Ус...

Справочна информация бр. 41/2015

Централни валутни курсове за периода 16.11.2015 - 20.11.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...