Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2015 г.
Писма и указания

№ 07-00-47 от 24.03.2015 г. Относно: Ползване на данъчни облекчения по чл. 18, чл. 22 и чл. 22в от ЗДДФЛ.

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП – …, с вх. № … от 12.03.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка: Ваши служители имат право на данъчни облекчения по чл. 18, чл. 22 и чл. 22в от ЗДДФЛ и във връзка с това поставяте следните...

№ 08-М-6 от 14.09.2015 г. Относно: Представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на недвижими имоти в капитала на търговско дружество и вписване на промяната в собствеността на имотите в имотния регистър

В отговор на поставените въпроси относно необходимостта от представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на непарични вноски /недвижими имоти/ в капитала на търговско дружество и действието на вписването на промяната на собствеността ...

№ 08-П-19 ОТ 24.08.2015 г. Относно: Изясняване на понятията „жилищни“ и „нежилищни имоти“, използвани в ЗМДТ

В отговор на поставените въпроси относно понятията „жилищни и нежилищни имоти“, използвани в ЗМДТ, изразявам следното становище: І. 1. Законът за местните данъци и такси не съдържа определения на основните вещноправни понятия „жилищни” и „нежилищни и...

№ 24-38-50 от 04.09.2015 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на финансови активи, предоставени на физическо лице в качеството му на служител на международна компания

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП – гр. …., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-38-50/24.07.2015 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната в писмото фактич...

№ 24-39-104 от 12.08.2015 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на разходи за командировки

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-104/23.07.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „Д…………“ АД има голям брой офиси в страната и...

№ 24-39-88 от 22.07.2015 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-88/24.06.2015 г., е изложено следното: При сключване на договори с рекламни агенции се определят траншове или етапи на плащане, ...

№ 66-285 от 05.08.2015 г. Относно: Прилагането на чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда

В отговор на запитване относно прилагането на чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител държавният служител има право да ползва ...

№ 96-00-344 от 27.10.2015 г. Относно: Дерегистрация по ЗДДС на търговско дружество при преобразуване

В Дирекция ОДОП – ……… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-344/15.10.2015г. Изложената е следната фактическа обстановка: Предстои преобразуване на дружеството по гл. 16 от ТЗ чрез промяна на правната форма, като преобразуващото дружество се прекратяв...

№ М-24-36-57 от 25.08.2015 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………….. г. е изложена следната фактическа обстановка: На 31.03.2015 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на дружество чрез промяна в правната му форма от ООД в АД....

Анотации

Доходи от лихви

В бр. 19 от 2015 г. на в. „Актив“ Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: По договор за паричен заем от 12 август, се очаква да постъпят парични средства в евро от ЮЛ, резидент на Гибралтар по сметката на българско Дружество. Заемът ...

Механизъм за ползване на данъчно облекчение за деца

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какъв е механизмът за ползване на данъчно облекчение за деца? Най-напред следва да се поясни, че данъчно облекчение за деца по чл. 226 от ЗДДФ...

Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Какво урежда новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване? С Наредбата се уреждат редъ...

Облагане на доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица? Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услу...

Облагане на услуга за работа върху движима вещ

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва ремонт на кораби. В случая фирмата издава фактура за ремонт на речен кораб, собственост на чешка фирма регистрира...

Определяне на еквивалентно съотношение на замяна при вливане на търговски дружества

В бр. 10 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Владимир Христов, регистриран одитор, и Тошко Поптолев, регистриран одитор отговарят на въпроса: Как се определя еквивалентно съотношение на замяна при вливане на търговски дружества? По определението на чл....

Осигуряване на СОЛ, живеещо в чужбина

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД - осигурява се като СОЛ, живее в САЩ. Дейността е бензиностанции. До този момент си плаща осигуровки всеки месец, но си мисля дали е въз...

Отчитане на липси и излишъци на активи и пасиви

В бр. 10 от 2015 г. на сп. „Актив“ проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор отговаря на въпроса: Как се отчитат липси и излишъци на активи и пасиви? Липси и излишъци на активи и пасиви обикновено могат да възникват при извършване на инвентаризации и...

Прекратяване на трудов договор с предизвестие

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служителка е подала молба за напускане и в срока на предизвестието ползва платен годишен отпуск. Два дни преди изтичане на отпуска и прекратяване на договора пред...

Продължителност на работното време и размер на платените отпуски

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Може ли да се сключи трудов договор без предварително уговорено работно време, като служителят ще полага труд само когато бъде повикан от работодателя и съответно...

Първоначална оценка на придобитата селскостопанска продукция

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Водя счетоводството на арендатор. Досега не е сял люцерна, но тази година има засети площи. 1. Как се разпределят набраните разходи, при условие че има няк...

Регламентиране на работата от разстояние

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, експерт в КНСБ отговаря на въпроса: Служител съм в предприятие от сектора на информационните технологии. В предприятието имаме сключен колективен трудов договор. Работодателят предлага в него ...

Ред за данъчното третиране на закупени във Франция материали, необходими за извършване на доставка

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество изпълнява поръчка за озеленяване на недвижим имот, находящ се във Франция. Имотът е собственост на ли...

Счетоводно и данъчно третиране на приходите, разходите, авансите и ДДС по проекти, финансирани от фондове на ЕС

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Фирма, която не е регистрирана по ДДС, кандидатства за Еврофондове, за ремонт на сграда за ресторант в град Видин. 1. Адресът на регистрация на фирм...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2015 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 22 от 2015 г.

ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подп...

Осигурителен календар за декември 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 02 - 13 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...