Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2015 г.
Писма и указания

№ 07-00-47 от 24.03.2015 г. Относно: Ползване на данъчни облекчения по чл. 18, чл. 22 и чл. 22в от ЗДДФЛ.

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция ОДОП – …, с вх. № … от 12.03.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка: Ваши служители имат право на данъчни облекчения по чл. 18, чл. 22 и чл. 22в от ЗДДФЛ и във връзка с това поставяте следните въпроси: 1. Кои от изброените...

№ 08-М-6 от 14.09.2015 г. Относно: Представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на недвижими имоти в капитала на търговско дружество и вписване на промяната в собствеността на имотите в имотния регистър

В отговор на поставените въпроси относно необходимостта от представяне на удостоверение по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на непарични вноски /недвижими имоти/ в капитала на търговско дружество и действието на вписването на промяната на собствеността на недвижимите имоти в имотния...

№ 08-П-19 ОТ 24.08.2015 г. Относно: Изясняване на понятията „жилищни“ и „нежилищни имоти“, използвани в ЗМДТ

В отговор на поставените въпроси относно понятията „жилищни и нежилищни имоти“, използвани в ЗМДТ, изразявам следното становище: І. 1. Законът за местните данъци и такси не съдържа определения на основните вещноправни понятия „жилищни” и „нежилищни имоти”, поради което за изясняв...

№ 24-38-50 от 04.09.2015 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на финансови активи, предоставени на физическо лице в качеството му на служител на международна компания

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП – гр. …., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 24-38-50/24.07.2015 г., Ви уведомявам за следното: Според описаната в писмото фактическа обстановка, в качеството ...

№ 24-39-104 от 12.08.2015 г. Относно: данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на разходи за командировки

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-104/23.07.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „Д…………“ АД има голям брой офиси в страната и периодично се извършват срещи...

№ 24-39-88 от 22.07.2015 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 24-39-88/24.06.2015 г., е изложено следното: При сключване на договори с рекламни агенции се определят траншове или етапи на плащане, рекламата се включва в определ...

№ 66-285 от 05.08.2015 г. Относно: Прилагането на чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда

В отговор на запитване относно прилагането на чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител държавният служител има право да ползва и отпуски за обучение при усло...

№ 96-00-344 от 27.10.2015 г. Относно: Дерегистрация по ЗДДС на търговско дружество при преобразуване

В Дирекция ОДОП – ……… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-344/15.10.2015г. Изложената е следната фактическа обстановка: Предстои преобразуване на дружеството по гл. 16 от ТЗ чрез промяна на правната форма, като преобразуващото дружество се прекратява без ликвидация, като новоучр...

№ М-24-36-57 от 25.08.2015 г. Относно: приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………….. г. е изложена следната фактическа обстановка: На 31.03.2015 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на дружество чрез промяна в правната му форма от ООД в АД. За промяната в правната форма...

Анотации

Доходи от лихви

В бр. 19 от 2015 г. на в. „Актив“ Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: По договор за паричен заем от 12 август, се очаква да постъпят парични средства в евро от ЮЛ, резидент на Гибралтар по сметката на българско Дружество. Заемът ще бъде погасен в рамките на 5...

Механизъм за ползване на данъчно облекчение за деца

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какъв е механизмът за ползване на данъчно облекчение за деца? Най-напред следва да се поясни, че данъчно облекчение за деца по чл. 226 от ЗДДФЛ се ползва само в годишен асп...

Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Емилия Иванова, експерт по социално и здравно осигуряване, отговаря на въпроса: Какво урежда новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване? С Наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на ...

Облагане на доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат доходите от консултантски услуги на чуждестранни физически лица? Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услуги от чуждестранни физически л...

Облагане на услуга за работа върху движима вещ

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, извършва ремонт на кораби. В случая фирмата издава фактура за ремонт на речен кораб, собственост на чешка фирма регистрирана по ДДС в Чехия, като ремонт...

Определяне на еквивалентно съотношение на замяна при вливане на търговски дружества

В бр. 10 от 2015 г. на сп. „Счетоводство+“ Владимир Христов, регистриран одитор, и Тошко Поптолев, регистриран одитор отговарят на въпроса: Как се определя еквивалентно съотношение на замяна при вливане на търговски дружества? По определението на чл. 262 от ТЗ вливането е преобра...

Осигуряване на СОЛ, живеещо в чужбина

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Собственик на ЕООД - осигурява се като СОЛ, живее в САЩ. Дейността е бензиностанции. До този момент си плаща осигуровки всеки месец, но си мисля дали е възможно да плаща само ДОО и ДЗПО...

Отчитане на липси и излишъци на активи и пасиви

В бр. 10 от 2015 г. на сп. „Актив“ проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор отговаря на въпроса: Как се отчитат липси и излишъци на активи и пасиви? Липси и излишъци на активи и пасиви обикновено могат да възникват при извършване на инвентаризации или при приемане и предаване на...

Прекратяване на трудов договор с предизвестие

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Служителка е подала молба за напускане и в срока на предизвестието ползва платен годишен отпуск. Два дни преди изтичане на отпуска и прекратяване на договора представя болничен. Може ли да бъд...

Продължителност на работното време и размер на платените отпуски

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Може ли да се сключи трудов договор без предварително уговорено работно време, като служителят ще полага труд само когато бъде повикан от работодателя и съответно ще му се заплаща и ще му се п...

Първоначална оценка на придобитата селскостопанска продукция

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Водя счетоводството на арендатор. Досега не е сял люцерна, но тази година има засети площи. 1. Как се разпределят набраните разходи, при условие че има няколко откоса, но не всичко ще с...

Регламентиране на работата от разстояние

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, експерт в КНСБ отговаря на въпроса: Служител съм в предприятие от сектора на информационните технологии. В предприятието имаме сключен колективен трудов договор. Работодателят предлага в него да се допълни клауза за работа...

Ред за данъчното третиране на закупени във Франция материали, необходими за извършване на доставка

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество изпълнява поръчка за озеленяване на недвижим имот, находящ се във Франция. Имотът е собственост на ливанско дружество, което не е р...

Счетоводно и данъчно третиране на приходите, разходите, авансите и ДДС по проекти, финансирани от фондове на ЕС

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Фирма, която не е регистрирана по ДДС, кандидатства за Еврофондове, за ремонт на сграда за ресторант в град Видин. 1. Адресът на регистрация на фирмата се премести от София във В...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2015 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 22 от 2015 г.

ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12.10.2012 г. в Матрах...

Осигурителен календар за декември 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 02 - 13 октомври 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...