Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 23, 1 - 15 декември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2015 г.
Писма и указания

№ 08-С-24 от 18.08.2015 г. Относно: Възможност за начисляване на задълженията на продавача на купувача след продажба на имот на публична продан - чл. 11 от ЗМДТ

В отговор на поставения въпрос Ви уведомяваме: Редът да удовлетворяване на привилегировани притезания в производство по принудително изпълнение по ГПК е уреден в чл. 136 ЗЗД. Държавата и общините също са кредитори с право на предпочтително удовлетво...

№ 3-2010 от 24.08.2015 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажбите съгласно Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а дружеството желае да бъде разяснено какво точно има предвид промяната в чл. 26, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ и създадената в нея т. 15 относно номер и дата на фактура пр...

№ 94-00-223 от 10.09.2015 г. Относно: Осигуряване на лице, упражняващо трудова дейност на различни основания

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило по електронен път в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….. от 04.09.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Вие сте счетоводител на лицето Ф.И.Ф., ЕГН...

№ 94-2533 от 28.08.2015 г. Относно: Условия за изплащане на парично обезщетение за безработица

Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди пре...

№ 96-00-230 от 16.07.2015 г. Относно: Прилагане на ЗДДС когато не е налице ВОП

В Дирекция „ОДОП“ – ………….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-230/25.06.2015 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС ще извърши услуга – инсталация на машина,...

№ 96-00-260 от 24.07.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на услугите с личен труд от съдружник в търговско дружество

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представлявате действащ Едноличен търговец, регистриран по ЗДДС. Едновременно с това, сте и съдружник в търговско дружество, където участвате с личен труд като управител на аптека и фармацевт, ...

№ 96-00-274 от 11.08.2015 г. Относно: Определяне мястото на изпълнение на доставка на стока

Постъпило е писмено запитване с вх. № …/05.08.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …. . В него е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и закупува употребявана машина от немска фирм...

№ 96-00-288 от 08.09.2015 г. Относно: Прилагане на ЗКПО и ЗДДФЛ при продажба на ЕТ

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……31.08.15г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Предприятие на едноличен търговец предстои да бъде продадено на еднолично дружество с ограничена отговорност. Двете предприят...

№ 96-00-310 от 11.09.2015 г. Относно: Издаване на първични счетоводни документи

В Дирекция „ОДОП“ – Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……../02.09.2015 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС получава дубликати от фактури от свой достав...

Анотации

Възстановяване на платен ДДС в страни-членки на Европейския съюз от юридически лица

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се възстановява платен ДДС в страни-членки на европейския съюз от юридически лица? Във всяка от страните-членки на Европейския съюз съществуват наредб...

Данъчни рискове при данъчното третиране по реда на ЗКПО на договор/споразумение за управление/мениджмънт

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Основната дейност на „АВРОРА“ АД включва стратегическо управление на бизнесите в структурата на холдинга, предоставяне на финансов, маркетингов...

Данъчно третиране на финансови активи, предоставени на работници и служители

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на финансови активи, предоставени на работници и служители? Все по-често в практиката се срещат сл...

Допълнителен трудов стаж при сключен основен и втори трудов договор

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, експерт в администрацията на Министерския съвет, отговаря навъпроса: Изчислява ли се допълнителен трудов стаж при сключен основен и втори трудов договор? Редът и начинът за изчисляване на т...

Осигуряване на зеленчукопроизводител

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец (фирма) с основна дейност зеленчукопроизводство. Регистриран като земеделски производител съгласно чл. 7 от закона за подпомагане на зем...

Особености при облагане на доходи от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при облагане на доходи от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер? В съответствие с...

Правна уредба на въпросите за вътрешното заместване и вътрешното съвместителство

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Стойна Сербезова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е правната уредба на въпросите за вътрешното заместване и вътрешното съвместителство? Правната уредба на въпросите за вътрешното заместване и вътрешното съв...

Право на обезщетение при пенсиониране

В бр. 21 от 2015 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Физическо лице на 65 г. работи във фирмата над 10 години като изпълнителен директор по ДУК. Може ли да се пенсионира и има ли право на обезщетение, да му ...

Прекратяване на участието на съдружник в ООД

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество с ограничена отговорност сме. Един от съдружниците напуска. Има решение на общото събрание да бъде освободен и да му се изплати делът....

Случаи, които се зачитат за трудов стаж без да е съществувало трудово отношение

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Зачита ли се за трудов стаж редовната докторантура? Как може да се докаже такъв стаж? Случаите, които се зачитат за трудов стаж без да е съществувало трудово отно...

Транзитна продажба на стока, осъществявана на територията на ЕС

В бр. 210 от 2015 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: X ООД е регистрирано по ЗДДС в България купува стоки от немско дружество регистрирано по ЗДДС в Германия. Нашата фирма продава стоките в Холандия на друго бъл...

Третиране доходите на наети лица при прекратяване на правоотношението с тях

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се третират доходите на наети лица при прекратяване на правоотношението с тях? Съгласно параграф 132 от МСС 19 Доходи на наети лица групата...

Справочник

Внедряване на нови функционалности в информационната система на ТР

Агенция по вписванията Агенция по вписванията уведомява своите потребители, че в изпълнение на приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър (обн. ДВ, бр.54 от 17 юли 2015 г.), от 13 ноември 2015 г. в системата на Търговск...

Данъчен календар 16 - 31 декември 2015 г.

До 20-ти декември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти декември: ЗДДФЛ 1. Внасяне ...

Държавен вестник в бр. 23 от 2015 г.

ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г. Народно събрание Решение за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Слав...

НОИ стартира две нови е-услуги за пенсионерите

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 24 ноември 2015 г. НОИ допълни списъка с електронни услуги с две нови административни услуги, насочени към пенсионерите. „Заявление от пенсионер за смяна на настоящ адрес на територията на Република България или д...

Публикувани са двете декларации за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. – до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е офи...

Справочна информация бр. 23/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 - 27 ноември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...