Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 44, 14 - 20 декември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 14 - 20 декември 2015 г.
Законодателство

Oбезщетение за неспазено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

Чл. 220 от Кодекса на труда дава възможност на всяка от страните по трудовото правоотношение, която има право да го прекрати с предизвестие, да не спази срока на предизвестието, като вместо това плати обезщетение на другата страна по правоотношението...

Годишно счетоводно приключване на малките предприятия

Годишното счетоводно приключване на малките предприятия по същество не би следвало да се различава от стъпките и процедурите, които изпълняват големите предприятия. Ето защо в следващите редове авторът ще се опита да представи основните и най-често с...

Държавен вестник в бр. 44 от 2015 г.

ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 2.10.2015 г. за допълнение на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методи...

Министерски съвет бр. 44/2014 г.

Правителството прие промени в нормативни актове, произтичащи от преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите. В тази връзка бяха изменени Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки, Устройственият правил...

Народно събрание бр.44/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за устройството на територията. Според промените в комисията по конкурса за избор на главен архитект в общините ще участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представит...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране при платен аванс по вътреобщностна доставка

Преведохме сума на 05.11.2015 г. в порядък от 140 хил. EUR към дружество в  Германия. Тази сума се смята за авансово плащане за доставка на стока - специален автомобил. Доставката на стока очакваме през м. 04.2016 г. Моля, да отговорите на следните в...

Обезщетение за отпуск по болест при по-малко от 6 месеца трудов стаж

Служител, който няма 6 месеца трудов стаж, излиза в отпуск по болест. Има ли право да получи от работодателя възнаграждение за първите три дни от болничния? Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на парично обезщетение вместо тр...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

След отпадането на изискване за прекратяване на трудовия договор и ако пенсионерът продължава работа без прекъсване, успоредно с получаване на пенсия за прослужено време и възраст, как стои въпросът с обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ? То дължимо ли...

Очила за работа с компютър

Служител работи цял дан с компютър и има нужда от очила. Купува си ги сам и представя на работодателя касова бележка за 220лв. Работодателят признава разход само за 100 лева. Има ли право на такова ограничение? Работодателят е длъжен да осигури прег...

В пресата за вас

Инвентаризация на дълготрайни активи

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията на дълготрайни активи. Инвентаризацията на тази група активи, както и на всички други активи трябва да става с реално измерван...

Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Извършена е продажба на недвижим имот при условията на публична продан по реда на ГПК. Съдебният изпълнител е издал документ с реквизитит...

Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Труд и право” инж. Калинка Вълкова, началник на отдел “Безопасност на труда и контролната дейност” в Дирекция “Инспекция по труда - Софийска област”, дава разяснение какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда. ...

Финансови отчети, обект на облагане с корпоративен данък

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансовите отчети, обект на облагане с корпоративен данък. Българското законодателство в лицето на ЗКПО не облага с корпоративен данък консолидираните годишни финан...

Справочник

Данъчните облекчения за деца

Национална агенция за приходите Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. - до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е офиц...

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и оп...

Справочна информация бр. 44/2015

Централни валутни курсове за периода 07.12.2015 - 11.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...