Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 44, 14 - 20 декември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 14 - 20 декември 2015 г.
Законодателство

Oбезщетение за неспазено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение

Чл. 220 от Кодекса на труда дава възможност на всяка от страните по трудовото правоотношение, която има право да го прекрати с предизвестие, да не спази срока на предизвестието, като вместо това плати обезщетение на другата страна по правоотношението. Хипотезите на прекратяване н...

Годишно счетоводно приключване на малките предприятия

Годишното счетоводно приключване на малките предприятия по същество не би следвало да се различава от стъпките и процедурите, които изпълняват големите предприятия. Ето защо в следващите редове авторът ще се опита да представи основните и най-често срещани действия, които всяко е...

Държавен вестник в бр. 44 от 2015 г.

ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 268 от 2.10.2015 г. за допълнение на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” за извършване на услуги и з...

Министерски съвет бр. 44/2014 г.

Правителството прие промени в нормативни актове, произтичащи от преминаването на Агенцията по обществени поръчки към министъра на финансите. В тази връзка бяха изменени Правилникът за прилагане на Закона за обществените поръчки, Устройственият правилник на Агенцията по обществени...

Народно събрание бр.44/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за устройството на територията. Според промените в комисията по конкурса за избор на главен архитект в общините ще участват безвъзмездно или за сметка на организацията, която представляват, представители на Камарата на архитектите...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране при платен аванс по вътреобщностна доставка

Преведохме сума на 05.11.2015 г. в порядък от 140 хил. EUR към дружество в  Германия. Тази сума се смята за авансово плащане за доставка на стока - специален автомобил. Доставката на стока очакваме през м. 04.2016 г. Моля, да отговорите на следните въпроси: 1. Трябва ли дружество...

Обезщетение за отпуск по болест при по-малко от 6 месеца трудов стаж

Служител, който няма 6 месеца трудов стаж, излиза в отпуск по болест. Има ли право да получи от работодателя възнаграждение за първите три дни от болничния? Осигурените за общо заболяване и майчинство лица имат право на парично обезщетение вместо трудово възнаграждение за времет...

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

След отпадането на изискване за прекратяване на трудовия договор и ако пенсионерът продължава работа без прекъсване, успоредно с получаване на пенсия за прослужено време и възраст, как стои въпросът с обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ? То дължимо ли е от работодателя в някой бъд...

Очила за работа с компютър

Служител работи цял дан с компютър и има нужда от очила. Купува си ги сам и представя на работодателя касова бележка за 220лв. Работодателят признава разход само за 100 лева. Има ли право на такова ограничение? Работодателят е длъжен да осигури преглед на очите и оценка състояни...

В пресата за вас

Инвентаризация на дълготрайни активи

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията на дълготрайни активи. Инвентаризацията на тази група активи, както и на всички други активи трябва да става с реално измерване, преброяване и описване. Фор...

Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Извършена е продажба на недвижим имот при условията на публична продан по реда на ГПК. Съдебният изпълнител е издал документ с реквизитите по чл. 83 ППЗДДС и е начисли...

Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Труд и право” инж. Калинка Вълкова, началник на отдел “Безопасност на труда и контролната дейност” в Дирекция “Инспекция по труда - Софийска област”, дава разяснение какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда. Съгласно чл. 402, ал. 1 от Ко...

Финансови отчети, обект на облагане с корпоративен данък

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира финансовите отчети, обект на облагане с корпоративен данък. Българското законодателство в лицето на ЗКПО не облага с корпоративен данък консолидираните годишни финансови отчет на дружеството майк...

Справочник

Данъчните облекчения за деца

Национална агенция за приходите Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2015 г. могат да се ползват по два начина. Първият е с подаване на годишната данъчна декларация за 2015 г. - до 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден)....

Пенсиониране и пенсии 2016 г.

ПЕНСИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ Какви са условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? •За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен осигурителен стаж. •Ус...

Справочна информация бр. 44/2015

Централни валутни курсове за периода 07.12.2015 - 11.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...