Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 45, 21 - 27 декември 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 21 - 27 декември 2015 г.
Законодателство

Годишно счетоводно приключване на малките предприятия

Годишното счетоводно приключване на малките предприятия по същество не би следвало да се различава от стъпките и процедурите, които изпълняват големите предприятия. Ето защо в следващите редове авторът ще се опита да представи основните и най-често срещани действия, които всяко е...

Държавен вестник в бр. 45 от 2015 г.

ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 281 от 16.10.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 200...

Министерски съвет бр. 45/2014 г.

Правителството ще предложи на Народното събрание проект на закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Една от основните цели на предложения законопроект е да осигури правна закрила на българските граждани, упражняващи трудова заетост на територията на трети държав...

Понятието “обичайни размери” за целите на чл. 28 от ЗКПО

По силата на чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводно отчетените разходи за липси или брак на материални запаси не се признават за данъчни цели. Според разпоредбите на ал. 3, т. 2 и 3 на същия член от закона при определени обстоятелства тези разходи ще бъдат признати, но само ако са в об...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на транзитна продажба на стоки

Налице е следната тристранна сделка: 1. Регистрирана по ЗДДС българска фирма, установена на територията на България, получава аванс от трета страна - Турция, за закупуване на стока (живи животни - телета) по издадена инвойс фактура. 2. Регистрираната по ЗДДС българска фирма купув...

Осигуряване на собственик на ЕООД

Дружество  ЕООД, собственост на пенсионер, назначен като управител (трудов договор) в друго дружество, а в собственото ЕООД назначава друг управител - трудов договор с код 1. Трябва ли собственикът да внася ЗО и да подава месечно Д 1 и Д 6 в края на годината? В случая има значен...

Прекратяване на трудоустрояването

Трудоустроено лице има ТЕЛК под 50%, чийто срок вече изтича. Длъжно ли е лицето да представи пред работодателя медицински документ, че му се е възстановила работоспособността и може да заеме старата си длъжност преди трудоустрояването? Преценката за степента на намалената работо...

При промяна на работодателя трудовото правоотношение не се прекратява

Цех от дружеството ни е отдаден под наем на друга фирма. В подписания договор за отдаване под наем на цеха е записана клауза, че работниците и служителите ще ползват старите си отпуски в новата фирма, като полагащата се сума за тях ще бъде преведена от наемодателя на наемателя. В...

В пресата за вас

Документиране и счетоводно отчитане на дивиденти, начислени, но неизплатени от минали години

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира документиране и счетоводино отчитане на дивиденти, начислени, но неизплатени от минали години. Не са редки случаите, когато общото събрание на търговското дружество взема решение за начисл...

Справочник

Възстановяваме двойно по-евтино здравни права до 23 декември

Национална агенция за приходите Хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват двойно по-евтино до 23 декември. След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване здравните права ще се възстановяват при условие, че се заплатят всички...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Чл. 9. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2016 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. минимални месечни размери ...

Информация относно правилното попълване на определени клетки в митническите декларации за износ

Агенция “Митници” I. Информация във връзка с правилното попълване на кодовете в първо подразделение на кл. 1 и кл. 17 “Държава на получаване” в митническата декларация за поставяне на стоки под режим износ: 1. При търговия със стоки между части от митническата територия на Европ...

Народно събрание бр.45/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за пътищата, които уреждат въвеждането на смесена система от тол-такса за тежкотоварните автомобили и електронна винетка за леките. Условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за плащане на такса ...

Решение № 935 от 30.11.2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден. 2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден....

Справочна информация бр. 45/2015

Централни валутни курсове за периода 12.12.2015 - 18.12.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...