Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 24, 16 - 31 декември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2015 г.
Писма и указания

№ 12-231 от 28.08.2015 г. Относно: Заплащане на извънреден труд на работници и служители на ненормиран работен ден

В отговор на запитване, Министерство на труда и социалната политика в рамките на своята компетентност изразява следното становище относно заплащането на труд, положен на официален празник, от служителите по трудови правоотношения: В запитването се по...

№ 26-Б-233 от 23.07.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, предоставени от данъчно задължени лица, неустановени на територията на страната и по които получател е данъчно задължено лице, което е регистрирано по ЗДДС и е установено на територията на страната

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-233/10.07.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка: “А” ще бъде домакин на международния песенен конкурс “…….”. С Постановление на Министерски съвет № 154 от 19 юни 2015 г. на “А” е предоста...

№ 3-2066 от 01.09.2015 г. Относно: Данъчно третиране на разходите за ремонт и подобрение на нает актив

Според изложеното в запитването дружество ползва под наем недвижим имот на който извършва ремонтни дейности, свързани с текущото /обичайно/ използване на имота. Освен това се извършват и разходи, водещи до подобряване на имота съгласно счетоводен ста...

№ 3-2174 от 16.09.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена стока на територията на страната, която ще бъде оформена като внос в държава-членка

В писменото запитване не е изложена конкретна фактическа обстановка, а само са приложени документи на чужд език без превод на български език, както и запитване отправено от дружеството към началника на Митница С. и отговор от същата. Според изложено...

№ 33-00-1 от 29.09.2015 г. Относно: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при изплащане на възнаграждения за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващо се лице

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….. от 18.09.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, …….. университет – …… е платец на доход по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗД...

№ 37-00-112 от 27.07.2015 г. Относно: Искане на становище относно данъчното облагане на сделки с финансови инструменти на международните пазари.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите и заведено с вх. № 37-00-112 от 02.07.2015 г., Ви уведомявам следното: Поставените от Вас въпроси относно това кой е данъчно задължено лице в Съе...

№ 94-2385 от 15.09.2015 г. През 2015 г. мъжете, които са работили не по-малко от 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 8 месеца, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 100.

През 2016 г. възрастта се увеличава с два месеца и става 52 години и 10 месеца. При преценяване правото на пенсия по този ред, осигурителният стаж от първа категория се превръща на основание чл. 104, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, като три...

№ 96-00-318 от 24.09.2015 г. Относно: Префактуриране на разходи, извършени в страни от ЕС

В Дирекция ОДОП, постъпи Ваше запитване с вх. № /09.09.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Изложената фактическа обстановка е следната: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС е получател по фактура за зареждане ...

№ 96-00-321 от 28.09.2015 г. Относно: Префактуриране на разходи

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../10.09.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Изложената фактическа обстановка е следната: През 2014г. „М….“ ЕООД и АБВ придобиват поземлен имот в град Пловдив, съглас...

Анотации

Oтчитане на местните такси

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво трябва да имат предвид стопанските субекти - предприятия, еднолични търговци и други стопански структури по заплащането и отчитането на местните такси...

Втора и трета категории труд в текстилното производство

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Грета Иванова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: В тъкачния цех на дружеството са назначени: - Икономист, себестойчик с код по НКПД2631 6027 - работещ повече от 4 (четири) часа в тъкачната зала; - ...

Данъчно третиране на приблизителните счетоводни оценки по реда на ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на приблизителните счетоводни оценки по реда на ЗКПО? Важно е да отбележим, че приблизителните счетоводни оценки могат д...

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, когато работното, униформеното и представителното облекло са предоставени по ред, който е извън определения в нормативен акт

В бр. 10 от 2015 г на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво би могло да бъде данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ, когато работното, униформеното и представителното облекло са пр...

Дата, към която длъжникът трябва да е регистриран за целите на ДДС, за да е облагаема сделката

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Частен съдебен изпълнител е извършил продажба на имот (УПИ), собственост на длъжник с регистрация по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС е бил...

Закупуване на осигурителен стаж

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря: Каква е процедурата за закупуване на осигурителен стаж? Времето на обучение може да се откупи винаги, когато лицето прецени за необходимо. Например служител на 45-го...

Корекция на данъчен кредит при бракуване на опаковки

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: На регистрирано по ЗДДС лице се налага да бракува опаковки, закупени през 2014 г. с ползван данъчен кредит, които вече може да се ползват, понеже не отгова...

Облагаема доставка на ЕТ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Физическо лице има регистрирано по ЗДДС ЕТ. Лицето притежава лек автомобил, закупен преди откриването на ЕТ. Сега иска да го продаде на друго физическо лиц...

Облагане с ДДС на продажбите на сгради

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: През януари 2007 г. нерегистрирана по ЗДДС фирма купува имот на морето с цел отдаването му под наем на стойност 176 039,37 лв. Имотът представлява сграда, удос...

Основни правила на колективното трудово договаряне

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Смела Нинева, началник отдел в МТСП, отговаря на въпроса: Какви са основните правила на колективното трудово договаряне? Основите на законодателното уреждане на колективното трудово договаряне са поставен...

Особености при осигуряването на пенсионери, наети на работа на граждански договор

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при осигуряването на пенсионери, наети на работа на граждански договор? Пенсионерите, които получават възнаграждения за раб...

Отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат обвързаните с активи правителствени дарения? В МСС 20 (пар. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с ак...

Правила за внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица през календарната година

В бр. 22 от 2015 г. на в. "Актив" отговаря на въпроса: Какви са правилата за внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица през календарната година? Самоосигуряващите се лица внасят осигурителните си вноски авансово пред годината и окон...

Право на дневни пари при командировка

В бр. 21 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Съгласно заповед за командировка шофьор превозва студенти с определена задача в град X. Тръгването е в 19,00 часа на 14.10.15 г. Пристигат в град X в 1,30 часа на...

Право на обръщане на данъчната временна разлика по смисъла на чл. 36 от ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество е с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция и животновъдна дейност. Селскостопанската продукция се отчита по справедлива сто...

Социални разходи, предоставени в натура

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Има ли задължение за касов апарат Дружество, което НЕ получава никакви плащания в брой, но планира да отвори нещо като ведомствен клуб, в който ще предоставя в...

Характеристика на стоковия запис

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Данаил Зарев, докторант в УНСС, отговаря на въпроса: Какво представлява стоковият запис? Стоковият запис е сложно съставен първичен документ и се състои от стоков запис и заложен запис. Ал. 2 на чл. 577 от ТЗ опреде...

Справочник

Възстановяваме двойно по-евтино здравни права до 23 декември

Национална агенция за приходите Хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват двойно по-евтино до 23 декември. След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване здравните права ще се възстановяват при ...

Държавен вестник в бр. 24 от 2015 г.

ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Закон за в...

Законопроект предвижда облекчен режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел, повече прозрачност и

Агенция по вписванията Намаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, предвижда проект за промени на Закона за юридическите л...

Справочна информация бр. 24/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 ноември 11 декември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен ...