Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 24, 16 - 31 декември 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2015 г.
Писма и указания

№ 12-231 от 28.08.2015 г. Относно: Заплащане на извънреден труд на работници и служители на ненормиран работен ден

В отговор на запитване, Министерство на труда и социалната политика в рамките на своята компетентност изразява следното становище относно заплащането на труд, положен на официален празник, от служителите по трудови правоотношения: В запитването се посочва, че за някои от длъжност...

№ 26-Б-233 от 23.07.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, предоставени от данъчно задължени лица, неустановени на територията на страната и по които получател е данъчно задължено лице, което е регистрирано по ЗДДС и е установено на територията на страната

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Б-233/10.07.2015 г. е изложена следната фактическа обстановка: “А” ще бъде домакин на международния песенен конкурс “…….”. С Постановление на Министерски съвет № 154 от 19 юни 2015 г. на “А” е предоставена допълнителна целева субси...

№ 3-2066 от 01.09.2015 г. Относно: Данъчно третиране на разходите за ремонт и подобрение на нает актив

Според изложеното в запитването дружество ползва под наем недвижим имот на който извършва ремонтни дейности, свързани с текущото /обичайно/ използване на имота. Освен това се извършват и разходи, водещи до подобряване на имота съгласно счетоводен стандарт № 16 „Дълготрайни матери...

№ 3-2174 от 16.09.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена стока на територията на страната, която ще бъде оформена като внос в държава-членка

В писменото запитване не е изложена конкретна фактическа обстановка, а само са приложени документи на чужд език без превод на български език, както и запитване отправено от дружеството към началника на Митница С. и отговор от същата. Според изложеното в запитването към митницата...

№ 33-00-1 от 29.09.2015 г. Относно: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при изплащане на възнаграждения за работа без трудово правоотношение на самоосигуряващо се лице

Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….. от 18.09.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, …….. университет – …… е платец на доход по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ по сключен договор за поръ...

№ 37-00-112 от 27.07.2015 г. Относно: Искане на становище относно данъчното облагане на сделки с финансови инструменти на международните пазари.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите и заведено с вх. № 37-00-112 от 02.07.2015 г., Ви уведомявам следното: Поставените от Вас въпроси относно това кой е данъчно задължено лице в Съединените американски щати (няк...

№ 94-2385 от 15.09.2015 г. През 2015 г. мъжете, които са работили не по-малко от 10 години при условията на първа категория труд, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 52 години и 8 месеца, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 100.

През 2016 г. възрастта се увеличава с два месеца и става 52 години и 10 месеца. При преценяване правото на пенсия по този ред, осигурителният стаж от първа категория се превръща на основание чл. 104, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, като три години осигурителен стаж от п...

№ 96-00-318 от 24.09.2015 г. Относно: Префактуриране на разходи, извършени в страни от ЕС

В Дирекция ОДОП, постъпи Ваше запитване с вх. № /09.09.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Изложената фактическа обстановка е следната: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС е получател по фактура за зареждане на горива и заплащане на пътни...

№ 96-00-321 от 28.09.2015 г. Относно: Префактуриране на разходи

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../10.09.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Изложената фактическа обстановка е следната: През 2014г. „М….“ ЕООД и АБВ придобиват поземлен имот в град Пловдив, съгласно НА, при следните квоти: 80%...

Анотации

Oтчитане на местните такси

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво трябва да имат предвид стопанските субекти - предприятия, еднолични търговци и други стопански структури по заплащането и отчитането на местните такси? 1. Такса за битови отпадъци ...

Втора и трета категории труд в текстилното производство

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Грета Иванова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: В тъкачния цех на дружеството са назначени: - Икономист, себестойчик с код по НКПД2631 6027 - работещ повече от 4 (четири) часа в тъкачната зала; - Организатор с код по НКПД 3343...

Данъчно третиране на приблизителните счетоводни оценки по реда на ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+", Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на приблизителните счетоводни оценки по реда на ЗКПО? Важно е да отбележим, че приблизителните счетоводни оценки могат да бъдат предварителни (наприме...

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ, когато работното, униформеното и представителното облекло са предоставени по ред, който е извън определения в нормативен акт

В бр. 10 от 2015 г на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво би могло да бъде данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ, когато работното, униформеното и представителното облекло са предоставени по ред, който е изв...

Дата, към която длъжникът трябва да е регистриран за целите на ДДС, за да е облагаема сделката

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Частен съдебен изпълнител е извършил продажба на имот (УПИ), собственост на длъжник с регистрация по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС е била налице към датата на постано...

Закупуване на осигурителен стаж

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря: Каква е процедурата за закупуване на осигурителен стаж? Времето на обучение може да се откупи винаги, когато лицето прецени за необходимо. Например служител на 45-годишна възраст, който по стечен...

Корекция на данъчен кредит при бракуване на опаковки

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: На регистрирано по ЗДДС лице се налага да бракува опаковки, закупени през 2014 г. с ползван данъчен кредит, които вече може да се ползват, понеже не отговарят на изискванията на Наредба...

Облагаема доставка на ЕТ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Физическо лице има регистрирано по ЗДДС ЕТ. Лицето притежава лек автомобил, закупен преди откриването на ЕТ. Сега иска да го продаде на друго физическо лице (гражданин). Трябва ли, след...

Облагане с ДДС на продажбите на сгради

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: През януари 2007 г. нерегистрирана по ЗДДС фирма купува имот на морето с цел отдаването му под наем на стойност 176 039,37 лв. Имотът представлява сграда, удостоверението за експлоатация на...

Основни правила на колективното трудово договаряне

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Бюлетин по труда" Смела Нинева, началник отдел в МТСП, отговаря на въпроса: Какви са основните правила на колективното трудово договаряне? Основите на законодателното уреждане на колективното трудово договаряне са поставени още с текстовете на Кодекса ...

Особености при осигуряването на пенсионери, наети на работа на граждански договор

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Станчева, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при осигуряването на пенсионери, наети на работа на граждански договор? Пенсионерите, които получават възнаграждения за работа без трудови правоотношения...

Отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" д-р Иван Златков, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат обвързаните с активи правителствени дарения? В МСС 20 (пар. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с активи, включително и непаричнит...

Правила за внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица през календарната година

В бр. 22 от 2015 г. на в. "Актив" отговаря на въпроса: Какви са правилата за внасяне на осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица през календарната година? Самоосигуряващите се лица внасят осигурителните си вноски авансово пред годината и окончателно в сроковете на подаван...

Право на дневни пари при командировка

В бр. 21 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Съгласно заповед за командировка шофьор превозва студенти с определена задача в град X. Тръгването е в 19,00 часа на 14.10.15 г. Пристигат в град X в 1,30 часа на 15.10.15 г. На 15.10.15 г. су...

Право на обръщане на данъчната временна разлика по смисъла на чл. 36 от ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество е с предмет на дейност производство на селскостопанска продукция и животновъдна дейност. Селскостопанската продукция се отчита по справедлива стойност. Преобразува ли се финан...

Социални разходи, предоставени в натура

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Мина Димитрова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Има ли задължение за касов апарат Дружество, което НЕ получава никакви плащания в брой, но планира да отвори нещо като ведомствен клуб, в който ще предоставя възможност на своите служители ...

Характеристика на стоковия запис

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Актив" Данаил Зарев, докторант в УНСС, отговаря на въпроса: Какво представлява стоковият запис? Стоковият запис е сложно съставен първичен документ и се състои от стоков запис и заложен запис. Ал. 2 на чл. 577 от ТЗ определя задължителни реквизити към ...

Справочник

Възстановяваме двойно по-евтино здравни права до 23 декември

Национална агенция за приходите Хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват двойно по-евтино до 23 декември. След влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване здравните права ще се възстановяват при условие, че се заплатят всички...

Държавен вестник в бр. 24 от 2015 г.

ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта. Закон за военното разузнаване. Решение п...

Законопроект предвижда облекчен режим на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел, повече прозрачност и

Агенция по вписванията Намаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на регистрацията им от окръжните съдилища към Агенция по вписванията, предвижда проект за промени на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ...

Справочна информация бр. 24/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 ноември 11 декември 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месе...