Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 1, Януари 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 де...

Обнародвани са измененията и допълненията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

В бр. 3 от 12.1.2016 г. на "Държавен вестник" се обнародвха измененията и допълненията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на раз...

Коментар на експерта

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услуги от чуждестранни физически лица е регламентиран с нормите на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 7 от закона за придобити доходи от източници в РБ те са носители на задължението за данъ...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Направените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г., могат да се групират, както следва: 1. Промени в режима на работа на „Специализираните малки обекти за дестилиране“ (местата за изварява...

Промени в социалното осигуряване през 2016 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 15 декември 2015 г., са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2016 г., промени в Кодекса за социално осигуряване, про...

Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г.

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се внасят редица промени в приложимото данъчно законодателство, считано от 01.01.2016 г. Част от засегнатите от про...

Въпроси и отговори от практиката

Документ, издаван при отдаване на имот от физическо лице

Въпрос: Какъв вид документ - квитанция или друг, трябва да издава при заплащане на клиента си едно физическо лице, което няма фирма и отдава места за настаняване в собствената, обитавана от него къща? Отговор: В чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците въ...

Избягване на двойно данъчно облагане на български гражданин, работещ във Велокобритания

Въпрос: Това ФЛ – български гражданин, си живее в България, но е назначен по трудов договор в Лондон. До 30.09.2015 се водеше, че живее там и заплатата си получаваше, намалена с техните данъци и осигуровки по банкова сметка в Лондон. От 01.10.2015 е ...

Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Въпрос: Земеделски производител (не е търговец) е регистриран по ДДС. При изготвяне на годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ има ли право да избира по кой член да се облагат неговите доходи – чл. 28 или чл. 29а? Отговор: На основание чл. 29...

Облагане с ДДС при ВОД

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Извършваме ВОД за Румъния. Съгласно изискването проверяваме всеки от клиентите ни дали има задължителната за Румъния допълнителна регистрация за извършване на ВОП сделки (проверяваме ги в сайта http://ec.euro...

Облагане с ДДС при сделки за покупко - продажба на превозни средства

Въпрос: Закупи ли сме лек автомобил Ауди - 4+1 места, от Германия. Във фактурата е вписано основание за неначисляване по ДДС - необлагаема ВОД по параграф 4 №1 във връзка са параграф 6а от ЗДДС. Трябва ли да се начисли ДДС за ВОП и ако трябва, проток...

Отразяване на получените данъчни документи в дневника за покупки

Въпрос: Дружество закупува имот чрез търг от публичен изпълнител. Дата на плащане на имота е 18.09.2015 г. Тази дата е посочена както в протокола за извършена продажба, така и в Уведомлението към НАП. Но Уведомлението към НАП е подадено на 01.10.2015...

Отчитане на заместването в дълг

Въпрос: Дружество „А“ замества в дълг дружество „Б“ поради независещи от него обстоятелства с идеята да продължи да осъществява дейността си. Подписан е анекс с банката кредитор, в който всички задължения се прехвърлят на дружество „А“ , без да се п...

Подаване на ГДД от ЕТ

Въпрос: Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС, получава през 2015 годни фактури, свързани с изграждане на ДМА - фактури за проектантски услуги, СМР и др. подобни (в случая ще се строи къща за гости). Няма фактури за текущи разходи. Фактурит...

Подаване на ГДД от наследник на починал ЕТ

Въпрос: Водя счетоводството на ЕТ, регистрирано по ЗДДС. В началото на март тази година собственикът почина. След това фирмата беше наследена и отново регистрирана по ЗДДС. ЕИК остана същият. Банковата сметка е същата, само корекция беше направена в ...

Разходи за дребни поправки и ремонти, признати и за данъчни целите

Въпрос: Физическо лице притежава къща за живеене и земя, които иска да ползва съответно за офис и паркинг за продажба на автомобили от ЕООД, на което той самият е собственик и управител. 1. Може ли фирмата да извършва дребни ремонти, за да въведе обе...

Спедиционна услуга в полза на лице, установено в Русия, т.е. в трета страна

Въпрос: Фирма, занимаваща се със спедиция и митническа обработка на документи без собствени превозни средства, извършва спедиторска дейност, транспортът започва в България и завършва в Русия. Издава фактура за спедиторска услуга на руска фирма. Отраз...

Счетоводно и данъчно третиране на клона на чуждестранно лице

Въпрос: Българска фирма открива клон в Италия и там извършва търговска дейност под БУЛСТАТ на клона в Италия. Кои счетоводни стандарти ще прилага българската фирма? Българската фирма майка трябва ли да изготвя консолидиран отчет? Къде ще става облага...

Писма и указания

OТНОСНО: Прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В чл. 13, ал. 1 от ЗОП са регламентирани хипотези, при които законът не се прилага при възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и/или сигурността. Една от тях е ...

Решения на съдилища

Решение № 12151 от 16.11.2015 г. по адм. дело № 10647/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди от февруари 2011 г. до юни 2012 г. и определен допълнително данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ ведно с лихви. Съгласно задължителната съдебна практика на Съда на Европейския съюз п...

Решение № 12203 от 17.11.2015 г. по адм. дело № 12655/2014 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви по доставки от доставчици четири ЕООД. Механизмът на ДДС поставя като условие за възникване правото на данъчен кредит установяване наличието на реална доставка по смисъла на чл. 6...

Решение № 12270 от 18.11.2015 г. по адм. дело № 8795/2014 г.

Предмет на спора са допълнително установен за внасяне ДДС за данъчни периоди февруари, април - юли, септември - декември 2008 г., март, април, август, септември и декември 2009 г. и февруари 2010 г. и корпоративен данък за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ...

Решение № 12397 от 19.11.2015 г. по адм. дело № 13297/2014 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по 4 броя фактури по доставки на ООД за февруари, март, юни и юли 2011 г., както и по фактури с право на данъчен кредит с издател ЕООД от 2010 г. и 2011 г. Доказването на реалното изпълнение на доставките на...

Решение № 12456 от 20.11.2015 г. по адм. дело № 11092/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури за данъчни периоди януари – май, юли, септември - декември 2008 г., януари – април, юни - август 2009 г., февруари и юни 2010 г. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС обу...

Решение № 12472 от 23.11.2015 г. по адм. дело № 11154/2014 г.

Предмет на спора е ревизионен акт. Съгласно чл. 80, § 1 от Директива 2006/112 ЕО, за да се предотврати неплащането или избягването на данъци, държавите членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че по отношение на доставката на стоки или услуги...

Решение № 12555 от 24.11.2015 г. по адм. дело № 8074/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни и осигурителни задължения по ЗОДФЛ (отм.), ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО, както следва: по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г.; по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г.; по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г.; вноски за ДОО за 2006 г.; вноски за ...

Решение № 12663 от 25.11.2015 г. по адм. дело № 2359/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури от 2009 и 2010 г. с издател ООД. Съдът се е произнесъл plus petitum, тъй като не е бил сезиран със спор за съществуването на правото на приспадане на данъчен кредит, упражн...

Решение № 12879 от 01.12.2015 г. по адм. дело № 668/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС на основание чл. 108, ал. 2 от ЗДДС (отм.) и чл. 102, ал. 3 от ЗДДС за периода от 01.01.2005 г. - 31.12.2005 г. и от 15.11.2006 – 31.07.2009 г. ведно със съответните лихви за забава. Неоснователно е в...

Решение № 12887 от 01.12.2015 г. по адм. дело № 10995/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък общ доход за 2005 г. и 2006 г. и определен за довнасяне данък върху доходите на физическите лица за 2007 г. ведно със съответната лихва за забава. Паричните разходи за издръжка по статистическите да...

Решение № 41 от 22.06.2015 г. по т.д. № 2853/2014 г., ТК, I т.о.

С изменението на чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ (ДВ, бр. 20/2013 г.) е променен видът на иска от установителен в конститутивен и неговият фактически състав. Измененията в закона са относими и към заварените производства (§ 14, ал. 1 ЗИДТЗ), поради което про...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 93 от 2015 г.

ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. Министерски съвет Постановление № 313 от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия“ и ...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 2 от 2016 г.

Закон за счетоводството Коментар на значими аспекти от новия Закон за счетоводство Промени на ДОПК Трудови спорове и давностни срокове за искове по трудови спорове. Изключения Безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от предприятията Отчитан...