Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 1, Януари 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г.)

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. ...

Обнародвани са измененията и допълненията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

В бр. 3 от 12.1.2016 г. на "Държавен вестник" се обнародвха измененията и допълненията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34...

Коментар на експерта

Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица

Редът за облагане на доходи от източник в РБ за предоставени консултантски услуги от чуждестранни физически лица е регламентиран с нормите на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 7 от закона за придобити доходи от източници в РБ те са носители на задължението за данъци, т.е. тези техни доходи под...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Направените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн., ДВ, бр. 92 от 2015 г., могат да се групират, както следва: 1. Промени в режима на работа на „Специализираните малки обекти за дестилиране“ (местата за изваряване на ракия) Законодателят във...

Промени в социалното осигуряване през 2016 г.

В „Държавен вестник“, бр. 98 от 15 декември 2015 г., са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г., Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2016 г., промени в Кодекса за социално осигуряване, промени в Кодекса на труда, проме...

Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г.

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който се внасят редица промени в приложимото данъчно законодателство, считано от 01.01.2016 г. Част от засегнатите от промените данъчни норми са тези, ...

Въпроси и отговори от практиката

Документ, издаван при отдаване на имот от физическо лице

Въпрос: Какъв вид документ - квитанция или друг, трябва да издава при заплащане на клиента си едно физическо лице, което няма фирма и отдава места за настаняване в собствената, обитавана от него къща? Отговор: В чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите ли...

Избягване на двойно данъчно облагане на български гражданин, работещ във Велокобритания

Въпрос: Това ФЛ – български гражданин, си живее в България, но е назначен по трудов договор в Лондон. До 30.09.2015 се водеше, че живее там и заплатата си получаваше, намалена с техните данъци и осигуровки по банкова сметка в Лондон. От 01.10.2015 е обявил, че вече няма да живее ...

Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани

Въпрос: Земеделски производител (не е търговец) е регистриран по ДДС. При изготвяне на годишната данъчна декларация по чл 50 от ЗДДФЛ има ли право да избира по кой член да се облагат неговите доходи – чл. 28 или чл. 29а? Отговор: На основание чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците...

Облагане с ДДС при ВОД

Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Извършваме ВОД за Румъния. Съгласно изискването проверяваме всеки от клиентите ни дали има задължителната за Румъния допълнителна регистрация за извършване на ВОП сделки (проверяваме ги в сайта http://ec.europa.eu). Един от клиентите ни и...

Облагане с ДДС при сделки за покупко - продажба на превозни средства

Въпрос: Закупи ли сме лек автомобил Ауди - 4+1 места, от Германия. Във фактурата е вписано основание за неначисляване по ДДС - необлагаема ВОД по параграф 4 №1 във връзка са параграф 6а от ЗДДС. Трябва ли да се начисли ДДС за ВОП и ако трябва, протоколът включва ли се в дневника ...

Отразяване на получените данъчни документи в дневника за покупки

Въпрос: Дружество закупува имот чрез търг от публичен изпълнител. Дата на плащане на имота е 18.09.2015 г. Тази дата е посочена както в протокола за извършена продажба, така и в Уведомлението към НАП. Но Уведомлението към НАП е подадено на 01.10.2015 г. Имам основание да включа с...

Отчитане на заместването в дълг

Въпрос: Дружество „А“ замества в дълг дружество „Б“ поради независещи от него обстоятелства с идеята да продължи да осъществява дейността си. Подписан е анекс с банката кредитор, в който всички задължения се прехвърлят на дружество „А“ , без да се променят ипотеките и обезпечени...

Подаване на ГДД от ЕТ

Въпрос: Едноличен търговец, който е регистриран по ЗДДС, получава през 2015 годни фактури, свързани с изграждане на ДМА - фактури за проектантски услуги, СМР и др. подобни (в случая ще се строи къща за гости). Няма фактури за текущи разходи. Фактурите са описани в дневника за про...

Подаване на ГДД от наследник на починал ЕТ

Въпрос: Водя счетоводството на ЕТ, регистрирано по ЗДДС. В началото на март тази година собственикът почина. След това фирмата беше наследена и отново регистрирана по ЗДДС. ЕИК остана същият. Банковата сметка е същата, само корекция беше направена в името на титуляря. Във връзка ...

Разходи за дребни поправки и ремонти, признати и за данъчни целите

Въпрос: Физическо лице притежава къща за живеене и земя, които иска да ползва съответно за офис и паркинг за продажба на автомобили от ЕООД, на което той самият е собственик и управител. 1. Може ли фирмата да извършва дребни ремонти, за да въведе обекта в експлоатация (напр. изли...

Спедиционна услуга в полза на лице, установено в Русия, т.е. в трета страна

Въпрос: Фирма, занимаваща се със спедиция и митническа обработка на документи без собствени превозни средства, извършва спедиторска дейност, транспортът започва в България и завършва в Русия. Издава фактура за спедиторска услуга на руска фирма. Отразява във фактурата основание чл...

Счетоводно и данъчно третиране на клона на чуждестранно лице

Въпрос: Българска фирма открива клон в Италия и там извършва търговска дейност под БУЛСТАТ на клона в Италия. Кои счетоводни стандарти ще прилага българската фирма? Българската фирма майка трябва ли да изготвя консолидиран отчет? Къде ще става облагането за целите на ЗКПО и ЗДДС ...

Писма и указания

OТНОСНО: Прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В чл. 13, ал. 1 от ЗОП са регламентирани хипотези, при които законът не се прилага при възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и/или сигурността. Една от тях е свързана с възлагане на поръчк...

Решения на съдилища

Решение № 12151 от 16.11.2015 г. по адм. дело № 10647/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди от февруари 2011 г. до юни 2012 г. и определен допълнително данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ ведно с лихви. Съгласно задължителната съдебна практика на Съда на Европейския съюз по тълкуване на разпоредби на Д...

Решение № 12203 от 17.11.2015 г. по адм. дело № 12655/2014 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви по доставки от доставчици четири ЕООД. Механизмът на ДДС поставя като условие за възникване правото на данъчен кредит установяване наличието на реална доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС, като на дата...

Решение № 12270 от 18.11.2015 г. по адм. дело № 8795/2014 г.

Предмет на спора са допълнително установен за внасяне ДДС за данъчни периоди февруари, април - юли, септември - декември 2008 г., март, април, август, септември и декември 2009 г. и февруари 2010 г. и корпоративен данък за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. ведно с лихви за забава. Друж...

Решение № 12397 от 19.11.2015 г. по адм. дело № 13297/2014 г.

Предмет на спора е отказан данъчен кредит по 4 броя фактури по доставки на ООД за февруари, март, юни и юли 2011 г., както и по фактури с право на данъчен кредит с издател ЕООД от 2010 г. и 2011 г. Доказването на реалното изпълнение на доставките на стоки и/или услуги е задължен...

Решение № 12456 от 20.11.2015 г. по адм. дело № 11092/2014 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури за данъчни периоди януари – май, юли, септември - декември 2008 г., януари – април, юни - август 2009 г., февруари и юни 2010 г. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС обуславя възникването на субектив...

Решение № 12472 от 23.11.2015 г. по адм. дело № 11154/2014 г.

Предмет на спора е ревизионен акт. Съгласно чл. 80, § 1 от Директива 2006/112 ЕО, за да се предотврати неплащането или избягването на данъци, държавите членки могат да вземат мерки, за да гарантират, че по отношение на доставката на стоки или услуги на бенефициери, с които същес...

Решение № 12555 от 24.11.2015 г. по адм. дело № 8074/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни и осигурителни задължения по ЗОДФЛ (отм.), ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО, както следва: по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г.; по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г.; по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г.; вноски за ДОО за 2006 г.; вноски за ДЗПО за 2006 г.; вноски за ЗО ...

Решение № 12663 от 25.11.2015 г. по адм. дело № 2359/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури от 2009 и 2010 г. с издател ООД. Съдът се е произнесъл plus petitum, тъй като не е бил сезиран със спор за съществуването на правото на приспадане на данъчен кредит, упражнено в данъчен период декември ...

Решение № 12879 от 01.12.2015 г. по адм. дело № 668/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС на основание чл. 108, ал. 2 от ЗДДС (отм.) и чл. 102, ал. 3 от ЗДДС за периода от 01.01.2005 г. - 31.12.2005 г. и от 15.11.2006 – 31.07.2009 г. ведно със съответните лихви за забава. Неоснователно е възражението на касатора за нищ...

Решение № 12887 от 01.12.2015 г. по адм. дело № 10995/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък общ доход за 2005 г. и 2006 г. и определен за довнасяне данък върху доходите на физическите лица за 2007 г. ведно със съответната лихва за забава. Паричните разходи за издръжка по статистическите данни на НСИ включват разходите ...

Решение № 41 от 22.06.2015 г. по т.д. № 2853/2014 г., ТК, I т.о.

С изменението на чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ (ДВ, бр. 20/2013 г.) е променен видът на иска от установителен в конститутивен и неговият фактически състав. Измененията в закона са относими и към заварените производства (§ 14, ал. 1 ЗИДТЗ), поради което промяната на иска от установителе...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 93 от 2015 г.

ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. Министерски съвет Постановление № 313 от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия“ и „Информационни и комуникационн...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 2 от 2016 г.

Закон за счетоводството Коментар на значими аспекти от новия Закон за счетоводство Промени на ДОПК Трудови спорове и давностни срокове за искове по трудови спорове. Изключения Безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от предприятията Отчитане на приходите от продажбата н...