Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 2, 18 - 24 януари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 18 - 24 януари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 2/2016 г.

ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г. Народното събрание прие Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 297 от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 20...

Министерски съвет бр. 2/2016 г.

Правителството прие промени в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация. Промените в наредбата се правят във връзка с влиза...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2016 г.

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-оси­гу­ри­телният процесуален кодекс (ДОПК). Създаден е и нов раздел IIIа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на фина...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 2/2016

Дело C‑273/12, решение от 11 юли 2013 г. страни: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières срещу Harry Winston SARL Предмет на спора е дължим ДД...

Данъчно третиране на получени награди

Читалище с решение на настоятелството си награждава свои ръководители на формации по случай 15-годишния си юбилей. Не всички наградени са в трудовоправни отношения с работодателя. Между наградените има и деца. Подлежат ли на данъчно облагане наградените? Съгласно разпоредбите на...

Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

Декларацията, подавана по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК, се отнася за случаи на начисляване/изплащане на доходи на чуждестранни лица (физически и юридически), когато са изпълнени едновременно следните три условия: - начисленият/изплатен доход подлежи на облагане в страната с око...

Договор за езиково обучение в лицензирана езикова фирма

Желаем да изпратим в извънработно време на обучение в лицензирана езикова фирма служител по трудов договор. Как законово да се обвържем с този служител да не напуска фирмата известно време след завършване на обучението, тъй като таксата за курса е доста висока? Разпоредбата на ч...

Компенсиране на положен извънреден труд

През този месец имам положен извънреден труд, който работодателят ми предлага да ми бъде компенсиран с допълнителни дни отпуск. Законно ли е това? Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния рък...

Необходими условия за налагане на дисциплинарно наказание

Работя като началник на отдел в търговско дружество. От една седмица ми се оказва натиск от управителката и главната счетоводителка да подам молба за преназначаване на работа като пазач в дружеството. Ако не направя това, ще бъда дисциплинарно уволнен. В счетоводството има желязн...

Прехвърляне право на строеж

Дружеството ни е с ограничена отговорност, строител, не е регистрирано по ЗДДС. Получава чрез нотариален акт право на строеж от собственици - физически лица, срещу построяването на апартаменти. Оценката по нотариален акт на правото на строеж е в размер на 500 хил. лв. Датата на п...

Регламентирани почивки при работа с компютър в администрацията

Работя с компютър на 8-часов работен ден в държавната администрация. Имам ли право на регламентирани почивки през време на работния ден? В правната уредба няма изрична разпоредба за определяне на броя и продължителността на почивките при работа с компютър. Основните изисквания с...

В пресата за вас

Гаранционни удръжки за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира гаранционните удръжки за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове при предприятията възложители (инвеститори). Гаранционните срокове се договарят между страните с договора...

Инвентаризация на материални запаси

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията на материални запаси. За материалните запаси е важно в заповедта за инвентаризация да се очертаят конкретно задачите, свързани със спецификата на предприятие...

Методи за ограничаване на свободното разпореждане с имуществото, предмет на финансово обезпечение

В бр. 12 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Цветан Kрумов, адвокат, коментира методите за ограничаване на свободното разпореждане с имуществото, което е предмет на финансово обезпечение. Парични вземания по сметка - ако заложените парични вземания са по сметка...

Отпуск на бащата при навършване на 6-месечна възраст на детето

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Андрей Александров, директор на дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество, разглежда въпроса за правото на отпуск на бащата при навършване на 6-месечна възраст на детето. Този вид отпуск е придобил гражданственост и като “прехвърлян...

Още за увеличеното заплащане на извънредния труд

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда темата за увеличеното заплащане на извънредния труд. Заплащане на извънредния труд Заплащането на извънредния труд е установено в раз...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580/23.12.2015 г. № РД-05-963/23.12.2015 г.

Национален статистически институт Национална агенция за приходите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 17 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 9, т. 1, чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал, 5, чл. 252, ...

Справочна информация бр. 2/2016

Централни валутни курсове за периода 04.01.2015 - 08.01.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За подаване на годишните отчети да се...