Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 2, 18 - 24 януари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 18 - 24 януари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 2/2016 г.

ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г. Народното събрание прие Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител. Правителството прие: 1. Постановление № 297 от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на тру...

Министерски съвет бр. 2/2016 г.

Правителството прие промени в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация. Промените в наредбат...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2016 г.

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-оси­гу­ри­телният процесуален кодекс (ДОПК). Създаден е и нов раздел IIIа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 2/2016

Дело C‑273/12, решение от 11 юли 2013 г. страни: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières срещу Harry Winston SAR...

Данъчно третиране на получени награди

Читалище с решение на настоятелството си награждава свои ръководители на формации по случай 15-годишния си юбилей. Не всички наградени са в трудовоправни отношения с работодателя. Между наградените има и деца. Подлежат ли на данъчно облагане награден...

Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК

Декларацията, подавана по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК, се отнася за случаи на начисляване/изплащане на доходи на чуждестранни лица (физически и юридически), когато са изпълнени едновременно следните три условия: - начисленият/изплатен доход подлеж...

Договор за езиково обучение в лицензирана езикова фирма

Желаем да изпратим в извънработно време на обучение в лицензирана езикова фирма служител по трудов договор. Как законово да се обвържем с този служител да не напуска фирмата известно време след завършване на обучението, тъй като таксата за курса е до...

Компенсиране на положен извънреден труд

През този месец имам положен извънреден труд, който работодателят ми предлага да ми бъде компенсиран с допълнителни дни отпуск. Законно ли е това? Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на рабо...

Необходими условия за налагане на дисциплинарно наказание

Работя като началник на отдел в търговско дружество. От една седмица ми се оказва натиск от управителката и главната счетоводителка да подам молба за преназначаване на работа като пазач в дружеството. Ако не направя това, ще бъда дисциплинарно уволне...

Прехвърляне право на строеж

Дружеството ни е с ограничена отговорност, строител, не е регистрирано по ЗДДС. Получава чрез нотариален акт право на строеж от собственици - физически лица, срещу построяването на апартаменти. Оценката по нотариален акт на правото на строеж е в разм...

Регламентирани почивки при работа с компютър в администрацията

Работя с компютър на 8-часов работен ден в държавната администрация. Имам ли право на регламентирани почивки през време на работния ден? В правната уредба няма изрична разпоредба за определяне на броя и продължителността на почивките при работа с ко...

В пресата за вас

Гаранционни удръжки за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове

В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира гаранционните удръжки за отстраняване на дефекти в договорените гаранционни срокове при предприятията възложители (инвеститори). Гаранционните срокове се догов...

Инвентаризация на материални запаси

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира инвентаризацията на материални запаси. За материалните запаси е важно в заповедта за инвентаризация да се очертаят конкретно задачите, свързани ...

Методи за ограничаване на свободното разпореждане с имуществото, предмет на финансово обезпечение

В бр. 12 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Цветан Kрумов, адвокат, коментира методите за ограничаване на свободното разпореждане с имуществото, което е предмет на финансово обезпечение. Парични вземания по сметка - ако заложените...

Отпуск на бащата при навършване на 6-месечна възраст на детето

В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Андрей Александров, директор на дирекция “Трудово право” в адвокатско дружество, разглежда въпроса за правото на отпуск на бащата при навършване на 6-месечна възраст на детето. Този вид отпуск е придобил граж...

Още за увеличеното заплащане на извънредния труд

В бр. 7 от 2015 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда темата за увеличеното заплащане на извънредния труд. Заплащане на извънредния труд Заплащането на извън...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1580/23.12.2015 г. № РД-05-963/23.12.2015 г.

Национален статистически институт Национална агенция за приходите На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, 7 и 17 от Закона за Националната агенция за приходите и чл. 9, т. 1, чл. 20, ал. 5 във връзка с ал. 1 и 4 от Закона за статистиката (ЗСт), чл. 92, ал...

Справочна информация бр. 2/2016

Централни валутни курсове за периода 04.01.2015 - 08.01.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За пода...