Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 3, 25 - 31 януари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 25 - 31 януари 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 3/2016 г.

Правителството одобри Наредба за Административния регистър, която регламентира условията и реда за воденето, поддържането и ползването на данните в него. Според новите правила регистърът ще се поддържа чрез създадената по европейски проект Интегриран...

Народно събрание бр.3/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Измененията влизат в сила от 1 май 2016 г. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, ще се води дело в електронна форма, в коет...

Основни промени в ЗДДС за 2016 г.

Промените в ЗДДС за 2016 г. са утвърдени с § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ПЗР на ЗИДЗКПО, обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Те имат за цел да хармонизират нормите на закона с изискванията...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2016 г.

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-оси­гу­ри­телният процесуален кодекс (ДОПК). Създаден е и нов раздел IIIа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на наемните отношения при съсобственост

Две юридически лица - дружества с ограничена отговорност, са съсобственици на сграда. Едното - “А” ООД, притежава 95 на сто, а другото (“Б” ООД) - 5 на сто от сградата. Няма ясно разграничима собственост (по етажи и по помещения), нито писмено спораз...

Лица, изготвящи финансови отчети

Чл. 18 в Закона за счетоводството гласи: "Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставен...

Облагане на услуга по транспорт на стоки

Българска фирма, която прави износ на стоки до Сърбия, фактурира на сръбската фирма и транспортната услуга. Транспортът е извършен от друга българска транспортна фирма и тя фактурира транспорта на българската фирма износител. Във фактурата за транспо...

Обучение и заетост за безработни младежи до 29 г.

В средата на месец януари 2016 г. Агенцията по заетостта стартира нова процедура по приемане на заявления в рамките на схемата “Обучения и заетост за младите хора” - финансирана по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на първ...

Осигуряване на управител и ръководител по договори за управление и контрол на търговско дружество

ЕООД назначава двама управители с ДУК. Управител по ТД на 4 часа осигурен с код 1 и ръководител по ТД на 8 часа, осигуряван код 2, които не са собственици на фирмата, започват работа по ДУК. Какви промени настъпват в осигуряването и новите им назначе...

Работа на държавен служител по допълнителен трудов договор по време на неплатен отпуск

Държавен служител ползва неплатен отпуск. Има ли право през това време да работи по допълнителен трудов договор? Държавната служба може да се изпълнява по трудово или по служебно правоотношение. Ако конкретният служител работи по трудов договор с ад...

Сумирано изчисляване на работното време

Необходимо ли е при въвеждане на сумирано работно време от работодателя да се сключват допълнителни споразумения с работниците? В съответствие с чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, ...

Справочник

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2016 г.

[[app_16013_1]] [[app_16014_2]] [[app_16015_3]] [[app_16016_4]] [[app_16017_5]] [[app_16018_6]] [[app_16019_7]] Забележки: 1. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2016 г. се определя съобразно облагаемия и...

Справочна информация бр. 3/2016

Централни валутни курсове за периода 11.01.2016 - 15.01.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За пода...