Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 3, 25 - 31 януари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 25 - 31 януари 2016 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 3/2016 г.

Правителството одобри Наредба за Административния регистър, която регламентира условията и реда за воденето, поддържането и ползването на данните в него. Според новите правила регистърът ще се поддържа чрез създадената по европейски проект Интегрирана информационна система на дър...

Народно събрание бр.3/2016 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Измененията влизат в сила от 1 май 2016 г. За всяко лице, подлежащо на вписване в регистъра, ще се води дело в електронна форма, в което ще се прилагат заявленията, ...

Основни промени в ЗДДС за 2016 г.

Промените в ЗДДС за 2016 г. са утвърдени с § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ПЗР на ЗИДЗКПО, обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Те имат за цел да хармонизират нормите на закона с изискванията на европейските директиви и с...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2016 г.

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-оси­гу­ри­телният процесуален кодекс (ДОПК). Създаден е и нов раздел IIIа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на фина...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на наемните отношения при съсобственост

Две юридически лица - дружества с ограничена отговорност, са съсобственици на сграда. Едното - “А” ООД, притежава 95 на сто, а другото (“Б” ООД) - 5 на сто от сградата. Няма ясно разграничима собственост (по етажи и по помещения), нито писмено споразумение за разпределение на пол...

Лица, изготвящи финансови отчети

Чл. 18 в Закона за счетоводството гласи: "Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, т...

Облагане на услуга по транспорт на стоки

Българска фирма, която прави износ на стоки до Сърбия, фактурира на сръбската фирма и транспортната услуга. Транспортът е извършен от друга българска транспортна фирма и тя фактурира транспорта на българската фирма износител. Във фактурата за транспорт трябва ли да се начисли ДДС...

Обучение и заетост за безработни младежи до 29 г.

В средата на месец януари 2016 г. Агенцията по заетостта стартира нова процедура по приемане на заявления в рамките на схемата “Обучения и заетост за младите хора” - финансирана по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Бюджетът на първия етап от схемата е 30 млн. л...

Осигуряване на управител и ръководител по договори за управление и контрол на търговско дружество

ЕООД назначава двама управители с ДУК. Управител по ТД на 4 часа осигурен с код 1 и ръководител по ТД на 8 часа, осигуряван код 2, които не са собственици на фирмата, започват работа по ДУК. Какви промени настъпват в осигуряването и новите им назначения? Обвързани ли са с минимал...

Работа на държавен служител по допълнителен трудов договор по време на неплатен отпуск

Държавен служител ползва неплатен отпуск. Има ли право през това време да работи по допълнителен трудов договор? Държавната служба може да се изпълнява по трудово или по служебно правоотношение. Ако конкретният служител работи по трудов договор с администрацията, няма пречка по ...

Сумирано изчисляване на работното време

Необходимо ли е при въвеждане на сумирано работно време от работодателя да се сключват допълнителни споразумения с работниците? В съответствие с чл. 142, ал. 2 от КТ работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен...

Справочник

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2016 г.

[[app_16013_1]] [[app_16014_2]] [[app_16015_3]] [[app_16016_4]] [[app_16017_5]] [[app_16018_6]] [[app_16019_7]] Забележки: 1. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2016 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2014 г. като самоос...

Справочна информация бр. 3/2016

Централни валутни курсове за периода 11.01.2016 - 15.01.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За подаване на годишните отчети да се...