Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 2, 16 - 31 януари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2016 г.
Писма и указания

№ 20-21-143 от 4.11.2015 г. Относно: Постъпило в Дирекция „ ОДОП ”- …. уведомително писмо във връзка с приложението на Глава 3 ” Въвеждане в експлоатация, издаване на свидетелство и регистрация на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност ” от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Следва да се посочи, че писмо с вх. № …./04.11.2015г., постъпило при Дирекция ОДОП-….. от ……. ООД- гр. … има по-скоро уведомителен характер и не съдържа конкретен въпрос, свързан с прилагането на данъчното и осигурително законодателство. В този смисъ...

№ 24-39-58 от 03.09.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДФЛ на „безвъзмездно“ получените акции

По повод постъпило писмено запитване в ЦУ на НАП, препратено от дирекция ОДОП – гр. София и заведено с вх. № 24-39-58 от 20.04.2015 г., Ви уведомявам следното: От изложената фактическа обстановка става ясно, че ……………. AB е дружество, надлежно регистр...

№ 3- 2525 от 02.11.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при закупуване на апартамент, който ще се използва за настаняване на бизнес партньори

Според изложеното в запитването дружеството ще закупи недвижим имот (апартамент), ново строителство, от регистрирано по ЗДДС лице. Апартаментът ще се ползва за настаняване на бизнес партньори на дружеството. Във връзка с горното е поставен въпросът н...

№ 3-2359 oт 13.10.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на билети за вход за природна забележителност, извършвани от община

Според изложеното в запитването, считано от 01.06.2015 г., община отчита приходи от продажба на билети за вход за пещера „В”. Стопанисването на пещерата е предоставено от Областна администрация. Пещерата е природна забележителност съгласно Закона за ...

№ 3-2632 от 13.11.2015 г. Относно: Изпълнение на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с построяването на навес на селскостопански прикачен инвентар

Съгласно изложената фактическата обстановка в запитването дружеството е регистриран земеделски производител (ЗП) с предмет на дейност производство на непреработена растителна селскостопанска продукция. 3П не е получател на друга финансова помощ от на...

№ 94-00-258 от 28.10.2015 г. Относно: Промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. от 28.10.2015 г., отговаряме следното: Фактическа обстановка: Лице, навършило 49-годишна възраст и с общ осигурителен стаж над 27 години, 2/3 от които...

№ 94-00-262 от 11.11.2015 г. Относно: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

По повод Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/30.10.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, Вие сте осигурена здравно като съпруга ...

№ 94-3418 от 11.11.2015 г. Относно: Изчисляване на обезщетение при прекратяване на трудовия договор от работодателя

Съгласно чл. 331, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщете...

Анотации

Въвеждане на стока на територията на държава членка от лице, установено в държава членка, различна от държавата на територията на която става въвеждането

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество внася стока от Канада, която е транспортирана с кораб до Германия. В Германия е освободена от митница и са...

Данъчно третиране на брака и липсите по реда на ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на брака и липсите по реда на ЗКПО? Данъчното третиране на брака и липсите, оформени като счетоводни разх...

Дисциплинарна отговорност

В бр. 12 от 2015 г. сп. "Актив" Атанас Йорданов, юрист, отговаря на въпроса: Засягат ли дисциплинарната отговорност промените в КТ от юли 2015 г.? Съгласно чл. 192, ал. 1 и 2 от КТ компетентен да налага дисциплинарни наказания е работодателят, като т...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: За работа през дните на официални празници на работниците и служителите се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнагражден...

Доходи от наказателни лихви

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружество търгува с фирма от Германия, във фактурите на която винаги е посочена крайна дата за плащане. В случай, че дружеството • просро...

Заплащане на извънреден труд

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: На работници и служители, които ползват допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден, на основание чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, следва ли да и...

Новите срокове за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ? С новата наредба от 1 януари 2016 г. се въвеждат нови срокове за представян...

Облагане по ЗДДФЛ на лихви

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат по ЗДДФЛ лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг? Съгласно § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗД ДФЛ по смисъла на то...

Облагане с ДДС на продажбата на електронни услуги

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Магдалена Кръстева отговаря на въпроса: Как се облага с ДДС продажбата на електронни услуги на физически и юридически лица? Дефиницията за целите на ДДС облагането на понятието услуги, предоставяни по електронен път...

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя в частна ситопечатарска фирма. Някъде упоменато ли е дали имаме право на някакви привилегии като работно облекло, кисело мляко или други такива? И ако имаме прав...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица след пенсионирането им

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, самоосигуряващо се лице се пенсионира, но продължава да работи като такъв и след пенсионирането. Задължен ли е да се осигур...

Право на данъчен кредит при финансов лизинг

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Новоучредено ЕООД, регистрирано по ДДС купува на лизинг лек автомобил. Дейността на фирмата е „рент-а-кар“. Има ли право фирмата да приспада ...

Право на данъчно облекчение на физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, Има ли право на данъчно облекчение за 2015 г. физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК, за намалена работоспособност над 50%, ако срокът на валидност на решението му е до м....

Придобиване на стоки от посредник в тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: За да се приложи правилото на чл. 62, ал. 5 ЗДДС, че мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване (в рамките на тристранна оп...

Прихващането на насрещни вземания

В бр. 10 от 2015 г. на сп. сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какво представлява прихващането на насрещни вземания? В практиката често се използват термините „прихващане" и „компенсиране", свързано с различни с...

Счетоводно отчитане на интернет сайтовете

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е създала уеб сайт - платформа за електронна търговия със стоки и услуги. В момента тестваме продукта. Целта ни е, като стане напъл...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2016 г.

До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоо...

Държавен вестник в бр. 2 от 2016 г.

ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г. Народно събрание Кодекс за застраховането Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите ...

Корпоративните декларации вече се подават по електронен път

Национална агенция за приходите Годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават по електронен път, съобщават от НАП. Услугата функционира от 11.01.2016 g., а до момента чрез интернет са подадени 1278 корпоративни декла...

Лицензираните собственици на данъчни складове подават информация и в НАП

Национална агенция за приходите От 1 февруари 2016 г. влиза в сила промяна относно подаване на информация от лицензираните складодържатели. Новостите в Закона за акцизите и данъчните складове (чл. 47, ал. 1, т. 9) изискват всички лицензирани собстве...

Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Националeн осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира задължените лица по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), че от 6 януари 2016 г. са активни функциите за предст...

Справочна информация бр. 2/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 декември 14 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен д...

Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии се намалява от три на два месеца

Националeн осигурителен институт Националният осигурителният институт (НОИ) информира, че в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. е направена промяна в чл. 117, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, с която се намаляв...