Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 2, 16 - 31 януари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2016 г.
Писма и указания

№ 20-21-143 от 4.11.2015 г. Относно: Постъпило в Дирекция „ ОДОП ”- …. уведомително писмо във връзка с приложението на Глава 3 ” Въвеждане в експлоатация, издаване на свидетелство и регистрация на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност ” от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Следва да се посочи, че писмо с вх. № …./04.11.2015г., постъпило при Дирекция ОДОП-….. от ……. ООД- гр. … има по-скоро уведомителен характер и не съдържа конкретен въпрос, свързан с прилагането на данъчното и осигурително законодателство. В този смисъ...

№ 24-39-58 от 03.09.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДФЛ на „безвъзмездно“ получените акции

По повод постъпило писмено запитване в ЦУ на НАП, препратено от дирекция ОДОП – гр. София и заведено с вх. № 24-39-58 от 20.04.2015 г., Ви уведомявам следното: От изложената фактическа обстановка става ясно, че ……………. AB е дружество, надлежно регистр...

№ 3- 2525 от 02.11.2015 г. Относно: право на приспадане на данъчен кредит съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при закупуване на апартамент, който ще се използва за настаняване на бизнес партньори

Според изложеното в запитването дружеството ще закупи недвижим имот (апартамент), ново строителство, от регистрирано по ЗДДС лице. Апартаментът ще се ползва за настаняване на бизнес партньори на дружеството. Във връзка с горното е поставен въпросът н...

№ 3-2359 oт 13.10.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на билети за вход за природна забележителност, извършвани от община

Според изложеното в запитването, считано от 01.06.2015 г., община отчита приходи от продажба на билети за вход за пещера „В”. Стопанисването на пещерата е предоставено от Областна администрация. Пещерата е природна забележителност съгласно Закона за ...

№ 3-2632 от 13.11.2015 г. Относно: Изпълнение на изискванията за преотстъпване на корпоративен данък по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) във връзка с построяването на навес на селскостопански прикачен инвентар

Съгласно изложената фактическата обстановка в запитването дружеството е регистриран земеделски производител (ЗП) с предмет на дейност производство на непреработена растителна селскостопанска продукция. 3П не е получател на друга финансова помощ от на...

№ 94-00-258 от 28.10.2015 г. Относно: Промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……….. от 28.10.2015 г., отговаряме следното: Фактическа обстановка: Лице, навършило 49-годишна възраст и с общ осигурителен стаж над 27 години, 2/3 от които...

№ 94-00-262 от 11.11.2015 г. Относно: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

По повод Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………/30.10.2015 г., Ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването, Вие сте осигурена здравно като съпруга ...

№ 94-3418 от 11.11.2015 г. Относно: Изчисляване на обезщетение при прекратяване на трудовия договор от работодателя

Съгласно чл. 331, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили по-голям размер на обезщете...

Анотации

Въвеждане на стока на територията на държава членка от лице, установено в държава членка, различна от държавата на територията на която става въвеждането

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество внася стока от Канада, която е транспортирана с кораб до Германия. В Германия е освободена от митница и са...

Данъчно третиране на брака и липсите по реда на ЗКПО

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на брака и липсите по реда на ЗКПО? Данъчното третиране на брака и липсите, оформени като счетоводни разх...

Дисциплинарна отговорност

В бр. 12 от 2015 г. сп. "Актив" Атанас Йорданов, юрист, отговаря на въпроса: Засягат ли дисциплинарната отговорност промените в КТ от юли 2015 г.? Съгласно чл. 192, ал. 1 и 2 от КТ компетентен да налага дисциплинарни наказания е работодателят, като т...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В бр. 19 от 2015 г. на в. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: За работа през дните на официални празници на работниците и служителите се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото възнагражден...

Доходи от наказателни лихви

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българско дружество търгува с фирма от Германия, във фактурите на която винаги е посочена крайна дата за плащане. В случай, че дружеството • просро...

Заплащане на извънреден труд

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: На работници и служители, които ползват допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден, на основание чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ, следва ли да и...

Новите срокове за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Румяна Станчева отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ? С новата наредба от 1 януари 2016 г. се въвеждат нови срокове за представян...

Облагане по ЗДДФЛ на лихви

В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Лорета Цветкова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се облагат по ЗДДФЛ лихви, в т.ч. съдържащи се във вноските по лизинг? Съгласно § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗД ДФЛ по смисъла на то...

Облагане с ДДС на продажбата на електронни услуги

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Актив" Магдалена Кръстева отговаря на въпроса: Как се облага с ДДС продажбата на електронни услуги на физически и юридически лица? Дефиницията за целите на ДДС облагането на понятието услуги, предоставяни по електронен път...

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Работя в частна ситопечатарска фирма. Някъде упоменато ли е дали имаме право на някакви привилегии като работно облекло, кисело мляко или други такива? И ако имаме прав...

Осигуряване на самоосигуряващи се лица след пенсионирането им

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ, самоосигуряващо се лице се пенсионира, но продължава да работи като такъв и след пенсионирането. Задължен ли е да се осигур...

Право на данъчен кредит при финансов лизинг

В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Новоучредено ЕООД, регистрирано по ДДС купува на лизинг лек автомобил. Дейността на фирмата е „рент-а-кар“. Има ли право фирмата да приспада ...

Право на данъчно облекчение на физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, Има ли право на данъчно облекчение за 2015 г. физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК, за намалена работоспособност над 50%, ако срокът на валидност на решението му е до м....

Придобиване на стоки от посредник в тристранна операция

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: За да се приложи правилото на чл. 62, ал. 5 ЗДДС, че мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване (в рамките на тристранна оп...

Прихващането на насрещни вземания

В бр. 10 от 2015 г. на сп. сп. "Актив" доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Какво представлява прихващането на насрещни вземания? В практиката често се използват термините „прихващане" и „компенсиране", свързано с различни с...

Счетоводно отчитане на интернет сайтовете

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма е създала уеб сайт - платформа за електронна търговия със стоки и услуги. В момента тестваме продукта. Целта ни е, като стане напъл...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2016 г.

До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоо...

Държавен вестник в бр. 2 от 2016 г.

ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г. Народно събрание Кодекс за застраховането Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите ...

Корпоративните декларации вече се подават по електронен път

Национална агенция за приходите Годишните декларации за облагане с корпоративен данък вече могат да се подават по електронен път, съобщават от НАП. Услугата функционира от 11.01.2016 g., а до момента чрез интернет са подадени 1278 корпоративни декла...

Лицензираните собственици на данъчни складове подават информация и в НАП

Национална агенция за приходите От 1 февруари 2016 г. влиза в сила промяна относно подаване на информация от лицензираните складодържатели. Новостите в Закона за акцизите и данъчните складове (чл. 47, ал. 1, т. 9) изискват всички лицензирани собстве...

Осигурителите вече представят онлайн данни за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

Националeн осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира задължените лица по Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), че от 6 януари 2016 г. са активни функциите за предст...

Справочна информация бр. 2/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 30 декември 14 януари 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен д...

Срокът за обжалване на разпорежданията за пенсии се намалява от три на два месеца

Националeн осигурителен институт Националният осигурителният институт (НОИ) информира, че в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г. е направена промяна в чл. 117, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, с която се намаляв...