Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2016 г.

ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 313 от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми “На училище без отсъствия” и “Информационни и комуник...

Министерски съвет бр. 4/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. С него в българското законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива, имаща за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да допринесе за развитието на по-про...

Народно събрание бр.4/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Парламентът свали прага на представителност на синдикатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество на 50 хиляди членове. Досегашното изискване за 75 хиляди души бе намалено окончателно. Мнозинството обач...

Новият Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 година

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 година, бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закона за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове ...

Основни промени в ЗДДС за 2016 г.

Промените в ЗДДС за 2016 г. са утвърдени с § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ПЗР на ЗИДЗКПО, обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Те имат за цел да хармонизират нормите на закона с изискванията на европейските директиви и с...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2016 г.

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-оси­гу­ри­телният процесуален кодекс (ДОПК). Създаден е и нов раздел IIIа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на фина...

Въпроси и отговори

Облагане с патентен данък

Лице с БУЛСТАТ извършва патентна дейност - отдаване квартири под наем. Същото лице се разболява, влиза в болница  и дейността отдаване под наем на квартири не се осъществява. Лицето, без да  осъществи  дейност, си плаща патента и осигуровките, но няма приходи от дейност. Как тряб...

Отчитане на трудов стаж по трудов договор през време на неплатен отпуск

По време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ работник работи по трудов договор при друг работодател. Длъжен ли е основният работодател да му зачете 30 работни дни от неплатения отпуск за трудов стаж? Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ се разрешава от работодателя ...

Ползване на платен годишен отпуск, полагащ се за времето на отпуски по майчинство

Какъв е редът за ползване на платения годишен отпуск, полагащ се за изминалите години на майчинството? На какво основание ще се изчисли възнаграждението за времето на този отпуск? През време на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете майката не ползва полагащ...

Продажба на активи

През 2008 г. чужд гражданин регистрира дружество (ЕООД) в България. Дружеството закупува имоти (земя и сграда) със средства, предоставени на дружеството като парична вноска по чл. 134 от ТЗ за закупуване на недвижими имоти. Съставени са протоколи на общо събрание, не е договорена...

Съкращаване щата на бюджетна организация

Бюджетна организация има утвърдена планова численост на персонала. Предстоят съкращения на щата. Как се процедира с персонала в такива случаи? Щатовете на бюджетните организации се определят от съответния ръководен орган. От зададения въпрос не може да се разбере дали става дума...

В пресата за вас

Дружества, задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира кои дружества са задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО. Консолидираните финансови отчети поначало следва да включват финансовите отчети на всички дъщерн...

Забрана за финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Търговско и облигационно право” Владимир Сотиров, юрист, коментира забраната за финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица. Търговският закон забранява на акционерните дружества да предоставят заеми или да обезпечават придобиването...

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и Кралство Норвегия

В бр. 14 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Кралство Норвегия. Националната агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2016 г. се прилага н...

Практически действия при връщане или замяна на стоки с използване на фискално устройство

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Юлия Калчева, данъчен експерт, разглежда казуса: 1. Издадени са фактура и фискален бон за 100 лв. за конкретни учебници. След време клиентът заменя учебници от същата фактура на стойност 30 лв. за други на стойност 50 лв. Кои документи т...

Промените в реда за издаване на разрешения за работа на чужденци в България

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Елка Димитрова, д.и.н., директор на Дирекция “Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП, представя измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци ...

Справочник

Промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2016 г.

Национална агенция за приходите Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите ра...

Справочна информация бр. 4/2016

Централни валутни курсове за периода 25.01.2016 - 29.01.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За подаване на годишните отчети да се...