Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 4/2016 г.

ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 313 от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми “На училище без отсъств...

Министерски съвет бр. 4/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. С него в българското законодателство се въвеждат изискванията на европейска директива, имаща за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да доп...

Народно събрание бр.4/2016 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Кодекса на труда. Парламентът свали прага на представителност на синдикатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество на 50 хиляди членове. Досегашното изискване за 75 хиляди души бе намалено ...

Новият Закон за счетоводството - в сила от 01.01.2016 година

В ДВ, брой 95 от 08.12.2015 година, бе обнародван така дългоочакваният от професионалната общност нов Закона за счетоводството, въвеждащ изискванията на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свърз...

Основни промени в ЗДДС за 2016 г.

Промените в ЗДДС за 2016 г. са утвърдени с § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ПЗР на ЗИДЗКПО, обн., ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.). Те имат за цел да хармонизират нормите на закона с изискванията...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2016 г.

В брой 94 на “Държавен вестник” от 04.12.2015 г. е изменен и допълнен Данъчно-оси­гу­ри­телният процесуален кодекс (ДОПК). Създаден е и нов раздел IIIа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество ...

Въпроси и отговори

Облагане с патентен данък

Лице с БУЛСТАТ извършва патентна дейност - отдаване квартири под наем. Същото лице се разболява, влиза в болница  и дейността отдаване под наем на квартири не се осъществява. Лицето, без да  осъществи  дейност, си плаща патента и осигуровките, но ням...

Отчитане на трудов стаж по трудов договор през време на неплатен отпуск

По време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ работник работи по трудов договор при друг работодател. Длъжен ли е основният работодател да му зачете 30 работни дни от неплатения отпуск за трудов стаж? Неплатеният отпуск по чл. 160, ал. 1 от КТ...

Ползване на платен годишен отпуск, полагащ се за времето на отпуски по майчинство

Какъв е редът за ползване на платения годишен отпуск, полагащ се за изминалите години на майчинството? На какво основание ще се изчисли възнаграждението за времето на този отпуск? През време на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко ...

Продажба на активи

През 2008 г. чужд гражданин регистрира дружество (ЕООД) в България. Дружеството закупува имоти (земя и сграда) със средства, предоставени на дружеството като парична вноска по чл. 134 от ТЗ за закупуване на недвижими имоти. Съставени са протоколи на ...

Съкращаване щата на бюджетна организация

Бюджетна организация има утвърдена планова численост на персонала. Предстоят съкращения на щата. Как се процедира с персонала в такива случаи? Щатовете на бюджетните организации се определят от съответния ръководен орган. От зададения въпрос не може...

В пресата за вас

Дружества, задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира кои дружества са задължени (освободени) да изготвят консолидирани финансови отчети по реда на МСФО. Консолидираните финансови отчети поначало следва да включват финан...

Забрана за финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица

В бр. 11 от 2015 г. на списание “Търговско и облигационно право” Владимир Сотиров, юрист, коментира забраната за финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица. Търговският закон забранява на акционерните дружества да предоставят заеми ил...

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между РБългария и Кралство Норвегия

В бр. 14 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Кралство Норвегия. Националната агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от...

Практически действия при връщане или замяна на стоки с използване на фискално устройство

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” Юлия Калчева, данъчен експерт, разглежда казуса: 1. Издадени са фактура и фискален бон за 100 лв. за конкретни учебници. След време клиентът заменя учебници от същата фактура на стойност 30 лв. за други на с...

Промените в реда за издаване на разрешения за работа на чужденци в България

В бр. 11 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Елка Димитрова, д.и.н., директор на Дирекция “Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП, представя измененията и допълненията в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на раз...

Справочник

Промени в данъчното и осигурителното законодателство, в сила от 1 януари 2016 г.

Национална агенция за приходите Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г. В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, ...

Справочна информация бр. 4/2016

Централни валутни курсове за периода 25.01.2016 - 29.01.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...

Често задавани въпроси по годишната отчетност за дейността на предприятията относно използването на Информационна система “Бизнес статистика” за електронно въвеждане на отчетите

Важно: Внимание: Ако използватe антивирусната програма Avast на вашия компютър, преди да продължите, трябва да включите в изключенията сайта на ИС “Бизнес статистика” isbs.nsi.bg (от самата антивирусна програма - Настройки/Изключения/URLs). • За пода...