Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2016 > бр. 2, Февруари 2016 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2016 г.
Закони и правителствени актове

Закон за счетоводството

Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Приложно поле Чл. 1. Този закон урежда: 1. изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на акти...

Коментар на експерта

Безвъзмездна помощ за внедряване на иновации от предприятията

В края на 2015 г. Министерството на икономиката обяви втора процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. За разлика от първата процедура, която беше насочена към финансиране на дейности, свъ...

Коментар на значими аспекти от новия Закон за счетоводството

Новият Закон за счетоводството, който влезе в сила от 1 януари 2016 г., е приет от 43-то Народно събрание на 24.11.2015 г. и публикуван в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г. Градивен елемент на новия Закон за счетоводството е хармонизацията на националното счетоводно законодателство с ев...

Промени на ДОПК

Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИДДОПК) имат за основна цел въвеждане изискванията на FATCA споразумението – Споразумението между правителството на Република България и правителството на САЩ за подобряване спазв...

Трудови спорове и давностни срокове за искове по трудови спорове. Изключения

Трудови са споровете между работника или служителя и работодателя относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения, както и споровете по изпълнението на колективните трудови договори и установяването на трудов стаж (чл. 357, ал. 1 КТ...

Въпроси и отговори от практиката

Влияние върху размера на пенсията ползването на неплатен отпуск непосредствено преди навършване на възраст за пенсия

Въпрос: Ще окаже ли влияние върху размера на пенсията ползването на неплатен отпуск непосредствено преди навършване на възраст за пенсия? Става въпрос за лице, което ще се пенсионира през 2016 г. Съгласно чл. 70, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерът на пенси...

Възможно ли е дружество регистрирано по ЗЗД да бъде собственик на ЕООД

Въпрос: Възможно ли е дружество регистрирано по Закона за задълженията и договорите да бъде собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)? Отговор: Съгласно разпоредбите на чл. 65, ал. 1 на Търговския закон учредителите на едно дружеството могат да бъдат бълг...

Данъчно облекчение по чл. 22а и 22в от ЗЗДФЛ

Въпрос: Наш служител иска да ползва данъчно облекчение по чл. 22а и 22в от ЗЗДФЛ. Задължен ли е работодателят да приспадне сумите за годишното данъчно облекчение при изчисляване на годишния размер на данъка на служителя. Ако е задължен, моля за информация за ред и начин на извърш...

Данъчно третиране на доходите от продажбата на недвижими имоти

Въпрос: Физическо лице продава два имота, къща и апартамент, в една и съща година. Разрешението за ползване на къщата е от 2008 г. и се води като основно жилище на лицето. Апартаментът е закупен през 2012 г. Какви ще са облагаемите доходи според ЗДДФЛ от продажбата на тези два ж...

Данъчно третиране на доходите от частни уроци

Въпрос: Физическо лице е регистрирало дружество. Основната дейност на дружеството е превод на литература. Физическото лице се осигурява като СОЛ към дружеството. Поради намаляване обема на работа, ФЛ иска да дава частни уроци. Каква е възможността като физическо лице да извършва ...

Данъчното и осигурително третиране на доходи по граждански договор

Въпрос: При сключване на граждански договор с физическо лице, което не е гражданин на ЕС (САЩ и Русия), и упражнява дейността по гражданския договор извън Република България, а компанията е българско дружество, дължат ли се данък и осигурителни вноски в България? Отговор: Предло...

Договор за покупко-продажба, сключен при условията на международния стандартен търговски термин „DDP”

Въпрос: Дружеството ни е регистрирано по ЗДДС в България и извършва доставка на готова продукция собствено производство, по която получател е клиент в Швейцария, а купувач клиент на територията на Германия, регистриран по ЗДДС в Германия. Условията на доставката е DDP, а транспор...

Документиране и облагане на доставките с ДДС

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, ще извърши СМР - услуги (ремонт на къща), находяща се в Гърция, собственост на българско физическо лице–нерегистрирано по ДДС. Как следва да се извърши облагането по ЗДДС и за двете страни? Трябва ли страна по сделката (доставчик или ...

Доставки на услуга за дългосрочно предоставяне на превозно средство по наем

Въпрос: Българско дружество отдава под наем собствен лек автомобил с шофьор дългосрочно на португалско дружество. Българското дружество е регистрирано по ДДС в България. Португалското дружество е регистрирано по ДДС в Португалия. При издаване на фактура от българското дружество н...

Доставки, свързани със земя и сграда, които не формират облагаем оборот за целите на задължителната регистрация

Въпрос: Дружество учредява право на ползване върху негови селскостопански сгради и земя за срок от 20 години на физическо лице. Същите са стари и самата сделка не попада в обхвата на облагаемите сделки по ЗДДС. Дружеството няма регистрация по ЗДДС. За правото на ползване е изплат...

Заповед за съкращаване на длъжността

Въпрос: Правилно ли е оформен следният текст: С настоящото предизвестие ви уведомяваме, че на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение второ от Кодекса на труда (КТ) поради съкращаване на щата трудовото ви правоотношение ще бъде прекратено. На основание чл. 220, ал. 1 от КТ за...

Командироване на управител на фирма

Въпрос: Управител на фирма, занимаваща се с ИТ услуги, който не е собственик на фирмата, се налага да пътува постоянно в страната във връзка с изпълнение на задълженията си, които включват и намиране на клиенти, връзка с клиенти и т.н. Необходимо ли е да му се заплащат дневни пар...

Командировки в чужбина

Въпрос: Словенски граждани са регистрирали фирма (ООД) в България с предмет на дейност международни превози в Евросъюза. Шофьорите са български граждани, наети по трудов договор. Маршрутът започва от София и след около 30 дни те се връщат отново в България. Колко дневни и какви н...

Облагане на дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица

Въпрос: Българско дружество има едноличен собственик - румънско юридическо лице. Едноличният собственик разпределя дивидент. Къде е дължим данъкът върху дивидента - в България или в Румъния? Съгласно кои разпоредби на ЗКПО и СИДДО? Ако данъкът е дължим в Румъния, българското друж...

Облагане с ДДС на продажби на стоки през интернет

Въпрос: Нерегистрирано по ЗДДС физическо лице, находящо се в България, извършва продажби на стоки през интернет на територията на САЩ чрез сайта www.ebay.com. Стоките не са налични при продавача. При заявка за покупка лицето поръчва стоките от друг сайт www.amazon.com и ги праща ...

Отчитане на приходите от продажбата на сграда в строеж

Въпрос: Сграда в строеж, няма Акт 16, фирмата получава приходи след прехвърляне с нотариален на апартаменти. По тези апартаменти предстоят още разходи до Акт 16. Мога ли да призная целия приход в текущата година при положение, че ще има още разходи макар и незначителни през 2016 ...

Отчитане на юридически услуги

Въпрос: През 2014 г. наша стока, закупена от Китай е спряна на гръцката митница. На последната е платена глоба. Заведено е дело от чужда фирма, във връзка с което са заплатени суми на адвокатски кантори с регистрация по ДДС в Гърция. По фактурите за юридическите услуги са съставе...

Пенсиониране на лица, работили при условията на първа категория труд

Въпрос: Моя клиентка има 37 г., 9 м. и 27 дни общ трудов стаж към днешна дата. От него 10 г., 0 м. и 27 дни е първа категория и е навършила 53 години към днешна дата. Има ли право да се пенсионира? Отговор: Според § 4, ал. 1 от ДР на КСО до 31 декември 2015 г. включително лицата...

Право за ползване на данъчен кредит за доставката на сграда и ремонта й

Въпрос: ЕООД, чиято дейност е медицинска практика на лекар специалист по очни болести, предстои да закупи сграда от регистрарана по ДДС фирма с начислен ДДС. Сградата ще се използва за отдаване по наем. Фирмата има намерение да се регистрира по ДДС по избор съгл. чл. 100 от ЗДДС ...

Право на новопостъпилия съдружник на дивидент от предходни финансови години

Въпрос: В еднолично дружество с ограничена отговорност встъпва нов съдружник, като то се преобразува в ООД. При тези обстоятелства съдружниците вече имат равни дялове. През същата финансова година, месец по-късно, съдружниците решават да разпределят дивидент. Има ли право новопос...

Предпоставки за регистрация на място на стопанска дейност или за задължителна регистрация по ЗДДС на чуждестранно юридическо лице

Въпрос: В случай че в процедура по възстановяване (проверка) на ДДС за неустановено в страната чуждестранно юридическо лице (2015 г.) се установи, че са били налице предпоставките за регистрация на място на стопанска дейност или за задължителна регистрация по ЗДДС (за 2009 и 2010...

Преминаване на непълно работно време

Въпрос: Наш служител, назначен на постоянен трудов договор на 8 часа, иска да премине на 6-часов работен ден. Има ли такова право и как следва да процедираме ние? Какъв трябва да е размерът на заплатата му, ако премине на 6-часов работен ден, и каква трябва да е отпуската му? Ощ...

Третиране по ЗКПО на разходите, свързани със застраховка на персонала

Въпрос: Дружество иска да застрахова персонала си, като застраховката включва, както следва: „2. Покрити рискове и застрахователни плащания: 2.1. Смърт на застрахован от злополука - изплаща се на законните наследници застрахователната сума (ЗС). 2.2. Смърт на застрахован от трудо...

Увеличение за положен извънреден труд в почивен ден

Въпрос: Работник има договорена заплата по трудов договор 380 лв. В други условия в договора е записано, че е договорена система на заплащане според изработеното по трудови норми. Работникът има 10 години стаж - 6% за трудов стаж и професионален опит. През м. септември 2015 г. въ...

Писма и указания

№ 15-00-343 от 02.04.2015 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 38, ал. 13 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод ваше писмо, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № 15-00-3/27.02.2015 г., изразявам следното становище: На основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ в редакцията на закона, действаща от 01.01.2015 г., с окончателен данък се облага брутнат...

№ 20-00-5 от 12.01.2016 г.Относно: Промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”

Във връзка с промените в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (фонд „ГВРС”), изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за пр...

№ 20-00-6 от 12.01.2016 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с Наредбата за ...

Решения на съдилища

Решение № 126 от 18.06.2015 г. по т.д. № 3223/2013 г., ТК, I т.о.

При непозволено увреждане вредата може да бъде пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задължение по договор, по който увреденото лице не е страна, ако обстоятелствата, довeли до неизпълнението или до последиците от него, водят до неизпълнение на задължения и по дру...

Решение № 13481 от 10.12.2015 г. по адм. дело № 8842/2015 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по ЗДДФЛ за 2008 г. за размер над определена сума, както и за 2009 г. ведно с дължимите лихви за забава. Незаконосъобразно при изготвяне на паричните потоци е използван метод на моментни салда, при което се нарушава принципът на ...

Решение № 13526 от 11.12.2015 г. по адм. дело № 8907/2015 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди декември 2011 г., януари, май-юли, септември-декември 2012 г., януари 2013 г. и януари-април 2009 г. по фактури от различни лица с разнороден предмет, както и установени задължения за корпоратив...

Решение № 13578 от 14.12.2015 г. по адм. дело № 14727/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. със съответните лихви за забава. В конкретния случай едноличен търговец е сключил договор за банков кредит, с който е закупен недвижим имот - цех за преработка на птиче месо. При спазване счетоводния ...

Решение № 13637 от 14.12.2015 г. по адм. дело № 11624/2015 г.

Предмет на спора е установен за довнасяне корпоративен данък по ЗКПО (отм.) ведно с лихви в резултат на преобразуване на финансовия резултат за 2004 г. При използването на метода на увеличената себестойност пазарната цена се определя, като себестойността на продукцията се увелич...

Решение № 13686 от 15.12.2015 г. по адм. дело № 395/2015 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за корпоративен данък за данъчни периоди 2010 г. и 2011 г., както и за ДДС за данъчни периоди декември 2008 г., декември 2009 г., декември 2010 г. и декември 2011 г. с лихви за забава. Данъчната основа е определена по ред...

Решение № 13767 от 16.12.2015 г. по адм. дело № 12706/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди декември 2009 г., януари 2010 г. и март-октомври 2011 г. по фактури, издадени от различни дружества с предмет на доставките интернет и телевизионни реклами, ел. материали, строителни материали и ...

Решение № 13885 от 17.12.2015 г. по адм. дело № 5990/2015 г.

Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт. Нормата на чл. 119, ал. 2 от ДОПК е изменена с ДВ, бр. 82/12 г., в сила от 01.01.2013 г., в периода от възлагане на ревизията до издаване на повторния РА, като регламентира нова компетентност, с оглед на което с § 35, ал. 1 от ПЗР ...

Решение № 13909 от 18.12.2015 г. по адм. дело № 13836/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения по Закона за данъка върху добавената стойност за периоди декември 2010 г. и декември 2012 г. ведно с лихви за просрочие. При действието на чл. 124, ал. 2 от ДОПК доказването на основанията по чл. 122, ал. 1 от ДОПК за провеждане на ревиз...

Решение № 14012 от 21.12.2015 г. по адм. дело № 73/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит със съответните лихви за забава по фактури, издадени от две ЕООД, с предмет на доставките съответно „жито“ и „мебели и килими“. Съобразно трайната практика на ВАС, установените срокове се отразяват единствено на годността на ...

Решение № 91 от 05.01.2016 г. по адм. дело № 1446/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. и 2005 г. ведно с лихви. По делото е установено, че за 2004 г. данъчно задълженото лице е пребивавало в България 337 дни, а през 2005 г. – 309 дни, т.е. явява се местно лице на Република България по с...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2016 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2016 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 94 до бр. 101 от 2015 г.

ДВ, бр. 94 от 4.12.2015 Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Министерски съвет Постановление № 325 от 30.11.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и преку...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 3 от 2016 г.

Закон за данък върху добавената стойност Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2016 г., приети чрез § 19, 20 и 21 от ПЗР на ЗИД ЗКПО Отчитане на приходите, разходите и калкулиране себестойността на младите животни Разработване на иновации от стартиращи предприятия Безвъзмездна фи...