Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 4, 16 -29 февруари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 -29 февруари 2016 г.
Писма и указания

№ 04-06-41 от 18.12.2015 г. Относно: Облагане доходите на чуждестранни физически лица

Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП писмено запитване, заведено с вх. № 04-06-41 от 08.12.2015 г., Ви уведомявам следното: Съгласно чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обект на облагане по този закон са доходите на м...

№ 07-00-44 от 09.11.2015 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Във връзка с Ваше писмо до Централно управление на НАП с вх. № ………………2015 г., отнасящо се до прилагането на разпоредби на ДОПК от органите на общинската администрация, моля да имате предвид следното становище: Видно от изложените във Вашето писмо обс...

№ 08-00-2 от 22.01.2016 г. Относно: Удържане на данъка от работодателя във връзка с данъчно облекчение по чл.18, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП -… с вх. № … от 14.01.2016 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В ... е назначено лицето …, с ЕГН …, на длъжност портиер. Той е ...

№ 20-00-457 от 13.11.2015 г. Относно: Доставки, отговарящи на условията, свързани с вътреобщностните доставки

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството възнамерява да продава свои продукти на Б Норвегия, данъчнозадължено лице установено в Норвегия и регистрирано за целите на ДДС в Европейския съюз на територията на Швеция. За прода...

№ 26-495 от 05.11.2015 г. Относно: Коригиране на данни в подадено уведомление за сключен трудов договор

Съгласно § 2, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5 от 29.12.2002 г.) в срок до 30.04.2003 г. раб...

№ 94-00-286 от 17.12.2015 г.Относно: Облагане на доходи, придобити от физически лица, във връзка с изготвяне на експертни заключения

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/03.12.2015 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, Ви уведомявам за следното: От представената фактическа обстановка става ясно, че във връзка с изготвяните от Вас експертизи и дава...

№ 94-3220 от 18.11.2015 г. Относно: Отпускане на пенсии съобразно действащите към момента на отпускането им

От писмото Ви до Министерството на труда и социалната политика се установява, че сте недоволна от решението на Върховния административен съд, пред който сте обжалва­ла Решението на Административен съд - В., постановено по Ваша жалба срещу отказа на д...

№ 94-К-368 oт 21.12.2015 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за периода, през който лицето е останало без работа поради уволнение, признато като незаконно от съда.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 94-К-368/2015 г., Ви уведомявам за следното: Според фактическата обстановка, описана в писмото Ви и приложените копия на документи, със...

№ 96-00-399 от 02.12.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставки, по които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги

В Дирекция ОДОП – постъпи Ваше запитване с вх. № …/30.11.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е новосъздадено и е регистрирано по ЗДДС. Една от дейностите, които ще извършва, е строителство на жилищни сгради. През м. декемвр...

№ 96-00-412 от 28.12.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставка поземлен имот

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице притежава земеделска земя, която по скица от службата по кадастъра и геодезия е с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно полз...

№ 96-00-417 от 28.12.2015 г. Относно: данъчно облагане на чуждестранно юридическо лице по реда на ЗКПО, регистрирано в ТД на НАП на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС чрез акретидитиран представител

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……/17.12.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Българско дружество осъществява акредитирано представителство на данъчно задължено лице от Румъния. Съгласно чл. 1 от дого...

Анотации

Амортизационна политика на предприятието

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява амортизационната политика на предприятието? Загубата на част от стойността на нетекущите активи е резултат от два основни фактора: степент...

Безвъзмездни доставки на стоки и услуги, приравнени на възмездни

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои безвъзмездни доставки на стоки и услуги са приравнени на възмездни? 1. Безвъзмездни доставки на стоки, приравнени на възмездни са: - отделянето или п...

Данъчно третиране на последващи разходи за ремонт/реновиране на данъчен дълготраен материален актив

Анета Георгиева, данъчен експерт В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на последващи разходи за ремонт/реновиране на данъчен дълготраен материален актив...

Новите правила за пенсиониране

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са новите правила за пенсиониране и от кога влизат в сила? Според приетите от законодателя изменения в КСО от 1 януари 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж ...

Облагане на доставките на услуги, свързани с недвижим имот

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество изпълнява поръчка за озеленяване на недвижим имот, находящ се във Франция. Имотът е собственост на ливанск...

Прекратяване на трудово правоотношение при пенсиониране

В бр. 1 от 2016 г. на в. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Научих, че пак въвеждат уволнение при пенсиониране. Вярно ли е това и ще трябва ли непременно да напусна работа, за да мога да се пенсионирам? Не е нужно да напускате раб...

Придобиване на предприятие чрез покупко-продажба

В бр. 1 от 2016 г. на в. „Актив“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се придобива предприятие чрез покупко-продажба? В глава IV-та от Търговския закон (ТЗ), посветена на предприятията и сделките с тях, се посочва, че предпр...

Прилагане на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Намира ли приложение разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, ако за дадено задължение е приложен чл. 46, ал. 1 от ЗКПО? С...

Промени в ЗДДС свързани с освободените доставки

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените, свързани с освободените доставки, в новия ЗДДС? 1. Въвежда се нова хипотеза за доставка на здравна услуга Поради ко...

Промените в ЗДДФЛ, свързани с обхвата на необлагаемите доходи

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с обхвата на необлагаемите доходи? От 1.1.2016 г. е създадена нова т. 28 на чл. 13, ал.1 ЗДДФЛ, и са променени разпоредб...

Работодателят е длъжен да издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение

В бр. 9 от 2016 г. на в. „Сега", Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Имам нужда от документ, от който да става ясно, че имам договор, какво е възнаграждението ми, на каква позиция съм и други подобни, за да го представя на друго място. Може ...

Размер на гарантираните вземания на работниците и служителите

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е размерът на гарантираните вземания на работниците и служителите, чието трудово правоотношение не е прекратено към датата на вписване в Търговския регистър...

Специфики относно ползването на частичен данъчен кредит

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са спецификите относно ползването на частичен данъчен кредит? По общо правило при наличието на обстоятелствата по чл. 69 и 71 на ЗДДС рег...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2016 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 4 от 2016 г.

ДВ, бр. 8 oт 29.01.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за мест...

Справочна информация бр. 4/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 12 фавруари 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...