Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 4, 16 -29 февруари 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 -29 февруари 2016 г.
Писма и указания

№ 04-06-41 от 18.12.2015 г. Относно: Облагане доходите на чуждестранни физически лица

Във връзка с постъпило в ЦУ на НАП писмено запитване, заведено с вх. № 04-06-41 от 08.12.2015 г., Ви уведомявам следното: Съгласно чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обект на облагане по този закон са доходите на м...

№ 07-00-44 от 09.11.2015 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Във връзка с Ваше писмо до Централно управление на НАП с вх. № ………………2015 г., отнасящо се до прилагането на разпоредби на ДОПК от органите на общинската администрация, моля да имате предвид следното становище: Видно от изложените във Вашето писмо обс...

№ 08-00-2 от 22.01.2016 г. Относно: Удържане на данъка от работодателя във връзка с данъчно облекчение по чл.18, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В отговор на направеното от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП -… с вх. № … от 14.01.2016 год., Ви уведомяваме за следното: В запитването излагате следната фактическа обстановка: В ... е назначено лицето …, с ЕГН …, на длъжност портиер. Той е ...

№ 20-00-457 от 13.11.2015 г. Относно: Доставки, отговарящи на условията, свързани с вътреобщностните доставки

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството възнамерява да продава свои продукти на Б Норвегия, данъчнозадължено лице установено в Норвегия и регистрирано за целите на ДДС в Европейския съюз на територията на Швеция. За прода...

№ 26-495 от 05.11.2015 г. Относно: Коригиране на данни в подадено уведомление за сключен трудов договор

Съгласно § 2, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5 от 29.12.2002 г.) в срок до 30.04.2003 г. раб...

№ 94-00-286 от 17.12.2015 г.Относно: Облагане на доходи, придобити от физически лица, във връзка с изготвяне на експертни заключения

Във връзка с постъпило запитване вх. № …/03.12.2015 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, Ви уведомявам за следното: От представената фактическа обстановка става ясно, че във връзка с изготвяните от Вас експертизи и дава...

№ 94-3220 от 18.11.2015 г. Относно: Отпускане на пенсии съобразно действащите към момента на отпускането им

От писмото Ви до Министерството на труда и социалната политика се установява, че сте недоволна от решението на Върховния административен съд, пред който сте обжалва­ла Решението на Административен съд - В., постановено по Ваша жалба срещу отказа на д...

№ 94-К-368 oт 21.12.2015 г. Относно: Дължими осигурителни вноски за периода, през който лицето е останало без работа поради уволнение, признато като незаконно от съда.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № 94-К-368/2015 г., Ви уведомявам за следното: Според фактическата обстановка, описана в писмото Ви и приложените копия на документи, със...

№ 96-00-399 от 02.12.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставки, по които възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги

В Дирекция ОДОП – постъпи Ваше запитване с вх. № …/30.11.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е новосъздадено и е регистрирано по ЗДДС. Една от дейностите, които ще извършва, е строителство на жилищни сгради. През м. декемвр...

№ 96-00-412 от 28.12.2015 г. Относно: Третиране по ЗДДС на доставка поземлен имот

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас юридическо лице притежава земеделска земя, която по скица от службата по кадастъра и геодезия е с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно полз...

№ 96-00-417 от 28.12.2015 г. Относно: данъчно облагане на чуждестранно юридическо лице по реда на ЗКПО, регистрирано в ТД на НАП на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС чрез акретидитиран представител

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № ……/17.12.2015г., относно прилагането на разпоредби на данъчното законодателство. Българско дружество осъществява акредитирано представителство на данъчно задължено лице от Румъния. Съгласно чл. 1 от дого...

Анотации

Амортизационна политика на предприятието

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво представлява амортизационната политика на предприятието? Загубата на част от стойността на нетекущите активи е резултат от два основни фактора: степент...

Безвъзмездни доставки на стоки и услуги, приравнени на възмездни

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои безвъзмездни доставки на стоки и услуги са приравнени на възмездни? 1. Безвъзмездни доставки на стоки, приравнени на възмездни са: - отделянето или п...

Данъчно третиране на последващи разходи за ремонт/реновиране на данъчен дълготраен материален актив

Анета Георгиева, данъчен експерт В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на последващи разходи за ремонт/реновиране на данъчен дълготраен материален актив...

Новите правила за пенсиониране

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са новите правила за пенсиониране и от кога влизат в сила? Според приетите от законодателя изменения в КСО от 1 януари 2016 г. право на пенсия за осигурителен стаж ...

Облагане на доставките на услуги, свързани с недвижим имот

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано по ЗДДС българско дружество изпълнява поръчка за озеленяване на недвижим имот, находящ се във Франция. Имотът е собственост на ливанск...

Прекратяване на трудово правоотношение при пенсиониране

В бр. 1 от 2016 г. на в. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Научих, че пак въвеждат уволнение при пенсиониране. Вярно ли е това и ще трябва ли непременно да напусна работа, за да мога да се пенсионирам? Не е нужно да напускате раб...

Придобиване на предприятие чрез покупко-продажба

В бр. 1 от 2016 г. на в. „Актив“ Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се придобива предприятие чрез покупко-продажба? В глава IV-та от Търговския закон (ТЗ), посветена на предприятията и сделките с тях, се посочва, че предпр...

Прилагане на чл. 46, ал. 1 от ЗКПО

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Намира ли приложение разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, ако за дадено задължение е приложен чл. 46, ал. 1 от ЗКПО? С...

Промени в ЗДДС свързани с освободените доставки

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените, свързани с освободените доставки, в новия ЗДДС? 1. Въвежда се нова хипотеза за доставка на здравна услуга Поради ко...

Промените в ЗДДФЛ, свързани с обхвата на необлагаемите доходи

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДФЛ, свързани с обхвата на необлагаемите доходи? От 1.1.2016 г. е създадена нова т. 28 на чл. 13, ал.1 ЗДДФЛ, и са променени разпоредб...

Работодателят е длъжен да издаде и предостави необходимите документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение

В бр. 9 от 2016 г. на в. „Сега", Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Имам нужда от документ, от който да става ясно, че имам договор, какво е възнаграждението ми, на каква позиция съм и други подобни, за да го представя на друго място. Може ...

Размер на гарантираните вземания на работниците и служителите

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист, отговаря на въпроса: Какъв е размерът на гарантираните вземания на работниците и служителите, чието трудово правоотношение не е прекратено към датата на вписване в Търговския регистър...

Специфики относно ползването на частичен данъчен кредит

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са спецификите относно ползването на частичен данъчен кредит? По общо правило при наличието на обстоятелствата по чл. 69 и 71 на ЗДДС рег...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2016 г.

До 10-ти март ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 4 от 2016 г.

ДВ, бр. 8 oт 29.01.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане Закон за ратифициране на Допълнителния протокол към Европейската харта за мест...

Справочна информация бр. 4/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 12 фавруари 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...