Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 9, 7 - 13 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и обикновено се подава самостоятел...

Държавен вестник бр. 9/2016 г.

ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. 4. З...

Народно събрание бр.9/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за движене по пътищата. Предвиждат се по-строги правила за “нови водачи” и по-високи глоби за пияни шофьори. Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс. Предвижда се до три години лишаване от свобода за ...

Промените в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г.

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на “Държавен вестник”, и някои редакционни проме...

Въпроси и отговори

Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

Въпросът се отнася до чл. 168, ал. 1 от КТ за ползване на отпуск в размер на два дни за две деца до 18-годишна възраст. В ал. 2 от същия член е казано: “до навършване на някое или всички деца на 18-год. възраст”. Има различни тълкувания. Пример: Първото дете е родено през 1993 г....

Капитализиране на разходи

Фирма “А” сключва договор за изграждане на производствена инсталация с италианска фирма “B”. Една от клаузите в договора е: Всички разходи на техническите специалисти (служители на фирма “B”), които пряко консултират и участват при изграждането на инсталацията, да бъдат за сметка...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация. Според Закона за счетоводство...

В пресата за вас

Отчитане на придобити активи при спазване на принципа на предимство на съдържанието пред формата

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Eвгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кой принцип от Закона за счетоводството да ползваме при отчитане на придобити материални активи? Счетоводната дейност в Република България се осъществява в съответствие с изисква...

Отчитане на приходи от строителство

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сграда в строеж няма Акт 16, фирмата получава приходи след прехвърляне с нотариален акт на апартаменти. По тези апартаменти предстоят още разходи до Акт 16. Мога ли да пр...

Плащания по трудови и служебни правоотношения, които зависят от минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, резглежда как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, обвързани с нея. Важно е да се има предвид, че минималната месечна работна заплата в размер на 420 лв. се плаща за пълен работен месец. Кога...

Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експрет, представя промените в ЗДДС. 1. Безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди, приравнено на възмездна, облагаема доставка В сила от 2007 г., в чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от ЗДД...

Счетоводно отчитане на ДДС по отчитането на данъка по проекти към ОП, финансирани с европейски фондове

В бр. 1-2 от 2016 г. на списание “Данъците в България” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводно отчитане на ДДС по отчитането на данъка по проекти към ОП, финансирани с европейски фондове. При третиране на ДДС в общи линии се прилагат основните изисквания на ЗД...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през предходната година. Чрез тази...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Справочна информация бр. 9/2016

Централни валутни курсове за периода 29.02.2016 - 02.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...