начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 9, 7 - 13 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 7 - 13 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Държавен вестник бр. 9/2016 г.

ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г. Народното събрание прие: 1. Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 3. Закон за изменение и допълнен...

Народно събрание бр.9/2016 г.

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за движене по пътищата. Предвиждат се по-строги правила за “нови водачи” и по-високи глоби за пияни шофьори. Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс. Предвижда се до три ...

Промените в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г.

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на “Държавен вестн...

Въпроси и отговори

Допълнителен отпуск по чл. 168, ал. 1 от КТ

Въпросът се отнася до чл. 168, ал. 1 от КТ за ползване на отпуск в размер на два дни за две деца до 18-годишна възраст. В ал. 2 от същия член е казано: “до навършване на някое или всички деца на 18-год. възраст”. Има различни тълкувания. Пример: Първ...

Капитализиране на разходи

Фирма “А” сключва договор за изграждане на производствена инсталация с италианска фирма “B”. Една от клаузите в договора е: Всички разходи на техническите специалисти (служители на фирма “B”), които пряко консултират и участват при изграждането на ин...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация....

В пресата за вас

Отчитане на придобити активи при спазване на принципа на предимство на съдържанието пред формата

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Eвгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Кой принцип от Закона за счетоводството да ползваме при отчитане на придобити материални активи? Счетоводната дейност в Република България се осъщес...

Отчитане на приходи от строителство

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Български законник” доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Сграда в строеж няма Акт 16, фирмата получава приходи след прехвърляне с нотариален акт на апартаменти. По тези апартаменти предстоят още ра...

Плащания по трудови и служебни правоотношения, които зависят от минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, резглежда как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, обвързани с нея. Важно е да се има предвид, че минималната месечна работна заплата в размер на 420 лв. се плащ...

Промени, свързани с безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експрет, представя промените в ЗДДС. 1. Безвъзмездно използване на стока или услуга за лични нужди, приравнено на възмездна, облагаема доставка В сила от 2007 г., в чл. ...

Счетоводно отчитане на ДДС по отчитането на данъка по проекти към ОП, финансирани с европейски фондове

В бр. 1-2 от 2016 г. на списание “Данъците в България” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводно отчитане на ДДС по отчитането на данъка по проекти към ОП, финансирани с европейски фондове. При третиране на ДДС в общи линии се прила...

Справочник

Деклариране на данъците върху доходите на физическите лица

Какво е годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ? С годишната данъчна декларация гражданите сами определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, който са придобили през...

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) З...

Справочна информация бр. 9/2016

Централни валутни курсове за периода 29.02.2016 - 02.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...