Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 5, 1 - 15 март 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2016 г.
Писма и указания

№ 20-15-429 от 8.12.2015 г. Относно: Определяне на месечния осигурителен доход след изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……. от 24.11.2015 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че служебното Ви правоотношение с ……. е прекратено, считано от 02.11.2015 г., поради прид...

№ 24-39-131 от 18.11.2015 г. Относно: прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-131 от 07.10.2015 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: 1. „…….БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има над 100 обекта за търговия с неспе...

№ 24-39-152 от 19.11.2015 г. Относно: определяне на документално доказана цена на придобиване на акции или дялове съгласно § 1, т. 22 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-152 от 19.11.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „…….” ЕООД е производител на електрическа енергия, което опер...

№ 94-00-297 от 11.01.2016 г. Относно: Данъчно облагане на получено обезщетение по чл. 59 от ЗЗД

В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … с вх. № …/11.12.2015 г. и допълнително представени документи на 22.12.2015 г., даваме следното становище: В писмото е изложена следната фактическа обстановка: С в...

№ 94-00-304 от 06.01.2016 г. Относно: прилагане на ЗКПО и ЗДДС при финансов лизинг

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 23.12.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Клиент на дружеството – „ФБ“ ООД иска да закупи сграда при условията на финансов лизинг за срок от 5 години. В договора изрично е предвидено прехвърлянето на собствеността ...

№ 96-00-6 ОТ 20.01.2016 г. Относно: Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „N1“

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, дружеството което представлявате предстои да закупи нов товарен автомобил марка Porsche Macan с брой места за сядане „4+1“, притежаващ заводски сертификат “N1“, от доставчик – лице регистрирано на територията на Република Б...

Анотации

Данъчна основа на безвъзмездната доставка при лично ползване, върху която се начислява ДДС

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната основа на безвъзмездната доставка при лично ползване, върху която ще се начислява ДДС? В общия случай съгласно чл. 27, ал. 2 ЗДДС данъчната основа при доставките на бе...

Данъчни аспекти при прехвърляне на предприятие ЕТ

В бр. 6-7 от 2016 г. на сп. "Данъчна практика", Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистриран по ЗДДС едноличен търговец иска да продаде предприятието си без да се заличава като търговец от ТР, тъй като ще продължи да осъществява дейността си като такъв. Куп...

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Ина Ахмедова, юрист, отговаря на въпроса: Как се заплаща извънредният труд на държавните служители в дните на официални празници? Официалните празници представляват вид почивка, която има общодържавно, национално социално предназначение и ...

Изменения и допълнения в данъчното третиране на дивидентите

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са измененията и допълненията в данъчното третиране на дивидентите? Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година и Директива (ЕС) 2015/121 на Съвета от 27 януари...

Определяне на методът на амортизиране

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се определя методът на амортизиране? Това е много важен момент при определяне на амортизационната политика на предприятието. Свързан е с един от основните счетоводни принц...

Отчитане на приходите от такси за франчайз

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат приходите от такси за франчайз? Като правен институт франчайзингът не е уреден в нашето търговско законодателство. Поради тази причина договорите за франчайзинг не са зал...

Правни последици от подаване на заявление за отказ от задължително осигуряване в УПФ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са правните последици от подаване на заявление за отказ от задължително осигуряване в УПФ? Подаването на заявление поражда следните правни последици: 1. Осигурит...

Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС при изпълнение на проекти по програми, финансирани със средства от европейски фондове

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Имаме сключени договори за изпълнение на проекти по програми, финансирани със средства от европейски фондове. Срещаме трудност при определяне на сумата за плащане, в ...

Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД

В бр. 6-7 от 2016 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Признават ли се за данъчни цели счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД, за които не е издаден фискален касов бон...

Приложимо законодателство спрямо заети лица, командировани от техния работодател на територията на друга държава членка и самостоятелно заети лица, упражняващи дейност в друга държава членка

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Българска фирма осигурява служителите си по българското законодателство и иска да ги командирова в държава членка на Европейския съюз над 30 работни дни за възможно най-дъ...

Промените в глава осма "Авансово удържане на данъка" в новия ЗДДФЛ

В бр. 1 от 2016 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в глава осма "Авансово удържане на данъка" в новия ЗДДФЛ? С тази група промени се въвежда задължение за облагане с авансов данък на паричните доходи по...

Промените в новия ЗДДС, свързани с дистанционните продажби на стоки

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в новия ЗДДС, свързани с дистанционните продажби на стоки? 1. Относно определяне мястото на изпълнение на дистанционните продажби С направените допълнения в чл. 20 о...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на разходите за винетки, такси за магистрали, паркинги, преминаване на мостове и други подобни при транспортна дейност

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчното третиране на разходите за винетки, такси за магистрали, паркинги, преминаване на мостове и други подобни при транспортна дейност? За пред...

Уволнение на работник или служител поради липса на качества

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: В кои случаи може да се предприеме уволнение на работник или служител поради липса на качества? Когато даден работник или служител не притежава нужните качества за да се с...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2016 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, уд...

Държавен вестник в бр. 5 от 2016 г.

ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. Народно събрание Закон за обществените поръчки. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Министерски съвет Постановление № 27 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на М...

Осигурителен календар за март 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 26 фавруари 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...