Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2016 > бр. 5, 1 - 15 март 2016 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2016 г.
Писма и указания

№ 20-15-429 от 8.12.2015 г. Относно: Определяне на месечния осигурителен доход след изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ……. от 24.11.2015 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването посочвате, че служебното Ви правоотношение с ……. е прекратено, считано...

№ 24-39-131 от 18.11.2015 г. Относно: прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-131 от 07.10.2015 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: 1. „…….БЪЛГАРИЯ“ ЕООД има над ...

№ 24-39-152 от 19.11.2015 г. Относно: определяне на документално доказана цена на придобиване на акции или дялове съгласно § 1, т. 22 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-39-152 от 19.11.2015 г., в което е описана следната фактическа обстановка: „…….” ЕООД е производител на ел...

№ 94-00-297 от 11.01.2016 г. Относно: Данъчно облагане на получено обезщетение по чл. 59 от ЗЗД

В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – … с вх. № …/11.12.2015 г. и допълнително представени документи на 22.12.2015 г., даваме следното становище: В писмото е изложена следн...

№ 94-00-304 от 06.01.2016 г. Относно: прилагане на ЗКПО и ЗДДС при финансов лизинг

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 23.12.2015г. Изложена е следната фактическа обстановка: Клиент на дружеството – „ФБ“ ООД иска да закупи сграда при условията на финансов лизинг за срок от 5 години. В договора изрично е предвидено п...

№ 96-00-6 ОТ 20.01.2016 г. Относно: Право на данъчен кредит за автомобил със сертификат от производителя „N1“

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, дружеството което представлявате предстои да закупи нов товарен автомобил марка Porsche Macan с брой места за сядане „4+1“, притежаващ заводски сертификат “N1“, от доставчик – лице регистрирано...

Анотации

Данъчна основа на безвъзмездната доставка при лично ползване, върху която се начислява ДДС

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Актив" Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната основа на безвъзмездната доставка при лично ползване, върху която ще се начислява ДДС? В общия случай съгласно чл. 27, ал. 2 ЗДДС данъчна...

Данъчни аспекти при прехвърляне на предприятие ЕТ

В бр. 6-7 от 2016 г. на сп. "Данъчна практика", Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистриран по ЗДДС едноличен търговец иска да продаде предприятието си без да се заличава като търговец от ТР, тъй като ще продължи да осъществяв...

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Ина Ахмедова, юрист, отговаря на въпроса: Как се заплаща извънредният труд на държавните служители в дните на официални празници? Официалните празници представляват вид почивка, която има общодържавно, национа...

Изменения и допълнения в данъчното третиране на дивидентите

В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са измененията и допълненията в данъчното третиране на дивидентите? Директива 2014/86/ЕС на Съвета от 8 юли 2014 година и Директива (ЕС) 2...

Определяне на методът на амортизиране

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се определя методът на амортизиране? Това е много важен момент при определяне на амортизационната политика на предприятието. Свързан е с един...

Отчитане на приходите от такси за франчайз

В бр. 12 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се отчитат приходите от такси за франчайз? Като правен институт франчайзингът не е уреден в нашето търговско законодателство. Поради тази причина догов...

Правни последици от подаване на заявление за отказ от задължително осигуряване в УПФ

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са правните последици от подаване на заявление за отказ от задължително осигуряване в УПФ? Подаването на заявление поражда следните...

Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС при изпълнение на проекти по програми, финансирани със средства от европейски фондове

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. "Данъците в Република България" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Имаме сключени договори за изпълнение на проекти по програми, финансирани със средства от европейски фондове. Срещаме трудност при опред...

Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД

В бр. 6-7 от 2016 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Признават ли се за данъчни цели счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД, за които н...

Приложимо законодателство спрямо заети лица, командировани от техния работодател на територията на друга държава членка и самостоятелно заети лица, упражняващи дейност в друга държава членка

В бр. 4-5 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Българска фирма осигурява служителите си по българското законодателство и иска да ги командирова в държава членка на Европейския съюз над 30 ...

Промените в глава осма "Авансово удържане на данъка" в новия ЗДДФЛ

В бр. 1 от 2016 г. на сп. сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в глава осма "Авансово удържане на данъка" в новия ЗДДФЛ? С тази група промени се въвежда задължение за облагане с авансо...

Промените в новия ЗДДС, свързани с дистанционните продажби на стоки

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в новия ЗДДС, свързани с дистанционните продажби на стоки? 1. Относно определяне мястото на изпълнение на дистанционните продажби С нап...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на разходите за винетки, такси за магистрали, паркинги, преминаване на мостове и други подобни при транспортна дейност

В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какво е счетоводното отчитане и данъчното третиране на разходите за винетки, такси за магистрали, паркинги, преминаване на мостове и други подобни пр...

Уволнение на работник или служител поради липса на качества

В бр. 6-7 от 2015 г. на сп. "Данъчна практика" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: В кои случаи може да се предприеме уволнение на работник или служител поради липса на качества? Когато даден работник или служител не притежа...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2016 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работ...

Държавен вестник в бр. 5 от 2016 г.

ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. Народно събрание Закон за обществените поръчки. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Министерски съвет Постановление № 27 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълн...

Осигурителен календар за март 2016 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2016 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 26 фавруари 2016 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...