Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 10, 14 - 20 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 14 - 20 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и обикновено се подава самостоятел...

Данък “уикенд” в практиката

Съгласно логиката на механизма за функциониране на ДДС данъчно задължените лица имат право да приспадат начисления им за получени стоки или услуги данък само ако ги използват за извършването на последващи облагаеми доставки. Поради това в европейската данъчна и съдебна практика е...

Министерски съвет бр. 10/2016 г.

Правителството прие осем наредби, които създават задължение към всички икономически оператори (производители, вносители и дистрибутори) да поддържат регистри с данни за всяко лице, което им е доставило, както и за всяко лице, на което са доставили даден продукт. Това значително щ...

Народно събрание бр.10/2016 г.

Парламентът прие единодушно на първо четене законопроект за оценка на риска по хранителната верига. Той предвижда изваждане на действащия Център за оценка на риска от структурата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и неговото преобразуване в Център за оценка н...

Промените в ППЗДДС, обнародвани в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г.

Правилникът за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 95 от 2015 г. на “Държавен вестник”, и някои редакционни проме...

Въпроси и отговори

Декларация за четвъртото тримесечие за дължим авансов данък

Платец на доход е предприятие, платило доходи на ФЛ за граждански договори. На основание чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ платецът е удържал авансов данък от хонорарите по граждански договори и трябва да го внесе до 31.01.2016. Въпросът ми е подава ли се декларация по чл. 55 за четвърто т...

Особености при изготвяне на ГФО в земеделски кооперации за отчетната 2015 година

ГФО трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на кооперацията за отчетния период, за който се отнася. Годишното счетоводно приключване е завършващ етап от целогодишната работа на управлението на земеделската кооперация. Според Закона за счетоводство...

В пресата за вас

Договор за управление

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Бистра Николова, съдия, коментира договора за управление. С изменение на разпоредбата на чл. 141, ал. 7 ТЗ (ДВ, бр. 58 от 2003 г.) бе предвидено задължението на дружеството с ограничена отговорност да сключи с управителя ...

Нови изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г.

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Годишната данъчна декларация по чл. 50 от За­кона за данъ...

Отчитане на приходите и разходите при ликвидация на ДМА

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на приходите и разходите при ликвидация на ДМА. Чрез ликвидацията се осъществява физическо унищожаване на дълготрайния материален актив. Например: чрез демонтиране (получаване на изп...

Промени в материята на застрахователния договор

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, юрист, коментира промените в материята на застрахователния договор. На първо място, важно е да отбележим, че за застрахователните договори, сключени преди влизането в сила на новия кодекс, ще се прилагат пра...

Справочник

Задачи по счетоводство от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 27.06.2015 г.

Институт на дипломираните експерт-счетоводители Въпрос 1: Предприятие, образувано през 2013 г., има следните показатели: [[table_1]] А) Задължително НСФОМСИ. Б) Задължително МСФО. В) НСФОМСИ или МСФО, по избор на предприятието (верен отговор). Г) Задължително МСФО за МСП. Въпр...

Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

Национална агенция за приходите За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приет...

Подаването на данни за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за временна неработоспособност

Национален осигурителен институт Във връзка с постъпили въпроси относно подаването на данни с декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” за първите три работни дни от временната неработоспособност в случаите, в които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за...

Справочна информация бр. 10/2016

Централни валутни курсове за периода 07.03.2016 - 11.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...