Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 11, 21 - 27 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 21 - 27 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Данък “уикенд” в практиката

Съгласно логиката на механизма за функциониране на ДДС данъчно задължените лица имат право да приспадат начисления им за получени стоки или услуги данък само ако ги използват за извършването на последващи облагаеми доставки. Поради това в европейскат...

Държавен вестник бр. 11/2016 г.

ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 386 от 30.12.2015 г. за изменение на Постановление № 373 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бю...

Народно събрание бр.11/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за банковата несъстоятелност, с които се вменява задължение на синдика за публикуване на доклада за състоянието на активите на кредитната институция независимо от договорените клаузи за конфиденциално...

Прекратяване на трудовия договор при преустановяване на дейността на предприятието

Съгласно разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие, когато работодателят преустанови дейността си. Под преустановяване на дейността следва д...

Въпроси и отговори

Придружителен документ за превоз на лозаро-винарски продукти

Какви документи трябва да се съставят при прехвърляне на наливно вино от склад на малък винопроизводител в данъчен склад с цел бутилиране по ЗАДС? Ако вие сте обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година, сте малък виноп...

Трудов договор със срок за изпитване

Във връзка с прилагането на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 71, ал. 2 от КТ моля да ни отговорите на следните въпроси: Могат ли да бъдат сключвани два последователни договора (т.е. след изтичането на първия да се сключи веднага втори) на осно...

В пресата за вас

Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество с чешки ДДС номер продава стоки на фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Същата ги препродава на български търговец, р...

Облекчения за микропредприятията в новия ЗСч

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Адвокатски преглед” Траян Таргов, адвокат, отговаря на въпроса: Какви облекчения за микропредприятията предвижда новият ЗСч? 1. Годишните и консолидираните финансови отчети на микропредприятията не подлежат на задължителе...

Особеностите при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетводство+” Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот? Основното задължение, за което страните се обвързват с предварител...

Промени, свързани с доставката при дистанционна продажба

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експерт, представя промените в ЗДДС. 1. Условия за определяне на място на изпълнение на дистанционни продажби на стоки, свързани с мястото на започване и приключване на ...

Публичност на финансовите отчети

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, коментира основните моменти, свързани с публикуването на финансовите отчети. Основните въпроси относно публикуването на отчетите са: Кои отчети се публикуват? Както в...

Третиране на “свързани лица” при попълване на годишната данъчна декларация

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, разглежда казуса: Предприятието ни е ЕООД със 100% държавно участие. Принципал е министерството, с което имаме постоянни разчети за трансфер на парични сум...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомаг...

Справочна информация бр. 11/2016

Централни валутни курсове за периода 12.03.2016 - 18.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...