Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 11, 21 - 27 март 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 21 - 27 март 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и обикновено се подава самостоятел...

Данък “уикенд” в практиката

Съгласно логиката на механизма за функциониране на ДДС данъчно задължените лица имат право да приспадат начисления им за получени стоки или услуги данък само ако ги използват за извършването на последващи облагаеми доставки. Поради това в европейската данъчна и съдебна практика е...

Държавен вестник бр. 11/2016 г.

ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 386 от 30.12.2015 г. за изменение на Постановление № 373 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на ...

Народно събрание бр.11/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за банковата несъстоятелност, с които се вменява задължение на синдика за публикуване на доклада за състоянието на активите на кредитната институция независимо от договорените клаузи за конфиденциалност. Според промените синдикът ...

Прекратяване на трудовия договор при преустановяване на дейността на предприятието

Съгласно разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие, когато работодателят преустанови дейността си. Под преустановяване на дейността следва да се разбира фактическото преу...

Въпроси и отговори

Придружителен документ за превоз на лозаро-винарски продукти

Какви документи трябва да се съставят при прехвърляне на наливно вино от склад на малък винопроизводител в данъчен склад с цел бутилиране по ЗАДС? Ако вие сте обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година, сте малък винопроизводител по смисла на чл. 4...

Трудов договор със срок за изпитване

Във връзка с прилагането на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 71, ал. 2 от КТ моля да ни отговорите на следните въпроси: Могат ли да бъдат сключвани два последователни договора (т.е. след изтичането на първия да се сключи веднага втори) на основание чл. 70, ал. 1 КТ със сро...

В пресата за вас

Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество с чешки ДДС номер продава стоки на фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Същата ги препродава на български търговец, регистриран по ЗДДС, като стоки...

Облекчения за микропредприятията в новия ЗСч

В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Адвокатски преглед” Траян Таргов, адвокат, отговаря на въпроса: Какви облекчения за микропредприятията предвижда новият ЗСч? 1. Годишните и консолидираните финансови отчети на микропредприятията не подлежат на задължителен независим финансов одит (арг...

Особеностите при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетводство+” Анелия Маркова, съдия, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при сключване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот? Основното задължение, за което страните се обвързват с предварителен договор, е сключването на о...

Промени, свързани с доставката при дистанционна продажба

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Мина Янкова, данъчен експерт, представя промените в ЗДДС. 1. Условия за определяне на място на изпълнение на дистанционни продажби на стоки, свързани с мястото на започване и приключване на транспорта на стоките Във връз...

Публичност на финансовите отчети

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, коментира основните моменти, свързани с публикуването на финансовите отчети. Основните въпроси относно публикуването на отчетите са: Кои отчети се публикуват? Както в Закона за счетоводството (чл....

Третиране на “свързани лица” при попълване на годишната данъчна декларация

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, разглежда казуса: Предприятието ни е ЕООД със 100% държавно участие. Принципал е министерството, с което имаме постоянни разчети за трансфер на парични суми - по бюджета и по други стоп...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Д...

Справочна информация бр. 11/2016

Централни валутни курсове за периода 12.03.2016 - 18.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...