Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 12, 28 март - 3 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 28 март - 3 април 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и об...

Данък “уикенд” в практиката

Съгласно логиката на механизма за функциониране на ДДС данъчно задължените лица имат право да приспадат начисления им за получени стоки или услуги данък само ако ги използват за извършването на последващи облагаеми доставки. Поради това в европейскат...

Държавен вестник бр. 12/2016 г.

ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. 2. Постановление № 381 от 29.12.2015 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и ...

Народно събрание бр.12/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са внесени от Министерския съвет и въвеждат изискванията на директива на ЕС. По отношение на емитентите на ценни книжа се правят изменения в изискв...

Особености на годишното приключване в строителното предприятие за отчетната 2015 г.

Годишният финансов отчет и на строителното предприятие трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, на което е. За да бъде верен ГФО, всяко строително предприятие следва да си дава сметка, че отговорност...

Въпроси и отговори

Облагане на доходи от застраховки “Живот”, придобити на датата на обратно получаване на внесените суми

На всички служители преди 5 години беше направена застраховка “Живот” в ЗД “Алианц” - България. Разходът се осчетоводява като социален разход. През месец април изтича срокът на договора. Сумата от застраховките по полици ще бъде преведена в разплащат...

Организиране на дейността след прекратяване на трудовото правоотношение

Лице работи на трудов договор като главен счетоводител. Същото има нотариално заверено пълномощно от работодателя си да подписва и внася необходимите документи в НОИ, НАП, данъчни служби и обслужващата банка. На нейно име е издаден електронен подп...

Право на ваучери за храна

Всеки месец на работниците и служителите се дават ваучери за храна на стойност 60 лв. Има ли право ръководството да лишава от такива ваучери работници и служители, които са допуснали над 30 календарни дни самоотлъчка, за която им е наложено наказание...

Право на удължен основен отпуск при намалена работоспособност

Служител с право на платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ представя експертно решение на ТЕЛК с дата 03.09.2015 г. Откога влиза в сила правото му на удължен отпуск по чл. 319 от КТ? Има ли значение дали вече е ползвал платения си отпуск за 2015 г.? ...

Прекратяване на трудов договор

Работодателят ми започна да ми възлага работа, която е съвсем различна от уговорената в договора, като ме предупреди, че занапред ще върша само нея. Мога ли да прекратя договора си заради това? Да, категорично можете да прекратите трудовия си догово...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби при прехвърляне на място на стопанска дейност

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, разглежда казуса: Как се отчитат и третират за данъчни цели приходи и разходи, респ. печалби и загуби при прехвърляне на място на стопанска дейност? Каква ...

Консолидирани финансови отчети съгласно СС 27

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира изготвянето на консолидирани финансови отчети съгласно СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. Съгласно НСС и по специал...

Микропредприятия

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира избора на счетоводна база при микропредприятията. Микропредприятията, считано от 01.01.2016 г., следва да изготвят своите финансови отчети на база Националните с...

Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите от стопанска дейност като ЕТ

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Данъчните облекчения за дец...

Попълване на декларация обр. 1

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, дава отговор на следните въпроси във връзка с отпадането на код 23 при декларация 1 от тази година. 1. Когато СОЛ продължава и през 2016 г да е осигурен на друго основание на максимума,...

Счетоводни статии, съставяни при отписване на имущество от предприятие в ликвидация

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва счетоводните статии, които се съставят при отписване на имущество от предприятие в ликвидация. На основание протокола или акта за ликвидация на даден дълготраен мате...

Третиране на разходите от отписване на вземания

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Фирма А предоставя паричен заем на фирма Б. Фирма Б дължи главница и начислена лихва по заема. Фирма Б е обявена в несъстоятелност и е заличена в търговския регистър. П...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомаг...

Нови срокове за подаване на годишни финансови отчети

Агенция по вписванията Крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съ...

Справочна информация бр. 12/2016

Централни валутни курсове за периода 21.03.2016 - 25.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...