Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 12, 28 март - 3 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 28 март - 3 април 2016 г.
Законодателство

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2015 година

1. Изменения в структурата и съдържанието на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2015 г. Образец 1010 “ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък”. Това е основният елемент, който може и обикновено се подава самостоятел...

Данък “уикенд” в практиката

Съгласно логиката на механизма за функциониране на ДДС данъчно задължените лица имат право да приспадат начисления им за получени стоки или услуги данък само ако ги използват за извършването на последващи облагаеми доставки. Поради това в европейската данъчна и съдебна практика е...

Държавен вестник бр. 12/2016 г.

ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г. Правителството прие: 1. Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. 2. Постановление № 381 от 29.12.2015 г. за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистрир...

Народно събрание бр.12/2016 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията са внесени от Министерския съвет и въвеждат изискванията на директива на ЕС. По отношение на емитентите на ценни книжа се правят изменения в изискванията за разкриване на информ...

Особености на годишното приключване в строителното предприятие за отчетната 2015 г.

Годишният финансов отчет и на строителното предприятие трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, на което е. За да бъде верен ГФО, всяко строително предприятие следва да си дава сметка, че отговорност за това се носи от две инстит...

Въпроси и отговори

Облагане на доходи от застраховки “Живот”, придобити на датата на обратно получаване на внесените суми

На всички служители преди 5 години беше направена застраховка “Живот” в ЗД “Алианц” - България. Разходът се осчетоводява като социален разход. През месец април изтича срокът на договора. Сумата от застраховките по полици ще бъде преведена в разплащателната сметка на фирмата. Изпъ...

Организиране на дейността след прекратяване на трудовото правоотношение

Лице работи на трудов договор като главен счетоводител. Същото има нотариално заверено пълномощно от работодателя си да подписва и внася необходимите документи в НОИ, НАП, данъчни служби и обслужващата банка. На нейно име е издаден електронен подпис и работи с него - ДДС, осиг...

Право на ваучери за храна

Всеки месец на работниците и служителите се дават ваучери за храна на стойност 60 лв. Има ли право ръководството да лишава от такива ваучери работници и служители, които са допуснали над 30 календарни дни самоотлъчка, за която им е наложено наказание? Ваучерите за храна са социа...

Право на удължен основен отпуск при намалена работоспособност

Служител с право на платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ представя експертно решение на ТЕЛК с дата 03.09.2015 г. Откога влиза в сила правото му на удължен отпуск по чл. 319 от КТ? Има ли значение дали вече е ползвал платения си отпуск за 2015 г.? В съответствие с чл. 319 от К...

Прекратяване на трудов договор

Работодателят ми започна да ми възлага работа, която е съвсем различна от уговорената в договора, като ме предупреди, че занапред ще върша само нея. Мога ли да прекратя договора си заради това? Да, категорично можете да прекратите трудовия си договор поради посочената по-горе пр...

В пресата за вас

Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби при прехвърляне на място на стопанска дейност

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Валентина Гекова, данъчен експерт, разглежда казуса: Как се отчитат и третират за данъчни цели приходи и разходи, респ. печалби и загуби при прехвърляне на място на стопанска дейност? Каква данъчна документация се състав...

Консолидирани финансови отчети съгласно СС 27

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира изготвянето на консолидирани финансови отчети съгласно СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. Съгласно НСС и по специално параграф 4 от СС 27 Консоли...

Микропредприятия

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Христо Досев, д.е.с., коментира избора на счетоводна база при микропредприятията. Микропредприятията, считано от 01.01.2016 г., следва да изготвят своите финансови отчети на база Националните счетоводни стандарти - НСС. За ...

Ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите от стопанска дейност като ЕТ

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания могат...

Попълване на декларация обр. 1

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, дава отговор на следните въпроси във връзка с отпадането на код 23 при декларация 1 от тази година. 1. Когато СОЛ продължава и през 2016 г да е осигурен на друго основание на максимума, какво подава през тази година...

Счетоводни статии, съставяни при отписване на имущество от предприятие в ликвидация

В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., посочва счетоводните статии, които се съставят при отписване на имущество от предприятие в ликвидация. На основание протокола или акта за ликвидация на даден дълготраен материален актив, с който се удост...

Третиране на разходите от отписване на вземания

За “Експертис” доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Фирма А предоставя паричен заем на фирма Б. Фирма Б дължи главница и начислена лихва по заема. Фирма Б е обявена в несъстоятелност и е заличена в търговския регистър. При отписване на вземането ще с...

Справочник

Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани

Национална агенция за приходите Как се облагат доходите на регистрираните земеделски стопани? Най-общо доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейските фондове. Д...

Нови срокове за подаване на годишни финансови отчети

Агенция по вписванията Крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет; годишния доклад за дейността и годишния консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване ...

Справочна информация бр. 12/2016

Централни валутни курсове за периода 21.03.2016 - 25.03.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...