Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 15, 18 - 24 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2016 г.

ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г. Правителството прие Постановление № 8 от 18.01.2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Министерство на...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като едно цяло, независимо от техните...

Министерски съвет бр. 15/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Проектозаконът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, пре...

Народно събрание бр.15/2016 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Законът е свързан с регулирането на достъпа до пазара на труда на работници, които са граждани на трети държави, с осъществяването на правото на свободно движение в България на работници, които са...

Третиране по реда на ЗКПО на щети, причинени от природни явления

Природните явления са едно от възможните проявления на т.нар. непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Зачестилите напоследък наводнения и градушки правят все по-актуален въпроса за начина, по който се третират по реда на ЗКПО причинените от тях щ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15/2016

Дело C‑ 494/12, решение от 21 ноември 2013г. страни: Dixons Retail plc срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е облагане на стоки, платени с банкова карта, използвана чрез измама. В своето решение Съдът на ЕС приема, че член 2, точка 1, ч...

Отпуск за задочно обучение в чужда държава

Служител се обучава във висше учебно заведение в друга държава - членка на Европейския съюз. Има ли право на учебен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ? В съответствие с чл. 169, ал. 1 от КТ работник или служител, който със съгласието на работодателя учи в средно или висше учебно зав...

Получаване на субсидии (финансирания), които не са обвързани с изграждането на активи

Земеделски производител ЕТ, има получено финансиране от фонд “Земеделие”. Впоследствие се налага да върне от платените субсидии и към 31.12. салдото по сметка финансиране е с дебитно салдо. 1. След като сме обложили субсидиите в предходен период, следва ли сега да намалим финансо...

Право на допълнителен отпуск за живи деца до 18 години

Служителка в държавна администрация на бюджетна издръжка е майка на две живи деца до 18-годишна възраст. Има ли право да ползва предвидените в чл. 168 от КТ 2 работни дни допълнителен отпуск въпреки липсата на подписан колективен трудов договор в администрацията? В съответствие ...

Сумирано изчисляване на работното време

Имаме спор с наша служителка. Лицето е назначено на 4-часов работен ден на постоянен трудов договор. През месец март работи 9 дни по 8 часа и има 2 дни платен годишен отпуск. Според служителката това са 22 работни дни. Според нас са 20 работни дни и тя дължи още 2 дни по 4 часа ...

В пресата за вас

Въвеждане на системата “бонус малус” при задължителното застраховане на гражданска отговорност на автомобилиститe

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира въвеждането на системата “бонус малус” при задължителното застраховане на гражданска отговорност на автомобилистите. Както е известно, застрахователната премия е контрапрестацията на носене...

Данъчно облекчение за деца с увреждания

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания, ур...

Обезщетения от ДОО и други плащания, обвързани с минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея. Съгласно чл. 41, ал. 2 КСО дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злопо...

Общи принципи за осъществяване на счетоводството

В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира общите принципи за осъществяване на счетоводството. Принципите за осъществяване на счетоводството, обвързани вече с признаване и оценяване на позициите във ФО, са преместени от главата за общи...

Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

В бр. 67 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Новата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса транспонира разпоредбите на Директива на ЕС 2015/7...

Промените в СС 1

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Бойко Костов, регистриран одитор, коментира промените в СС 1. По отношение на счетоводния баланс е запазена двустранната форма и не са извършени промени в неговата структура, като записаният, но невнесен капитал продължава ...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Национална агенция за приходите Условие за влизане в сила на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие е същото да бъде одобрено от страна на Европейската комисия (ЕК). В резултат на процеса по ...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че искането за издаването му е пода...

Справочна информация бр. 15/2016

Централни валутни курсове за периода 11.04.2016 - 15.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страни...