начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 15, 18 - 24 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2016 г.

ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г. Правителството прие Постановление № 8 от 18.01.2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализаци...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Министерски съвет бр. 15/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Проектозаконът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на так...

Народно събрание бр.15/2016 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Законът е свързан с регулирането на достъпа до пазара на труда на работници, които са граждани на трети държави, с осъществяването на правото на свободно движение в Б...

Третиране по реда на ЗКПО на щети, причинени от природни явления

Природните явления са едно от възможните проявления на т.нар. непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Зачестилите напоследък наводнения и градушки правят все по-актуален въпроса за начина, по който се третират по ред...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15/2016

Дело C‑ 494/12, решение от 21 ноември 2013г. страни: Dixons Retail plc срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е облагане на стоки, платени с банкова карта, използвана чрез измама. В своето решение Съдът на ЕС...

Отпуск за задочно обучение в чужда държава

Служител се обучава във висше учебно заведение в друга държава - членка на Европейския съюз. Има ли право на учебен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ? В съответствие с чл. 169, ал. 1 от КТ работник или служител, който със съгласието на работодателя учи...

Получаване на субсидии (финансирания), които не са обвързани с изграждането на активи

Земеделски производител ЕТ, има получено финансиране от фонд “Земеделие”. Впоследствие се налага да върне от платените субсидии и към 31.12. салдото по сметка финансиране е с дебитно салдо. 1. След като сме обложили субсидиите в предходен период, сле...

Право на допълнителен отпуск за живи деца до 18 години

Служителка в държавна администрация на бюджетна издръжка е майка на две живи деца до 18-годишна възраст. Има ли право да ползва предвидените в чл. 168 от КТ 2 работни дни допълнителен отпуск въпреки липсата на подписан колективен трудов договор в адм...

Сумирано изчисляване на работното време

Имаме спор с наша служителка. Лицето е назначено на 4-часов работен ден на постоянен трудов договор. През месец март работи 9 дни по 8 часа и има 2 дни платен годишен отпуск. Според служителката това са 22 работни дни. Според нас са 20 работни дни и...

В пресата за вас

Въвеждане на системата “бонус малус” при задължителното застраховане на гражданска отговорност на автомобилиститe

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира въвеждането на системата “бонус малус” при задължителното застраховане на гражданска отговорност на автомобилистите. Както е известно, застрахователната премия...

Данъчно облекчение за деца с увреждания

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Размерът на данъчното облек...

Обезщетения от ДОО и други плащания, обвързани с минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея. Съгласно чл. 41, ал. 2 КСО дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради ...

Общи принципи за осъществяване на счетоводството

В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира общите принципи за осъществяване на счетоводството. Принципите за осъществяване на счетоводството, обвързани вече с признаване и оценяване на позициите във ФО, са...

Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

В бр. 67 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Новата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса транспонира разпоред...

Промените в СС 1

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Бойко Костов, регистриран одитор, коментира промените в СС 1. По отношение на счетоводния баланс е запазена двустранната форма и не са извършени промени в неговата структура, като записаният, н...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Национална агенция за приходите Условие за влизане в сила на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие е същото да бъде одобрено от страна на Европейската комисия (...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 15/2016

Централни валутни курсове за периода 11.04.2016 - 15.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...