Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2016 > бр. 15, 18 - 24 април 2016 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 18 - 24 април 2016 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 15/2016 г.

ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г. Правителството прие Постановление № 8 от 18.01.2016 г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализаци...

Консолидирани финансови отчети

Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Министерски съвет бр. 15/2016 г.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи. Проектозаконът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на так...

Народно събрание бр.15/2016 г.

Парламентът прие на второ четене Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност. Законът е свързан с регулирането на достъпа до пазара на труда на работници, които са граждани на трети държави, с осъществяването на правото на свободно движение в Б...

Третиране по реда на ЗКПО на щети, причинени от природни явления

Природните явления са едно от възможните проявления на т.нар. непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ). Зачестилите напоследък наводнения и градушки правят все по-актуален въпроса за начина, по който се третират по ред...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 15/2016

Дело C‑ 494/12, решение от 21 ноември 2013г. страни: Dixons Retail plc срещу Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е облагане на стоки, платени с банкова карта, използвана чрез измама. В своето решение Съдът на ЕС...

Отпуск за задочно обучение в чужда държава

Служител се обучава във висше учебно заведение в друга държава - членка на Европейския съюз. Има ли право на учебен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ? В съответствие с чл. 169, ал. 1 от КТ работник или служител, който със съгласието на работодателя учи...

Получаване на субсидии (финансирания), които не са обвързани с изграждането на активи

Земеделски производител ЕТ, има получено финансиране от фонд “Земеделие”. Впоследствие се налага да върне от платените субсидии и към 31.12. салдото по сметка финансиране е с дебитно салдо. 1. След като сме обложили субсидиите в предходен период, сле...

Право на допълнителен отпуск за живи деца до 18 години

Служителка в държавна администрация на бюджетна издръжка е майка на две живи деца до 18-годишна възраст. Има ли право да ползва предвидените в чл. 168 от КТ 2 работни дни допълнителен отпуск въпреки липсата на подписан колективен трудов договор в адм...

Сумирано изчисляване на работното време

Имаме спор с наша служителка. Лицето е назначено на 4-часов работен ден на постоянен трудов договор. През месец март работи 9 дни по 8 часа и има 2 дни платен годишен отпуск. Според служителката това са 22 работни дни. Според нас са 20 работни дни и...

В пресата за вас

Въвеждане на системата “бонус малус” при задължителното застраховане на гражданска отговорност на автомобилиститe

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Поля Голева коментира въвеждането на системата “бонус малус” при задължителното застраховане на гражданска отговорност на автомобилистите. Както е известно, застрахователната премия...

Данъчно облекчение за деца с увреждания

В бр. 1-2 от 2016 г. на сп. “Данъците в Република България” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя новите изисквания при съставянето на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. Размерът на данъчното облек...

Обезщетения от ДОО и други плащания, обвързани с минималната работна заплата

В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея. Съгласно чл. 41, ал. 2 КСО дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради ...

Общи принципи за осъществяване на счетоводството

В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство+” доц. д-р Васил Божков, д.е.с., коментира общите принципи за осъществяване на счетоводството. Принципите за осъществяване на счетоводството, обвързани вече с признаване и оценяване на позициите във ФО, са...

Приета е нова Hаредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

В бр. 67 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с новата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Новата Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса транспонира разпоред...

Промените в СС 1

В бр. 3 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Бойко Костов, регистриран одитор, коментира промените в СС 1. По отношение на счетоводния баланс е запазена двустранната форма и не са извършени промени в неговата структура, като записаният, н...

Справочник

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

Национална агенция за приходите Условие за влизане в сила на данъчното облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък при условията на държавна помощ за регионално развитие е същото да бъде одобрено от страна на Европейската комисия (...

Задачи по данъчно и осигурително право от писмения изпит за кандидат-одитори, проведен на 31.10.2015 г.

Въпрос 1: Срокът за издаване на формуляр А-1, удостоверяващ приложимото законодателство съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и Съвета за координация на системите за социална сигурност, в случай че ис...

Справочна информация бр. 15/2016

Централни валутни курсове за периода 11.04.2016 - 15.04.2016 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната вер...